Perakende Ticaret Kanun Tasarısı komisyondan geçti


Taurus_Ankara_AVMnin_iletisim_danismani_RPR_Medya_AS_oldu_63456_50fbc

 

 

 

 

Alışveriş merkezlerine ilişkin düzenlemeyi de içeren tasarı, TBMM Sanayi Komisyonu’nda kabul
edildi. İşte komisyondan geçen tasarının detayları…
ANKARA – Alışveriş merkezlerine ilişkin düzenlemeyi de içeren Perakende Ticaretin
Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi
ve Teknoloji Komisyonu’nda kabul edildi.

Tasarıda, alışveriş merkezi, “Bir yapı veya alan bütünlüğü olan, içinde büyük mağaza ya da
beslenme, giyinme, eğlenme, dinlenme, kültürel ve benzeri ihtiyaçların bir kısmının veya
tamamının karşılandığı diğer işyerleri bulunan, merkezi bir yönetime ve ortak kullanım alanları
ile yönetmelikle belirlenen diğer niteliklere sahip işletme” olarak tanımlanıyor.

Perakende Bilgi Sistemi kurulacak

Perakende işletmelerin açılış ve faaliyeti ile kapanışında gerekli başvuru ve diğer işlemlerin
yapılması, ilgili kurum ve kuruluşlara iletilmesi, değerlendirilmesi, sonuçlandırılması ve bu
işletmelere yönelik veri tabanının oluşturulması ile bilgi paylaşımının sağlanması amacıyla
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde, Perakende Bilgi Sistemi (PERBİS) kurulacak.

PERBİS, Bakanlıkça ilgili kurum ve kuruluşların erişimine açılacak ve bu kurum ve kuruluşlar
nezdinde kurulan elektronik kayıt sistemleriyle çevrimiçi olarak birbirine bağlanacak.

Perakende işletmeler, işyeri açma ve çalışma ruhsatını vermeye yetkili belediye veya il özel
idareleri ile diğer idareleri kapsayan yetkili idarenin izniyle açılacak ve faaliyete geçecek. İzin,
PERBİS üzerinden verilecek.

Üreticinin de markasına yer verilecek

Büyükşehirlerde, alışveriş merkezlerine yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi ve işyeri açma
ve çalışma ruhsatı vermeye büyükşehir belediyeleri yetkili olacak. Alışveriş merkezi projesi için
yapı ruhsatı verilirken, üst meslek kuruluşlarının görüşleri alınacak. Bu kuruluşlar görüşlerini 15
gün içinde bildirecek.

Büyük mağaza ve zincir mağazalar ile bayi işletme ve özel yetkili işletmeler, üretici ya da
tedarikçiden mağaza açılışı ve tadilatı, ciro açığı, banka ve kredi kartı katılım bedeli gibi adlar
altında ürün talebini doğrudan etkilemeyen bir prim ya da bedel talep edemeyecek.

Prim veya bedel talebinde bulunamayacak

Perakende işletmeler, satışa konu ürünün talebini doğrudan etkileyen reklam, anons veya raf
tahsisi gibi hizmetlerden dolayı üretici ya da tedarikçiden, sözleşmede türü ve oranı
belirtilmedikçe prim ya da bedel talebinde bulunamayacak.

DİĞER HABERLER
Yok olmak üzere olan ünlü Ankara arı ırkı,proje kapsamında tekrar çoğalmaya başladı…

Üreticiler ya da tedarikçiler ile perakende işletmeler arasındaki alım satım işlemlerinden
kaynaklı ödemelerin, sözleşmede öngörülen tarihte yapılması esas olacak.

Üretim tarihinden itibaren 30 gün içinde bozulabilen hızlı tüketim mallarına ilişkin ödemelerin
süresi, üretici veya tedarikçinin tarımsal ya da hayvansal ürün üreticisi ya da küçük veya orta
ölçekli işletme olduğu durumlarda, teslim tarihinden itibaren 30 günü geçemeyecek.

