Sınırdan ithalatına yasak ürünler


kiz-gibi-guzel-fistiklar_1038881

 

Ekonomi Bakanlığı, Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar çerçevesinde, sınır ticaretine ilişkin usul ve esasları belirledi. Çay, şeker, fındık ve antepfıstığının sınır ticareti yoluyla ithalatına izin verilmeyecek.

 

Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan Sınır Ticaretinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ, 13 Aralık’ta Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğ, Bakanlar Kurulu Kararı ile yetkili kılınan sınır illerinden yapılacak sınır ticaretine ilişkin usul ve esasları kapsıyor.

 

 

 

Tebliğe göre, sınır ticaretinin sınır ilindeki ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon içinde yürütülmesini teminen, Valilik nezdinde Ticaret İl Müdürlüğü bünyesinde Sınır Ticareti Bürosu kurulacak. İl Değerlendirme Komisyonunun sekretarya hizmetleri, İl Ticaret Odası veya İl Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yerine getirilecek.

 

İl Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda başvurular uygun görülürse, Valilikçe Sınır Ticareti Belgesi düzenlenecek. Hizmet sektöründe faaliyet gösteren esnaf veya tacir adına Sınır Ticareti Belgesi düzenlenmeyecek.

 

İthalat Uygunluk Belgesi başvuruları uygun görülenlere her bir ürün için ayrı bir İthalat Uygunluk Belgesi İl Ticaret Odası veya İl Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenecek.

 

 

Tarım ve sanayi sektörleri için ithalat limiti

 

İl Değerlendirme Komisyonu tarafından ithalata konu her bir ürün için düzenlenmesi uygun görülen İthalat Uygunluk Belgelerinin toplam değeri, ilgili sınır ili bazında tarım ve sanayi sektörlerinin her biri için ayrı olarak tahsis edilen yıllık ithalat değer limitinin %5’ini geçemeyecek.

 

İthalat Uygunluk Belgesi kapsamında kullanılmayan limitler, Tebliğ hükümleri dikkate alınmak suretiyle Valilikçe yürürlüğe konulan yönergede belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde tekrar dağıtılabilecek.

 

Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile yapılacak değerlendirme neticesinde, ilgili sınır illeri için nüfusları oranında CIF ithal kıymeti üzerinden belirlenen ithalat değer limitleri ile birlikte sınır ticareti kapsamında ithalatı uygun görülmeyen tarım ve sanayi ürünleri ve bazı hassas tarım ürünleri ithalatının serbest olduğu dönemleri gösterir listeler ile bazı hassas ürünler için belirlenen birim fiyatlara ilişkin hazırlanan listeler, Bakanlık tarafından her yıl Aralık ayının sonuna kadar ilgili Valiliklere bildirilecek.

 

İthalat Uygunluk Belgesi başvurularının değerlendirilmesinde; talep sahiplerinin vergi ve sosyal güvenlik prim borçlarının olup olmadığı, son bir yıla ait işletme ciroları, sektörel ticari faaliyetleri ve daha önce adlarına tahsis edilmiş İthalat Uygunluk Belgeleri kapsamında gerçekleştirilen ithalata ilişkin veriler, İthalata konu ürünlere ilişkin Bakanlıkça belirlenen birim fiyatlar, İl için bildirilen ithalat değer limitlerinin aşılmaması, İthalata konu ürünün ilgili komşu ülkede üretiminin veya imalatının yapılıp yapılmadığı, Uygulamadan mümkün olduğunca çok sayıda esnaf ve tacirin yararlanabilmesi esas alınacak. Esnaf veya tacirin ticari faaliyeti kapsamına girmeyen ürünlere ilişkin ithalat talepleri değerlendirmeye alınmayacak.

 

 

 Sınırdan ithalatına izin verilmeyen ürünler

 

Yerli üretimin ve imalatın korunması ile haksız rekabetin önlenmesi amacıyla çay, şeker, fındık ve antepfıstığı ile Bakanlık tarafından ithalatı durdurulan diğer ürünlerin sınır ticareti yoluyla ithalatına izin verilmeyecek. Aynı şekilde ithalatı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın iznine tabi olan veteriner ilaçları, veteriner biyolojik ürünleri ve bunların bileşimine giren veya üretiminde kullanılan etkin maddelerin sınır ticareti yoluyla ithalatına izin verilmeyecek.

 

Sınır ticaretinin amacına uygun olarak yürütülmesi ve izlenmesinden ilgili Valiler sorumlu olacaklar.

 

Tebliğde yer almayan hususlarda Karar, gümrük mevzuatı, İthalat ve İhracat Rejimi ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanacak.

 

2009 yılında çıkartılan Sınır Ticaretinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’i yürürlükten kaldıran Tebliğde yer alan hususlara ilişkin olarak ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon sağlamaya, talimatlar vermeye, sınır ticareti yoluyla yapılacak ithalat ve ihracatın her aşamasında gerekli görülecek düzenlemeleri yapmaya ve önlemler almaya, eşya ve ülke bazında ithalatı ve ihracatı sınırlandırmaya veya durdurmaya, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya Ekonomi Bakanlığı yetkili olacak.

 

KDV Tebliği değişikliği

 

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile de Katma Değer Vergisi (KDV) Genel Uygulama Tebliği’nin ilgili bölümündeki “ihracatçılar” ibaresinden sonra gelmek üzere “(dış ticaret sermaye şirketleri ile sektörel dış ticaret şirketleri hariç)” ibaresi eklendi. Değiştirilen cümleye göre de, dış ticaret sermaye şirketleri ile sektörel dış ticaret şirketlerine yapılan ihraç kaydıyla teslimlerde sınır uygulanmayacak.


13 Aralık 2016. 17:50
0 0 Oylar
Okuyucu puanı
Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
Bütün yorumları gör
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
0
Düşünceleriniz bizim için önemlidir, lütfen yorum bırakınız.x
()
x