Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesi Tebliği


 

48006_188692777945166_1639333052_n

 

 

 

30 Ocak 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29252

 

TEBLİĞ

 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

 

DOĞU ANADOLU, GÜNEYDOĞU ANADOLU, KONYA OVASI VE DOĞU KARADENİZ PROJELERİ KAPSAMINDAKİ İLLERDE HAYVANCILIK YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ

 

(TEBLİĞ NO: 2015/4)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

 

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Konya Ovası ve Doğu Karadeniz Projeleri kapsamındaki illerde hayvancılık yatırımlarının desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

 

Kapsam

 

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 2015-2018 yıllarında Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Konya Ovası ve Doğu Karadeniz Projeleri Kapsamındaki illerde hayvancılık yatırımlarının desteklenmesi amacıyla yapılması gereken hususları kapsar.

 

Dayanak

 

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununa ve 19/3/2014 tarihli ve 2014/6359 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Konya Ovası ve Doğu Karadeniz Projeleri Kapsamındaki İllerde Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

 

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

 

 1. a) Anaç koyun ve keçi: Müracaat tarihinde en az 12 aylık (360 gün) yaşta olan dişi koyun ve keçiyi,

 

 1. b) Anaç sığır: Müracaat tarihi itibariyle en az 15 aylık (450 gün) yaşta olan dişi sığırı,

 

 1. c) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

 

ç) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

 

 1. d) Basit onarım: Ahır ve ağıl yapılarında derz, iç ve dış sıva, boya, badana, oluk, dere, doğrama, döşeme ve tavan kaplamaları, elektrik ve sıhhi tesisatla ilgili iyileştirmelerle çatı onarımı ve kiremit aktarılması işlemlerini,

 

 1. e) Damızlık boğa: Teknik ve sağlık şartları Bakanlıkça belirlenen, tabii tohumlamada kullanılacak olan erkek büyükbaş hayvanı,

 

 1. f) Damızlık koç-teke: Teknik ve sağlık şartları Bakanlıkça belirlenen, tabii tohumlamada kullanılacak olan erkek küçükbaş hayvanı,

 

 1. g) Esaslı onarım: Ahır ve ağıl yapılarında taşıyıcı unsurları etkileyen veya brüt inşaat alanını değiştiren iş Pencere tabanlarının indirilmesi kapıya dönüştürülmesi pencere ve kapılar gibi unsurların yerlerinin değiştirilmesi veya ölçülerinin değiştirilmesi gibi bina görünümüne etki eden işlemleri,

 

ğ) Genel Müdürlük: Hayvancılık Genel Müdürlüğünü,

 

 1. h) Hak ediş: İl proje yürütme birimince hazırlanan ve ödemeye esas olacak raporu,

 

ı) Hak ediş icmali: İl proje yürütme birimince hazırlanarak İl Proje Değerlendirme Komisyonunca onaylanan ve il müdürlüğünce Genel Müdürlüğe gönderilen icmal cetvelini,

 

 1. i) İl müdürlüğü: İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünü,

 

 1. j) İl proje değerlendirme komisyonu: Valilik oluru ile Vali Yardımcısı başkanlığında; İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü, Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri, Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme ile Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlerinden oluşan komisyonu,

 

 1. k) İl proje yürütme birimi: Valilik oluru ile il müdürlüğü bünyesinde hayvan sağlığı, yetiştiriciliği ve su ürünleri, tarımsal altyapı ve arazi değerlendirme, kırsal kalkınma ve örgütlenme, koordinasyon ve tarımsal veriler şube müdürlükleri ile gerekli hallerde il çevre ve şehircilik müdürlüğü ya da diğer kamu kurumlarının konu uzmanı birer teknik eleman veya veteriner hekimin katılımıyla en az beş kişiden oluşan birimi,

 

 1. l) İlçe müdürlüğü: İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünü,

 

 1. m) İşletme: Hayvanların barındırıldığı, tutulduğu, bakıldığı veya beslendiği kapalı, açık veya yarı açık sistem tesis durumundaki yerleri,

 

 1. n) Karar: 19/3/2014 tarihli ve 2014/6359 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Konya Ovası ve Doğu Karadeniz Projeleri Kapsamındaki İllerde Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Kararı,