Yurtiçinde üretilen ve gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım ürünlerini gibi hızlı tüketim malı niteliği
taşıyan mağaza markalı ürünlerin üzerinde ve ambalajında, perakendecinin ad, unvan veya
markasının yanı sıra üreticinin ad, unvan ya da markasına yer verilecek.

Kampanya süreleri belirlendi

Perakende işletmeler, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili diğer kanunlarda
öngörülen usul ve esaslara uymak kaydıyla indirimli ya da promosyonlu satış kampanyaları
düzenleyebilecek. Ancak kampanyanın süresi; işyeri açılışı, devri, kapanışı, adres ya da faaliyet
konusu değişikliğinde 3 ayı, tasfiye durumunda ise 6 ayı geçemeyecek.

Mahalli idareler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile bunların ortağı olduğu
şirketler ve diğer tüzel kişiler; birlikte ya da bağımsız olarak, perakende işletmelerin katılımıyla,
yılın belli dönemlerinde, alışveriş festivali düzenleyebilecek. Kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşlarının bu festivaller için ayıracakları ödenek miktarı, bütçelerinin yüzde 5’ini
geçemeyecek. Alışveriş festivalinin başlangıç ve bitiş tarihleri ile festivalin programı ve
uygulama alanı önceden Bakanlığa bildirilecek.

Sürekli indirimli satışta yeni düzenleme

Tasarıda, sürekli indirimli satış; seri sonu, sezon sonu, ihraç fazlası, kusurlu ve benzeri
malların, perakende işletmelerce, indirimli fiyattan ya da malların fabrika çıkış fiyatı üzerinden yıl
boyunca satılması olarak tanımlanıyor.

Sürekli indirimli satış yapan perakende işletmelerin ön cephesinde, kolaylıkla görülebilir ve
okunabilir şekilde bu satış türünü gösterir ya da çağrıştırır ibarelere yer verilecek.

Ortak kullanım alanları

Alışveriş merkezi, büyük mağaza, zincir mağaza ve diğer ticari işletmeler İmar Kanunu ve ilgili
mevzuatına göre müşterileri için otopark alanı oluşturmakla yükümlü olacak.

DİĞER HABERLER
100 bin baş besilik dana ithal edilecek

Alışveriş merkezlerinde, satış alanının en az binde beşine tekabül eden alanın sosyal ve
kültürel etkinliklerin düzenlenmesi amacıyla ayrılması zorunlu olacak. Bakanlık, bu oranı bir
katına kadar arttırmaya yarısına kadar azaltmaya yetkili olacak.

Alışveriş merkezlerinde, acil tıbbi müdahale ünitesi, ibadet yeri, bebek bakım odası, çocuk oyun
alanı gibi ortak kullanım alanları oluşturulacak.

Ortak kullanım alanları, engelliler ile yaşlı ve çocukların ihtiyaçtan dikkate alınarak
oluşturulacak.

Yer ve raf tahsisi

Alışveriş merkezlerinde, esnaf ve sanatkar işletmecilerine rayiç bedel üzerinden kiraya verilmek
üzere, toplam satış alanının en az yüzde beşi oranında yer ayrılacak. Bu yerler, esnaf ve
sanatkar işletmecilerinden yeteri kadar talep olmaması ya da boşalan yerlerin duyuru tarihinden
itibaren 10 gün içinde doldurulamaması halinde diğer talep sahiplerine de kiralanabilecek.

Alışveriş merkezlerinde, geleneksel, kültürel ya da sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutmuş
meslekleri icra edenlere kiraya verilmek üzere, toplam satış alanının en az binde 2’si oranında
yer ayrılacak. Bu yerlerin kira bedeli, rayiç bedelinin dörtte birinden fazla olamayacak.

Hızlı tüketim mallarının satışının yapıldığı büyük mağaza ve zincir mağazalarda, satış
alanlarının en az yüzde 1’ine tekabül edecek şekilde raf alanı, mağazanın bulunduğu ilde
üretilmesi kaydıyla yöresel ürünlerin satışına ayrılacak.

