Arıcılık Yönetmeliği Yayınlandı


30 Kasım 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28128

YÖNETMELİK

Gıda,    Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:ARICILIK    YÖNETMELİĞİBİRİNCİ    BÖLÜMAmaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu    Yönetmeliğin amacı; arıcılıkta yetiştiricilik, araştırma, gen kaynaklarının    tespiti, muhafazası, ıslahı, suni tohumlama, yeni hatların oluşturulması,    damızlık materyalin ithalat ve ihracatı, ticari maksatla ana arı yetiştiriciliği    temel esaslarının belirlenmesi, yaygınlaştırılması ve arı sağlığının    korunmasına yönelik tedbirlerin alınmasıdır.

Kapsam

MADDE    2 – (1)    Bu Yönetmelik; arıcılıkla ilgili her türlü üretim, ıslah, damızlık    materyali elde etme, sabit ve gezginci arıcılık konusundaki esasların    belirlenmesi, arı sağlığı ve nakline ilişkin gerekli tedbirlerin alınması,    alet, makine ve malzemelerin standardizasyonu, eğitim, projelendirme, ballı    bitkiler tarımının geliştirilmesi, ana arı yetiştiriciliği, bal arılarında    suni tohumlama konularını kapsamaktadır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu    Yönetmelik; 3/6/2011 tarihli ve 639 sayılı Gıda,    Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun    Hükmünde Kararname ile 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner    Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu    Yönetmelikte geçen;

a) Ana arı üreticisi: Ana Arı Yetiştiricisi Sertifikası    sahibi olup, damızlık ana arılardan ana arı üretip satan kişi veya tüzel    kişileri,

b) Ana arı üretimi: Aşılama tekniği kullanılarak, damızlık    olarak seçilmiş farklı kolonilerden ana ve erkek arı yetiştirilip    çoğaltılmasını,

c) Arıcı: Arıcılık işlerini meslek edinen ve geçimlerini    kısmen veya tamamen bu yoldan kazananları,

ç) Arıcılık: Arıyı canlı materyal olarak kullanarak, arı    ve arı ürünleri üzerinde fiilen yapılan çalışmaları,

d) Arıcılık Kayıt Sistemi (AKS): Etiketlenmiş kovanlara    ait bilgilerin merkezi bir veri tabanında kayıt altına alındığı, izlendiği,    raporlandığı Bakanlık kayıt sistemini,

e) Arıcı kimlik kartı: Merkez birlikleri tarafından    üyelerine verilen arıcının bilgilerini içeren belgeyi,

f) Arı Konaklama Belgesi (AKB): Arıcının kayıtlı olduğu    il/ilçe dışında konaklamak için aldığı belgeyi,

g) Arılık: Arılı kovan ve ekipmanların    bulunduğu açık ya da kapalı tesis ve alanları,

ğ) Arı ürünleri: Arıcılık çalışmaları sonunda üretilen    bal, polen, balmumu, propolis, arı sütü, arı zehiri,

h) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

ı) Birlik: 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki    Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve 29/6/2004 tarihli    ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu çerçevesinde faaliyet    gösteren arıcı örgütlerini,

i) Gezginci arıcı: Bitkilerdeki farklı çiçeklenme    döneminden üst düzeyde faydalanmak ve kış koşullarından arılarını korumak    maksadıyla kolonilerinin yerini değiştiren arıcıyı,

j) İl müdürlüğü: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı il    müdürlüğünü,

k) İlçe müdürlüğü: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı    ilçe müdürlüğünü,

l) İşletme tanımlama numarası: İl/ilçe müdürlüğü    tarafından Türkvet kayıt sisteminde tanımlanan    her bir işletme için verilen numarayı,

m) İzole bölge: Bakanlıkça belirlenen ve yarıçapı en az    15 km olan yalnızca saf ırk, ekotip veya    üretilecek hibritin baba hattını oluşturan    kolonilerin bulunduğu yabancı kolonilerden arındırılmış ve dışarıdan arı    girişine kapalı çiftleştirme bölgesi alanı,

n) Koloni: Yumurtlayan ana arısı bulunan ve üretim    faaliyetlerinin sürdürüldüğü 3-4 açık ve kapalı yavrulu olmak üzere 6-8 ve    üzeri çerçeveli arı ailesini,

o) Konaklama kapasitesi: Bir bölgede flora ve ekolojik şartlar dikkate alınarak, mevcut kolonilerin    verimini düşürmeden, birim alanda bulundurulabilecek arılı kovan miktarını,

