Örtüaltı Yönetmeliği yayınlandı


1733_06072012180832

 

 

25 Haziran 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29041

YÖNETMELİK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

ÖRTÜALTI KAYIT SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; örtüaltı yetiştiriciliğinin kayıt altına alınması, izlenmesi ve raporlanması suretiyle örtüaltı üretimin geliştirilmesi, teşvik edilmesi ve planlı üretim politikalarının oluşturulabilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, örtüaltı bitkisel üretim alanlarının kayıt altına alınması amacıyla, ÖrtüaltıKayıt Sisteminin kullanılması, güncellenmesi ve geliştirilmesi ile ilgili kayıt işlemlerinin, izlenmesi ve raporlanmasında görev alacak birimlerin belirlenmesini, görevlerin tanımlanmasını, örtüaltı tarımsal faaliyetle uğraşan gerçek ve tüzel kişilerin kayıtlarının yapılması ve düzenlenmesini, örtüaltı bitkisel üretime yönelik uygulanacak destekleme programlarında Örtüaltı Kayıt Sisteminin genel kullanımına ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanunu ve 3/6/2011 tarihli ve 639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alçak plastik tünel: Bir üretim dönemi için inşa edilen, altında yapılan bitkisel üretimde erkencilik amaçlanan, dış ortam şartları, içerisinde yetiştirilen bitki için uygun hale geldiğinde kaldırılan, bitkileri düşük sıcaklık, rüzgâr, yağmur, dolu, kuş ve haşerelerden korumak amacıyla bitki sıraları üzerine yarım daire kesitli yerleştirilmiş iskeletlerin üzerinin yumuşak plastik örtülerle örtülmesi sonucu elde edilen örtüaltı ünitelerini,

b) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

c) Çiftçi belgesi: Çiftçilerin özlük ve tarımsal faaliyetlerine ilişkin bilgileri içeren, kanunen bağlı bulundukları ziraat odası tarafından verilen ve o yılın tasdikini taşıyan belgeyi,

ç) Destekleme uygulamaları birim sorumlusu: Bakanlık merkez teşkilatında ÖKS’ye bağlı destekleme uygulamalarına yönelik iş ve işlemleri takip etmekle görevli personeli,

d) e-devlet kapısı: Kamu hizmetlerinin ortak platformda, tek kapıdan (portal) sunumunu ve vatandaşın devlet hizmetlerine elektronik ortamdan güvenli ve etkin bir şekilde erişimini sağlayan internet sitesini,

e) Ek ünite: Örtüaltı işletmesinde, birbirinden bağımsız veya birbirine bağlı olarak; örtüaltı ünitesi içerisinde bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi aşamasında ihtiyaç duyulan iklimlendirme, bitki besleme, bitki koruma, geri dönüşüm ve atık depolama birimleri ile örtüaltı ünitesi içerisinde yetiştirilen ürünlerin işlemesi, paketlenmesi, depolanması ve soğukta muhafazası amacı ile kurulan birimler ile idari birimlerden oluşan ve aynı gerçek veya tüzel kişinin tasarrufunda bulunan yapıları,

f) İl/ilçe müdürlüğü: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı il/ilçe müdürlüğünü,

g) İl tahkim komisyonu: 27/5/2014 tarihli ve 29012 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiftçi Kayıt Sitemi Yönetmeliğine göre oluşturulan il tahkim komisyonlarını,

ğ) İlçe tahkim komisyonu: Çiftçi Kayıt Sitemi Yönetmeliğine göre oluşturulan ilçe tahkim komisyonlarını,

h) İzleyici: ÖKS’ye kayıt ve güncelleme yapma yetkisi bulunmayan, ilgisi gereği, sınırları Bakanlık tarafından belirlenen ölçülerde ÖKS’de kayıtlı bilgi ve raporları görebilen kullanıcıyı,

ı) Keşif raporu: Ek-7’de yer alan belgeyi,

i) Kira Sözleşmesi: Ek-5’te yer alan belgeyi,

j) Köy Tüzel Kişiliği Arazi Kira Sözleşmesi: Ek-5/A’da yer alan belgeyi,

k) KPS: İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan Kimlik Paylaşım Sistemini,

l) Kullanıcı adı ve şifre: Sisteme giriş yapacak kullanıcılara verilecek ad ve parolayı,

m) Mahalle Statüsü Kazanan Köy Tüzel Kişiliği Arazileri Kira Sözleşmesi: Ek-5/B’de yer alan belgeyi,

n) Muvafakatname: Ek-6’da yer alan belgeyi,

o) ÖKS il sistem sorumlusu: ÖKS’nin il düzeyinde sorumluluğunu üstlenen ve il müdürlüğü tarafından görevlendirilen personeli,

