Türk Veteriner Hekimleri Birliği Duyurusu;


Akredite Veteriner Hekimlik

Değerli Meslektaşlarım,
           
Akredite Veteriner Hekimlikle ilgili Bakanlık Bürokratları ile son bir ay içinde değişik seviyelerde çok fazla görüşme yapıp gelişmelerin safahatı hakkında sizleri bilgilendirmeye çalıştık. Bazı arkadaşlar hala çabalarımızı ve şu anda Bakanlıkça yürütülen çalışmalar hakkında verilen bilgileri ısrarla anlamamazlıktan geliyorlar. Konuyu Bakanlıktan aldığımız bilgiler ışığında bir kere daha açıklamak gereği duyuyoruz.

Bilindiği üzere Avrupa Birliğine katılım sürecinde, AB mevzuatının ülkemiz mevzuatına entegrasyon çalışmaları hızla devam etmektedir. Bu çalışmalarda yer alan kombina, kesimhane ve et işleme tesislerinde uygulanan Resmi veya Yetkilendirilmiş Veteriner Hekim uygulamasının ülkemizde de uygulanması hedeflenmiştir. Bu amaçla 2006 yılında ülkemizde yasal altyapısı bulunmayan Resmi veya Yetkilendirilmiş Veteriner Hekim uygulamasına hazırlık amaçlı Akredite Veteriner Hekimlik uygulaması başlatılmıştır.

Akredite Veteriner Hekimlere ödenen ücretlerinin kaynağı hayvancılık desteklemelerden karşılanmaktadır. Destek ödemeleri yapılabilmesi için Tarım Kanununun 19 uncu maddesinin (g) fıkrası hükmüne göre Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulu Kararı bunu müteakip Bakanlar Kurulu Kararı gerekmektedir. Bu durum her yıl Akredite Veteriner Hekim atamalarında sıkıntıya neden olmuştur.
           
Akredite Veteriner Hekimlik uygulaması ile yıllar itibari ile 2008 yılında 33 ilde 137 Akredite Veteriner Hekim, 2009 yılında 31 ilde 134 Akredite Veteriner Hekim, 2010 yılında ise 39 ilde 142 Akredite Veteriner Hekim görevlendirmesi yapılmıştır.

Destek ödemeleri kapsamında yapılan bu uygulamanın, gerek 3285 sayılı kanun ve gerekse 5179 sayılı kanunda yer almaması, görevlendirilen Akredite Veteriner Hekimlerine de yetki sıkıntısı yaratmakta ve kamu kurumları ve bunların ortak veya iştiraklerine ait tesislerde de görevlendirme yapılamamaktaydı.

11.06.2010 tarihinde kabul edilen 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 31. Maddesi 8. Fıkrası uyarınca Resmi veya Yetkilendirilmiş Veteriner Hekim uygulamasının yasal altyapısı oluşturulmuştur. Bu madde ile Akredite Veteriner Hekimlik uygulaması yerini daha da gelişmiş olarak Yetkilendirilmiş Veteriner Hekimliğe bırakmıştır.

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Uygulama Esasları Tebliğinin (Tebliğ No: 2010/13) 26 ıncı maddesi “bu desteklemelerden kamu kurum ve kuruluşları yararlanamaz” hükümlerini içermekte olduğundan Akredite Veteriner Hekimler yaklaşık 250 adet (bu rakama hiç ulaşılamamıştır.) özel kombina, mezbaha ve kesimhanelerde görevlendirilmekte iken Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile sayıları 700 e varan tüm özel ve resmi kırmızı ve kanatlı mezbahaları ile 1.600 adet civarında faaliyet gösteren parçalama tesislerinde Yetkilendirilmiş Veteriner Hekim olarak görevlendirme imkânı sağlanmıştır. Bu çerçevede Bakanlık en az 1.500- 2.000 yeni veteriner hekim kadrosu açarak bu görevleri yaptırmak zorundadır.

DİĞER HABERLER
Meyvelerin tarım ilaçlarından temizlenmesi için nasıl yıkamalıyız?

Bakanlıkça, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Faaliyetlerinin Finansmanı ve Harcamaları Hakkında Yönetmelik hazırlanmış ve kurum görüşüne açılmıştır. Bu nedenle adı geçen Yönetmeliğin yayımlanması ile İl Müdürlükleri Döner Sermaye Birimleri aracılığı ile Akredite Veteriner Hekimlik uygulaması yerine getirilen ve Bakanlığımız adına 5996 sayılı kanunun verdiği yetkileri kullanmak üzere mevcut Akredite Veteriner Hekimler de dahil yaklaşık 2000 tesise Resmi veya Yetkilendirilmiş Veteriner Hekim ataması yapılacaktır. Adı geçen yönetmelik yayımlanıncaya kadar, kamu kurumlarına ait kombina ve mezbahalarda kurumların veteriner hekimleri Yetkilendirilmiş Veteriner Hekim olarak, diğer kombina ve mezbahalara Bakanlığımız çalışanı Veteriner Hekimler Resmi Veteriner Hekim olarak görevlendirilmiştir.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği konunun sürekli takipçisi olmaktadır.
Meslektaşlarımıza, saygı ile duyurulur.
 
