Bankacılık Kanunu değişiyor


tbmm-jpg20141020120852

 

 

 

Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

 

Tasarıya göre, Rekabet Kurulu’nun, bankalar hakkında Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kapsamında resen veya ön araştırma sonucunda soruşturma açılmasına karar vermesi halinde, bu durum Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) bildirilecek. Soruşturma sonucunda oluşturulan rapor, Rekabet Kurulu’nca karara bağlanmadan önce görüşünün alınmasını teminen BDDK’ya tebliğ edilecek.

 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)  faaliyet  izni  kaldırılan bankaların uygun göreceği varlık ve yükümlülükleri  ile sözleşme ve kanundan  doğan  her  türlü  hak  ve alacaklarını, kuracağı bankaya  ya da mevcut bankalara devretmeye, devredilen varlıkların   toplamının,  devredilen  yükümlülüklerin toplamını karşılamaması halinde aradaki  farkı, bankanın nezdindeki sigortalı mevduat ve katılım fonunu aşmamak kaydıyla ödemeye veya banka nezdindeki sigortalı mevduatı ve sigortalı katılım fonunu doğrudan veya ilan edeceği  başka  bir  banka aracılığı ile ödemeye yetkili olacak. Bu fıkra çerçevesinde devredilen hak, alacak ve varlıkların toplam değerinin, devre konu  yükümlülüklerin toplamından fazla olması halinde,  aradaki fark ilgili bankaya veya bu bankanın iflas ya da tasfiye masasına  ödenecek.

 

Fon,  sigortalı mevduatı ve sigortalı katılım fonunu hak sahiplerine ödemesi veya kuracağı bankaya ya da mevcut bankalara devretmesi  halinde, mevduat ve katılım  fonu sahipleri  yerine bankanın doğrudan doğruya iflasını isteyecek. Bu şekilde yapılacak iflas isteminde, İcra  ve İflas Kanunu’nun iflasın ertelenmesine ilişkin hükümleri uygulanamayacak.

 

İflas eden bankalarda tüm kanuni yükümlülüklerin ifasından sonra tasfiye bakiyesi kalması halinde, bu tutarın hissedarlara dağıtımında, iflasına karar verilen bankaların hakim ortakları ve yöneticileri, yönetim kurulu üyeleri, denetim kurulu üyeleri,  genel müdür, genel müdür yardımcıları ile yönetim ve denetimine sahip olduğu  iştirakleri, hakim ortağı olan tüzel kişiler, gerçek ve tüzel kişi hakim ortaklarının hakim  ortak  olduğu şirketler, bu gerçek kişilerin kan ve kayın hısımları ile bu kişilerin hisselerini ciro, devir veya temlik suretiyle edinen üçüncü  kişiler  bu dağıtımdan pay alamayacak; Bunlara düşen pay fon ile diğer hissedarlar arasında hisseleri oranında garameten paylaştırılacak.

 

Hissedar olma zorunluluğu kalkıyor

 

Temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi Fona devredilen bankaların çözümlenmesi  sürecinde Fonun, sigorta tasarruf mevduat  ve katılım fonu yanında banka pasiflerini de kurulacak köprü bankaya ya da mevcut bankalardan  birisine devretme yetkisi olacak.

 

Banka zararının Fon tarafından devralınabilmesi için Fonun o bankada hissedar olması zorunluluğu kaldırılıyor.

 

TMSF, devredilen bankalarla ilgili  olarak kanunda  belirtilen  tedbirlerin alınması  amacıyla, Kurul tarafından verilecek izne gerek olmaksızın banka kurmaya yetkili olacak.

 

Kurulan bankanın varlık ve yükümlülükleri, tasfiye halindeki bankadan devralınması nedeniyle banka satış bedelinden, bu bankanın kuruluş ve faaliyet döneminde Fon tarafından yapılan masraflar düşüldükten sonra kalan tutarın tasfiye halindeki bankanın iflas veya tasfiye masasına verilerek alacaklıların hakları korunacak.