ö) Kovan: Taşınabilir arı ailesi barınağını,

p) Polinasyon: Çiçekli    bitkilerde döllenmenin bal arıları tarafından    gerçekleştirilmesini,

r) Sabit arıcı: Kolonilerini tüm yıl boyunca Türkvet Kayıt Sisteminde İşletme Tanımlama Numarası ile    kayıtlı olduğu yerde bulunduran arıcıyı,

s) Suni tohumlama: Çiftleşme olgunluğuna gelmiş arının    spermi alınarak alet yardımıyla çiftleşme olgunluğuna gelmiş ana arının döl yoluna verilmesini,

ş) Temel petek: Saf balmumundan sterilize    edilerek, tekniğine göre imal edilen standart ölçülerdeki balmumu levhaları,

t) TSE: Türk Standartları Enstitüsünü,

u) Türkvet kayıt sistemi:    Bakanlık Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından, Sığır Cinsi    Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği çerçevesinde    oluşturulan işletmelerin, yetiştiricilerin ve sığır cinsi hayvanların    kimlik bilgilerinin kayıt altına alındığı veri tabanını,

ifade eder.

İKİNCİ    BÖLÜM

Gezginci Arıcılık

Gezginci    arıcılık

MADDE 5 – (1)    Gezginci arıcı hareketleri, aşağıdaki hususlar çerçevesinde yürütülür.

a) Gezginci arıcıların yerleştirilmelerinde, il/ilçe    müdürlükleri yetkilidir.

b) İl ve ilçe müdürlükleri; gezginci arıcıların    konaklayacakları yerleri ve kapasiteleri; il/ilçe müdürlüğünde görevli    arıcılık konusunda deneyimli iki teknik personel ve birlik/birliklerin    temsilcilerinden oluşan en az üç kişilik bir komisyonla, bitki florası, topografik ve ekolojik yapısı,    yerleşim birimleri varsa sabit arıcılara ait koloni varlığını da dikkate    alarak belirler ve bunlar harita üzerinde işaretlenir. Orman bölgelerinin    kapasiteleri belirlenirken Orman ve Su İşleri Bakanlığının temsilcisi de    komisyonda yer alır. Bölge koloni kapasitesi, flora varlığında kayda değer    değişiklik olması (iklimsel veya yeni yerlerin açılması) durumunda    güncellenir.

c) Bölgeler için koloni kapasitesi belirlenirken nektar    ve polen veren tüm bitki varlığı göz önünde bulundurulur.

ç) Arılıklar, arı kışlatma bölgelerinde flora    kapasitesine bakılmadan en az 150 metre aralıkla yerleştirilir. Ancak    narenciye alanlarında kışlatma yerleşimi yapılırken arılıklar arası mesafe    bölgenin flora kapasitesine göre ve en az 300 metre olacak şekilde    düzenlenir. Araziye özel durumlarda uzaklığı belirlemeye il/ilçe müdürlüğü    yetkilidir.

d) Belirlenmiş bölgede    konaklayacak gezginci arıcı, konaklayacağı yer gerçek kişiye ait ise    şahısla, köy arazisi ise köy muhtarlığıyla, diğer tüzel kişiliklere ait    arazi ise yetkililerle, Devlet ormanlarında konaklayacak arıcılar da Orman    ve Su İşleri Bakanlığının ilgili birimleri ile anlaşma yaptıktan sonra    EK-1’de yer alan Arı Konaklama Belgesi (AKB)’nin    1 inci Bölümü imzalanır.

e) Konaklama yerini belirleyen ve yerleşme müsaadesi    isteyen arıcı AKB ile konaklayacağı ilin il/ilçe müdürlüğüne başvurur.    Arıcı tarafından belirlenen konaklama yeri il/ilçe müdürlüğünce de uygun    bulunursa AKB’nin 2 nci    Bölümü onaylanır. Arıcı, AKB’yi ibra ederek çıkış    yapacağı ilin, il/ilçe müdürlüğünden Hayvan Sevklerine Mahsus Yurtiçi Veteriner    Sağlık Raporu alır ve bu belgelere istinaden arılarını sevk eder. Rapordaki    sevk adresi ile AKB’deki konaklayacağı adres aynı    olmalıdır. AKB olmayan arıcıya veteriner sağlık raporu düzenlenmez.    Gezgincilik yapan, kayıtlı olduğu adrese ve/veya kendi arazisine dönen    arıcıdan da arı hareketlerinin kontrolü ve takibi için AKB istenir.