Çalışma saatleri

Mesleğe, mevsime ve turizme özgü şartlar ve benzeri hususlar gözetilerek perakende
işletmelerin bir kısmının ya da tamamının çalışma saatleri, meslek kuruluşlarının müşterek teklifi
üzerine yetkili idarenin görüşü alınarak vali tarafından belirlenebilecek.

Esnaf ve sanatkar işletmelerinin çalışma saatlerinin belirlenmesinde, meslek kuruluşunca ilgili
esnaf ve sanatkar odasının görüşü alınacak.

Üst meslek kuruluşlarının müşterek teklifi üzerine, faaliyet kollarına göre perakende işletmelerin
çalışma saatlerinin bölge ya da ülke düzeyinde belirlenmesine Bakanlık yetkili olacak.

Tedarik ve dağıtım kooperatifleri

Esnaf ve sanatkar işletmelerince satışa sunulan malların etkin bir şekilde piyasadan temini
amacıyla tedarik ve dağıtım kooperatifleri kurulabilecek.

Perakende ticaretin kanunun amacına uygun olarak yapılmasının sağlanması amacıyla
karşılıklı bilgi ve görüş alışverişinde bulunmak, sektöre yönelik politika oluşturulmasına katkı
sağlamak, sorunları tespit etmek, alınacak önlemleri belirlemek ve ilgili kurum ve kuruluşlar
arasında işbirliğini sağlamak üzere Bakanlığın koordinatörlüğünde Perakendeciler Konseyi
oluşturulacak.

DİĞER HABERLER
Paris'te terör saldırıları

Denetim

Bakanlık, perakende işletmeler nezdinde her türlü denetimi yapmaya yetkili olacak. Yetkili
idareler, yetki alanlarıyla sınırlı olmak kaydıyla, perakende işletmeler nezdinde gerekli denetim
ve uygulamaları yapmakla görevli ve yetkili olacak.

Perakende işletmeler, yapılan denetimler sonucunda Bakanlıkça alınması istenen tedbirlere
uymak zorunda olacak.

Tasarıya göre, kanuna aykırı hareket eden perakende satış işletmelerin 2 bin lira ile 50 bin lira
arasında ceza uygulanacak.

Kayıt sırasında, ustalık belgesi belgesi istenmeyecek

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesinde, meslek odaları, işyeri sahibi olarak üye kaydı
yaptıracaklardan, o işyerinde ustalık gerektiren işleri yapacaklardan ustalık belgesi ya da en az
ön lisans diploması istemek zorunda olacak. Birden fazla kişi çalışıyorsa, bir kişiden ustalık
belgesi alınması yeterli olacak. Odaya kayıt sırasında, ustalık belgesi veya muadili belgeler
istenmeyecek.

İş yerinin açılışında, esnaf, sanatkar ya da tacirin, kendisinden ya da çalışanlardan her bir
meslek dalında en az bir kişi için ustalık belgesi istenecek.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın teşkilat ve görevlerine ilişkin düzenlemeye, “Elektronik ticarete
yönelik düzenlemeler yapmak, bu konuda mevzuatla verilen görevleri yerine getirmek,
elektronik ticaretin gelişimine ilişkin çalışmalar yapmak ve gerekli tedbirleri almak” hükmü
eklenecek.

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce perakende işletmelerin almış olduğu işyeri açma ve
çalışma ruhsatlar geçerliliğini koruyacak.

Zorunlu olan ortak kullanım alanları bir yıl içinde oluşturulacak

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce işyeri açma ve çalışma ruhsatı almış olan alışveriş
merkezlerinde zorunlu olan ortak kullanım alanları, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren
bir yıl içinde oluşturulacak.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, yurtiçi fuar, sergi ve panayırlara yönelik düzenlemeler
yapabilecek, izin verebilecek.

Hafta Tatili Hakkında Kanun hükümleri, perakende işletmeler hakkında uygulanmayacak.

Komisyonun tasarı üzerindeki görüşmeleri 18 saat saat sürdü.


12 Aralık 2014. 09:42
0 0 Oylar
Okuyucu puanı:
Abone ol
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Bütün yorumları gör
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
0
Düşünceleriniz bizim için önemlidir, lütfen yorum bırakınız.x