 

 1. o) Merkez proje değerlendirme komisyonu: Genel Müdürlük oluru ile bir genel müdür yardımcısı başkanlığında ilgili daire başkanı ve konu uzmanı teknik elemanlar ile birlikte 5 kişinin katılımı ile oluşturulan komisyonu,

 

ö) Ön proje: Yapılacak yatırımı kısaca tanıtan ve tadilat yapılacak veya yeniden kurulacak işletmenin ihtiyaçlarını tanımlayan iş ve termin planlarının yanında yerleşimi gösteren yerleşim planı ve kayıt sistemlerinden alınacak hayvan varlığını gösterir projeyi,

 

 1. p) TİGEM: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünü,

 

 1. r) Uygulama rehberi: Başvuru formlarının, yatırım projelerinde aranacak idari ve teknik detayların, izleme ve değerlendirme rapor örneklerinin, konu ile ilgili uygulama birimlerince tutulacak cetvellerin içinde yer aldığı Genel Müdürlükçe yayınlanacak olan rehberi,

 

 1. s) Yatırımcı: Bu Tebliğ kapsamında yatırımı gerçekleştirmek üzere proje hazırlayıp başvuruda bulunan ve başvurusu kabul edilen gerçek ve tüzel kişileri,

 

ş) Yatırım projesi: Başvuru konusu olan tesisin ihtiyaçlarına göre arazi ve zemin araştırmaları yapılmış, yapı elemanlarının ölçülendirilip boyutlandırıldığı, inşaat sistem ve gereçleriyle teknik özelliklerinin belirtildiği, her türlü ayrıntı ile birlikte kapasite raporunu da içeren projeyi,

 

 1. t) Yüklenici: Yatırımcılar tarafından hibe desteği ile satın alınacak damızlıkları sağlayan bağımsız gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşları,

 

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

Uygulama Birimleri ve Görevleri

Uygulama birimleri

 

MADDE 5 – (1) Merkez Proje Değerlendirme Komisyonu;

 

 1. a) Genel Müdürlük oluru ile bir Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında ilgili daire başkanı ve konu uzmanı teknik elemanlar ile birlikte 5 kişinin katılımı ile oluşan komisyon görevlendirilir. Komisyon başkanının bulunmaması durumunda komisyona ilgili daire başkanı başkanlık eder.

 

 1. b) Yatırımların desteklenmesi kapsamında yapılacak faaliyetlerin kontrolüne, idari, mali, mühendislik ve çevresel uygulamalarla uyumlu bir şekilde yürütülmesine destek verir.

 

 1. c) Yatırımların desteklenmesi ile ilgili olarak, illerden gelen onaylı listeleri bütçe imkânlarına göre değerlendirerek ilgili il müdürlüğüne iletilmesini sağ

 

ç) Uygulama rehberi ve talimatları hazırlayarak Genel Müdürlük onayı sonrasında illere gönderilmesini, ilgili personele eğitim verilmesini, il ve bölgede Kararın ve bu Tebliğin ön gördüğü tanıtımların yapılmasını sağlar.

 

 1. d) İl müdürlüklerinde oluşacak sorunların çözümünde etkin rol alı

 

 1. e) Komisyon gündem oluşması durumunda ilgili dairenin teklifi üzerine üye salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alını Oyların eşitliğinde komisyon başkanının oyu yönünde karar alınır.

 

(2) İl müdürlüğü;

 

 1. a) Yatırımların desteklenmesinin idari, mali, mühendislik ve çevresel uygulamalarla uyumlu bir şekilde yürütülmesi sağ

 

 1. b) Karar, bu Tebliğ ve uygulama rehberi kapsamında yapılacak tüm çalışmaların il bazında tanıtılmasını, uygulatılmasını, sekretaryasını ve koordinasyonunu yürütür.

 

 1. c) Yatırım projesinin süresi içerisinde yapılmasını, yatırım konusu yapı ve tesisleri kontrol etmeye veya ettirmeye yetkilidir.

 

ç) İl proje değerlendirme komisyonu tarafından uygun görülen uygulama projelerini onaylar. Onaylanan projeleri ve hak edişleri Genel Müdürlüğe gönderir.