f) Yer gösterilmeden ve belgeleri olmadan yerleşen    arıcının arıları, il/ilçe müdürlüğünün talebi ile mülki amirlikçe güvenlik    güçleri marifetiyle bulunduğu yerden kaldırılır. İl/ilçe müdürlüğü, işgal    edenler hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı    Türk Ceza Kanununun 154 üncü maddesine göre işlem yapılmak üzere,    Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunur. Kaldırma sürecinde meydana    gelen zarardan arıcı sorumludur. Nakliye ve işçilik ücreti arıcıdan alınır.    Mücbir sebepten dolayı arısını izin aldığı adres dışına indirmek zorunda    kalan arıcıya il/ilçe müdürlüğünce mazeretin uygun görülmesi durumunda    cezai işlem uygulanmaz, arıcı beş gün içerisinde AKB de izin aldığı adrese    sevk edilir.

g) AKB işlemlerini arıcı adına üçüncü şahıslar takip    edebilir.

ğ) Arazi sahipleri dışında herhangi bir muhtarlık ile    kamu kurum ve kuruluşunca, arıcıdan konaklama ücreti dâhil hiçbir ad    altında ücret alınmaz.

h) Konaklanan bölge için belirlenmiş koloni kapasitesi    üzerindeki yerleşim taleplerine il/ilçe müdürlüklerince izin verilmez.    Ancak konaklama planlamasında il/ilçe müdürlükleri sadece en son gelen    arıcıyı mağdur etmeyecek şekilde bölge koloni kapasitesi üzerinde konaklama    müsaadesi verir.

ı) Gezginci arıcılık yapan üreticiler, konaklama yapılan    yerlerde arıların çevreye zarar vermemesi için gerekli tedbirleri almakla    yükümlüdür. Arı konaklatılan alanlarda otlayan hayvanların arıdan zarar    görmemesi için tedbirleri almak hayvan sahiplerinin sorumluluğundadır.

i) Yerleşim işlemleri tamamlanmış arıcılar ve yanında    çalışan kişilerin isimleri il/ilçe müdürlükleri tarafından o mahallin    güvenlik birimlerine liste halinde bildirilir.

j) Arı gen kaynaklarının tespiti ve yerinde korunması    amacıyla izole bölgeleri, bilimsel çalışmalar sonucunda oluşturulacak    komisyon kararı doğrultusunda Bakanlık belirler. Komisyon, Hayvancılık    Genel Müdürlüğünce; üniversite, birlik ve ilgili kurum ve kuruluşlardan    temsilcilerin katılımıyla oluşturulur. İzole bölgelere dışarıdan arı    girişleri yasaktır. İl/ilçe müdürlükleri, ilan edilen izole bölgeye yasa    dışı girenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 154 üncü maddesine    göre işlem yapılmak üzere Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunur.

k) Arılıklar, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde yoldan en    az 200 metre, stabilize ara yollarda ise en az 30    metre uzaklığa yerleştirilir.

l) Gezginci arıcılık yapan arıcılar, arılarını çevreye    rahatsızlık vermeyecek şekilde meskûn mahal dışında bir yere yerleştirir.    Sabit arıcılar ise kolonilerini köy ve beldelerde çevreye rahatsızlık    vermeyecek şekilde ve insanların toplu olarak hizmet aldıkları cami, okul,    sağlık ocağı, karakol gibi benzeri alanlardan en az 200 metre uzağa    yerleştirir. Yerleşimin dağınık olduğu bölgelerde ise bu mesafe en yakın    eve en az 50 metre olmalıdır.

m) Meskûn mahal ve mücavir alan sınırları içinde arı    konaklatılmasında ortaya çıkan ihtilafların giderilmesinde il/ilçe    müdürlükleri yetkilidir.

n) Arılığın yerleşim yerinin komisyon tarafından onaylanması    durumlarında, yaşanacak herhangi bir olumsuzluk arıcının sorumluluğunu    ortadan kaldırmaz.

o) Devlet ormanlarında konaklayacak arıcıların izin ile    ilgili usul ve esasları ile arı konaklama yer tanzimi, arılık içme suyu ve    ulaşım yolları Orman ve Su İşleri Bakanlığınca sağlanır.

ö) 1/7/2003 tarihli ve 4915    sayılı Kara Avcılığı Kanunu uyarınca ilan edilen Yaban Hayatı Koruma ve    Geliştirme Sahalarındaki arıcılık faaliyetleri, ilgili mevzuat çerçevesinde    hazırlanan Yönetim ve Gelişme Plan Kararları çerçevesinde yapılır.

p) Arıcı, arıcı kimlik kartını, resmî görevliler    tarafından talep edilmesi durumunda birliğe kayıtlı olduğunu belgelemek    için göstermek zorundadır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Temel Petek ve Bal Standardı

Temel petek

MADDE 6 – (1)    Piyasaya arz edilen temel petekler aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır.

a) Temel petek üretiminde kullanılan balmumu 1 atmosfer    basınçta 120 °C de 15 dakika süreyle veya eş bir sterilizasyon işlemine    tabi tutulmalıdır.

b) Temel peteğe, balmumunun doğal yapısında bulunmayan,    parafin, serezin, iç yağı, reçine, oksalik asit,    ağartıcılar gibi yabancı maddeler karıştırılmaz.

c) İl müdürlükleri temel petek üretim işletmelerini en    az yılda iki kez standartlara uygunluğu yönünden kontrol eder.