Dr. Mehmet ALKAN
Türk Veteriner Hekimleri Birliği
Merkez Konseyi Başkanı

BİR YORUM

Akredite Vet.Hekimlik veya Yetkilendirilmiş Vet.Hek. ve TVHB

Prof.Dr.Tahsin Yeşildere
 
Değerli Meslektaşlarım,

Merkez Konseyimizin akredite veteriner hekimlik konusunda yaptığı; Bakanlık bürokratları ile yapılan görüşmeleri ve bu konuda bilgi aktarma gibi çoook zor! olan çalışmalarına teşekkür etmekten başka yapacak bir şey yok sanırım. Biz merkez konseyinin olayı seyredeceğini ifade ederken, bakanlıktan aldığı bilgileri meslek kamuoyu ile paylaşması gerektiğini ifade etmemiştik. Bizim eleştirdiğimiz nokta TVHB nin inisiyatif almaması ve bu konuda her zamanki gibi pasif kalmasıdır.

Yeni yıl gelmiş olmasına rağmen yetkilendirilmiş veteriner hekimlik uygulamasının nasıl yapılacağına ilişkin bakanlıkça herhangi bir taslak açıklanmamıştır. Bunun anlamı; bugün taslak ortaya konulsa, en az iki ay sonra yürürlüğe girer, bu süreçte akredite veteriner hekimler kapının önünde bekleyeceklerdir. Bu dönemde; veteriner hekimler işsiz, gıda güvenliği risk altında olacak, ülkemizde yaygın olduğu her kesim tarafından kabul edilen zoonoz hastalıklar; veteriner halk sağlığını tehdit edecektir.

Bilindiği üzere; “Üyelerinin maddi ve manevi hak ve menfaatlerini, halk ve memleket menfaatleriyle telif eder mahiyette korumak;” TVHB Merkez Konseyine, 6343 sayılı kanunla görev olarak verilmiştir. Akredite veteriner hekimlik uygulamasının sona erdiği, yetkilendirilmiş veteriner hekimlerin nasıl çalışacağının ortaya konulmadığı, resmi veteriner hekimlere angarya yüklendiği (kesim yerlerinde hizmetler resmi çalışma saatlerinin dışında olduğu göz önüne alınmalıdır) yada yüklenmeye çalışıldığı bu süreçte TVHB (MK) kanunla kendisine verilen görevleri yerine getirmek için ne yapmaktadır? Sorun sadece veteriner hekimlerin hak ve menfaatleri değildir! Aynı zamanda halk ve ülke menfaatleri de, bugünkü deyimi ile veteriner halk sağlığını korumak adına ne yapılmaktadır? Yapılanların bir an önce kamuoyu ile paylaşılmasının yerinde olacağı kanaatindeyim.

DİĞER HABERLER
Veteriner Sağlık Çalışanları Fiili Hizmet Zammı İstiyor

Bakanlıkta görevli veteriner hekimler dışında, verilecek resmî görevleri yürütmek üzere Bakanlık tarafından yetki verilen veteriner hekim olarak tanımlanan yetkilendirilmiş veteriner hekimler hangi statüde istihdam edileceklerdir? Bu meslektaşlarımıza iş güvencesi ve uygun çalışma ortamı sağlama konusunda TVHB Merkez Konseyi hangi çalışmaları yapmıştır? Yetkilendirilmiş veteriner hekimlerin sosyal haklarının neler olması gerektiği konusunda bir çalışma yapılmış mıdır? Özetle; bu konuda TVHB Merkez Konseyinin görüşü nedir?

Yetkilendirilmiş veteriner hekimlerin atamalarında odalara kayıt ve çalışma izin belgesi alma şartı aranacak mıdır? Yetkilendirilmiş veteriner hekimlerin çalışma koşulları, sosyal hakları, işveren baskılarını, sözleşmedeki maaşlarının verilip verilmediğini denetleme yetkisi odalara verilecek mi? Yetkilendirilmiş veteriner hekimlere ödenecek ücretlerin kaynağı İl Müdürlükleri döner sermayesinden karşılanacağı belirtilmektedir. İl müdürlükleri yerine odaların devreye sokulması konusunda TVHB nin bir çalışması var mıdır? Bu ücretin miktarı ne olacaktır? Bölge odalarının saptadığı ücretler geçerli olacak mıdır? Bu konuda TVHB Merkez Konseyinin bir önerisi olmuş mudur? Odalar ile bu konuları konuşmuş mudur? Ancak esas üzerinde durulması gereken bu konularda bakanlık düzeyinde TVHB ne yapmıştır? Nasıl baskı oluşturmuştur. Yazılı talepleri var mıdır? TVHB başkan ve yönetiminin açıklama yapması gereken meslek ve meslektaşlarının hak ve çıkarlarını koruma görevi olduğunu unutup sanki asıl görevinin Bakanlığın yaptığı çalışmaları bizlere aktaran kurum olduğunu sanmasıdır. O zaman durum böyle ise bu dönemde de seyretmeğe devam edeceklerinin açık bir göstergesidir.