 

Fon tarafından haczedilen varlıkların satışında uygulanan ve alıcıların, satışa konu varlıkların geçmişe ilişkin  hukuki sorunları ile muhatap  olmamaları nedeniyle,  “Ticari İktisadi Bütünlük”  modeli,  Fon  bankalarının  hak  ve  varlıklarının satışında da uygulanabilecek.

 

Ticari iktisadi bütünlüklerinin satılması amaçlanan Fon bünyesindeki  bankaların, hak ve varlıklarının  katılım bankası  kurulması amacıyla  kamu sermayeli bankalara  veya Türkiye Vakıflar Bankası Kanunu’na göre kurulan bankaya veya bu  bankaların kuracağı  bağlı ortaklıklara satılması veya bu bankaların doğrudan  katılım bankası kurması halinde, kurucu banka ya da kurulacak katılım bankasıyla ilgili olarak bazı muafiyetler getirilerek, katılım bankacılığının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik imkan yaratılabilecek.

 

Fon alacaklarının  tahsilini teminen, Fona borçlu olan gerçek ve tüzel kişilere  ait, Fonun bilgisi dahilinde  olmayan  haczi kabil malvarlığının bulundukları yerleri doğru olarak haber verenlere, ilgili tutarın tahsil edilmesinden sonra Fon tarafından ikramiye verilebilecek. Verilecek ikramiyenin  miktarı, tahsil  edilen tutarın yüzde kırkını geçemeyecek.

 

Kusur sorumluluğu getiriliyor

 

Kusurlu bulunmadıkları halde madde düzenlemesi nedeniyle sorumluluğuna gidilen kişilerin korunması amacıyla kusur sorumluluğu getiriliyor.

 

Vakıflar Bankası hisselerinden, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün idare ve temsil ettiği (A) ve (B) grubu hisselerden diğer mülhak vakıflara ait olanları hariç olmak üzere, yüzde 58,50946 oranındaki payın tamamı, Banka tarafından üç ayrı firmaya yaptırılan değerleme çalışmasının sonuç  bölümlerinde  belirtilen  değerlerin  ortalaması  gözönünde   bulundurularak  Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek beher hisse değeri üzerinden hesaplanacak bedel karşılığında Hazineye devredilecek.

 

Maddenin gerekçesinde, “BDDK’nın son yıllarda  uygulamaya  koyduğu, bankaların sermaye yapılarını güçlü tutma ve bu hedeflere uyumlu olarak temettünün bankaların bünyelerinde bırakılması politikası, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün Vakıfbank’tan elde etmekte olduğu  temettü  gelirlerini  ve  dolayısıyla   vakfiyelerde   yazılı  olan  hayri,  sosyal,  kültürel, ekonomik şart ve hizmetleri yerine getirme faaliyetlerini sınırlanmaktadır” denildi.

 

Vakıfbank’ın, bankanın yönetim kurulu dokuz üyeden oluşacak. Yönetim Kurulu üyeleri Genel  Kurulca seçilecek.

DİĞER HABERLER
Gelecek hafta da yağış var

 

Tasarıyla, devir sonrasında Vakıfbank’ın hukuki rejiminin, 4603 sayılı Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Bankası Hakkında Kanuna tabi bankalara uyumlu olmasını sağlamaya yönelik bazı düzenlemeler yapılıyor.

 

Türkiye Kalkınma Bankası’nın merkezi, sermayesi, organları ve faaliyet konuları ile karın dağıtımına ilişkin hususlar esas sözleşmeyle düzenlenecek.

 

Devlet Memurları  Kanunu’na eklenen maddeyle, Türkiye’de merkez veya temsilciliği bulunan uluslararası kuruluşlarda kamu kurumlarında istihdam edilen personel  görevlendirilebilecek.

 

Türkiye Kalkınma Bankası yalnızca anonim şirketlere değil, tüm gerçek ve tüzel kişilere kredi  verebilecek.