(2) Bakanlıkça düzenleme yapılıncaya kadar TSE    standartları esas alınır.

Bal    standardı

MADDE 7 – (1) Bal    üretimi standardı, ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ana Arı Yetiştiriciliği, Eğitimi ve Arılarda Suni    Tohumlama

Ana arı    yetiştiriciliği ve eğitimi

MADDE 8 – (1)    Damızlık ana arı, ana arı yetiştiriciliği ve eğitimi uygulama usul ve    esasları Bakanlıkça belirlenir.

(2) Bakanlık, arıcılara yönelik Ana Arı Yetiştiriciliği    Sertifikası vermek üzere, ana arı yetiştiriciliği kursları düzenler ve    düzenletir; kurs ücretleri dâhil olmak üzere bu kursların düzenlenmesine    ilişkin usul ve esasları belirler.

Arılarda    suni tohumlama

MADDE 9 – (1) Suni    tohumlama yapacak gerçek ve tüzel kişilere eğitim sonucunda Bakanlıkça    sertifika verilir. Suni tohumlama ile ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Ballı Bitkiler ve Orman Amenajman Planı

Ballı    bitkiler

MADDE 10 – (1) Ballı    bitkiler tarımını ve polinasyonu geliştirici ve    özendirici tedbirler Bakanlıkça alınır.

Orman    amenajman planı

MADDE 11 – (1)    Arıların istifade edebileceği orman ağaçlarının kesilmesi, Orman ve Su    İşleri Bakanlığının yapacağı uygun bir amenajman planı çerçevesinde    uygulanır.

(2) Bal üretimi için ayrılacak orman alanların;    amenajman planlarının tespiti, faydalanma zamanı, süresi, şartları,    faydalanmada öncelik alacak yetiştiricilerle ilgili kriterler    ve birim alana konulacak kovan sayıları, Bakanlık İl Müdürlükleri, birlik    ve ilgili Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bölge Müdürlüğünce tespit edilir.

ALTINCI BÖLÜM

Zirai Mücadele Tedbirleri

Zirai    mücadele tedbirleri

MADDE 12 – (1)    İlaçlamada aşağıdaki hususlara uyulur.

a) Mevcut imkânlar ölçüsünde arılıkların ilaçlama    yapılan alanlardan uzak yerlerde bulunmasına özen gösterilir.

b) Zirai mücadele yapılacak yerlerdeki ve çevresindeki    arıcılara, mücadele yapacak kuruluş ve şahıslar tarafından yedi gün    önceden, ilaçlama programına alınan bölgenin genişliği, kullanılacak ilacın    cinsi, atılma zamanı, etki süresi ile bal arılarına olan etkisi duyurulur.

c) Arıcılar, il/ilçe müdürlüklerinden, bulundukları    yöredeki mücadele programları hakkında bilgi alır.

ç) Bitki koruma ürünleri, kullanıma arz edilen hâliyle    ve etiketinde belirtilen tavsiyelere göre uygulanır. Buna aykırı    uygulamalarda sorumluluk uygulayana ve uygulanmasına izin verene aittir.

d) Kullanılan bitki koruma ürünlerinin artık ve    ambalajları kullanıcıları tarafından uygun şekilde imha edilmek zorundadır.

e) Zirai mücadelede bal arılarını korumak için öncelikle    sıvı ilaç kullanılır.

f) İlaçlamalar sırasında arıların su içtiği kaynaklara    ilaç bulaştırılmaz.

g) İlaçlamalar akşam üzeri veya    sabah erken saatlerde, arıların uçuş yapmadıkları zamanlarda uygulanır.

(2) Bitki koruma ürünlerini etiket bilgilerine uygun    şekilde kullanmayanlar ve bitki koruma ürünlerinin artık ve ambalajlarını    Bakanlıkça belirlenen esaslara göre imha etmeyenler hakkında 5996 sayılı    Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 39 uncu    maddesine göre işlem yapılır.

