Memurların Muayene Açmalarını Önleyen Kararnameye Önerge Verildi


Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan, 6/4/2011 tarihli ve 6223 sayılı Kanun’un verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 8/8/2011 tarihinde kararlaştırılan 650 sayılı KHK 26/11/2011 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Memurlar, meslekî faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamaz; gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir işyerinde veya vakıf üniversitelerinde çalışamaz.”kararı üzerine Başbakan Recep Tayip Erdoğan’ın yazılı olarak cevaplaması için iç tüzük gereği bir soru önergesi verdi.

Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın soru önergesi şöyle;

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Anayasa ve İç Tüzük gereğince Başbakan Sayın Recep Tayip ERDOĞAN tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.
 
Ramazan Kerim ÖZKAN
Burdur Milletvekili

Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile bazı Kanun ve Kanun hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılması 6/4/2011 tarihli ve 6223 sayılı Kanun’un verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 8/8/2011 tarihinde kararlaştırılan 650 sayılı KHK 26/11/2011 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

26 Ağustos 2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 650 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 38. maddesinde:

DİĞER HABERLER
TVHB'den Şarbon ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi açıklaması

14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 28 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Memurlar, meslekî faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamaz; gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir işyerinde veya vakıf üniversitelerinde çalışamaz.” İbaresi yer almaktadır.

Oysa 6343 Sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun’un aynı konuyu içeren 8. maddesinde;
“Her veteriner hekim hayvanlarin muayene ve tedavisi için bir muayenehane açabilir. Muayenehane açmak isteyen (Veteriner hekim) bir istida ile mahallin en büyük mülkiye amirine müracaat eder. İstidasına diplomasının, nüfus cüzdanının tasdikli suretiyle istenilen miktar fotoğrafını iliştirir.
İstidada muayenehane ittihaz olunan mahal ile ikametgah adresi ve varsa ihtisas numarası açıkça gösterilir.

Muayenehane yapılacak mahallerin vasıf ve şartları Zirai Vekaletince tayin ve tespit olunur.
İhtisas vesikalarını haiz olanların bu belgelerini ayrıca Veteriner müdür veya kaza Veterinerliklerine ibraz etmeleri lazımdır. Ancak hastane veya laboratuvar açabilmek için Ziraat Vekaletince tesbit olunan esaslar dahilinde ruhsat alınması şarttır.” İfadesine yer verilmiştir.
Yukarıda ayrıntıları ve maddeleri açıkça belirtildiği üzere 650 sayılı KHK ile 6343 Sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun arasında açıkça büyük bir çelişki bulunmaktadır. Üstelik 650 sayılı KHK ile değişiklik yapılan tam 22 Kanun arasında 6343 Sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun bulunmamaktadır.
1.650 sayılı KHK ile herhangi bir değişiklik yapılmayan 6343 Sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun’un halihazırda yürürlükte olduğu ve bu nedenle de  KHK’nin 26 Ağustos 2011 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 650 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 38. maddesinde anılan ifadelerin bir anlam ifade etmediği ve 6343 sayılı Kanun’un mülga olmayarak halen yürürlükte olduğu konusundaki düşünceleriniz nelerdir ?

DİĞER HABERLER
Sera gazından nasıl kurtulunur?

2.Hem hukuka hem de Anayasaya aykırılık oluşturan bu maddenin geçersiz olması gerekçesiyle KHK metninden çıkarılmasının gerekliliğini uygun bulur musunuz ?

3.KHK’de bu maddenin metinden çıkarılmaması halinde anılan meslek örgütünün kanuni hak ve çıkarlarının korunması amacıyla her türlü yasal girişimlerde bulunacağını ve konunun üst mahkemelere taşınacağını, böylelikle KHK’nin geçerliliğini kaybedeceği konusundaki görüşleriniz nelerdir ?  

 


13 Eylül 2011. 13:38
0 0 Oylar
Okuyucu puanı:
Abone ol
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Bütün yorumları gör
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
0
Düşünceleriniz bizim için önemlidir, lütfen yorum bırakınız.x