 

(3) İl proje değerlendirme komisyonu;

 

 1. a) Valilik oluru ile vali yardımcısı başkanlığında; il gıda, tarım ve hayvancılık müdürü, hayvan sağlığı, yetiştiriciliği ve su ürünleri, tarımsal altyapı ve arazi değerlendirme, kırsal kalkınma ve örgütlenme ile koordinasyon ve tarımsal veriler şube müdürlerinden oluş

 

 1. b) Her üyenin birer yedeği belirlenir. Asıl üyelerin olmadığı zaman yerine yedek üye görev alı Vali yardımcısının izinde veya başka bir görevde olması durumunda komisyona vali yardımcısının yerine bakan vali yardımcısı başkanlık eder.

 

 1. c) Komisyon üye çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oyçokluğuyla alını Oyların eşitliğinde komisyon başkanının oyu yönünde karar alınır.

 

ç) Yatırımların desteklenmesi kapsamında il proje yürütme birimi tarafından hazırlanan raporları uygulama rehberindeki kriterlere göre inceleyerek değerlendirir ve yatırıma uygun bulunan listeleri onaylar.

 

 1. d) İl proje yürütme biriminin düzenli ve etkin çalışması için her türlü idari ve teknik desteği sağ

 

(4) İl proje yürütme birimi;

 

 1. a) Valilik oluru ile il müdürlüğü bünyesinde hayvan sağlığı yetiştiriciliği ve su ürünleri, tarımsal altyapı ve arazi değerlendirme, kırsal kalkınma ve örgütlenme ile koordinasyon ve tarımsal veriler şube müdürlüğü ve gerekli hallerde çevre ve şehircilik il müdürlüğü ya da diğer kamu kurumlarının konu uzmanı teknik elemanlarının katılımı ile en az beş asıl ve beş yedek üyeden oluş Asıl üye olmadığı zaman yerine yedek üye görev alır.

 

 1. b) Çevre ve şehircilik il müdürlüğü elemanı inşaat işleri ile ilgili çalışmalarda görev alı Yatırımın gerçekleştirileceği yerin aplikasyonunun yapılması amacıyla il kadastro müdürlüğünden bir teknik eleman ve inşaat hak edişlerinin düzenlenmesi amacıyla il çevre ve şehircilik müdürlüğünden bir teknik eleman bu birim içerisinde görevlendirilir.

 

 1. c) İhtiyaç duyulması halinde komisyona il bilim, sanayi ve teknoloji müdürlüğü uzmanı da dâhil edilir.

 

ç) Başvuruların, Karar, bu Tebliğ ve uygulama rehberine göre incelemesini yaparak hazırladığı raporu İl Proje Değerlendirme Komisyonuna gönderir.

 

 1. d) İl düzeyinde yatırımların tamamlanmasına kadar yapılacak iş ve işlemleri il proje değerlendirme komisyonu adına yürütür.

 

 1. e) İl düzeyinde proje hazırlanması aşamasında başvuru sahiplerini yatırım konuları, destekleri hakkında ve proje başvurularının hazırlanması konusunda bilgilendirir.

 

 1. f) Yatırımların uygulamasını kontrol eder, izler ve değ

 

(5) Merkez proje değerlendirme komisyonu, il proje değerlendirme komisyonu ve il proje yürütme biriminin görev süreleri projelerin kontrol sürelerinin bitimine kadar devam eder.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Yatırımlara Yönelik Destekleme Uygulama Esasları

Yatırım konuları, hibe oranları ve uygulama illeri

 

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamında damızlık sığır ve koyun-keçi işletme yatırımlarına aşağıda belirtilen konular ve oranlarda hibe desteği uygulanır:

 

 1. a) Projede yer alan inşaat yatırımı konusunda, yatırımın gerçekleşme tutarının % 50’si oranında hibe desteği uygulanır ve ahır-ağıl tadilatı veya yeni yapılacak kapalı, yarı açık ve açık sistemli ahır ve ağılları

 

 1. b) Projede yer alan damızlık erkek hayvan alımı yatırımı konusunda, hayvan alım tutarının % 80’i oranında hibe desteği uygulanır ve damızlık boğa, damızlık koç-teke alımını

