Tarımsal Makine Desteği


35 tarımsal yatırım alanında makina ve ekipman alımlarının yüzde 50’si desteklenecek

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, tarımsal faaliyetler kapsamında 35 yatırım alanını kapsayacak şekilde makine ve ekipman alımlarını ve yerinde montajı destekleme projelerinde, hibeye esas mal alım tutarının yüzde 50’sine hibe yoluyla destek verecek. Mal alım tutarı piyasa rayiçlerini geçemeyecek. Hibeye esas tutar gerçek kişiler için mal başına 50 bin TL ve tüzel kişiler için 100 bin TL’nin üzerinde olamayacak.

Program çerçevesinde 81 ilde yapılacak başvurular kabul edilecek. Program kapsamında, kabul edilen başvurular ile il müdürlüğü arasında hibe sözleşmesinin imzalanmasından sonra, mal alımları en fazla 60 gün içerisinde tamamlanacak. Süresi içerisinde yatırımcılar tarafından usulüne uygun olarak alımı gerçekleştirilen makine ve ekipmanların montajı, test işlemlerinin bitirilmesi ve il proje yürütme birimince tespiti en geç 45 gün içerisinde tamamlanacak. Bu süre süt sağım ünitesi ve soğutma tankı için 60 gün olacak.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımını yaygınlaştırılması, daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak amacıyla makine ve ekipman alınımının desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirledi. 35 yatırım alanını kapsayan destek programı, Türkiye genelinde 81 ilde uygulanacak.

Gerçek ve tüzel kişiler 35 yatırım alanından birisi için makine ve ekipmanlardan sadece birisi için başvuruda bulunacak. Proje başvurularında, hibeye esas mal alım tutarının yüzde 50’sine hibe yoluyla destek verilecek. Mal alım tutarı piyasa rayiçlerini geçemeyecek. Hibeye esas tutar gerçek kişiler için mal başına 50 bin TL ve tüzel kişiler için 100 bin TL’yi geçmeyecek.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğ’le tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımını yaygınlaştırarak; daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak, zor şartlarda ve bedenen çalışan üreticilerin işlerini kolaylaştırmak ve üretim maliyetlerini düşürerek uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir düzeye getirmek için makine ve ekipman alımının desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlendi.

Kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeye katkı sağlamak için, belirlenmiş makine ve ekipman alımlarını ve yerinde montajını desteklemek amacıyla yapılması gerekenlere ilişkin hususları kapsayan Tebliğ’e göre Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü, program ile ilgili olarak tebliğ ve uygulama rehberini hazırlayacak. Satın alma yöntemlerini belirleyecek. İl müdürlüğü tarafından uygun görülen ödemelerin yapılmasını sağlayacak.

Yıllık yatırım programı ve bütçe teklifi hazırlıkları, bu tekliflerin ilgili Bakanlığın birimlerine iletilmesi ve bu tekliflerin kabulü için gerekli çalışmalar, Genel Müdürlük tarafından gerçekleştirilecek. Program kapsamında yapılacak çalışmaların, idari, mali, mühendislik, çevresel ve teknik uygulamalarla uyumlu bir şekilde yürütülmesine destek verilecek.

-HİBE DESTEĞİ ORANI-

Bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olan ve kabul edilen proje başvurularında, hibeye esas mal alım tutarının yüzde 50 sine hibe yoluyla destek verilecek. Mal alım tutarları piyasa rayiçlerini geçemeyecek. Hibeye esas tutar gerçek kişiler için mal başına 50 bin TL ve tüzel kişiler için mal başına 100 bin TL’yi geçemeyecek. Basınçlı sulama sistemleri başvurularında gerçek kişiler için 100 bin TL, tüzel kişiler için 200 bin TL’yi aşamayacak. Mal alım bedellerinin bu miktarları aşması durumunda aşan kısım başvuru sahibi tarafından ayni katkı olarak karşılanacak. Başvuru bütçeleri KDV hariç hazırlanacak.

DİĞER HABERLER
Toprak Mahsülleri Ofisi mısır fiyatını belirledi!