 

Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK’larda değişiklik öngören kanun tasarısı TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

 

Tasarı, Türkiye Kalkınma Bankası’nın kuruluşuna ilişkin kanundan değişiklik yapıyor. Buna göre Banka ve iştirakleri, yapım ihaleleri hariç, Kamu İhale Kanunu, Harcırah Kanunu, Taşıt Kanunu, Kamu Konutları Kanunu, Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanun,  Küçük ve Ortak Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme  İdaresi Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanun, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye tabi olmayacak.

 

Türkiye Kalkınma Bankası yalnızca anonim şirketlere değil, tüm gerçek ve tüzel kişilere kredi  verebilecek.

 

Banka, Kanun yürürlüğe girdikten 180’inci gününden itibaren İş Kanunu hükümlerine tabi olmayan personeli çalıştıramayacak. Bankanın mevcut personelinden,  İş  Kanunu’na tabi olarak çalışmak istemeyenlere diğer kamu kurumlarına geçme imkanı tanınacak. Bankada emeklilik hakkını kazanmış ve kazanacak personel emekliliğe teşvik edilecek.

 

Emlak Bankası mudilerinin alacakları

 

Türkiye Emlak Bankası kapsamında mevduat niteliğinde olan ancak Halk Bankası ve Ziraat Bankası ile yapılan devir protokolü kapsamı dışında kalan alacaklar, Tasfiye Kurulu tarafından sıra cetveli kaydına gerek olmaksızın mudilere ödenecek.

 

Katılımcıların bireysel emeklilik hesaplarındaki  fon paylarına ilişkin tedbir, haciz, iflas, rehin ve benzeri her türlü idari ve adli talepler, katılımcının bireysel emeklilik hesabının bulunduğu emeklilik şirketlerince yerine getirilecek.

 

Bireysel Emeklilik Kanunu’na tabi olan gerçek ve tüzel kişiler için; alınan kararlara, çıkarılan yönetmelik ve tebliğler ile yapılan diğer düzenlemelere uyulmaması halinde uygulanan 2 bin lira olan para cezası, 10 bin liraya kadar yükseltilebilecek.

 

Bireysel emeklilik sistemindeki devlet katkısından, vatandaşlıktan çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler de yararlanabilecek.

 

Hazine Müsteşarlığı, risk  yönetimi  kapsamında yap-işlet-devret, yap-işlet, yap-kirala-devret ve benzeri finansman modelleri  ile gerçekleştirilen yatırım ve hizmetler için verilen taahhütler ile gerçekleşmesi gelecekteki bir koşula ya da olaya bağlı olan taahhütlerin kamuya  muhtemel mali yüklerini takip etmek amacıyla bilgi ve belge istemeye yetkili olacak.

 

Müsteşarlık, yasal zorunluluklar dışında söz konusu bilgi ve belgelere ilişkin gizlilik ilkelerine uyacak. Müsteşarlık tarafından talep edilecek bilgi ve belgelerin temin edilmesi konusunda belirlenen usul ve esaslara uymayan taraflara idari para cezası uygulanacak.

 

Türkiye-Avrupa Birliği mali işbirliği çerçevesinde yürütülen program ve projelerin uygulanması sırasında gerekli olan ilave finansman, proje sahibi idarelerin bütçelerinde  yer alan  ödeneklerden Ulusal Fona transfer edilmek suretiyle karşılanabilecek.

 

Kamu kaynaklarının kullanımına ilişkin Hazine Müsteşarlığı’na hesaplarına yatırılan yetkilendirme ücreti, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın muhasebe birimi hesabına yatırılacak.

 

Katılım sigortası ve yönetici şirket yeniden tanımlanıyor

 

Tasarıyla Sigortacılık Kanunu’nda da değişiklik yapılarak, “katılım sigortası” ve “yönetici şirket”, yeniden tanımlanıyor. Buna göre, katılım sigortası, sigortalılar ile sigortacının, katılım ilkelerine göre sigorta güvencesi sağladığı ve faaliyetlerinin belirlenen ilkelere göre yürütüldüğü sigortayı temsil edecek.