 

 1. c) İnşaat yatırımı ile damızlık koç-teke alımı yatırım konusu Doğu Anadolu Projesi (DAP) kapsamındaki Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Erzincan, Erzurum, Elazığ, Hakkâri, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli ve Van illeri, Güney Doğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamındaki Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illeri, Konya Ovası Projesi (KOP) kapsamındaki Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray illeri ile Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) kapsamındaki Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Bayburt ve Gümüşhane illerinde uygulanı

 

ç) Damızlık boğa alımı yatırım konusu Doğu Anadolu Projesi (DAP) kapsamındaki Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Erzincan, Erzurum, Elazığ, Hakkâri, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli ve Van illeri, Güney Doğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamındaki Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illeri ile Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) kapsamındaki Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Bayburt ve Gümüşhane illerinde uygulanır.

 

Yatırım süresi

 

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ kapsamında uygulanacak hibe desteğinden, projesi onaylanan ve projesinde belirtilen süre içinde yatırımı tamamlanan işletmeler yararlanır. İnşaat işleri, damızlık boğa, koç ve teke alımları, başvurunun onaylanıp tebliğ edildiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde tamamlanır ve satın alınıp işletmeye konulur. Yatırımın tamamlanamaması halinde, ek süre verilmesinde İl Proje Değerlendirme Komisyonunun görüşü doğrultusunda Bakanlık yetkilidir.

 

(2) Termin planına göre yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya yatırım yapmaktan, damızlık boğa, koç-teke almaktan vazgeçen yatırımcının projesi iptal edilir ve hibe desteğinden yararlandırılmaz.

 

Desteklemeden yararlanacaklar

 

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki hibe desteklemesinden Bakanlık Türkvet veri tabanına ve Koyun Keçi Kayıt Sistemine kayıtlı en az 10 en fazla 49 baş anaç sığır veya en az 100 en fazla 200 baş anaç koyun-keçi kapasiteli başvuru tarihinden en az 1 yıl önce kayıt altına alınmış  aktif işletmesi olan gerçek ve tüzel kişiler yararlanır.

 

Yatırım konuları hakkında genel esaslar

 

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki esaslar çerçevesinde başvurusu onaylanarak yeni inşaat yapımı, tadilatı, damızlık boğa alımı ve damızlık koç-teke alımını gerçekleştiren yatırımcılara destekleme ödemesi yapılır.

 

(2)Yatırımcı, uygulanacak her bir hibe destek konusundan bir kez yararlandırılır.

 

(3) Yatırım tutarı üst sınırı her yılın başında bütçe imkânları dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenip il müdürlüklerine bildirilir. Bakanlık gerek duyduğunda belirlenen üst sınırı yıl içerisinde değiştirebilir.

 

(4) Onaylanan yatırım proje tutarının üst sınırını aşan kısmı, aynî katkı olarak yatırımcı tarafından karşılanır.

 

(5) Her bir proje sahibi inşaat ve hayvan alımı yatırım konuları için birlikte ya da ayrı ayrı sadece bir defa hibe desteğinden yararlanabilir. Projeden şirket ortağı olarak yararlanan yatırımcı şirket ortaklığından ayrılsa dahi yatırımdan bir daha yararlanamaz.

 

(6) Yatırımcılar, yatırım sahasına ipotek koydurtmamak kaydıyla kredi ve vergi teşviklerinden yararlanabilirler.

 

(7) İnşaatlar hakkında;

 

 1. a) Yatırımcı proje gereğince yapacağı yapı ve tesislerle ilgili her türlü izinleri yetkili mercilerden almak ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine uymak zorundadı İnşaat izni ve yapı kullanım ruhsatının alınması süreci, termin planında belirtilenden daha uzun sürecekse ilgili birimlerden olumlu görüş ve yatırımcıdan taahhütname alınmak koşulu ile bu madde kapsamı dışında tutulur.

 

 1. b) Yeni yapılacak ahır/ağıllar; ahırlar, DAP ve DOKAP bölgelerinde kapalı veya yarı açık sistem, GAP ve KOP bölgesinde ise açık veya yarı açık sistem olacaktı Ağıllarda ise ağıl tipi seçiminde il müdürlükleri yetkilidir.

