Sulama Birlikleri Tasarısı Kabul Edildi


Sulama birliklerinin yeniden yapılandırılmasını öngören Sulama Birlikleri Kanunu Tasarısı TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

Kanuna göre, görev alanı içinde birden fazla birlik kurulamayacak. Birlikler, DSİ’den devraldığı tesislerin işletme, bakım onarım ve yönetim sorumluluğunu üstlenecek.

Birlikler, görev alanı içerisinde su miktarına bağlı olarak ekilecek bitki desenini Tarım ve Köyişleri Bakanlığının ilgili birimleri ile işbirliği yaparak planlayacak. Birlikler, DSİ’nin sahip olduğu görev ve yetkilere sahip olacak.

Birliğe ilk üyelik kaydı sırasında bir defaya mahsus olmak üzere katılım payı alınacak.

Birlik görev alanında yer alan her su kullanıcısı, birliğe üye olma hakkına sahip olacak.

Birlik meclisi, birliğe üye su kullanıcıları tarafından seçilen üyelerden oluşacak. Birlik meclisi üyeliği seçimlerinde kullanılacak oy sayısı arazi büyüklüğüne göre belirlenecek, ancak oy hakkı 5’i geçemeyecek.

Birlikler, DSİ’den devraldıkları sulama tesislerinin işletme, bakım, onarım ve yönetimi ile ilgili çalışmalarında kar amacı güdemeyecek.

Birlikler siyasetle uğraşamayacak, siyasi partilere yardım yapamayacak, partilerden yardım kabul edemeyecek.

Birliklerin idari ve mali denetimini valilikler yapacak. Ancak Sayıştay tarafından da doğrudan denetleme yapılabilecek. Birlikler hesaplarını ihtiyaç halinde bağımsız denetim kuruluşlarına da denetlettirebilecek.

VERİLECEK ÇEŞİTLİ CEZALAR

DİĞER HABERLER
Arazide çalışan mühendis, uydu üzerinden 24 saat izlenebilecek..

Hazırlanan su dağıtım planında belirtilen zaman veya süre dışında sulama yapan birlik üyelerine suladığı her dekar arazi başına su kullanım hizmet bedelinin, birlik üyesi olmayanlara ise suladığı her dekar arazi başına belirlenen su kullanım hizmet bedelinin iki katına kadar, tekrarı halinde her defasında ayrı ayrı olmak üzere dört katına kadar idari para cezası verilecek.

Sulama beyannamesi vermeden ya da eksik beyanname ile sulama yapan birlik üyelerine, suladığı her dekar arazi başına su kullanım hizmet bedelinin iki katına kadar, birlik üyesi olmayanlara suladığı her dekar arazi başına belirlenen su kullanım hizmet bedelinin iki katına kadar idari para cezası verilecek.

Birliğin devraldığı sulama tesisi ve bütünleyici parçaları devlet malı sayılacak, zarar verenler ‘‘devlet malına zarar verme’‘ suçundan cezalandırılacak.

Birlik, amacına ulaşamayacağının tespiti halinde Çevre ve Orman Bakanının onayı ile feshedilecek. Birlik meclisindeki üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun kararı ile de birlik feshedilebilecek.

Birliğin feshedilmesi halinde hizmetlerin aksamaması için sulama faaliyetlerini DSİ yapacak veya hizmet alımı yoluyla yaptırabilecek.

Birliğin görev alanında bulunan tesisten yararlanan su kullanıcıları, birlik üyesi olmasalar dahi sulama işletme faaliyetlerine ilişkin olarak alınan kararlara diğer birlik üyeleri gibi uymaya ve yükümlülüklerini yerine getirme mecbur olacak. Üye olmayan su kullanıcılarının sulamadan faydalanmayla ilgili hakları kısıtlanamayacak, ancak mali mükellefiyetleri birlik meclis kararı ile iki katına kadar artırılabilecek.

DİĞER HABERLER
Tarım'da 100 Ülkeyle Ticaretimiz Var...!

MEVCUT BİRLİKLERİN DURUMU

Sulama birlikleri Türkiye Milli Kooperatifleri Birliğine üye olabilecek.

Tasarının yasalaşıp yürürlüğe girdiği tarihte mevcut olan sulama birlikleri, 18 ay içinde durumlarını kanunda öngörülen koşullara uygun hale getirecek. Aksi taktirde bu birliklerin tüzel kişiliği kendiliğinden sona erecek.

Kurulmuş olan sulama birliklerinde devlet memuru olan personel, yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içinde Devlet Personel Başkanlığınca tespit edilecek ihtiyaca göre, kadroları ve durumlarına uygun olarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredilecek. Sözleşmeli personel ise mevcut statüleriyle görevlerine devam edecek.


10 Mart 2011. 09:44
0 0 Oylar
Okuyucu puanı:
Abone ol
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Bütün yorumları gör
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
0
Düşünceleriniz bizim için önemlidir, lütfen yorum bırakınız.x