Tarım Havzaları Yönetmeliği


Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:
TARIM HAVZALARI YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tarımsal üretimin uygun ekolojilerde geliştirilmesi için belirlenen tarım havzalarında tarımsal faaliyetlerin entegre bir şekilde yürütülmesi, desteklenmesi, örgütlenmesi, ihtisaslaşması ve tarım envanterinin hazırlanması ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; tarım havzalarına ilişkin tarım politikalarının, geliştirilmesine yönelik olarak tarımsal ürün ve üretimin planlanması için gerekli çalışmaları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,
b) Bilgi Sistemi: Tarımsal üretime ilişkin verilerin kaydedildiği Çiftçi Kayıt Sistemi ve Türkvet Veteriner Bilgi Sistemi gibi kapsamlı veri tabanlarını,
c) CBS: Coğrafi Bilgi Sistemini,
ç) Coğrafi Bilgi Sistemi: Konuma dayalı gözlemlerle elde edilen sayısal ve sayısal olmayan bilgilerin toplanması, saklanması, işlenmesi ve kullanıcıya sunulması işlevlerini bütünlük içerisinde gerçekleştiren sistemi,
d) KDS: Karar Destek Sistemini,
e) Model: Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modelini,
f) Talep Tahmini: Gelecekte belli bir noktada ihtiyaç duyulacak olan ürün miktarının belirlenmesini,
g) Tarım Havzaları: Adları ve sınırları Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmekle birlikte, tarımsal faaliyetlerde kullanılmak üzere kendi sınırları içerisinde benzer ekolojik şartları taşıyan ve birbirinin devamı niteliğinde bulunan tarım alanlarını,
ğ) Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli: Sınırları benzer doğal özelliklerine göre belirlenmiş havzalarda ekonomik, ekolojik ve toplumsal verileri değerlendiren ülke ihtiyaçlarına göre yapılacak planlamalara araç olan bilgi teknolojilerinin kullanıldığı dinamik ve geliştirilebilir bir sistemi
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Model ve İşleyişi
Modelin işleyişi
MADDE 5 – (1) Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli ile;
a) İklim, toprak, topografya, arazi sınıflandırması, bilgi sistemlerinden sağlanan veriler, ürün ve üretim bilgileri yanında, tüketim, dış ticaret verileri ile tarımla ilgili diğer verileri içeren tarım envanteri oluşturulur. Buna ilişkin veritabanı düzenli olarak güncellenir ve modelin işletilmesinde kullanılır.
b) Tarım envanterinde bulunan veriler, CBS analizleri, uzman görüşleri ve idari yapılanma durumu dikkate alınarak belirlenen tarım havzaları gerekli durumlarda aynı yol takip edilerek tekrar oluşturulabilir.
c) Talep tahmini ile üretim, tüketim, dış ticaret, fiyat, nüfus, milli gelir ve ilgili diğer veriler kullanılarak gelecek yıllara ait ürün ve üretim öngörüleri yapılır.
ç) Karar Destek Sistemi ile toplam refahın artırılması için fiyatlar, destek bütçesi, talep tahmini, havzaların üretim potansiyeli, dış ticaret ve ilgili diğer veriler kullanılarak hangi ürünlerin, hangi havzalarda ne miktarda üretilmesinin en uygun olacağı belirlenir ve desteklenmesine yönelik karar vericilere yardımcı olacak bilgiler üretilir.
İşleyişle ilgili ihtiyaç duyulan bilgilerin temini
MADDE 6 – (1) Tarım envanterinin oluşturulması için gerek duyulan veriler bilgi sistemlerinden ve diğer ilgili kaynaklardan temin edilerek veritabanına aktarılır ve sürekliliği sağlanır. Veritabanına Bakanlık il ve/veya ilçe müdürlüklerinden de düzenli veri girişi yapılır.
Kalkınma ve üretim planlanması
MADDE 7 – (1) Kırsal ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlamak için modelin önerdiği ürünlerin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi teşvik edilir.
(2) Tarımsal amaçlı arazi kullanım planlamalarında, yeter gelirli arazi büyüklüklerinin belirlenmesinde ve işletme yapısının güçlendirilmesinde model çıktılarından faydalanılır.
Havza bazlı üretici örgütlenmesi
MADDE 8 – (1) Ürün bazında üretici kuruluşların havza modeli ile uyumlu hale getirilmesi veya kurulması destek ve eğitim programları ile teşvik edilir.
Tarım havzalarında destekleme
MADDE 9 – (1) Destekleme konularında, alana, miktara ve destekleme araçlarına karar verilmesinde model tarafından yapılan öngörülerden faydalanılır. Desteklemelerde model ile belirlenemeyen havzaya özgü lokal alanlarda bulunan ürünler de dikkate alınır.
(2) Avrupa Birliğinde var olan uygulamalar ile modelin uyumu sağlanır.
Tarım havzalarına ait bilgilerin yayımlanması
MADDE 10 – (1) Modelde bulunan ve/veya modelden elde edilen bilgiler Bakanlığın izni olmadan yayımlanamaz veya kullanılamaz.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Düzenleme yetkisi
MADDE 11 – (1) Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.
Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

DİĞER HABERLER
Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu: Barajlarda su seviyesi iyi durumda

7 Eylül 2010. 07:54
0 0 Oylar
Okuyucu puanı
Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
Bütün yorumları gör
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
0
Düşünceleriniz bizim için önemlidir, lütfen yorum bırakınız.x
()
x