Broilerlerde Campylobacter Azaltılması


BROİLERLERDE CAMPYLOBACTER AZALTILMASI(*)

Çeviren: Dr. Kaya DEMİRÖZÜ
Kanatlı Sağ‎ً‎lığı ve Hastalı‎kları‎ Uzman‎ı

Avrupalı bir araştırma konsorsiyumu kesim öncesi broiler piliçlerde Campylobacter yaygınlığını azaltmak amacıyla ticari yem katkı maddeleri ve ürün kombinasyonlarını teste tabi tutmuşlardır (Campybro projesi). Bu projenin misyonu çiftlikte hata varsa kontrol altına alınmasıdır.

Avrupa medyasında broiler etinde Campylobacter ile ilgiliendişe verici haberleri bulunması artık şaşırtıcı değildir. Yayınlanan Survey çalışmaları ve spesifikvaka verlerinde büyük bir varyasyon bulunmakla birlikte, Avrupa pazarı için Campylobacter prevalansı (görülme sıklığı) genellikle % 70’ten fazla olduğu bildirilmektedir.

Gıda kaynaklı diğerpatojen azaltma stratejileri olduğu gibi, Campylobacter kontaminasyonu kontrol etmek için öncelikli  ağırlık noktası işletme ve perakende sektörlerinde sanitasyondur. Yetiştirme safhasında temelde biyogüvenlik önlemlerine yönelik tavsiyesilerdir. Nedeni basit; kanatlı sektöründe henüz canlı hayvanlarda Campylobacter kontaminasyonunu azaltmak için etkili ve yaygın olarak bilinen ne yazık kikesin bir çözüm yoktur. Hatta böyle bir çözüm, farklı ülkelerde ve üretim sistemlerinde başarıyla uygulanması zorluğu hala devam etmektedir.

Uzmanlar kanatlı etide Campylobacter’e çözüm aramaktalar

Bereket, farklı uzmanlardan oluşan geniş bir grup, ilk günden itibaren sürülerde bu inatçı patojenle mücadele ederek broiler etinde Campylobacter riskini azaltmak içinkapsamlı, etkin bir çözüm aramaktadırlar. Bu konsorsiyum, Campybro Projesi çatısı altında çalışan, dört Avrupa ülkesinden 10 araştırma kurumu, sektörbirlikleri ve şirketlerin uzmanlarından oluşmuştur. Bu bağımsız, ortak proje Avrupa Birliği’nin araştırma, teknolojik gelişme ve demonstrasyon için sağladığı hibe ile desteklenmektedir.

2015 yılında, Campybro Projesi kapsamında ilk çalışmalarda elde edilen çeşitli sonuçlar Avrupa’nın farklı bilimsel forumlarında (Çek Cumhuriyeti, İngiltere, İtalya, Fransa,İspanya) ve diğerülkelerde (Yeni Zelanda, Güney Afrika ve Amerika Birleşik Devletleri) sunuldu.Canlı hayvanlarda Campylobacter mücadelesinde mevcut ürünlerin kullanımı ile ilgili ilk iki tam hakemli makale“Avrupathe journal Poultry Science”’da yakın zamanda yayınlanmıştır.

DİĞER HABERLER
Saray mutfağının vazgeçilmezi salep şifa dağıtıyor

Değişik yem katkılarının testleri

Projenin birinci fazında broiler yemlerinetest içinkatılacak ürünler   (toplam 24 kombinasyon) ticari veya marka isimleri ve jenerik karakterizasyonuna göre belirlenmiştir. Kimi henüzgeliştirilme aşamasında olması na rağmen ürünlerin çoğu, şu anda piyasada bulunmaktadır. Ürünlerde organik asitler, yağ asitleri, monogliseritler, bitki özleri, probiyotikler, esansiyel yağlar, tatlandrıcı bileşikleri içermektedirler. Araştırmacılarca “prebiyotik bezeri”olarak karekterize edilen patentli fermantasyon ürünü,tek başına bir katkı olarak test edilmiştir.