 

Yönetici şirket ise sigorta teminatı sağlayan yurt içinde ya da yurt dışında yerleşik kişiler adına sigortacılık faaliyetlerinin gerçekleştirileceği sigorta piyasaları kurmak ve yönetmek üzere kendisine Müsteşarlık tarafından faaliyet izni verilen anonim şirketleri olarak tanımlanacak.

 

Zorunlu  sigortalar   kapsamındaki  tazminatlar, ilgili genel şartlarla tespit edilen teminat içeriği ve hesaplama esaslarına göre belirlenecek. Zorunlu sigorta sözleşmelerinin feshine ilişkin esaslar, ilgili genel şartlarda düzenlenecek.

 

Resmi Gazete’nin basım ve dağıtım hizmetlerinde çalışanlara da grev ve lokavt yasağı getiriliyor.

 

Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Sigortacılık, Sermaye Piyasası, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi, Elektronik Haberleşme kanunlarında da değişiklikler içeriyor.

 

Sigorta eksperlerinin kendilerine teklif edilen işi herhangi bir sebep göstermeksizin reddetmesine imkan tanıyan düzenleme yürürlükten kaldırılacak. Sigorta eksperinin, sigortacı veya sigorta ettiren ya da sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler tarafından atanması, eksperin iş kabulü, asgari ücret tarifesinin tespiti de dahil ekspertiz ücretinin belirlenmesiyle ilgili usul ve esaslar Birlik ve Sigorta Eksperleri İcra Komitesi’nin görüşleri alınarak, yönetmelikle düzenlenecek.

 

Bankacılık ve sermaye piyasası meslek teşekküllerindeki usul ve esaslar sigortacılık uygulamasına da aktarılıyor. Sigorta şirketleri, reasürans şirketleri ve Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’na göre kurulan emeklilik şirketleri giriş aidatı ödeyerek Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği’ne üye olacak. Bu zorunluluk sigorta şirketleri ve reasürans şirketleri için sigortacılık ruhsatı, emeklilik şirketleri için emeklilik ruhsatı almalarından itibaren en geç bir ay içinde yerine getirilecek. Bakanlar Kurulu, üye olma zorunluluğunu kaldırmaya yetkili olacak. Birlik nezdinde biri sigorta ve reasürans şirketleri, diğeri emeklilik şirketleri için olmak üzere iki ayrı levha tutulacak.

DİĞER HABERLER
Rusya'da intihar saldırısı

 

Birlik, Türkiye’de sigortacılığı ve bireysel emeklilik tasarruf ve yatırım sistemini temsil etmek ve tanıtmak için gerekli girişimlerde bulunmak, yurt içi ve yurt dışındaki ilgili kuruluşlara üye olmak ve delege göndermek; uyulması zorunlu meslek kurallarını belirlemek, üyeler arasındaki haksız rekabeti önlemek amacıyla gerekli her türlü tedbiri almak ve uygulamakla görevli olacak. Birliğin aldığı karar ve tedbirlere zamanında ve tam olarak uymayan üyeler hakkında 5 bin liradan 50 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

 

Birlik organlarının seçimleri gizli oyla ve yargı gözetimi altında gerçekleştirilecek. Birlik organları, çalışma esasları, faaliyetlerinin kapsamı, gelirleri, giderleri, levhaya kayıt, levhadan silinme, üyeliğe kabul, üyeliğin düşmesine ilişkin usul ve esaslar Birliğin görüşü alınarak Hazine Müsteşarlığı’nın önerisi ve bağlı olduğu bakanlığın uygun görüşü üzerine Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulacak Birlik statüsünde gösterilecek. Üyeler, Birliğin statüsüne, karar ve tedbirlere uymak zorunda olacak. Birliğin yetkili organlarınca alınan kararlara karşı, kararın   ilgiliye tebliğini izleyen 10 iş günü içinde Müsteşarlık nezdinde itiraz edilebilecek. Müsteşarlığın itiraza ilişkin kararları kesin olacak.

