Süt tozu üreten firmaların, üretim kota miktar ve dağıtım şartları

Sosyal medyada paylaş.

skimmed_milk_powder_1_5_

 

 

 

Süt tozu üreten/ürettiren firmaların, üretim kota miktar ve dağıtım şartlarına yeni düzenleme…

 

 

 

İhracatçı firmaların ihraç ettikleri ürünlerde kullandıkları çiğ süt veya süt tozunun iç piyasadan temin edilmesinin desteklenmesi ile ilgili usul ve esaslar, yeniden belirlendi….

Halim UTLU
Süt tozu üreten/ürettiren firmaların, süt tozu üretim kota miktarları ve kotaların dağıtım
tarihlerinin yeniden belirlenmesi şartlara bağlanırken, İhracı yapılan işlem görmüş
ürünün elde edilmesinde, hammadde olarak kullanılan süt tozunun ve çiğ sütün, yurt
içinden temin edilmesinin esas olduğu açıklandı.Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü,
piyasaya müdahale amacıyla süt tozu alımı yapmış ise süt tozunun bu kurumdan
temin edileceği, piyasa müdahalesinin olmadığı durumlarda süt tozunun, Gıda, Tarım
ve Hayvancılık Bakanlığınca üretim kotası tahsis edilen süt tozu üreten/ürettiren
firmalardan temin edileceği kararlaştırıldı.
Süt üretiminin geliştirilmesi, kayıt altına alınması amaçlanıyor
Türkiye süt üretiminin geliştirilmesi, kayıt altına alınması, çiğ süt arzının fazla olduğu
dönemlerde piyasadan çekilmesi, üretici fiyatlarında istikrarın sağlanmasının
amaçlanmasının yanında, ihracatçı firmaların ihraç ettikleri ürünlerde kullandıkları çiğ
süt ve/veya süt tozunun iç piyasadan temin edilmesinin desteklenmesi ile ilgili usul ve
esaslar, yeniden düzenlendi.

 

 

Konu ile ilgili Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Çiğ Sütün
Değerlendirilmesine Yönelik Destekleme Uygulama Esasları Tebliği (TEBLİĞ NO:
2016/6),

bugünkü (1.2.2016) Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Destekleme Uygulama Esasları Tebliği ile getilen yeni düzenlemeler şöyle;
Kota miktarının belirlenmesi

(1) Bu Tebliğ kapsamında süt tozu üreten/ürettiren firmaların süt tozu üretim kota
miktarları ve kotaların dağıtım tarihleri Genel Müdürlükçe belirlenir.

(2) Genel Müdürlükçe, kotaların belirlenmesinde aşağıdaki yöntemlerden bir veya
birkaçı birlikte veya ayrı ayrı bu Tebliğ amacına uygun olarak değerlendirilir.

a) Süt tozu üreten/ürettiren firmalara taahhütleri ve kapasiteleri dikkate alınarak kota
verilebilir.

b) Arz fazlalığı oluşan bölgelerden süt alımının gerçekleştirilecek olması kota
tahsisinde dikkate alınır.

c) Kota tahsisi yapılacak aydan önce olmak şartıyla üretici örgütlerinin merkez
birliklerince kendilerine üye olan alt birliklerin arz fazlası olarak pazarlayamadığı
soğutulmuş çiğ sütün değerlendirilmesine yönelik talepler Konseye yapılır. Bu talepler
kota tahsisinde değerlendirilebilir.

ç) Süt tozu üreten/ürettiren firmaların bir önceki ay içerisinde işledikleri süt miktarları,
elinde bulunan stok miktarları ve tahsis edilen kotaların kullanım oranları, ihracatçı
firmaların süt tozu hak ediş miktarları kota tahsisinde göz önünde bulundurulur.

(3) Bakanlık süt arzının yetersiz olduğu dönemlerde kota tahsisi yapmayabilir. Kota
tahsisi yapılmayan dönemlerde destekleme birim fiyatı belirlenir ve bu aylarda
gerçekleşen ihracat karşılığı oluşan süt tozu hak edişleri, bu fiyatlar üzerinden takip
eden aylarda tahsis edilen kota kapsamında üretilen süt tozundan karşılanır.

Süt tozunun yurt içinde ürettirilmesi ve temin edilmesi esasları

(1) İhracı yapılan işlem görmüş ürünün elde edilmesinde hammadde olarak
kullanılan süt tozunun ve çiğ sütün yurt içinden temin edilmesi esastır.