Avrupa Birliği’ninYem Materyali kataloğunda (Kategori 12.1.5)  yer almakla beraber AB mevzuatına göre “yem katkı maddesi” değildir. 12 ürün ilkin Fransız Gıda Ajansı,Ploufragan Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği (ANSES) tesislerindegünlük 688 Ross PM3 erkek – dişi karışık broiler civcivde denendi. Her ürün bir kez test edildi ve üç deneme, her zaman pozitif kontrole karşı,12 ürünü kapsayacak şekilde yapılmıştır.Fermentasyon ürünü yeme 1,25 kg / t doze eldilmiştir. 40-45 civcivden oluşan grublar rastgele belirlenip bir günlükten itibaren katkılı yem verilmiştir. 11. Günde tüm hayvanlar tek tek Campylobacter jejuni’nin oralsüspansiyon ile 100 μL inoküle edilmiştir. Hayvanların dışkı örneklerinde 2., 5. ve 6. Hafta yani eprivasyondan 3, 24 ve 31 gün sonra Campylobacter sayımı yapılmıştır.

Ürün performansı

12 Üründen 10’nu araştırmaesnasında Campylobacter sayında belirli düzeyde azalma görülmesine rağmen, ürünlerin yarısı sadece 14 gün kadar etkili bulunmuştir. Bununla birlikte, 42 günlük çalışmanın sonunda (Şekil 1), Campylobacter sayısında ortalama en yüksek azalma fermentasyon ürününde gözlenmiştir(3 log üzerinde bir düşüş). Keza, 42 günlük 3 araştırmada dafermantasyon ürünü Campylobacter ortalama azalmasında kontrol grubuna göreen anlamlı bir farklılık(P < 0.001) yaratmışdır.

Untitled-1 copy

Grafik 1. Yeme ilave edilen katkıların 42 günlük eprivasyondan 31 gün sonra piliçlerin körbağırsaklarında Campyobacter sayısına(10 CFU / g log) etkisi

Campybro Projesi araştırmaları devam etmektedir. Ürünlerin kombinasyonları,aşılama programları ve beslenme yönetimi gibi diğer stratejiler farklı disiplinlerde değerlendirilmektedir.

DİĞER HABERLER
İstanbul'a elektrik kesintisi uyarısı

Araştırma bu bölümünün yapılması içinbir dizi zorluklar ve engeller aşılmaya devam edilmektedir. Genellikle kanatlılarda enfeksiyon veya kontaminasyon olgusunda Campylobacter seviyelerinde büyük farklılıklar bulunmaktadır. Üstelik, pek çok olası çözümlerin birlikte test edilmesi bazen çalışmaların gücünüve ticari koşullar altında sonuçların uygulamasını zayıflatabilmektedir.

ABD’de Campylobacter araştırmaları

ABD’de Salmonella, Campylobacter, ve Escherichia coli gibi patojenik bakteriler genellikle hayvansal protein ürünlerinin tüketimi ile ilişkili olup ve sıklıkla gıda kaynaklı hastalıklara neden olan ilk beş patojenler arasında zikredilirler. Gıda kaynaklı patojenleri azaltmada kanatlı endüstrisi önemli gelişmeler kaydetmesine rağmen, insanlarda hastalık  sorunu yüksek oranda devam etmektedir. Kanatlı hayvan endüsrisi, insanda hastalık riskini minimize etmek için yetiştirme döneminde etkili gıda güvenliği programları peşindeler. Yetiştirmde döneminde gıda güvenliği araştırması en fazla Salmonella’ya odaklanmaya devam ederken, son çalışmalar da broiler ve hindilerde Campylobacter ile ilgilideyapılmaktadır.

Araştırmacılar (McIntyre ve ark., 2014) fermentasyon ürünü ilaveli yemle beslenen  boilerlerCampylobacter ile eprüve edilmişve katkısızyem verilen kontrol gruplarını horizantal kontamineolmaları sağlanmıştır. Kontrol grubuna kıyasla fermentasyon ürün ilaveli yemle beslenen grubta Campylobacter prevalansı (görülme sıklığı) ve sayısı daha düşük bulmuşlardır. Fermentasyon ürün ilaveli yemle beslenen broiler civcivler normal yem verilen kontrolgrubu 14 günlükkenC. coli ile eprüve edilmişlerdir. Eprüve edilmemiş 10 piliç 42 günlükken körbarsak içerik örnekleri analiz edilmiştir. Fermentasyon ürünlü yemle beslenen broilerlerde % 1.3, kontrol diyeti% 17.5, P = 0.02, beslenen göre anlamlı derecede düşük prevalans, fermentasyon ürünü alanlarda körbağırsak içerik örneklerinde C. Coli sayısı 1 MPN(EOS)1 / g buna karşı kontrol grubunda 37 MPN / gP = 0.09  daha düşük olarak saptanmıştır.

