Toprak Lice Yağ ve Yem Fabrikası Satışa Çıkarıldı


Toprak Lice Yağ ve Yem Fabrikası TV Ticari ve İktisadi Bütünlüğünü satışa çıkarılacağını duyuruldu

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)’nin web sitesinde yer alan satış duyurusuna göre, 12 milyon dolar muhammen bedele sahip olan Toprak Lice Yağ ve Yem Fabrikası Ticari ve İktisadi Bütünlüğü 22 Şubat Salı günü satışa çıkarılacak. 1 milyon 200 bin dolar teminat istenen Ticari ve İktisadi Bütünlüğü için 21 Şubat Pazartesi gününe kadar teklif alınacak.

Kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle gerçekleştirilecek ihale, kurulun onayı ile sonuçlandırılacak.

Kapalı zarfla teklif veren katılımcılar arasından açık artırma aşamasına katılmaya hak kazananlar ile verilen en yüksek teklif üzerinden ihaleye açık artırma ile devam edilecek. Kurul en yüksek teklifin muhammen bedelin altında kalması halinde açık artırma aşamasında en yüksek ilk üç teklifi veren katılımcı arasında ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesi yönünde karar alabilecek. Kurulun ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesine karar vermesi halinde pazarlık 25 Şubat Cuma günü yapılacak.
TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU
 
“TOPRAK LİCE YAĞ VE YEM FABRİKASI
TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ”
SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN
 
TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK
SATIŞ İLANI
DOSYA NO: 2002/07  
                                 
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (“Fon”) tarafından aşağıda ticaret ünvanı belirtilen amme borçlularından 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca haczedilen mal, hak ve varlıklar ile bu varlıkların feri veya mütemmim cüzü niteliğindeki sözleşmelerden Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulunun (“Kurul”) 03/09/2009 tarih ve 2009/271 sayılı kararı ile oluşturulan “Toprak Lice Yağ ve Yem Fabrikası Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 134 üncü maddesi ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Ticari ve İktisadi Bütünlük Oluşturan Mahcuzların Satışına İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”) kapsamında, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan ari olarak ihale şartnamesinde (“Şartname”) belirtilen kayıt ve şartlarla satışa çıkarılmıştır.
 
BORÇLULAR
  1-Toprak Kağıt San. A.Ş.
2-Toprak Seramik ve Gıda San. ve Tic. A.Ş.
 
Adres: Ihlamur Yıldız Cad. No:10 Beşiktaş/İstanbul
Fabrika Adresi: Halis Toprak Bulvarı Lice/Diyarbakır
 
TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜN KAPSAMI
 
“Kurul”un 03/09/2009 tarih ve 2009/271 sayılı kararı ile oluşturulan Toprak Lice Yağ ve Yem Fabrikası Ticari ve İktisadi Bütünlüğü; borçlulara ait olup 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca haczedilen ve faaliyetini sürdürmesi için gerekli olan gayrimenkulü, menkulleri (makina, teçhizat, demirbaş v.s.), markaları ve internet alan adı ile bu varlıkların feri veya mütemmim cüzü niteliğindeki sözleşmelerden oluşmaktadır.
 
MUHAMMEN BEDEL
 
“Toprak Lice Yağ ve Yem Fabrikası Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”nün muhammen bedeli 12.000.000- (Onikimilyon) ABD Doları’dır.
 
 TEMİNAT
 
İhaleye katılabilmek için “Fon”un T. Vakıflar Bankası T.A.O. İstanbul Avrupa Kurumsal Merkez Şubesi nezdinde bulunan TR74 0001 5001 5804 8011 0843 69 IBAN no.lu ABD Doları hesabına 1.200.000- (Birmilyonikiyüzbin) ABD Doları teminatın “Toprak Lice Yağ ve Yem Fabrikası Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Teminat Bedeli” açıklaması ile yatırılması gerekmektedir. Ancak nakit teminat dışında; 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 3 üncü maddesinde tanımlanan Bankalardan alınmış ABD Doları cinsinden kesin ve süresiz teminat mektubu veya cari değeri nakit teminatın %15 fazlası tutarında olan T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları, T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahviller de kabul edilecektir.
 
Teminatın yatırıldığını gösteren dekontun veya teminat mektubunun veya T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları, T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahvillerin “Fon” adına blokede tutulduğuna dair bankaca düzenlenmiş belgenin “Şartname”de belirtilen idari zarfla verilecek diğer belgeler ile birlikte 21/02/2011 tarihinde saat 17:00’a kadar “Satış Komisyonu”na teslim edilmesi gerekmektedir.
 
İHALE GÜNÜ, SAATİ VE YERİ
 
İhale 22/02/2011 tarihinde saat 11.00’da “Fon”un Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul adresindeki Asma Kat Konferans Salonunda yapılacaktır. İhale kapalı zarfla verilen mali tekliflerin açılması ile başlayacak olup, açık artırmaya katılmaya hak kazananların listesi (“Kısa Liste”) oluşturulduktan sonra, açık artırma aşamasına geçilecektir.
 
KATILIM ŞARTLARI
 
1.      Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Ticari ve İktisadi Bütünlük Oluşturan Mahcuzların Satışına İlişkin Yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirtilen satışa iştirak edemeyecek kişiler ve işbu ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olan kişiler ile bu kişilerin tek başına veya birlikte yönetim ve denetimine sahip olduğu tüzel kişiler, doğrudan veya dolaylı olarak ihale sürecine katılamazlar.
 