ö) ÖKS sistem yöneticisi: Bakanlık merkez teşkilatında görevli ÖKS’ye ilişkin tüm iş ve işlemleri takip eden personeli,

p) ÖKS veri giriş görevlisi: Örtüaltı tarımsal faaliyette bulunan ve ÖKS’ye kayıt olmak ve/veya güncelleme işlemi yapmak üzere, müracaat eden gerçek veya tüzel kişilerin başvuru belgelerini kontrol eden, teslim alan, bu bilgileri sisteme kaydeden il/ilçe müdürlüklerince görevlendirilen personeli,

r) Örtüaltı Kayıt Sistemi (ÖKS): Örtüaltı tarımsal faaliyet yapan gerçek ve tüzel kişilerin, özlük ve örtüaltıtarımsal faaliyetlerine ilişkin bilgilerinin merkezi bir veri tabanında kayıt altına alındığı, güncellenebildiği, kontrol edilebildiği, raporlanabildiği, izlenebildiği, Bakanlık ve diğer kurumların sistemleri ile bilgi alışverişinin sağlanabildiği,örtüaltı üretime yönelik tarımsal desteklemelerin uygulanabildiği, çeşitli ve değişik sorgulamaların yapılabildiği tarımsal veri tabanını,

s) Örtü altı kayıt sistemi belgesi: Düzenleme tarihi itibariyle, Örtüaltı üreticilerin Örtüaltı Kayıt Sisteminde yer alan bilgilerini gösterir belgeyi,

ş) Örtüaltı Kayıt Sistemi Üretici Kayıt Formu (Ek-1): İlk defa ÖKS’ye kayıt olmak amacı ile veya daha önceden kayıtlı olup da, özlük bilgileri, örtüaltı işletmesinin bulunduğu arazi bilgileri ve/veya örtüaltı işletmesinin yapısal bilgilerinden en az birinin değiştiği durumlarda başvuru sahibi üreticiler tarafından beyan edilen formu,

t) Örtüaltı Kayıt Sistemi Ürün Güncelleme Formu (Ek-2): Daha önceden ÖKS’ye kayıtlı olan üreticilerin sadece örtüaltı ünitesine ait üretim bilgilerinin güncellenmesi amacı ile beyan ettikleri ve ÖKS sistemi tarafından üretilen formu,

u) Örtüaltı işletmesi: İçerisinde bitkisel üretime yönelik örtüaltı tarımsal faaliyet yapılan veya yapılmaya müsait, aynı gerçek veya tüzel kişinin tasarrufunda bulunan örtüaltı üniteleri ile bulunması halinde; ek ünitelerden oluşan ekonomik birimlerin tümünü,

ü) Örtüaltı tarımsal faaliyet: Örtüaltı ünitesi içerisinde yapılan bitkisel yetiştiricilik şeklini,

v) Örtüaltı ünitesi: İçerisinde bitkisel üretim yapılan, bağımsız olarak tek çatı altında bulunan ve üzeri uygun bir örtü malzemesi ile kaplanmış; içerisinde bitkinin gereksinim duyduğu çevre koşullarının yapay yollarla kısmen ya da tamamen oluşturulup denetim altında tutulduğu sera veya plastik tünel şeklinde olabilen, aynı gerçek veya tüzel kişinin tasarrufunda bulunan tarımsal yapıyı,

y) Örtüaltı üreticisi: Tasarrufunda bulunan örtüaltı işletmesinde her türlü bitkisel üretim yapan gerçek ve tüzel kişileri,

z) Sera: İklime bağlı çevre koşullarının kısmen ya da tamamen denetlenerek, içerisinde kültür bitkileri ile bunların tohum, fide ve fidanlarının ekonomik olarak üretilmesi, yetiştirilmesi, sergilenmesi ve korunmasını olanaklı kılan, uygun bir bitki gelişimi için ideal koşulları yaratmayı ve yıl boyunca üretim yapmayı amaçlayan, üzeri ışık geçirebilen bir malzeme ile kaplı, içinde hareket edilebilen yüksek sistemli örtüaltı ünitelerini,

aa) Taahhütname-1: Ek-3’te yer alan belgeyi,

bb) Taahhütname-2: Ek-4’te yer alan belgeyi,

cc) TAKBİS: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan Tapu Kadastro Bilgi Sistemini,