(3) Bakanlıkça; arıcı, zirai mücadele yapacak olan    yetiştirici ve ilaç tatbik eden elemanlara arıların ilaçlardan etkilenmemesi    ve doğabilecek zararların önlenmesi için düzenli olarak eğitim çalışmaları    yapılır veya yaptırılır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Tomruk Tahsisi, İthalat ve İhracat İzni

Tomruk    tahsisi

MADDE 13 – (1) Kovan    imal edecek özel ve tüzel kişi ve kuruluşlara kereste tahsisi, Orman ve Su    İşleri Bakanlığınca yapılır.

İthalat ve    ihracat izni

MADDE 14 – (1)    Damızlık arı ve damızlık arı materyalleri ile arı hastalık ve    zararlılarında kullanılacak veteriner müstahzarların imal, ithal ve ihracı,    5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun    uygulanmasını sağlamak üzere çıkarılan yönetmelikler ile Ekonomi    Bakanlığınca yayımlanan ithalat ve ihracat ile ilgili mevzuat hükümleri    çerçevesinde yapılır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Arı Sağlığı, Denetim, Kontrol ve Kayıt

Arı sağlığı

MADDE 15 – (1) Arı    hastalık ve zararlıları ile etkin ve yaygın mücadele için merkez    birlikleri, il birlikleri aracılığı ile belirli programlar dâhilinde toplu    ilaçlama uygulaması yaptırır.

Denetim

MADDE 16 – (1)    Bakanlıkça; gerçek ve tüzel kişilerin ürettikleri damızlık ana arılar ile    ana arı yetiştiriciliği ve suni tohumlama konularındaki çalışmaları    belirlenmiş ilgili mevzuat çerçevesinde denetlenir.

(2) Yapılan denetleme sonucunda ana arı yetiştiriciliği    veya arı suni tohumlaması yapan gerçek veya tüzel kişilerin ya da    ürettikleri ana arıların kusurlu veya yetersiz bulunmaları halinde    sorumluları birinci defa yazılı olarak ikaz edilir, ihmalin veya kusurun    sürdürülmesi halinde çalışma izinleri iptal edilir.

Kontrol

MADDE 17 – (1) İl ve    ilçe müdürlükleri, arıcıların ilgili mevzuata uygun olarak bal üretimi    yapmaları için gerekli tedbirleri alır, denetimleri yapar. Ayrıca diğer arı    ürünlerinin yurt içi denetim ve kontrollerini 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri,    Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde yürütür.

(2) Arıcılar, veteriner tıbbi ürünlerinin kullanımında,    ilgili mevzuata riayet etmek, kullandıkları veteriner tıbbi ürünleri kayıt    altına almak, reçeteleri muhafaza etmek ve denetimlerde Bakanlığa sunmak    zorundadır.

(3) İl/ilçe müdürlükleri; üretilen arı, arı ürünleri ve    arıcılıkla ilgili her türlü alet, makine, petek, kovan ve arıcılık    malzemesini, arıcılık konusunda yetişmiş personel aracılığıyla kontrol    ettirmeye ve rapor tanzimine yetkilidir.

Kayıt

MADDE 18 – (1)    Bakanlık, arıcılık kayıt sisteminin oluşturulmasına ilişkin usul ve esaslar    ile kovan plakasının içeriği ve standartlarını belirler.

(2) Arıcılık Kayıt Sistemi aşağıdaki hususlar    çerçevesinde yürütülür.

a) Arıcılık Kayıt Sistemi (AKS), Bakanlığın sorumluluk    ve yetkisinde belirlenen esaslar dahilinde    birlikler ile işbirliği halinde yürütülür.

b) Yetkilendirilmiş il/ilçe müdürlük personeli, Türkvet’te kayıtlı arıcılara işletme tanımlama numarası    ile sistemde işletme açılması, açılan işletmelere, kovan plakalarının ve    verilerinin girilmesi işlemlerinde yetkilidir. Birlik personelinin siteme    veri giriş yetkileri Bakanlıkça belirlenir.

DOKUZUNCU    BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlükten    kaldırılan yönetmelik

MADDE 19 – (1) 25/5/2003 tarihli ve 25118 sayılı Resmî Gazete’de    yayımlanan Arıcılık Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 20 – (1) Bu    Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu    Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 


Diğer Haberler:
Arıcılıkta en 'bal'lı yıl
Yazan - 30 Kasım 2011. Kategori Genel. Bu yazıya yapılan yorumları takip edebilirsiniz RSS 2.0. Bu yazı yoruma kapalı fakat geri izlemeye açık
0 0 Oylar
Okuyucu puanı
Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
Bütün yorumları gör
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
0
Düşünceleriniz bizim için önemlidir, lütfen yorum bırakınız.x
()
x