Kanundaki; “Bakanlık, kesimhanelerde, kesim öncesi ve sonrası muayeneler ile et parçalama işlemi yapılan yerlerde muayeneleri ve diğer resmî kontrolleri yapmak üzere, resmî veteriner hekim veya yetkilendirilmiş veteriner hekim görevlendirir.” Hükmü gereğince Yürürlükteki kırmızı et yönetmeliğinde; “Kombina bünyesinde bulunan veya tek başına da faaliyet gösterebilen, bu Yönetmelikte belirtilen şartlara sahip, karkasın yarımlama ve çeyrekten daha küçük parçalara parçalandığı ve/veya sakatatın parçalandığı ve/veya hazırlanmış taze et ve hazırlanmış et karışımlarının yapıldığı, ambalajlandığı, paketlendiği, soğuk ve/veya şok depoda muhafaza edildiği ve nakledildiği tesisi” şeklin

DİĞER HABERLER
Uzmanlar gıda zincirinde antibiyotik sorununa çare arıyor

Bakanlıkça, hazırlanan Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Faaliyetlerinin Finansmanı ve Harcamaları Hakkında Yönetmelik taslağında kanunda bulunmayan yetkilendirilmiş ziraat mühendislerine ödeme yapılması (madde 5-p fıkrası) öngörülmektedir. Bu mühendislerin de hayvan kesim yada et parçalama tesislerinde istihdamı söz konusu olacak mıdır? Çünkü Kanunun EK-2 sinde Et ve et ürünleri işleyen işyerlerinde resmi kontrollerden sorumlu meslek mensupları arasında gıda ve ziraat mühendisleri de sayılmaktadır. Bu hükme dayanarak parçalama tesislerinde yetkilendirilmiş ziraat mühendisleri mi istihdam edilecektir? Ancak her ne hikmetse gıda mühendisleri yetkilendirilmemiş iken ziraat mühendisleri kanunda dayanağı olmamasına karşılık yetkilendirilmeye çalışılmakta, bunun hukuki alt yapısı oluşturulmaya çalışılmaktadır.     
                                              
Ziraat Mühendisleri Odası , http://www.zmo.org.tr/resimler/ekler/e0feeaff84a19bf_ek.doc  adresinde yayınlanan imza kampanyasından anlaşılacağı üzere, olayı seyretmemektedirler. Bu şekilde kanunda olmayan yetkilendirilmiş ziraat mühendisliği yetkisini mesleklerine kazandırırken, parçalama tesislerinde görev alması gereken veteriner hekimlerin haklarını almakta mıdırlar? Bu durumla ilgili merkez konseyinin düşüncesi nedir? Kanuna aykırı bu durumu önlemek için ne tür çalışmalar yapmayı planlamaktadır.Veya ne yapmıştır.Oturarak,oturduğunuz yerden seyrederek hiçbir şey yapamazsınız, yapılamaz.

Birileri, bu eleştirilerim sonrası, bu yazılar yerine mesleki bilimsel veya eğitim konularında yazı yazılmasının çok önemli olduğunu ve sahada bin bir zorlukla çalışan meslektaşlarımıza daha yararlı olunacağı konularına değinmiş. Çok güzel katılıyorum kimileri onları yazar kimileri de gerçek sorunlar üzerine giderek meslektaşlarımızın sorunlarına değinmiş olur onları bilgilendirirler.Bin bir zorlukla çalışmalar sırasında yasal haklarını elde etmeleri konusunda mücadeleyi yapması gereken kurumlarımızı uyarırlar. Bunların hepsinin mesleğimize katkıları yadsınamaz.. Sorunları görmezlikten gelmek sorunları çözemez daha da kötüleştirir. Daha sonra tamiri mümkün olamaz. Bilime ulaşmak şimdi eskisinden çok daha kolaydır. Dileğim yeni yıl mesleki kazanımların çok daha iyi olabileceği bir yıl olsun.02.01.2011
Saygılarımla..
.


20 Aralık 2010. 18:12
0 0 Oylar
Okuyucu puanı
Abone ol
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Bütün yorumları gör
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
0
Düşünceleriniz bizim için önemlidir, lütfen yorum bırakınız.x