çç) Üretici kayıt defteri: 25/11/2011 tarihli ve 28123 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitkisel Üretimde Kullanılan Bitki Koruma Ürünlerinin Kayıtlarının Tutulması ve İzlenmesi Hakkında Yönetmelikte tanımlanan defteri,

dd) Üretim dönemi: Ürünün örtüaltı ünitesine ekiminden ve/veya dikiminden, hasadı bitene kadar geçen süreyi,

ee) VEDOP: Vergi Daireleri Otomasyon Projesini,

ff) Vejetasyon süresi: Her bir bitki türü için farklı olan ve bitkilerin normal gelişmelerini tamamlamaları için geçen zamanı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Uygulama

Elektronik ortamda başvuru

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde Bakanlık tarafından ÖKS kayıtlarının yapılması ve/veya güncellenmesi amacıyla çiftçilere elektronik ortamda başvuru yapma yetkisi verilebilir.

İlk defa ÖKS’ye kaydolacak örtüaltı üreticilerinden istenecek bilgi ve belgeler

MADDE 6 – (1) ÖKS’ye kaydolmak için il/ilçe müdürlüklerine başvuruda bulunan gerçek veya tüzel kişi üreticilerden, Örtüaltı Kayıt Sistemi Üretici Kayıt Formu (Ek-1) ve Taahhütname-1 (Ek-3) istenir.

(2) Üreticilerden, Örtüaltı Kayıt Sistemi Üretici Kayıt Formlarında ve/veya sistemdeki ilgili alanlarda, kendilerine ve varsa arazisini ve/veya örtüaltı işletmesi kullandığı kişilere ait kimlik ve tüzel kişilik bilgilerinin beyanları istenir.

a) Gerçek kişiler tarafından beyan edilen kimlik bilgileri sistem üzerinden KPS bilgileri ile eşleştirilir. Beyan edilen kimlik bilgileri ile KPS bilgileri eşleşmeyen başvuru sahibinden nüfus müdürlüğünden onaylı nüfus kayıt örneği ve KPS bilgilerinin düzelttirilmesi istenir. Nüfus müdürlüğünden alınan kayıt örneklerindeki bilgiler esas alınır.

b) Tüzel kişiler tarafından beyan edilen bilgiler VEDOP bilgileri ile eşleştirilir. Beyan edilen bilgiler ile VEDOP bilgileri eşleşmeyen başvuru sahibinden, VEDOP bilgilerinin düzelttirilmesi istenir. Tüzel kişiliği temsile yetkili olanların başvuru sırasında imza sirküleri ve yetki belgesi istenir.

(3) ÖKS’ye kaydolmak üzere başvuruda bulunan örtüaltı üreticilerinden, kadastro geçmiş birimlerdeki arazileri için tapu kayıtları beyanı istenir.

a) Başvuruların Bakanlıkça sağlanacak ÖKS uygulaması ve/veya e-devlet kapısı üzerinden yapılması durumunda sistemdeki ilgili alanlara tapu bilgilerinin beyanları istenir.

b) Tapu kaydı beyanları ile TAKBİS kayıtları eşleşmeyen arazilerde TAKBİS kayıtları esas alınır.

c) Tescil işlemleri tamamlanmış birimlerde TAKBİS sisteminden erişilemeyen tapu kayıtları dikkate alınmaz. Bu tapuların TAKBİS’e kayıt edilmesi esastır.

(4) ÖKS’ye kayıt olacak veya ÖKS kayıtlarını güncelleyecek çiftçilerden çiftçi belgesi istenir. Bakanlıkça yürütülen diğer uygulamalar için alınan belgeler geçerlidir.

(5) ÖKS’ye kayıt olacak veya ÖKS kayıtlarını güncelleyecek çiftçilerden üretici kayıt defteri beyanı istenir.