(2) Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü, piyasaya müdahale amacıyla süt tozu alımı
yapmış ise süt tozu bu kurumdan temin edilir. Piyasa müdahalesinin olmadığı
durumlarda süt tozu, Bakanlıkça üretim kotası tahsis edilen süt tozu üreten/ürettiren
firmalardan temin edilir.

(3) Yurt içinden temin edilemeyen özel ürün kapsamındaki süt tozunun, ilgili İhracatçı
Birlikleri Genel Sekreterliğinin uygun görüşü ile Konseyce düzenlenen süt tozunun yurt
içinden temin edilemediğine dair belge olması kaydıyla ithal edilmesine Bakanlıkça
izin verilebilir.

(4) Süt tozu üretimi için gerekli olan soğutulmuş çiğ sütün, üretici örgütlerinden tedarik
edilmesi esastır. Doğrudan çiftlik bazında sütün tedarik edilmesi halinde üreticinin
örgütlü olması ve bu durumun belgelendirilmesi zorunludur.

(5) Süt tozu ve diğer süt ürünlerinde kullanılan çiğ sütün 27/12/2011 tarihli ve 28155
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları
Yönetmeliğine uygun olması gerekir.

(6) Süt tozu ve diğer süt ürünleri ile bunların üretiminde kullanılan çiğ süt Gıda
Kodeksine uygun olur.

Desteklemeden faydalanma koşulları

(1) Bakanlıkça tahsis edilen kota kapsamında süt tozu üreten/ürettiren firmaların
ihracatçı firmaya satmış olduğu birim ton süt tozu için ihracatçı firmaya destekleme
ödemesi yapılır. Süt tozu üreten/ürettiren ile ihracatçı firmalar arasında süt tozu
alımına dair sözleşme yapılması zorunludur.

(2) Süt ürünleri ihracatçısının ihraç ettiği ürünlerde kullandığı çiğ sütün, süt tozu
eşdeğeri için çiğ süt üreticilerine veya örgütüne destekleme ödemesi yapılır.

(3) Bakanlıkça gerekli görülen hallerde, süt tozu ihracatçısına, Bakanlıktan ihracat ön
izin belgesi almaları ve ön izin tarihinden sonra dört ay içerisinde analiz raporuyla
belgeleyerek ihraç etmeleri koşuluyla doğrudan süt tozu ihracatı için destekleme
ödemesi yapılır. Ancak yurt dışı alıcılarla, uzun süreli sözleşmeli satış yapan
ihracatçıların, sözleşmelerini ibraz etmeleri halinde bu süre uzatılabilir.

(4) Desteklemeden yararlanacak firmalar piyasadan aldığı çiğ sütlerde referans
fiyata uymak zorundadır.

Süt tozu kotası için müracaat

(1) Destekleme kapsamında süt tozu kotası talep eden süt tozu üreten/ürettiren
firmalar müracaatlarını; işletmenin kurulu bulunduğu yerdeki il müdürlüklerine veya
Konseye yapar. Müracaat sırasında firmalardan Bakanlıktan alınan Gıda
İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğe uygunluk belgesi ve
Konseye üyelik belgesi istenir. Üretici örgütleri, üretim sözleşmesi yaptığı firmaya ait
belgeleri ibraz eder.
Destekleme birim fiyatının belirlenmesi

(1) Destekleme birim fiyatı, Komisyonun raporu dikkate alınarak ihracatçı, süt tozu
ihracatçısı ve süt ürünleri ihracatçısı için Bakanlıkça belirlenir.

(2) Birim fiyat oluşumunda; kota tahsisinin yapıldığı aydan bir önceki ay içindeki yurt
dışı borsalarında oluşan yağlı/yağsız süt tozu ortalama birim fiyatı ile soğutulmuş çiğ
sütten üretilen süt tozu yurt içi üretim maliyeti farkı, üretici fiyatları, depolama ve
taşıma fiyatları, yurt içi ve yurt dışı süt tozu kalite farkları ile yurt içi stok durumu dikkate
alınır.

(3) İhraç edilen süt ürünlerine karşılık süt tozu eşdeğeri için çiğ süt üreticilerine
yapılacak destekleme ödemesinde birim fiyat, süt tozu üretiminde kullanılan enerji
ve taşıma giderleri düşülerek belirlenir.

(4) Birim fiyat belirlemesinde soğutulmuş çiğ süt için referans fiyat uygulaması esastır.