 

 1. c) İnşaat gider kalemleri; kapasiteye uygun yeni ahır/ağıl, gübre çukuru, yem deposu, silaj çukuru, süt sağım odası, soğutma sistem odası ve küçükbaş yıkama ünitesi inşaatları veya bunlardan herhangi birini ve/veya esaslı onarım inşaatlarını

 

ç) İdari binalar, bakıcı evi, bekçi kulübesi, buzağı kulübesi, basit onarım, arazi düzeltme ve çevre yapıları destekleme kapsamında değerlendirilmezler.

 

 1. d) İnşaatların destekleme hesaplaması yapılırken; proje onay tarihi itibariyle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayınlanan “Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ”de yer alan birim fiyatlar ve “İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları” esas alını

 

(8) Damızlık boğa ve koç-tekeler;

 

 1. a) Damızlık erkek hayvan alımı yatırımı konusunda, büyükbaş işletmeleri 1 (bir) baş damızlık boğa, küçükbaş işletmeleri ise mevcut anaç koyun-keçi sayısının % 5’ini aşmayacak miktarda damızlık koç-teke alımı için uygulanacak hibe desteklemesinden faydalandırılı

 

 1. b) Bakanlıkça belirlenen teknik-sağlık şartlarını taşı Desteğe konu damızlık boğa, koç-teke ırkları Bakanlıkça belirlenir.

 

 1. c) Damızlık boğalar Bakanlık, TİGEM veya hastalıktan ari işletmelerden temin edilir. TİGEM, projeden yararlanacak işletmeler için damızlık boğa ve koç-tekeleri gerek kendi yetiştirdiklerinden gerekse yurt içi ve yurt dışından temin edilir.

 

ç) Damızlık koç ve tekeler TİGEM ve/veya halk elinde ıslah projesi kapsamında olan işletmelerden bireysel veya bağlı bulundukları Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği vasıtası ile temin edilecektir.

 

 1. d) Düzenlenecek fatura, müstahsil makbuzu veya eşdeğer alım satım belgesindeki tutar Bakanlıkça belirlenen fiyatlardan fazla olan kısım yatırımcı tarafından karşılanı

 

 1. e) Hibe kapsamında satın alınacak erkek materyalin seçimi, il müdürlüğünce görevlendirilen bir ziraat mühendisi (zooteknist) ve bir veteriner hekimden oluşan seçim heyetince Bakanlıkça belirlenen teknik ve sağlık şartları doğrultusunda yapılı

 

 1. f) Hibe kapsamında satın alınan damızlık erkek materyalin üç yıl süre ile satılmayacağına ve işletmenin 3 yıl boyunca aktif olacağına dair taahhütname alını

 

 1. g) Anne, baba ile çocuklar, eşler ve kardeşler arasında yapılan alım ve satımlar destekleme kapsamı dışındadı

 

ğ) Damızlık boğa ve koç-teke alımlarında desteklemeye esas birim fiyatları her yıl Bakanlıkça belirlenir. Bakanlık gerek duyduğunda belirlenen rakamları yıl içerisinde değiştirebilir.

 

(9) Yatırım tamamlanana kadar oluşabilecek sorunlardan yatırımcı sorumludur.

 

Başvuru yeri, zamanı ve istenecek belgeler

 

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yatırım yapmak isteyenler:

 

 1. a) İnşaat yatırımı yapmak isteyen yatırımcılar yatırımı yapacağı yerdeki il müdürlüğüne, damızlık boğa, koç-teke alımı hibe desteğinden yararlanmak isteyen yatırımcılar il/ilçe müdürlüklerine baş

 

 1. b) Başvurular her yıl Ocak-Şubat-Mart aylarında alını Genel Müdürlük gerekli gördüğü takdirde başvuru süresini uzatabilir ya da yıl içerisinde yeniden başvuru çağrısı yapabilir.

 

(2) Başvurular yılı için geçerli olup, yatırıma alınamadığı takdirde sonraki yıllar için yeniden başvuru yapılması gerekir.