(6) Örtüaltı işletmesinin kurulu olduğu arazinin mülkiyeti ve kullanımını gösterir belgelerden;

a) Başvuruda bulunulan arazilere ait tapu bilgilerinin doğrulanması TAKBİS üzerinden yapılır.

b) Başvuru sahibi örtüaltı üreticilerinden mülkiyeti kendisine ait ve hisse oranları belli olan arazi üzerinde bulunan örtüaltı işletmesinin ÖKS’ye kaydı için, tapu kaydı esas alınır.

c) Ormandan tahsisli araziler hariç olmak üzere, başvuru sahibinden mülkiyeti kendisine ait olmayan, hisse oranları belli olan araziler için tapu kayıtları beyanı ve bu arazi üzerinde kurulu örtüaltı işletmesinin kullanımı için Ek-5’te yer alan hissedarlarla yapılmış kira sözleşmesi istenir.

ç) Üzerinde örtüaltı tarımsal faaliyet yapılan arazide başvuru sahibine ait hisse olması ve hissedar olduğu parseller üzerinde bilfiil örtüaltı tarımsal faaliyette bulunması durumunda, başvuru sahibinden söz konusu parseller ve üzerinde bulunan örtüaltı işletmesi için Ek-5’te yer alan hissedarlarla yapılmış kira sözleşmesi istenir. Söz konusu işletme ile ilgili kira sözleşmesine sahip olunamaması halinde Ek-6’da yer alan muvafakatname, bunun da mümkün olmaması durumunda Ek-4’te yer alan Taahhütname-2 istenir.

d) Veraseten iştirak olup, hisse oranları belli olmayan araziler üzerinde hissedar olmayan gerçek veya tüzel kişilerce örtüaltı tarımsal faaliyette bulunulması halinde, başvuru sahibi ile hissedarlarla yapılmış Ek-5’te yer alan kira sözleşmesi istenir. Başvuru sahibi gerçek veya tüzel kişilerin bu arazi üzerinde hissesinin olması durumunda diğer hissedarlarla yapılmış Ek-5’te yer alan kira sözleşmesi istenir. Kira sözleşmesine sahip olunamaması durumunda Ek-6’da yer alan muvafakatname, bunun da mümkün olmaması durumunda Ek-4’te yer alan Taahhütname-2 istenir.

e) Hazine adına tespit ve tescil edilmiş ve/veya devletin hüküm ve tasarrufu altında olan arazilerin zilyetlikle iktisabı mümkün olmadığından, bu araziler üzerinde örtüaltı tarımsal faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişinin bu yeri ve/veya üzerinde bulunan örtüaltı işletmesini defterdarlıktan veya mal müdürlüğünden kiraladığına dair kira sözleşmesi istenir.

f) Başvuru sahibi örtüaltı üreticilerin kullanımına verilen orman arazileri üzerinde kurulu örtüaltı işletmelerinin kaydı için tahsis belgesi istenir.

g) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan ve çıkarılacak ve henüz tapu kaydına işlenmemiş arazilerin kaydı ile,19/4/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun hükümlerine göre hak sahibi sayılan gerçek veya tüzel kişiler tarafından, söz konusu arazilerin satış işlemlerine ilişkin güncel taksit veya satış bilgisini gösterir milli emlak müdürlüğünden alınan onaylı belge istenir.

ğ) Örtüaltı işletmesinin bulunduğu arazi köy tüzel kişiliğine ait olduğu durumda; kiracı başvuru sahibi ile muhtar ve en az iki aza tarafından imzalanarak onaylanan Ek-5/A’da yer alan kira sözleşmesi istenir. Örtüaltı işletmesi kanunla büyük şehir olan illerde mahalle statüsü kazanan köy tüzel kişiliğine ait araziler üzerinde ise kiracı çiftçi ile ilgili belediye başkanlığı arasında yapılan Ek-5/B’de yer alan kira sözleşmesi istenir.

h) Kadastro geçmeyen araziler ve üzerinde bulunan örtüaltı işletmeleri için köşe noktaları koordinat değerlerini içeren Ek-7’de yer alan keşif raporu istenir.