(5) Süt tozu üreten/ürettiren firmalar maliyetlerin belirlenmesine esas olacak
yağlı/yağsız süt tozu üretim maliyetlerini aylık olarak Konseye bildirirler.

(6) Komisyon, her ayın son beş iş günü içinde Konseyin belirlediği gün, birim fiyat için
toplanır.

Süt tozu kullanımı, ihracat ve satış işlemleri

(1) Bu Tebliğ kapsamında, firmaların ihracatını gerçekleştirdikleri ürünlerin karşılığında
oluşan süt tozu miktarı ve ihracatın gerçekleştiği ayları gösterir biçimde ihracatçı
birlikleri tarafından Ek-2’de yer alan hak ediş formu hazırlanarak Konseye gönderilir.
Desteklemeden faydalanacak ihracatçı ve süt ürünleri ihracatçısı firmalar, ihracatın
gerçekleştiği ayı ve kullanılan süt tozu miktarını gösteren tahsisat belgeleri ile
desteklemeye müracaat etmek zorundadırlar. Konsey bu belgeleri bir liste halinde
hazırlayarak her ayın son gününe kadar Genel Müdürlüğe bildirir. Belge asılları beş yıl
boyunca Konseyde saklanır.

(2) Süt tozu hak edişi, aşağıda belirtilen kurallara göre yapılır:

a) İhracatçı ve süt ürünleri ihracatçısı firmalar, ihracatın gerçekleştiği tarihten itibaren
en geç altı ay içerisinde bünyesinde süt tozu kullanılarak üretilip ihraç edilen ürünlere
ait beyannameler ve sarfiyat tablosu ile bağlı bulundukları ihracatçı birlikleri genel
sekreterliklerine müracaat ederler. İhracatçı birlikleri bu belgeleri inceleyerek
ihracatçı veya süt ürünleri ihracatçısı firmanın gerçekleştirdiği ihracata ait gümrük
beyannamesi tescil tarihini gözeterek, aylık olarak hak ediş formu düzenler, Genel
Müdürlüğe ve Konseye gönderir.

b) Konsey, hak ediş formu ve süt tozu üreten/ürettiren firmalar ile ihracatçı firmalar
arasında yapılan sözleşmelerde ve alım satım faturasında yer alan bilgilere istinaden
hak ediş formu tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde tahsisat belgesi düzenler.

Süt tozu yağlı/yağsız olarak ayrılmaz

c) Birden fazla süt tozu üreten/ürettiren firmadan süt tozu alınması durumunda alım
yapılan firma sayısı kadar tahsisat belgesi düzenlenir.

ç) Hak ediş formuna istinaden hazırlanan tahsisat belgelerine ilişkin bilgiler Konsey
tarafından Genel Müdürlüğe ve ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerine yazılı olarak
bildirilir.

d) Konsey tarafından düzenlenecek tahsisat belgelerinde süt tozu yağlı/yağsız
olarak ayrılmaz. Ancak, bu durum satışa ilişkin faturalarda belirtilir.

Desteklemeye müracaat

(1) Desteklemelerden yararlanmak isteyen ihracatçı, süt tozu ihracatçısı ve süt
ürünleri ihracatçısı firmalardan istenecek belgeler aşağıda belirtilmiştir:

a) Başvuru dilekçesi.

b) Bağlı bulunduğu vergi dairesinden vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair
belge (e-bildirge).

c) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
uyarınca Türkiye genelinde prim ve idari para cezası bulunmadığına veya tecil ve
taksitlendirildiğine ya da yapılandırıldığına ve yapılandırmanın bozulmadığına dair
Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerinden alınacak yazının aslı veya e-bildirgesi.

ç) Aslı görülmek suretiyle yetkili kişilerin imza sirküleri nüshası.

Çiğ süt alımına dair sözleşme

d) Çiğ Sütün Sözleşmeli Usulde Alım Satımına İlişkin Yönetmelik kapsamında yapılmış
çiğ süt alımına dair sözleşme.

e) Destekleme kapsamında süt tozu veya diğer süt ürünleri üretimi için gerekli olan
çiğ sütün alımında, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa uygun olarak
düzenlenen, süt miktarının litre olarak belirtildiği müstahsil makbuzları/faturaların aslı
veya vergi dairesi müdürlüğü ya da mal müdürlüğü onaylı dip koçanı fotokopisi.
Belge, e-fatura ise; www.efatura.gov.tr internet adresinde bulunan e-fatura
görüntüleyici ile açılarak, mali mühür bulunup bulunmadığı ve alınan e-fatura çıktısı ile
uyumlu olup olmadığı kontrol edilerek il müdürlüğünce onaylanmış çıktısı.