 

(3) Başvuru sahibi, aynı yatırım konusunda Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanan faiz indirimi veya hibe desteği programlarından yararlanmadığına, yararlanmış ise Karar kapsamındaki hibe desteğinin iptal edileceğini kabul ettiğine dair noter tasdikli taahhütname verir.

 

(4) İnşaat yatırımları ile damızlık boğa ve koç-teke alımı başvurularında istenecek belgeler her yıl Bakanlıkça belirlenir ve uygulama rehberi ile yayınlanır.

 

Yatırım başvurularının incelenmesi ve değerlendirilmesi

 

MADDE 11 – (1) Yatırımcı inşaat ve hayvan alımı yatırım konuları için ayrı ayrı veya birlikte başvurur.

 

(2) Yapılan başvurular, il proje yürütme birimince incelenir ve rapor olarak, il proje değerlendirme komisyonuna gönderilir. İncelenen başvurular geliş sırası esas alınarak yatırım konularına göre listelenir.

 

(3) İl müdürlüğü yatırıma uygun bulunan veya gerekçeli olmak şartıyla reddedilen başvuruları geliş sırasını esas alarak yatırım konularına göre inşaat, damızlık boğa ve damızlık koç-teke alımı başvurularını listeleyip, Genel Müdürlüğe bir üst yazı ile gönderir.

 

(4) Merkez proje değerlendirme komisyonu, il proje değerlendirme komisyonlarından gelen raporları inceler geliş sırası esas alınarak ve bütçe imkanları dahilinde onaylayarak  asıl ve yedek olarak listeleyip il müdürlüklerine gönderir.

 

(5) İl müdürlüğü, Genel Müdürlükten gelen asıl listelerde yer alan yatırımcılara, uygulama rehberinde yer alan temel kriterlere göre inşaat yatırım projesinin hazırlanmasını ve onaya sunulmasını, damızlık boğa, koç-teke alımlarının ise bir yıllık süre içerisinde gerçekleştirilmesini yazı ile bildirir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

Hak Edişler

Destekleme hak edişine başvuru ve hak ediş belgelerinin hazırlanması

 

MADDE 12 – (1) Yatırımcı tamamlanan yatırımları için dilekçe ile il müdürlüğüne başvurur.

 

(2) Hak edişler proje yürütme birimince yerinde incelenerek hazırlanır.

 

(3) Onaylanan inşaat projelerinde, proje tamamlandığında hak ediş düzenlenir.

 

(4) Onaylanan hayvan alımı başvurularında hayvan alımı gerçekleştikten ve işletmeye getirildikten sonra hak ediş düzenlenir.

 

(5) Hayvan alımları için düzenlenecek hak edişlerde bir ziraat mühendisi (zooteknist) ve bir veteriner hekimin işletmede yapacağı tespit sonrasında verilecek raporun esas alınması zorunludur.

 

(6) İnşaat hak edişlerinde il çevre ve şehircilik müdürlüğünden konu uzmanı en az bir teknik elemanın imzasının bulunması zorunludur.

 

(7) Yatırımcı  hibe alacağını  başkasına devredemez. Ancak, hayvan alımları Bakanlık veya TİGEM tarafından karşılandığında hibe edilecek tutar yatırımcı adına TİGEM’e ya da yükleniciye aktarılır.

 

Hak ediş icmallerinin düzenlenmesi ve destekleme ödemesine esas çalışmalar

 

MADDE 13 – (1) Hak ediş icmallerinin düzenlenmesi ve destekleme ödemesi, damızlık hayvanın teslim edildiği ve inşaatın tamamlandığı tarihteki Bakanlıkça belirlenmiş ve ilan edilmiş damızlık fiyatları üzerinden yapılacaktır.

 

(2) İl proje yürütme birimince uygulama rehberindeki kriterlere göre hazırlanan hak edişler il proje değerlendirme komisyonu onayına sunulur.

 

(3) Ödemeye uygun bulunan hak edişler için uygulama rehberinde yer alan ödeme icmal cetveli ve hayvan alımları için hazırlanan ödeme icmal cetveli ayrı ayrı düzenlenerek onaylanır ve Genel Müdürlüğe gönderilir.