-PROJE KAYNAKLARINDAN KARŞILANACAK GİDERLER-

Makine ekipman giderleri hibe desteği kapsamında değerlendirilecek. Yatırımcılar tarafından, bu Tebliğ kapsamında satın alınacak tüm mal alımları yüklenicilerle yapılacak sözleşmeler kapsamında sağlanacak. Yatırımcılar tarafından Tebliğ kapsamında satın alınacak tüm mal alımlarının gerçekleşme bedelleri hibe sözleşmesinde belirtilen tutarı aşması durumunda aşan kısım ayni katkı olarak yatırımcı tarafından karşılanacak. Mal bedeli ile yerinde teslim giderleri, montaj giderleri tek bir mal alım faturası şeklinde düzenlenmesi durumunda toplam tutara hibe desteği verilecek. Ayrı ayrı faturalandırılması durumunda sadece mal bedeline hibe desteği verilecek.
Gerçek ve tüzel kişilere ait basınçlı sulama sistemlerine yönelik başvurular kapsamında, pompa, filtre, kontrol ünitesi, ana ve yan dallara ait borular, bağlantı ekipmanları, vanalar, damlatıcı ve yağmurlama ekipmanları gibi sadece tarla içinde kullanılan malzemelerin başvuruya ait parselde eksiksiz montajının ve basınç denemesinin yapılması şartıyla hibe desteği verilecek. Başvuru sahipleri ve ortakları tarafından sürekli çalıştırılan veya düzenli ya da dönüşümlü olarak işe alınmış kişiler, kamu çalışanları, kamu kurumları ile kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar yüklenici olamayacak. Başvurularda belirtilecek tahmini mal alım tutarları piyasa etütlerine dayandırılmalı ve ayrıntılı olarak belirtilmelidir. Hibe sözleşmesine bağlanan mal alım tutarları hibe sözleşmesi süresince artırılmayacak. Başvuru kapsamında satın alınması planlanan mal ile ilgili teknik bilgiler şartname şeklinde düzenlenerek başvuru ekinde sunulacak.

-KARŞILANAMAYACAK GİDERLER-

Hibe desteği verilmeyecek olan giderler şöyle: Her türlü borç ödemeleri, faizler, başka bir kaynaktan finanse edilen harcama ve giderler, kur farkı giderleri, makine ve ekipman kira bedelleri, nakliye giderleri, bankacılık giderleri, denetim giderleri, KDV ve ÖTV’de dahil iade alınan veya alınacak tüm vergiler, ikinci el mal alım giderleri, eğitim giderleri. Basınçlı sulama sistemlerine yönelik mal alımları kapsamında, bent gibi su alma yapısı inşası, su kaynağından proje alanına kadar sadece iletim hattı, yeni kuyu açılması, enerji nakil hattı, depolama tesisi gibi yapım işleri hibe desteği kapsamı dışında yer aldı. DSİ, sulama kooperatifleri ve sulama birliklerine ait hidrantların birden fazla çiftçiye tahsis edilmesi durumunda debisi yeterli olması şartıyla birden fazla başvuru yapılabilecek. Kişilere ait kuyulara sadece bir başvuru yapılabilecek.

-NİHAİ TUTAR-

Hibenin azami miktarı hibe sözleşmesinde gösterilecek ve başvuruda önerilen bütçeye dayanacak. Hibe sözleşmesinde yer alan azami tutar üst limit niteliğinde olacak. Hibenin nihai tutarı fiili satın alımlar ve tahakkuklar sonucu ortaya çıkacak. Hibe miktarları, bu Tebliğ’de yer alan tutar ve oranları kesinlikle aşamayacak.
Proje sahipleri, proje uygulamasında yapacakları her türlü mal alım ihalelerinde, Bakanlık tarafından yayımlanan satın alma el kitabında belirtilen kurallara uygun hareket edecek. Mal alım tutarının 25 bin TL ve altında olduğu durumlarda, yatırımcı piyasa rayiçleri içinde kalmak ve proje başvurusunda belirtilen ve uygun görüş verilen mal bedelini aşmamak kaydıyla tek bir yükleniciden teklif alabilecek. Mal alım tutarının 25.000 TL’nin üstünde olduğu durumlarda öncelikle, en az üç geçerli teklif alınması ve yeterlilik koşullarını sağlayanlardan en düşük teklifi veren teklif sahibiyle uygulama sözleşmesi yapılması gerekecek. En az üç geçerli teklif alınamaması halinde, yerel bir gazeteye ilan verilmesi ve bu durumda geçerli bir teklifin yeterli sayılması ve teklif sahibiyle uygulama sözleşmesi yapılması gerekecek. Ticari teamüller kapsamında bu Tebliğe göre yapılacak mal alımlarının satın alma usul ve esaslarına ilişkin ayrıntılar ve örnek dokümanlar Bakanlık tarafından yayımlanacak satın alma el kitabında belirtilecek.