Ek olarak istenecek belgeler

(2) Desteklemelerden yararlanmak isteyen ihracatçılardan birinci fıkrada istenen
belgelere ek olarak istenecek belgeler şunlardır:

a) Ek-1’de yer alan üretim taahhütnamesi.

b) Tahsisat belgesi.

c) İşletme kayıt belgesi.

ç) Süt tozu üreten/ürettirenlerce ton olarak düzenlenmiş ve il müdürlüğü tarafından
üzerine “Çiğ Sütün Değerlendirilmesine Yönelik Destekleme Uygulamasından
yararlandırılmıştır.” kaşesi basılmış satış faturasının aslı veya sureti.

Analiz raporu

(3) Desteklemelerden yararlanmak isteyen süt tozu ihracatçılarından birinci fıkrada
istenen belgelere ek olarak istenecek belgeler şunlardır:

a) Bakanlıkça verilen ihracat ön izin belgesi.

b) İhracat ön izin belgesi alındıktan sonra Bakanlıkça belirlenen süre içerisinde
ihracatın gerçekleştiğini gösteren belge.

c) Analiz raporu.

(4) Desteklemelerden yararlanmak isteyen süt ürünleri ihracatçılarından birinci
fıkrada istenen belgelere ek olarak istenecek belgeler şunlardır:

a) Ek-1’de yer alan üretim taahhütnamesi.

b) Tahsisat belgesi.

c) Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğe uygunluk belgesi.

ç) Alım yaptığı çiğ süte ait Ek-5’de yer alan destekleme ödemesinin yapılacağı
üretici veya üretici örgütü listesi.

İcmaller ve destekleme ödemesi

(1) Destekleme icmallerinin hazırlanması ve ödemesine ilişkin hususlar aşağıda
belirtilmiştir:

a) Destekleme başvuruları, Bakanlıktan İşletme Kayıt Belgesinin alındığı il
müdürlüğüne veya süt tozu üreten/ürettiren işletmenin kurulu bulunduğu yerdeki il
müdürlüklerine yapılır.

b) Destekleme kapsamındaki çiğ süte ait fatura veya müstahsil bilgilerinin Bakanlık
Süt Kayıt Sistemine kaydını, il müdürlükleri yapar.

c) Destekleme ödemesine esas olacak belgelerin tamamının incelenmesi il
müdürlüklerince müracaat tarihinden itibaren en geç on iş günü içinde tamamlanır.

ç) Desteklemeye esas olacak satış faturası ve tahsisat belgesinde gösterilen süt tozu
miktarı ile belgelendirilen çiğ süt miktarı, süt tozu üretimi için gerekli olan eş değer
miktar ile uyumlu olur. 1 kg süt tozu için en az 10 litre çiğ süt esas alınır.

5 iş günü içinde Genel Müdürlükte olacak şekilde gönderilecek

d) Destekleme ödemeleri, ihracatçı ve süt ürünü ihracatçısı firmanın gerçekleştirdiği
ihracata ait gümrük beyannamesi tescil tarihi baz alınarak, Genel Müdürlükçe
belirlenmiş aynı aya ait birim fiyat üzerinden yapılır.

e) Ödemeye uygun bulunan müracaatlar ile ilgili; ürün bünyesinde kullanılan süt tozu
ihracatı için Ek-3’te, doğrudan süt tozu ihracatı için Ek-4’te, süt ürünleri ihracatı için
Ek-5’te yer alan icmal tablosu düzenlenerek onaylanır ve ilgili tahsisat belgeleriyle
birlikte beş iş günü içinde Genel Müdürlükte olacak şekilde gönderilir.

f) Desteklemede öngörülen bütçe miktarını aşmamak şartı ile gelen icmal, Genel
Müdürlükçe değerlendirilerek ödeme yapılır.

g) İhraç edilen ürünün yurda geri getirilmesi halinde yapılan destekleme ödemesi
Bakanlıkça geri alınır.

 


Sosyal medyada paylaş.

URL: http://www.ciftlikdergisi.com.tr/?p=85589

Yazan - Şub 1 2016. Kategori MANŞET, SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ, GIDA. Bu yazıya yapılan yorumları takip edebilirsiniz RSS 2.0. Bu yazı yoruma kapalı fakat geri izlemeye açık

Yoruma kapalı

| Designed by Mavikedi internet Hizmetleri |