 

Bakanlığın Birlik üzerindeki yetkileri

 

Birlik giderleri, statü gereğince tespit olunan esaslara göre üyelere dağıtılacak. Üyeler, kendilerine düşen   masraf paylarını statülerde belirtilen süre içinde yatıracak, aksi halde icra yoluyla tahsil edilecek.

 

Bakan veya Hazine Müsteşarlığının Birlik organları tarafından yürütülen işlemler hakkında verdiği kararları, Birlik organları aynen yerine getirmekle yükümlü olacak. Yasal sebep olmaksızın bu kararları yerine getirmeyen veya eski kararda direnme niteliğinde yeni bir karar veren veya kanunun zorunlu kıldığı işlemleri yerine getirmeyen Birlik organlarının görevine Bakanın veya Cumhuriyet savcısının istemi üzerine mahkeme kararıyla son verilecek, yerlerine yenileri   seçtirilecek.

 

Milli güvenliğin, kamu düzeninin, suç işlenmesini veya suçun devamını önlemenin yahut  yakalamanın gerektirdiği hallerde gecikmede sakınca varsa, Bakan, Birliği faaliyetten men edebilecek. Bakanın kararı 24 saat içinde görevli hakimin onayına sunulacak. Hakim kararını 48 saat içinde açıklayacak. Aksi halde bu idari karar kendiliğinden yürürlükten kalkacak.

 

Görevlerine son verilen organ üyelerinin ve tüzel kişi temsilcilerinin cezai sorumlulukları saklı olacak. Bu organların görevlerine son verilmesine sebep olan tasarruflarının hükmü olmayacak. Birlik yönetim ve denetiminde yer alanlarla Birlik çalışanları, işleri dolayısıyla öğrendikleri bilgi ve sırları ilgililerin izni olmadan açıklayamayacak. Ancak, suç teşkil eden hallerin yetkili mercilere duyurulması zorunlu olacak.

 

İdari para cezalarının toplamı, mevzuata aykırılık oluşturan her bir eylem için ayrı ayrı olmak üzere, tespit için ilgili hükümede yer alan üst sınırın 20 katını, bir takvim yılında ise anılan üst sınırın 50 katını aşamayacak.

 

Elektronik Haberleşme Kanunu kapsamındaki kullanım hakkı ücretleri Hazine’ye gelir kaydedilmek üzere ilgili muhasebe birimine değil, genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Merkez Muhasebe birimine yatırılacak. Katkı payının yatırıldığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na yazıyla bildirilecek.

 

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında, konut kredilerine dönüşüm projeleri özel hesabından verilen faiz desteğine finansman ve finansal kiralama şirketlerinden alınan finansman da dahil edilecek.

 

Resmi Gazete’nin basım ve dağıtım hizmetlerinde de grev ve lokavt yapılamayacak.

 

Sermaye piyasaları

 

Halka açık şirketlerde ortaklıktan çıkarma hakkının kullanımında satım bedeli, borsada oluşan son 30 günlük ağırlıklı ortalama fiyattan değil, “adil  bedel”  üzerinden gerçekleştirilecek. Adil bedelin hesaplanmasına ilişkin usul ve esaslar, Sermaye Piyasası Kurulu kurulu tarafından belirlenecek.

 

Bankalar tarafından gerçekleştirilen türev işlemlerin oluşturacağı risklerin banka mali bünyelerine etkileri açısından denetimi ve gözetimi BDDK tarafından yürütülecek. Sermaye Piyasası Kurulu, BDDK ‘nın uygun görüşünü alarak belirleyeceği türev araçların münhasıran borsalarda işlem görmesini zorunlu tutabilecek.