2.      Doğrudan veya dolaylı olarak yönetim, denetim veya kontrolü aynı gruba ait olan birden fazla tüzel kişi  veya birden fazla gerçek kişi bir grup adına ihale sürecine doğrudan veya dolaylı olarak katılamazlar.
 
3.      “Şartname”de belirtilen diğer şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.
 
İNCELEME
 
“Şartname” “Satış Komisyonu” tarafından, “Fon”un Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul adresinde ilgililerin incelemesine bedelsiz olarak açık tutulacaktır. Katılımcılar “Satış Komisyonu” onayını taşıyan “Şartname”yi imzalayarak ihaleye katılabilirler. “Satış Komisyonu” onayını taşıyan “Şartname”yi satın almak isteyenlerin “Fon”un T.Vakıflar Bankası T.A.O. İstanbul Avrupa Kurumsal Merkez Şubesi nezdindeki TR69 0001 5001 5804 8011 0843 62 IBAN no.lu ABD Doları hesabına “Toprak Lice Yağ ve Yem Fabrikası Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Şartname Bedeli” açıklaması ile 1.000- (Bin) ABD Doları yatırmaları ve dekontu “Satış Komisyonu”na elden teslim etmeleri gerekmektedir.
 
Ayrıca katılımcılar, “Şartname” ekinde yer alan örneğe uygun hazırlanacak Gizlilik Taahhütnamesini imzalayarak “Fon”un T.Vakıflar Bankası T.A.O. İstanbul Avrupa Kurumsal Merkez Şubesi nezdindeki TR69 0001 5001 5804 8011 0843 62 IBAN no.lu ABD Doları hesabına “Toprak Lice Yağ ve Yem Fabrikası Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Tanıtım Kitapçığı ve Tesis Ziyareti” açıklaması ile 1.000- (Bin) ABD Doları yatırmaları ve dekontu “Satış Komisyonu”na elden teslim etmeleri şartıyla, “Toprak Lice Yağ ve Yem Fabrikası Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” ile ilgili genel bilgileri içeren tanıtım kitapçığını alabilir ve tesis ziyaretinden yararlanabilirler. Tesis ziyareti 20/01/2011 – 18/02/2011 tarihleri arasında açık tutulacaktır.
 
İHALE USULÜ
 
            İhale, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle gerçekleştirilecek olup, “Kurul”un onayı ile sonuçlandırılacaktır. “Satış Komisyonu” “Şartname”deki kurallar çerçevesinde kapalı zarfla teklif veren katılımcılar arasından açık artırma aşamasına katılmaya hak kazananların “Kısa Liste”sini oluşturur. Kapalı zarf aşamasında verilen en yüksek teklif üzerinden ihaleye açık artırma ile devam edilecektir. “Kurul” en yüksek teklifin muhammen bedelin altında kalması halinde açık artırma aşamasında en yüksek ilk üç teklifi veren mali teklif sahibi arasında ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesi yönünde karar alabilir. Teklifler peşin olarak ABD Doları cinsinden verilecektir.
 
            “Kurul”un ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesine karar vermesi halinde pazarlık                                                                                                         25/02/2011 tarihinde saat 14.00’da “Fon”un Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul adresindeki Asma Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.
 
GEÇMİŞ DÖNEM BORÇLARI
           
“Yönetmelik”in Geçmiş Dönem Borçları başlıklı 25 inci maddesi kapsamına giren borçlar ihalenin Fon Kurulu tarafından onaylanma tarihine kadar “Yönetmelik” doğrultusunda işlemlerin tekemmül ettirilmiş olması kaydıyla, ihale bedelinden ödenecektir.
 
DİĞER HUSUSLAR
 
1- İhale bedeli, ihale sonucunun ihaleyi kazanana bildirilmesini müteakiben “Kurul” onayında belirtilen süre içinde ABD Doları cinsinden peşin olarak ödenecektir. Ancak ihale bedeli şartnamede belirtilen koşullarla vadeli olarak ödenebilir.
 
2- İşbu ihale ilanının Resmi Gazetede yayımlanması dışında, tüm değişiklikler, ilanlar,
duyurular ve bildirimler “Fon”un aşağıdaki adresinde bulunan ilan panosuna asılmak suretiyle yapılacaktır.
 
3- “Satış  Komisyonu”nun  “Şartname”de  öngörülen  süreleri  ilan  panosuna  asmak suretiyle değiştirme hakkı saklıdır.
 
4- “Toprak Lice Yağ ve Yem Fabrikası Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” kapsamındaki aktif değer ve varlıklar üzerinde hak ve alacakları (haciz, rehin vs) bulunanların, 18/02/2011 tarihine kadar sıra cetveline esas bilgilerini “Satış Komisyonu”na bildirmeleri gerekmektedir.
 
5- İhale ile ilgili diğer hususlar “Şartname”de yer almakta olup ihale ile ilgili  her türlü bilgi “Satış Komisyonu”ndan alınabilecektir. “Satış Komisyonu”nun adresi ve telefonları aşağıda belirtilmiştir.
 
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
Toprak Lice Yağ ve Yem Fabrikası
Ticari ve İktisadi Bütünlüğü
Satış Komisyonu

DİĞER HABERLER
Yumurpiyat'ın sektöre Zerrin Özer Morali

20 Ocak 2011. 13:07
0 0 Oylar
Okuyucu puanı
Abone ol
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Bütün yorumları gör
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
0
Düşünceleriniz bizim için önemlidir, lütfen yorum bırakınız.x