Selçuk Ü.Aşı Geliştirme Yönetmeliği


gebelikte-asi

 

24 Temmuz 2016 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29780

 

YÖNETMELİK

 

Selçuk Üniversitesinden:

 

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ AŞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Selçuk Üniversitesi Aşı Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin görevlerine, organlarına ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 

Kapsam

 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Selçuk Üniversitesi Aşı Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

 

Dayanak

 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve  2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

 

 1. a) Merkez (AGUM): Selçuk Üniversitesi Aşı Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezini,
 2. b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
 3. c) Rektör: Selçuk Üniversitesi Rektörünü,

ç) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

 1. d) Üniversite: Selçuk Üniversitesini,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

 

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; hekimliğin tüm branşlarının ihtiyacı olan aşı ve biyolojik ürünler için araştırmalar yapmak, lisans ve/veya yüksek lisans öğrencisi yetiştirmek, bilgi ve teknoloji üretmek, tanıtmak ve sektörel iş birliğini geliştirmektir.

 

Merkezin faaliyet alanları

 

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları 5 inci maddede belirtilen amaca uygun olarak şunlardır:

 

 1. a) Veteriner ve tıbbi biyolojik ürünler konusunda lisans ve lisansüstü seviyede istihdam arttırıcı insan yetiştirmek, kamu ve özel sektöre eğitim programları düzenlemek,
 2. b) Yurt içinde ve yurt dışında veteriner ve tıbbi biyolojik ürünler konusunda kongre, sempozyum, çalıştay, seminer, demonstrasyon ve benzeri toplantılar düzenlemek ve düzenlenen toplantılara katılmak, ilgili kurum ve kuruluşların enfeksiyon kontrol programları stratejilerinin belirlenmesinde katkıda bulunmak,
 3. c) Veteriner ve tıbbi biyolojik ürünlerin kullanımı ve immün cevap oluşumu, immün sistemin bileşenlerine etkisi konularında araştırmalar yapmak,

ç) Üniversitelere, kamu ve özel sektöre aşı geliştirilmesi konusunda öncü çalışmalar ve fikirler sunmak,

 1. d) Merkezde geliştirilen veteriner ve tıbbi biyolojik ürünler veya Merkeze gönderilen aşı ve benzeri ürünlerin güvenlik, stabilite ve potens gibi analizlerini yapmak, değerlendirmek,
 2. e) Veteriner ve tıbbi biyolojik ürünlerin terapötik kullanımları konularında araştırmalar yapmak,
 3. f) Üniversitenin ilgili birimlerinin veteriner ve tıbbi biyolojik ürünler alanındaki potansiyelini harekete geçirmek,
 4. g) Çalışma alanı ile ilgili olarak yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla iş birliği yapmak,

ğ) Geliştirilen ürünlerin ticarileşmeden öncesi saha etkinliklerini araştırmak,

 1. h) Veteriner ve tıbbi biyolojik ürünler konusunda paydaşları ve toplumu bilinçlendirmek.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

 

Merkezin yönetim organları

 

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

 1. a) Müdür,
 2. b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin Veteriner Fakültesi öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere öğretim üyeleri arasından bir kişiyi Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda, Müdür Yardımcısı veya Yönetim Kurulu üyelerinden en kıdemli olan öğretim üyesine vekâlet bırakır. Vekâlet süresi altı ayı geçemez. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi sona erer.

 

Müdürün görevleri

 

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

 1. a) Merkezi temsil etmek,
 2. b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,
 3. c) Merkezde görevlendirilecek personelin tespiti ve tayini ile ilgili hususlarda karar almak teklifleri Rektöre sunmak,

ç) Merkezin faaliyet alanı ile ilgili plan ve programları hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak,

 1. d) Yurt içindeki ve yurt dışındaki benzer merkezler ile iş birliği yapmak.

 

Yönetim Kurulu

 

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ve Müdür tarafından Üniversitenin Tıp Fakültesi ve Veteriner Fakültesi öğretim üyeleri arasından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilecek üç öğretim üyesi olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine ayda en az bir kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

 1. a) Merkezin faaliyetleri ve yönetimiyle ilgili kararlar almak,
 2. b) Merkezin çalışmaları için gerekli görülen çalışma grupları ve komisyonları kurmak,
 3. c) Personel ihtiyacını

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Personel ihtiyacı

 

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

 

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Rektör yardımcılarından birine devredebilir.

 

Yürürlük

 

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.


Yazan - 24 Temmuz 2016. Kategori MANŞET, SAĞLIK. Bu yazıya yapılan yorumları takip edebilirsiniz RSS 2.0. Bu yazı yoruma kapalı fakat geri izlemeye açık
0 0 Oylar
Okuyucu puanı
Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
Bütün yorumları gör
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
0
Düşünceleriniz bizim için önemlidir, lütfen yorum bırakınız.x
()
x