ı) Üzerinde örtüaltı tarımsal faaliyet yapılan; kadastro geçmiş ve tapu sicilinde tescili bulunmayan mülkiyeti ihtilaflı araziler için; kadastro sırasında maliki belirlenmiş ise; maliki gösterir kadastro/tapulama tutanağı, malik ölmüş ise kadastro/tapulama tutanağı ile mirasçılarını gösterir mahkemeden veya noterden alınmış veraset belgesinin aslı ya da onaylanmış sureti ile arazi ve üzerinde kurulu örtüaltı işletmesinin başvuruda bulunan kişi tarafından halen kullanıldığını gösterir; Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin (n) bendine göre oluşturulacak keşif komisyonunca düzenlenmiş Ek-7’de yer alan keşif raporu istenir.

i) Kira sözleşmesi ile kullanım hakkı alınmış olan örtüaltı işletmelerinin ÖKS kayıtları kira sözleşmesinin feshi veya sözleşmede belirtilen bitiş tarihine kadar devam eder.

j) Bu maddede, başvuru sahiplerinden istenilen kira sözleşmesi, muvafakatname ve taahhütname-2’nin muhtar ve aza huzurunda imzalanmış ve muhtar tarafından onaylanmış olması gerekir.

Örtüaltı üreticilerinin ÖKS’ye başvuru usulü, kayıt ve kontrollerin yapılması

MADDE 7 – (1) Örtüaltı üreticileri, ÖKS’ye kayıt olabilmek için, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde istenen bilgi ve belgelerle, örtüaltı işletmelerinin bulunduğu il veya ilçelerdeki, il/ilçe müdürlüklerine başvuruda bulunur. Başvuru sahibi gerçek veya tüzel kişi örtüaltı üreticileri, Bakanlıkça yetki verilmesi halinde yetki verilen iş ve işlemlerini kendileri internet üzerinden Bakanlıkça sağlanacak ÖKS uygulaması ve/veya e-devlet kapısı üzerinden de yapabilirler.

(2) Örtüaltı üreticileri ÖKS kayıtlarını yaptırmak ve güncellemek üzere, şahsen veya noterce düzenlenmiş vekâletnameyle vekilleri tarafından başvuru yaparlar. Vesayet altındaki kişiler vasileri aracılığı ile başvurabilirler. Vesayet altındaki kişiler için mahkeme kararının onaylı sureti istenir. Gerekli bilgiler vasi tarafından sağlanır ve dosya vesayet altındaki kişi adına açılır.

(3) Toplamda 500 metrekare ve üzeri örtüaltı ünitesine sahip üreticiler ÖKS’ye kaydolmak için başvuruda bulunur.

(4) İl/ilçe müdürlükleri tarafından, Örtüaltı Üretici Kayıt Formu (Ek-1) başvuru sahibine basılı olarak veya elektronik ortamda verilir. Başvuru sahibi Ek-1’de istenilen bilgileri eksiksiz olarak doldurarak imzalar. Başvuruların internet ve/veya e-devlet kapısı üzerinden yapılması durumunda sistemdeki ilgili alanları doldurulması istenir.

(5) Başvuru sahibinden, farklı köy veya mahallelerdeki her bir örtüaltı işletmesi için ayrı Örtüaltı Kayıt Sistemi Üretici Kayıt Formu (Ek-1) istenir. Alçak tünellerde yapılan örtüaltı tarımsal faaliyetler, bunların aynı ya da bitişik parsellerde olmaları durumunda tek bir örtüaltı ünitesi olarak kabul edilerek tümü için tek Ek-1 formu istenir.

(6) Daha önceden ÖKS’ye kayıtlı olup da Örtüaltı Kayıt Sistemi Üretici Kayıt Formunda (Ek-1) yer alan bilgilerden; üretici özlük bilgileri, örtüaltı işletmesinin bulunduğu arazi bilgileri veya örtüaltı işletmesinin yapısal bilgilerinden en az birinin değiştiği durumlarda değişikliğe ilişkin belge ile birlikte yeniden Ek-1 formu ve Taahhütname-1 (Ek-3) beyanı istenir. Başvuruların internet üzerinden Bakanlıkça sağlanacak ÖKS uygulaması ve/veya e-devlet kapısı üzerinden yapılması durumunda sistemdeki ilgili alanları doldurulması istenir.

(7) Örtüaltı ünitesi birden fazla ilçe sınırları içerisinde kalan örtüaltı üreticileri, ÖKS kayıtlarını yaptırmak için, başvurularını Bakanlık il müdürlüklerine yaparlar.

(8) Bu yönetmeliğin 6 ncı maddesinde istenilen belgeler, veri giriş görevlisi tarafından şeklen kontrol edilir. Herhangi bir eksiklik tespit edilmezse sisteme kayıt edilmek üzere teslim alınır. Başvuru belgelerinde şeklen herhangi bir eksiklik tespit edildiği durumlarda, eksikliğin giderilmesi için belgeler yazılı olarak gerekçeleri ile birlikte başvuru sahibine iade edilir.