 

Yatırımcı Tazmin Merkezi (YTM) alacaklarının takip ve tahsilini Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun  hükümlerine göre yapacak. YTM giderlerinin YTM gelirleriyle karşılanması esas olacak  esastır.   YTM, Hazine Müsteşarlığı’ndan izin almak kaydıyla  borçlanabileceği gibi ihtiyaç olduğunda Hazine Müşteşarlı’nca özel tertip Devlet iç borçlanma senedi ihraç edilebilecek. YTM, yatırım kuruluşlarından ileride doğacak aidat yükümlülüklerine mahsuben bir önceki yılda ödedikleri yıllık aidat tutarına kadar avans alabilecek.

 

Sermaye piyasasında bilgi suiistimali ve piyasa dolandırıcılığı eylemlerinin cezalarının alt sınırı 2 yıldan 3 yıla çıkarılacak. Sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcı kararını etkilemek amacıyla yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, haber veren, yorum yapan veya rapor hazırlayan ya da bunları yayan ve bu suretle kendisine veya bir başkasına doğrudan veya dolaylı menfaat  sağlayanlar 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılacak.

DİĞER HABERLER
Anadolu Ajansı 98 yaşında

 

Bankacılık Kanunu’nda değişiklik yapan yasa tasarısında, Borsa İstanbul ve KİT’lere yönelik düzenlemeler de yer alıyor.

 

Borsa İstanbul A.Ş’ye ait paylar, gerektiğinde stratejik ortaklık kurulması karşılığında ilgili taraflara ve teknoloji, teknik bilgi ve yetkinlik  aktarılması karşılığında diğer borsalara, piyasa veya sistem işleticilerine Kurul’un onayıyla devredilebilecek. Borsa İstanbul A.Ş tarafından 30 Aralık 2015 tarihi sonrasında stratejik ortaklık amacıyla kullanılan payların geri dönüşü neticesinde iktisap edilen şirket payları üzerinde Hazine’nin intifa hakkı olacak. Şirketin iktisap ettiği paylar ile Şirketin kendi payları karşılığında iktisap ettiği payların elden çıkarılması halinde her türlü gelir ve menfaatin Hazineye ait olduğu hüküm altına alınıyor.

 

Tasarıyla; Borsa İstanbul A.Ş’nin kendi paylarının iktisabı ve elden çıkarmaya ilişkin Türk Ticaret Kanunu’nun bazı maddelerinden muafiyet sağlanıyor.

 

Yasadaki “Borsa İstanbul Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı en yüksek icra amiri sıfatıyla şirketi sevke, idareye ve tek başına temsile ve ilzama yetkilidir” cümlesi, yürürlükten kaldırılıyor.

 

KİT’lerde yönetim kurulunun teşkili yeniden düzenleniyor. Yönetim kurulu başkanının, genel müdür dahil olmak üzere yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmesine imkan tanınıyor. Buna göre; yönetim Kurulu, yedi kişiden oluşacak. Genel müdür, yönetim kurulu üyesi olacak ve ilgili bakanın teklifi üzerine ortak kararla atanacak. Genel müdür dışındaki yönetim kurulu üyelikleri için yapılacak atamalar, teşebbüs personeli dışından yapılacak.

 

Türk Ticaret Kanunu uyarınca teşebbüslere ilişkin yapılacak denetimlerde bağımsız denetçinin iki yıl üst üste olumsuz görüş vermesi durumunda mevcut yönetim kurulu üyelerinin görevleri kendiliğinden sona erecek. Bağımsız denetçinin görüş vermekten kaçınması, olumsuz görüş sonuçları doğuracak. Görev süresi biten veya görevi kendiliğinden sona eren üyeler, yerlerine yeni üyeler atanıncaya kadar bir yılı aşmamak üzere görevlerine devam edecek ve tekrar atanabilecekler.

 

Tasarıyla, 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren bağımsız denetime tabi olacak KİT’ler ve bağlı ortaklıklarda bağımsız denetçiyi seçme yetkisi, KİT Yönetim kuruluna veriliyor.

 

Yönetim kurulu toplantılarına davet, yönetim kurulu başkanı tarafından yapılacak. Buna göre; yönetim kurulu; yönetim kurulu başkanının daveti üzerine ayda iki defadan az olmamak üzere üye tamsayısının salt çoğunluğuyla toplanacak ve kararlarını üye tamsayısının salt çoğunluğuyla alacak. Oylarda eşitlik halinde başkanın bulunduğu taraf, çoğunluğu sağlamış sayılacak.

