Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ


unnamed (1)

 

 

 

Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı sKapsamında ( 2015/16 ) yayımlandı..

 

Yaş meyve-sebze, tohum, hayvan ve su ürünleri ile alternatif enerjili sera yatırımlarında HİBE;1,5’TEN 3 MİLYONA ÇIKTI!…

 

Başvuru dosya girişi,Tebliğ yayımından itibaren,30 gün içinde elektronik ağ üzerinden yapılacak…

 

Halim UTLU

 

Doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için, küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulmasına ilişkin usul ve esaslar yeniden belirlendi.

 

Yeniden belirlenen usul ve esaslar kapsamında, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hazırlanan, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2015/16), 30.4.2015 tarih ve 29342 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan başvuru dosyasının girişi, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren, 30 gün içerisinde elektronik ağ üzerinden yapılacak,2015/16 sayılı tebliğe göre;Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı, tarıma dayalı ekonomik yatırım konuları şöyle belirlendi;

 

Hayvansal gübre işleme, paketleme ve depolamaya hibe desteği

“ (1) Ekonomik yatırımlar destekleme programı kapsamında;

  1. a) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni tesislerin yapımı, b) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesi, c) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, ç) Alternatif enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımı, d) Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış tesisler ile bu Tebliğ kapsamında yapılacak tesislerde, ayrıca 3 dekardan küçük olmaması şartıyla örtü altı kayıt sistemine kayıtlı mevcut modern seralarda kullanılmak üzere; alternatif enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı ve/veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı, e) Tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırımlar, f) Hayvansal orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, hibe desteği kapsamında değ

 

Un ve karma yemde yeni yatırımlara hibe desteği kaldırıldı

 

(2) Bu Tebliğ kapsamında tarımsal ürünlerin üretimine yönelik bir hibe desteği verilmez.

 

(3) Tarımsal ürünlerin işlenmesi kapsamında, başka bir yatırım tesisinde ilk işlemesi yapılan mamul ürünün ikincil işlenmesine ve paketlenmesine yönelik yatırım teklifleri, hibe desteği kapsamında değerlendirilmez. Sert kabuklu meyveler bu madde kapsamında değildir.

 

(4) Un ve karma yem konularında yeni yatırım tesisi başvuruları kabul edilmez. Kütlü pamuk konusunda teknoloji yenileme ve kapasite artırımı dışındaki başvurular kabul edilmez. Çay konusunda sadece yaş çay üretiminin yapıldığı illerdeki başvurular kabul edilir.

 

(5) Tarımsal ürünlerin depolanmasına yönelik yeni tesis başvurularında, sadece çelik silo ve soğuk hava deposu hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

 

unnamed (3)

 

Tarımsal kooperatif, birlik ve üst birliklere, tüm yatırım konularında hibe başvurusu serbest

 

(6) Yatırımcılar bu Tebliğ kapsamında ekonomik yatırım konularında ülke genelinde sadece bir adet proje başvurusunda bulunabilir.

 

(7) 18/1/2011 tarihli ve 2011/1409 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına dayanılarak çıkarılan tebliğler kapsamında, daha önce hibe desteğinden yararlanan tesisler için, alternatif enerji üretimine yönelik kapasite artırımı ve teknoloji yenileme konusundaki başvurular hariç, hibe başvurusu yapılamaz. Bu tesislerin bulunduğu parsellerde farklı bir yatırım konusunda hibe başvurusunda bulunulabilir. Ancak tarımsal amaçlı kooperatif, birlik ve bunların üst birlikleri tüm yatırım konularında hibe başvurusunda bulunabilirler.

 

(8) Kapasite artırımı teknoloji yenilemeye ve kısmen yapılmış tesislerin tamamlanmasına yönelik başvuruların hibe desteği kapsamında değerlendirilebilmesi için, mutlaka başvuruya konu yatırımın yapı ruhsatı veya yapı kullanım izin belgesi ile uyumlu olması gerekir.