 1. Smith ve al., 2014, patentli fermantasyon ürünü katkılı yemle beslenen hindi deneme grubu Campylobacter coli ile eprüve edilmiş prevalansı (p <0.05)ve 84günlükken kör bağırsak içeriğinde bakteri saysıkontrol grubuna göre önemli ölçüde daha düşük bulmuşlardır. 70 günlükken, her sürüden beş hindi C.coli ile eprüve edilmiş ve 84. gün hem eprüve edilenlerin hem de kontrol grubun kör barğırsak içeriklerinde C. coli  açısından değerlendirilmiştir. Patojen prevelansı (p <0.05) eprüve edilmemiş ancak horizantal kontamine olan kontrol grubuna kıyasla % 93 ten% 75’e anlamlı olarak düşük ve genel olarak kontrol hindi grubu ile karşılaştırıldığında fermentasyon ürün katlı yem  yiyen hindilerde  C. coli bir log(sırayla 4.5 log10, 3.5og10)  azaldığı belirlenmiştir.
DİĞER HABERLER
Kümeste amonyak seviyesini kontrol için 5 ipucu

(*):Francisco Ysunza and Lionel Le Ven, World Poultry-  Reducing Campylobacter in broilersApr 4, 2016www.worldpoultry.net/…/Reducing-Campylobacter-in-broil...

(1):MNP. Most probable number(EOS: En Olası Sayı)

Çevirenin Önerdiği Kaynaklar

 1. Demirözü, K.(1987): Kuluçkahane Hijyeni ve Kuluçka Tekniği. Çiftlik Dergisi,44:59- 60.
 2. Demirözü, K. (1988): Tavukçunun El Kitabı, Kartal Kimya Yayını, 133 Sayfa, İstanbul
 3. Demirözü, K.(1989): Tavukçulukta Temizlik ve Dezenfeksiyon. Tavukçunun Sesi, 7:26-27. Çiftlik Dergisi, 1990,75:30-35.
 4. Demirözü, K.(1995): Tavukçulukta Temizlik ve Dezenfeksiyon. VI. Hayvancılık ve Beslenme Sempozyumu’95, Tavuk Yetirticiliği ve Hastalıkları Kitabı 325-333, Konya.
 5. Demirözü, K. (2004) : Probiyotikler ve Yeni Bir Konsept. Topkim Teknik Bülten, THS.04.07/08KD, İstanbul.
 6. Demirözü, K. (2004) : Probiyotikler ve Yeni Bir Konsept. Topkim Teknik Bülten, THS.04.07/08KD, İstanbul.
 7. Demirözü, K.(2005): Çağdaş Hayvan Üretiminde Bilinçli Beslenmede Doğal Alternatifler. Çiftlik Dergisi (Röpotaj.
 8. Demirözü K. (2006): Sınır Tanımayan Hastalık: Avian Influenza(Kuş Gribi), ISBN 975-00566-1-2, (Bakınız ) Kanatlılarda Biyogüvenlik Kriterleri, Temizlik ve Dezenfeksiyon., İstanbul,34-54.
 9. Demirözü, K.(2010):Probiyotikler ve Yeni Konseptler. Çiftlik Dergisi; Şubat-2010,312(38-40)
 10. Demirözü, K.(2010): Hindi Yetiştiricilinde Biyogüvenlik Kriterleri. Çiftlik Dergisi, Temmuz 2010, 317 (36-38)
 11. Bilinçli Beslenmede Doğal Destek Ürünler. Çiftlik Dergisi 311,58-63
 12. Demirözü, K. (2010) :Kanatlılarda Temizlik ve Dezenfeksiyon Kriterleri. Çiftlik Dergisi, 319,38-42
 13. Demirözü, K.(2016): Avrupa’da Campylobacter İle Mücadele(Çeviri) https://www.ciftlikdergisi.com.tr/?p=93783, 13.06.2016 tarihinde yayınlandı.

 


18 Eylül 2023. 11:59
0 0 Oylar
Okuyucu puanı:
Abone ol
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Bütün yorumları gör
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
0
Düşünceleriniz bizim için önemlidir, lütfen yorum bırakınız.x