 

KİT’lerin yönetim kurulunun teşkilinde yapılan değişiklik, bağlı ortaklıklarda da yapılıyor. Bağlı ortaklıkların yönetim kurulu, sayısı ana statüde belirtilmek üzere genel müdür dahil en az beş, en fazla yedi üyeden oluşacak. Genel müdür, ilgili bakanın teklifi üzerine ortak kararla başkan olarak belirlenecek. Yönetim Kurulu üye sayısının beş belirlenmesi durumunda, yönetim kurulunun genel müdür ile özel kesim temsilcilerinin dışında kalan ve teşebbüsü temsil edecek üyelerden biri Hazine Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu bakan, diğerleri ilgili bakan tarafında atanacak. Üye sayısı beşin üzerinde olursa, Hazine Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu bakanın atayacağı temsilci sayısı iki olacak.

 

Bağlı ortaklıklara ilişkin yapılacak denetimlerde bağımsız denetçinin iki yıl üst üste olumsuz görüş vermesi durumunda, mevcut yönetim kurulu üyelerinin görevleri kendiliğinden sona erecek. Bağımsız denetçinin görüş vermekten kaçınması, olumsuz görüş sonuçlarını doğuracak.

 

KİT’ler, Hazine Müsteşarlığı’nın görüşü alınarak Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan usul ve esaslar çerçevesinde stratejik planlarını hazırlayacak.

 

Teşebbüs, müessese ve bağlı ortaklıkların finansal tabloları, bağlı oldukları yılı izleyen üçüncü ayın sonuna kadar hazırlanacak ve faaliyet raporlarıyla birlikte Sayıştay Başkanlığı’na gönderilecek. Teşebbüs, müessese ve bağlı ortaklıklar finansal tablolarını Türkiye Muhasebe Standartları’na göre düzenleyecek.

 

– KİT ve bağlı ortaklıklarında iç kontrol sistemi oluşturulacak –

 

KİT ve bağlı ortaklıkları, Türk Ticaret Kanunu ve kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak “iç kontrol sistemi”  oluşturacak.  İç kontrol sisteminin oluşturulmasından teşebbüs ve bağlı ortaklıkların yönetim kurulları ile görev ve yetkileri çerçevesinde her düzeydeki yönetici sorumlu olacak.

 

Teşebbüs ve bağlı ortaklıklar, denetim faaliyetlerini yürütecek organizasyonları oluşturmak ve yeterli sayıda iç denetçi istihdam etmekle yükümlü olacak.

 

Genel müdür yardımcılarının yönetim kurulu olmasına ilişkin hüküm yürürlükten kaldırılmasından ötürü, mevcut genel müdür yardımcılarının yönetim kurulu üyeliği görevlerini,  üyelik sürelerinin sonuna kadar sürdürmelerine imkan tanınıyor.

 

Darphane altını ve Cumhuriyet altını üretimi işlemlerinden doğan ve altın olarak alınan tutarlardan oluşan gelir ve karlar,  Hazineye yatırılacak tutarlar ile diğer kurumlara aktarılacak tutarların hesaplanmasında dikkate alınmayacak.

 

KİT ve bağlı ortaklıklarında iç denetçi unvanlı kadrolarda istihdam edilenlere; aynı dereceli kadrolarda çalışan bakanlık iç denetçisine uygulanan mali ve sosyal haklar ile yardımlara ilişkin hükümler aynen uygulanacak.

 

Muhabir: Alp Özden, Kubilay Çelik, Ali Hakan Der, Melda Çetiner Karagöz – AA

 


20 Ekim 2014. 18:45
0 0 Oylar
Okuyucu puanı:
Abone ol
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Bütün yorumları gör
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
0
Düşünceleriniz bizim için önemlidir, lütfen yorum bırakınız.x