 

En az 7 yıl tahsis/irtifak tesis edilmesi ile  kiralanma

 

(9) Bütün başvurularda yatırım yerinin; başvuru sahibi adına olması veya Hazine, belediye, il özel idaresi, ticaret odası, sanayi odası, ziraat odası, ticaret borsası, Vakıflar Genel Müdürlüğü, organize sanayi bölgesi, tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi ve küçük ihtisas sanayi sitesinden başvuru sahibi adına bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren en az 7 yıl tahsis/irtifak tesis edilmiş olması veya Hazine, belediye, il özel idaresi, ticaret odası, sanayi odası, ziraat odası, ticaret borsası, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile bunlar dışında kalan tüzel ve gerçek kişilerden, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren en az 7 yıl kiralanmış olması gerekmektedir. Tarımsal amaçlı kooperatiflerce balıkçı barınaklarına yapılacak olan soğuk hava deposu başvurularında 7 yıl kira süresi şartı aranmaz.

 

(10) Tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırım projeleri, alternatif enerji kaynakları kullanan seralar, çelik silo ve soğuk hava deposu dışında kalan yeni tesis başvurularında yatırım yerine ait imar planının en geç hibe sözleşmesi imzalanması aşamasında il müdürlüğüne sunulması gerekmektedir.”

 

Hangi illerde uygulanacak?

 

Yayınlanarak yürürlüğe giren yeni tebliğe göre, programın uygulanacağı iller de şöyle belirlendi;

“(1) Program çerçevesinde, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hatay, Isparta, Mersin, Kars, Kastamonu, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Aksaray, Karaman, Ardahan illerinde;

 

  1. a) Yaş meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama yatırımları hariç bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, b) Hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması konusunda sadece ham derinin işlenmesi,
  2. c) Soğuk hava deposu, ç) Çelik silo, d) Hayvansal orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, e) Alternatif enerji kullanan yeni sera, f) Alternatif enerji üretim tesisleri konularında yapılacak yatırımlar için başvurular kabul edilir.

 

Tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırım başvuruları kabul ediliyor

 

(2) Adana, Adıyaman, Antalya, Artvin, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Muğla, Niğde, Rize, Sakarya, Siirt, Sinop, Tekirdağ, Tunceli, Zonguldak, Bayburt, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye ve Düzce illerinde ise;

  1. a) Bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, b) Hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, c) Su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, ç) Soğuk hava deposu, d) Çelik silo, e) Hayvansal orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, f) Alternatif enerji kullanan yeni sera, g) Alternatif enerji üretim tesisleri, ğ) Tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırımlar için başvurular kabul edilir”

 

Yatırımın süresi     

   

Yatırım projelerinin tamamlanma tarihi, 1/12/2015 olarak belirlendi. Bu tarihe kadar tamamlanamayan projeler, yatırımcıların talebi ve il müdürlüğünün uygun görmesi halinde, kendi kaynakları ile 90 günü aşmamak üzere verilecek süre içinde tamamlanabiliyor.

 

Hibeye esas proje tutarları ve destekleme oranları

 

Yeni tebliğe göre, programın hibeye esas proje tutarları ve destekleme oranları ise şöyle tespit edildi;

“(1) Ekonomik yatırım konularında hibeye esas proje gideri;

 

  1. a) Bitkisel ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlardan yaş meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama yatırımları için 3.000.000 Türk Lirası, tohum işleme, paketleme ve depolama yatırımları için 3.000.000 Türk Lirası, bunun dışında kalan yatırımlar için 1.000.000 Türk Lirası,Hayvansal ve su ürünleri işleme, paketleme ve depolama yatırımlarına 3 milyon hibe

 

  1. b) Hayvansal ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlara 3.000.000 Türk Lirası, c) Su ürünleri işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlara 3.000.000 Türk Lirası, ç) Hayvansal orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlara 2.000.000 Türk Lirası, d) Alternatif enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımına yönelik yatırımlara 3.000.000 Türk Lirası, e) Soğuk hava deposu yapımına yönelik yeni yatırımlara 000.000 Türk Lirası, f) Çelik silo yapımına yönelik yeni yatırımlara 1.000.000 Türk Lirası,