(9) İlk kez yapılan başvurularda ve daha önceden ÖKS’ye kayıtlı olup da örtüaltı işletmesinin bulunduğu arazi bilgileri ve/veya örtüaltı işletmesinin yapısal bilgilerinden en az birinin değiştiği durumlarda, işletmeye ait beyan edilen bilgiler il/ilçe müdürlüklerince yerinde tespit edilir.

(10) Kayıtları tamamlanan veya güncellenen başvuru sahiplerine kendi istekleri üzerine örtüaltı kayıt sistemi belgesi verilir.

(11) Örtüaltı kayıt sistemi belgesi, belgeyi düzenleyen veri giriş görevlisi veya il/ilçe müdürlüğü birim amiri tarafından imzalanarak mühürlenir.

ÖKS üretim kayıtlarının güncellenmesi

MADDE 8 – (1) Daha önceden ÖKS’ye kayıtlı olup da, 6 ncı maddede istenilen bilgi ve belgeler ile ÖrtüaltıKayıt Sistemi Üretici Kayıt Formunda (Ek-1) yer alan bilgilerden; üretici özlük bilgileri, örtüaltı ünitesinin bulunduğu arazi bilgileri veya örtüaltı ünitesinin yapısal bilgilerinin değişmediği durumlarda, gerçek veya tüzel kişi üreticiler;ÖKS’ye yalnızca üretim bilgilerinin güncellemesini yapmak için başvuruda bulunur.

(2) Bu üreticilerden 6 ncı maddede yer alan belgeler ve Örtüaltı Kayıt Sistemi Üretici Kayıt Formu (Ek-1) ayrıca istenmez.

(3) Üretim bilgilerinin güncellenmesi amacı ile il/ilçe müdürlüklerine başvuruda bulunan üreticilere sistemden alınan Örtüaltı Kayıt Sistemi Ürün Güncelleme Formu (Ek-2) basılı olarak verilir. Başvuru sahibinden güncel ürün bilgilerinin beyanı istenir.

(4) Ürün bilgilerinin güncellenmesi amacı ile il/ilçe müdürlüklerine başvuruda bulunan üreticilerden Ek-3’de yer alan Taahhütname -1 istenir.

(5) Başvuruların internet ve/veya e-devlet kapısı üzerinden yapılması durumunda sistemdeki ilgili alanları doldurulması istenir.

İl/ilçe müdürlüklerinin görevleri

MADDE 9 – (1) İl/ilçe müdürlüklerinin görevleri şunlardır;

a) Sorumlu oldukları il ve ilçe sınırları içerisindeki mevcut örtüaltı alanlarının, kayıt işlemlerini ve denetim hizmetlerini yürütmek,

b) Örtüaltı üretim alanlarını yılda bir kereden az olmamak üzere denetlemek, sonucunu raporlamak, uygulamada görülen aksaklık ve hatalara müdahale etmek, gerekli uyarıları yapmak,

c) ÖKS’ye kayıt olmak amacıyla il/ilçe müdürlüklerine ilk defa başvuruda bulunan ya da daha önce ÖKS’yekayıtlı olup yeni arazi ve örtüaltı ünitesi beyan eden örtüaltı üreticileri ile daha önce tespiti yapıldığı halde, bu Yönetmeliğin 7 inci maddesinin altıncı fıkrası gereği yeniden tespitine lüzum görülen örtüaltı üreticilerinin ÖKS’yekonu olan arazilerini ve örtüaltı birimlerini yerinde tespit etmek,