 

(4) Proje için öngörülen bütçe miktarını aşmamak şartıyla, gelen icmaller Genel Müdürlükçe değerlendirilerek yatırımcıya ödeme yapılmak üzere bankaya gönderilir. Hayvan alımı Bakanlık ya da TİGEM tarafından karşılanan yatırımcılara ödenecek hibe tutarı yatırımcı adına yükleniciye veya TİGEM’e ödenmek üzere bankaya gönderilir.

 

(5) Projenin tamamlanması sonucu yatırımcıya ödenecek hak ediş, yatırımcı tarafından üçüncü kişilere devredilemez ve temlik konulamaz.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

 

Çeşitli ve Son Hükümler

Finansman ve ödemeler

 

MADDE 14 – (1) Karar uyarınca yapılacak ödemeler için gerekli kaynak, Bakanlığın ilgili bütçesine tahsis edilen ödeneklerden karşılanır.

 

(2) Ödemeler Banka aracılığıyla yapılır. Uygulama ile ilgili olarak Bankaya destekleme tutarının % 0,2’si oranında hizmet komisyonu ödenir.

 

Desteklerden yararlanamayacak olanlar

 

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki hibe desteklerinden kamu kurum ve kuruluşları ile ortaklıkları yararlanamaz.

 

(2) Devlet memurları, kamu işçileri ve Devlet üniversitelerinde görevli öğretim elemanları hibe desteğinden yararlanamaz ve başvuru yapamazlar.

 

(3) Başvuru sahibi, aynı yatırım için Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanan faiz indirimi veya hibe desteği programlarından yararlanamaz, yararlanmış ise karar kapsamında yararlanılan destekler, ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınır.

 

Denetim, haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti

 

MADDE 16 – (1) Onaylanan yatırımın termin planına uygun olarak yapılıp yapılmadığı il müdürlüğünce denetlenir. Yatırımın tamamlanması ve hak edişlerin ödenmesi sonrasında üç yıl süre ile yılda en az iki defa olmak üzere il müdürlüklerince işletmeler denetlenir. Yapılacak kontrol ve denetimler sonucunda tespit edilen hata veya noksanlıkların, il müdürlüğünce belirlenecek süre içerisinde yatırımcı tarafından giderilmesinin zorunlu olduğu yazı ile yatırımcıya bildirilir.

 

(2) Bu Tebliğde yer almayan teknik konularda uygulama rehberi, genelgeler ve talimatlar uygulanır. Ancak Tebliğde, uygulama rehberinde, genelgelerde ve talimatlarda yer almayan hususlarda taşrada oluşacak problemlerin çözümünde, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde kalmak koşulu ile il müdürlükleri yetkilidir.

 

(3) Destekleme ödemeleri ile ilgili hususlarda denetimi sağlayacak tedbirleri Bakanlık alır.

 

(4) Kararla belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen yatırımcıya 5488 sayılı Tarım Kanununun 23 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

 

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

 

MADDE 17 – (1) 5/7/2014 tarihli ve 29051 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Konya Ovası ve Doğu Karadeniz Projeleri Kapsamındaki İllerde Mevcut Damızlık Sığır ve Damızlık Koyun İşletmelerinin İnşaat ve Damızlık Erkek Materyal Temininin Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2014/28) yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Tamamlanamayan işlemler

 

MADDE 18 – (1) 5/7/2014 tarihli ve 29051 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Konya Ovası ve Doğu Karadeniz Projeleri Kapsamındaki İllerde Mevcut Damızlık Sığır ve Damızlık Koyun İşletmelerinin İnşaat ve Damızlık Erkek Materyal Temininin Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2014/28) hükümlerine göre başvuruları yapılmış ve sonuçlandırılmamış işlemler bu Tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılır.

 

Yürürlük

 

MADDE 19 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

MADDE 20 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

 


Yazan - 30 Ocak 2015. Kategori MANŞET, HAYVANCILIK. Bu yazıya yapılan yorumları takip edebilirsiniz RSS 2.0. Bu yazı yoruma kapalı fakat geri izlemeye açık
0 0 Oylar
Okuyucu puanı
Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
Bütün yorumları gör
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
0
Düşünceleriniz bizim için önemlidir, lütfen yorum bırakınız.x
()
x