DİĞER HABERLER
Sofralık zeytine prim desteği talebi

-İL PROJE BİRİMİ PROGRAM HAKKINDA BİLGİ VERECEK-

İl proje birimi, il düzeyinde başvuru hazırlanması aşamasında başvuru sahiplerine program hakkında bilgi vermek üzere il müdürlükleri personelinden oluşturulan il proje yürütme birimi aşağıdaki görevleri yerine getirecek. Yatırımcıların başvuru hazırlama dönemlerinde kabul edilebilir ve yeterli nitelikleri sağlayan başvurularının hazırlanması konusunda yatırımcılara gerekli bilgi, doküman sağlanması ve yol göstericilik görevinde bulunacak. Başvuruların tebliğ ve uygulama rehberinde yer alan esaslara göre incelenerek değerlendirilmelerinin yapılmasını, hibe sözleşmelerinin imzalanmasını, uygulamaların takibini ve usulüne uygun olarak gerçekleşen işlerin ödeme çalışmalarını yürütecek.

-35 YATIRIM ALANI DESTEKLENECEK-

Program kapsamında makine ve ekipman desteği verilecek 35 adet tarımsal faaliyet yatırım alanı şöyle:
-Anıza direkt ekim makinesi
-Arıcılık makine ve ekipmanı
-Balya makinesi
-Basınçlı sulama sistemi kurulması
-Canlı balık nakil tankı
-Çayır biçme makinesi
-Çeltik fide dikim makinesi
-El traktörü
-File sistemi kurulması
-Biçer bağlar
-Hububat harman makinesi
-Lazerli tesviye aleti
-Hasat tablası
-Mibzer
-Motorlu tırpan
-Pamuk toplama makinesi
-Pancar söküm makinesi
-Patates söküm makinesi
-Pülverizatör
-Rüzgar makinesi
-Sap parçalama makinesi
-Sap toplamalı saman makinesi
-Silaj makinesi
-Soğuk hava tesisatlı taşıma aracı
-Süt sağım ünitesi ve soğutma tankı
-Gübre dağıtma makinesi
-Taş toplama makinesi
-Diskli tırmık
-Yem hazırlama makinesi
-Zeytin hasat makinesi
-Koyun kırkma makinesi
-Tambur filtre
-Su ürünlerinde buzlama makinesi
-Balıkçı gemilerinde soğuk depo
-Su ürünleri için kuluçka dolabı

-BAŞVURULAR 81 İLDE YAPILACAK BAŞVURULAR KABUL EDİLECEK-

Program çerçevesinde 81 ilde yapılacak başvurular kabul edilecek. Program kapsamında, kabul edilen başvurular ile il müdürlüğü arasında hibe sözleşmesinin imzalanmasından sonra, mal alımları en fazla 60 gün içerisinde tamamlanacak. Süresi içerisinde yatırımcılar tarafından usulüne uygun olarak alımı gerçekleştirilen makine ve ekipmanların montajı, test işlemlerinin bitirilmesi ve İl Proje Yürütme Birimince tespiti en geç 45 gün içerisinde tamamlanacak. Bu süre süt sağım ünitesi ve soğutma tankı için 60 gün olacak. Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulan diğer kayıt sistemlerine kayıtlı olmak şartıyla her bir mal grubu için gerçek ve tüzel kişiler, şirketler, tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ve bunların üst birlikleri, programdan yararlanmak üzere başvuracak.

DİĞER HABERLER
Sudan Tarım Bakanlığından Gelen Heyet İl Müdürlüğünü Ziyaret Etti

-BAŞVURULAR 45 GÜN İÇERİSİNDE İL MÜDÜRLÜKLERİNE TESLİM EDİLECEK

Mal alım başvuruları, bugünden başlayarak 45 gün içerisinde il müdürlüklerine teslim edilecek. Başvuruların hibe tutarı, illere tahsis edilen bütçenin altında kalması durumunda bu süre il müdürlüklerince 30 günü geçmeyecek şekilde bir defaya mahsus uzatılabilecek. Başvuru son günü, tatil gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar başvurular kabul edilecek.