 

Alternatif enerji yatırımlarına da 3 milyon hibe

 

  1. g) Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış tesislerde kullanılmak üzere; alternatif enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı ve/veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımına yönelik yatırımlara 3.000.000 Türk Lirası,

 

ğ) Tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırımlardan mantar yetiştiriciliği ve kültür balıkçılığına yönelik sabit yatırımlara  1.000.000 Türk Lirası, büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik sabit yatırımlara 1.500.000 Türk Lirası, küçükbaş ve kanatlı

hayvan yetiştiriciliğine yönelik sabit yatırımlarda 1.000.000 Türk Lirasını geçemez.

 

Proje bütçesinde KDV hariç

 

(2) Hibeye esas proje tutarının %50’sine hibe yoluyla destek verilir. Diğer %50’si oranındaki tutarı başvuru sahipleri kendi kaynaklarından temin etmekle yükümlüdür.(3) Proje bütçesi KDV (Katma Değer Vergisi) hariç hazırlanır.

 

(4) Proje toplam tutarının; yukarıda belirlenen hibeye esas proje tutarını aşması durumunda, artan kısma ait işlerin proje sahiplerince ayni katkı olarak finanse edilmesi ve yatırım süresi içerisinde tamamlanması gerekir. Bu durumun hibe başvurusu ile beraber taahhüt edilmesi şarttır.

 

(5) Küçük ve orta ölçekli ekonomik faaliyetlere yönelik yatırım tesislerinin desteklenmesi amaçlandığından, başvuruda belirtilen proje toplam tutarı ile yatırım konusunun tam olarak gerçekleşmesi sağlanmalıdır.”

 

Başvuru sahiplerinde aranılacak özellikler

 

Ekonomik yatırımlar için başvuru sahiplerinde aranacak özellikler de belirlenerek, tebliğde yer aldı;

“(1) Hazırlanacak proje başvuruları gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılır.(2) Başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişilerin Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine son başvuru tarihinden önce kayıtlı olması gerekir.

 

(3) Ekonomik yatırımlara yönelik proje konularına başvurabilecek tüzel kişilerin idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olması gerekir. Köylere hizmet götürme birliklerinin ortak oldukları şirketler ise bu kapsam dışındadır. Ancak bu şirketlerdeki köylere hizmet götürme birliklerinin hisse oranı en fazla % 49 olacaktır.

 

Son başvuru tarihinden önce yetki alınmış olması şart

 

(4) Ekonomik yatırımlar için son başvuru tarihinden önce kurulan; a) Kollektif şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde

kurulmuş olan şirketler ve bunların aralarında oluşturduklarıortaklıklar, b) Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ile bunların üst birlikleri, ekonomik yatırım konularına tüzel kişilik olarak başvurabilirler.

 

(5) Kuruluşlar, kuruluş tüzüklerinde/ ana sözleşmelerinde belirtilen faaliyet alanları ile ilgili yatırım konularına başvurabilir.

 

(6) Kuruluşların proje başvurusu, hibe sözleşmesi imzalanması ve uygulamaların gerçekleştirilmesi konularında yetkili kurullarından son başvuru tarihinden önce yetki almış olması ve bu yetki belgesini proje başvurularında ibraz etmiş olmaları gerekir.”


Yazan - 4 Mayıs 2015. Kategori MANŞET, GIDA, EKONOMİ. Bu yazıya yapılan yorumları takip edebilirsiniz RSS 2.0. Bu yazı yoruma kapalı fakat geri izlemeye açık
0 0 Oy
Okuyucu puanı
Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
Bütün yorumları gör
0
Düşünceleriniz bizim için önemlidir, lütfen yorum bırakınız.x
()
x