ç) ÖKS’ye kayıtlı örtüaltı işletmelerinde örnekleme yöntemi ile üretim bilgilerine yönelik tespit çalışmaları yapmak,

d) Bakanlıkça örtüaltı tarımsal üretime yönelik yürütülen destekleme uygulamaları çerçevesinde ilgili destekleme mevzuatları gereğince yerinde tespit çalışmaları yapmak,

e) Örtüaltı Kayıt Sistemi Üretici Kayıt Formunu (Ek-1), Taahhütname-1’i (Ek-3), Taahhütname-2’yi (Ek-4), Kira Sözleşmesini (Ek-5), Köy Tüzel Kişiliği Arazileri Kira Sözleşmesini (Ek-5/A), Mahalle Statüsü Kazanan Köy Tüzel Kişiliği Arazileri Kira Sözleşmesini (Ek-5/B), Muvafakatnameyi (Ek-6) ve Keşif Raporunu (Ek-7) matbu olarak bulundurmak,

f) Kayıt ve güncelleme süresince, başvuru sahipleri tarafından beyan edilen, Örtüaltı Kayıt Sistemi Üretici Kayıt Formu (Ek-1), Örtüaltı Kayıt Sistemi Ürün Güncelleme Formu (Ek-2) ve istenecek diğer bilgi-belgeleri, teslim alarak her örtüaltı üreticisi için açılacak dosyada saklamakla görevlidir.

ÖKS sistem yöneticisinin görev ve sorumlulukları

MADDE 10 – (1) ÖKS Sistem Yöneticisinin görevleri şunlardır;

a) ÖKS’nin uygulama ve gelişimine ilişkin çalışmaları yapmak,

b) Kullanıcıların lokasyonunu ve yetkilerini tanımlamak,

c) Ürünleri sisteme tanımlamak,

ç) Sistem üzerinden yapılacak desteklemeleri koordine etmek,

d) Raporlamaları düzenlemek,

e) Ülke genelinde, bu Yönetmelik hükümleri kapsamındaki işleri yürütmek üzere görevlendirilen ÖKS kullanıcılarını sisteme tanımlamak ve yetkilendirmek,

f) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

ÖKS il sistem sorumlusunun görev ve sorumlulukları

MADDE 11 – (1) ÖKS İl Sistem Sorumlusunun görevleri şunlardır;

a) ÖKS’nin il genelindeki uygulama ve gelişimine ilişkin çalışmalar yapmak,

b) İl genelinde ÖKS kullanıcılarını tanımlamak ve yetkilendirmek,

c) ÖKS’ye bağlı destekleme uygulamalarına ilişkin tüm icmal işlemlerini yürütmek,

ç) Yetkilendirildiği ilde, ilçeler bazında ürün, bu ürünlere ilişkin üretim dönemi içerisindeki ekim/dikim tarih aralıkları ve vejetasyon süresi ile üretim bilgilerine yönelik tanımlamaları yapmak,

d) İlgili şube müdürünce verilecek benzeri görevleri yapmak.

ÖKS veri giriş görevlisinin görev ve sorumlulukları

MADDE 12 – (1) ÖKS ilçe veri giriş görevlisinin görevleri şunlardır;

a) ÖKS’nin ilçe genelindeki uygulama ve gelişimine ilişkin çalışmalar yapmak,

b) ÖKS ve bağlı destekleme uygulamalarına ilişkin ilçe bazında icmal işlemlerini yürütmek ve il sistem sorumlusu ile koordinasyonu sağlamak,

c) ÖKS’de örtüaltı işletme pasifleştirme işlemlerini yapmak,

ç) Teslim aldığı dosyadaki evrakın bilgilerini sisteme eksiksiz kaydetmek,

d) ÖKS ve bağlı destekleme uygulamalarına ilişkin başvuru evraklarının ilgili mevzuat hükümlerine uygunluğunun şeklen kontrolünü yaparak eksiksiz kabul etmek,

e) Bakanlıkça yetki verilmesi halinde başvurularını internet üzerinden bizzat yapmak isteyen örtüaltıüreticilerine kullanıcı adı ve şifre tanımlamak,

f) Teslim aldığı ve veri girişi yaptığı dosyanın ilgili bölümünü ismiyle imzalamak,

g) İl/İlçe müdürünce verilecek benzeri görevleri yapmak.

Destekleme uygulamaları birim sorumlusunun görevleri

MADDE 13 – (1) Destekleme uygulamaları birim sorumlusunun görevleri şunlardır;

a) Destekleme uygulamalarında ÖKS ile ilgili iş ve işlemleri takip etmek,

b) Destekleme uygulamalarında icmal işlemlerini takip etmek,

c) Birim Amirince verilecek benzeri görevleri yapmak.