-BAŞVURACAKLARA SAĞLANACAK BİLGİ-

Tebliğ kapsamında başvuracak kişi, kuruluş ve kurumlar, başvuru konusunda il proje yürütme birimlerine müracaat ederek ihtiyaç duyulan bilgiyi alabilecek. İl proje yürütme birimlerince verilecek bilgi, başvuru hazırlanmasında karşılaşılacak sorulara cevap vermekle sınırlı olacak. Bu bilgi başvurunun kabul edilmesi konusunda bir taahhüt niteliği taşımayacak. İl proje yürütme birimlerinin, yatırımcılara başvuru hazırlama sorumluluğu olmayacak.Yatırımcılar, bu Tebliğde belirtilen esaslara uygun olarak hazırlanacak uygulama rehberi, başvuru formları ve bilgilendirici dokümanları il müdürlüğü veya Genel Müdürlük web sayfasından temin edebilecek. Bakanlık tarafından düzenlenecek il çalıştayları, bilgilendirme toplantıları ve internet sayfası vasıtasıyla ilgililere bilgi aktarılacak.Başvurular yatırımın gerçekleşeceği il müdürlüklerine yapılacak. Başvurunun uygunluğu ve teknik açıdan değerlendirilmesi il proje yürütme birimi tarafından yapılacak. Gerektiğinde il müdürlüğünce, bu birime konu ile ilgili teknik personel görevlendirilecek.

-İL MÜDÜRLÜKLERİ BAŞVURULARI EN FAZLA 20 GÜNDE İNCELEYECEK-

Son başvuru tarihi mesai bitimine kadar il müdürlüklerine teslim edilen başvurular en fazla 20 günde incelenerek değerlendirilecek. Değerlendirme kriterlerine göre asıl, yedek ve reddedilen yatırımcı listeleri onaya sunulacak ve il müdürlüğünün onayından sonra kesinleşen sonuçlar başvuru sahiplerine on gün içersinde tebliğ edilecek.

-HİBE SÖZLEŞMESİ-

Başvuruları kabul edilen yatırımcılar kendilerine yapılan tebliği takip eden 10 gün içerisinde il müdürlükleri ile hibe sözleşmesi imzalamak zorunda olacak. Son gününün tatil gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar hibe sözleşmesi imzalanabilecek. Hibe sözleşmesi, il müdürlükleri ile başvuruda bulunan yatırım sahipleri arasında akdedilecek. Hibe sözleşmesi içerik ve formatı Bakanlık tarafından yayınlanan uygulama rehberinde yer alacak. Hibe sözleşmesi, il müdürlüğü ve başvuru sahipleri arasında iki adet olarak akdedilecek. Hibe sözleşmesinin taraflarca imzalanmış bir adedi il müdürlüğü, bir adedi de başvuru sahibi tarafından muhafaza edilecek. Süresi içersinde hibe sözleşmesi imzalamayan yatırımcılar hibe desteğinden yararlandırılmayacak. Bu yatırımcıların ve hibe sözleşmesi imzalamaktan vazgeçen yatırımcıların yerine onay verilmiş yedek listeden hibe desteği almaya hak kazanan yeni yatırımcılar belirlenecek.

-PROJEDEN SAĞLANAN MALLARIN MÜLKİYETİ-

Başvuru sahibi, hibe sözleşmesi kapsamında sağlanmış makine ekipmanların mülkiyetini ve amacını yatırımının bitiminden iki yıl sonrasına kadar değiştiremeyecek.
Bu Tebliğ gereği, makine ve ekipman alımlarının desteklenmesi programı genel uygulama usul ve esaslarına açıklık getirmek, destek sağlamak amacı ile Bakanlık tarafından uygulama rehberi, satın alma el kitabı ve genelgeler yayınlanacak. Bu yayınlar uygulamada dikkate alınacak.ANKA)


11 Mart 2011. 00:43
0 0 Oylar
Okuyucu puanı
Abone ol
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Bütün yorumları gör
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
0
Düşünceleriniz bizim için önemlidir, lütfen yorum bırakınız.x