Başvuru sahibi örtüaltı üreticilerinin sorumlulukları

MADDE 14 – (1) ÖKS’ye kayıt olacak örtüaltı üreticileri veya kanuni vekilleri, bu Yönetmeliğin 6, 7 ve 8 inci maddelerinde istenilen bilgi ve belgelerin tamamının beyan ve/veya teslim edilmesinden ve başvuruları sırasında teslim ettikleri belgelerdeki ve/veya beyan ettikleri bilgilerin doğru olmasından sorumludurlar.

İl/ilçe tahkim komisyonlarının görevleri ve işleyişi

MADDE 15 – (1) Sekretarya hizmetleri il/ilçe müdürlükleri tarafından yürütülmek üzere, Çiftçi Kayıt Sitemi Yönetmeliğine göre oluşturulan il/ilçe tahkim komisyonları, bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanması sırasında ortaya çıkan ihtilaflı konuları çözmeye ve karar almaya yetkilidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

ÖKS’ye kayıt edilmeyecek olan kişi ve araziler

MADDE 16 – (1) Örtüaltı Kayıt Sistemine dahil edilmeyecek kişi ve araziler şunlardır;

a) Bu Yönetmeliğin 6 ncı ve 7 nci maddelerinde belirtilen şartları sağlamayanlar,

b) Tapu tescil işlemleri tamamlanmış alanlarda keşif raporları ile yapılan başvurular,

c) Kiralama ve/veya tahsis yoluyla kullanım hakkı alınmayan, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 708 inci, 715 inci ve 999 uncu maddeleri, 6831 sayılı Orman Kanunu, 21/6/1987 tarihli ve 3402 sayılı Kadastro Kanununun 16 ncı maddesinin (B) bendi ve 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanunu hükümleri uyarınca, devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve kamu yararına olan taşınmaz mallar üzerinde yapılan örtüaltıtarımsal faaliyetler,

ç) Kiralama ve/veya tahsis yoluyla kullanım hakkı alınmayan mülkiyeti kamulaştırılan araziler,

d) Kira sözleşmesi olmayan, sahibi ölmüş ve mirasçıları bulunamayan araziler,

e) Maliki ölmüş olmakla birlikte tapu kayıtlarında mirasçıları adına intikali yapılmamış araziler,

Örtüaltı Kayıt Sistemine kayıt edilemez.

Yararlanma hakkı

MADDE 17 – (1) Başvuru sahibinin ve örtüaltı tarımsal faaliyet bilgilerinin ÖKS’ye kayıtlı olması, ÖKS’yebağlı olarak yapılabilecek uygulamaların diğer şartlarını yerine getirmeksizin bu uygulamalardan yararlanma hakkı doğurmaz. ÖKS’ye yapılan örtüaltı işletme kayıtları, esas olarak örtüaltı tarımsal faaliyetin belirlenmesine yöneliktir. Bu kayıtlar hiçbir şekilde mülkiyet tespitinde esas alınmaz ve mülkiyet hakkı doğurmaz.

Entegrasyon

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulamasında Bakanlık bünyesindeki elektronik ortamda bulunan mevcut verilerden yararlanılır. Bakanlıkça yürütülen uygulamalarla ilgili elde edilen elektronik ortamdaki verilerin ÖKS’yeentegre edilmesi esastır.

Veri paylaşımı

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ÖKS’ye kayıt olanlar, verilerin kullanım ve paylaşım hakkının Bakanlıkta olduğunu kabul ederler. ÖKS’de yer alan veriler, ilgili mevzuatları gereği kullanma ihtiyacı duyan kurum ve kuruluşlarla şartları Bakanlık ve/veya il müdürlükleri tarafından yapılacak değerlendirme çerçevesinde paylaşılabilir.

Güvenlik

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki işlemleri yürütmek üzere ÖKS sistem yöneticisi tarafından kendilerine kullanıcı adı ve şifresi verilenler, bunları hiçbir surette başkaları ile paylaşamaz. ÖKS verileri paylaşılan kurum ve kuruluşlar, Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde hareket etmek zorundadırlar. Bu hükme aykırı davrananlar doğacak zararların tazmininden sorumludur.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 21 – (1) 25/8/2010 tarihli ve 27683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Örtüaltı Üretiminin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.


DİĞER HABERLER
Rusya 20 milyar dolar daha az gıda ithal edecek
25 Haziran 2014. 10:46
0 0 Oylar
Okuyucu puanı:
Abone ol
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Bütün yorumları gör
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
0
Düşünceleriniz bizim için önemlidir, lütfen yorum bırakınız.x