Veteriner Fakülteleri Dekanları Toplantısında Alınan Kararlar


58286099kn5

 

 

 
IX. VETERİNER FAKÜLTELERİ DEKANLARI TOPLANTISI TUTANAĞI 29-30.11.2013, DİCLE ÜNİVERİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ, DİYARBAKIR

 

GÜNDEM:
1. 2013 EAEVE toplantı sonuçlarının değerlendirilmesi

2. Bir önceki Veteriner Fakülteleri Dekanlar Toplantısında gündeme gelip, karara bağlanamayan aşağıdaki konuların değerlendirilmesi

a. Doğum ve Reprodüksüyon ve Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dallarının birleştirilmesi konusunda ilgili bölüm görüşlerinin değerlendirilmesi

b. Öğrencilerin yurtiçi hareketliliğini sağlamak amacıyla Veteriner Fakültelerinde aynı derslerin benzer saat ve aynı dönemde verilmesi hususunun görüşülmesi

c. Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü altındaki Anabilim Dallarının isim değişikliği teklifi Hakkında “Türkiye Veteriner Fakülteleri Besin Hijyeni ve Teknolojileri Anabilim Dalı Başkanları”nın ön çalışma sonuçlarının değerlendirilmesi

3. Veteriner Hekimlik Eğitimi’nde eğitim kalitesinin artırılması

a. Veteriner hekimlik mesleğinde mezuniyetten sonra 1 yıl “Stajyer Veteriner Hekimlik” uygulanması olanaklarının ve mezuniyetten sonra mesleğe başlamadan “Bord Sınavı” yapılması hususlarının değerlendirilmesi

b. Veteriner hekimliğinin asli konuları olan, sucul hayvan hastalıkları, arı hastalıkları, laboratuar hayvan hastalıkları ve ipek böcekçiliği hastalıklarında uzman personelin yetiştirilmesi:

c. Türkiye’de Veteriner Hekimlik Eğitimi ile veteriner hekim istihdam eden kurumların ihtiyaçları arasındaki uyumun planlanması:

4. Türkiye’de Veteriner Hekimlik Eğitimi ile veteriner hekim istihdam eden kurumların ihtiyaçları arasındaki uyumun planlanması

5. Veteriner Uzmanlık Programının başlatılması olanakları

6. Tarım Orman ve Su Ürünleri Eğitim Konseyi’nin “Gıda Konusunda Ehil Olan Meslekler” konusunda Üniversitelerarası Kurula bildirdiği görüşün değerlendirilmesi.

2013 EAEVE TOPLANTI SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rıfkı Hazıroğlu 2013’de yapılan EAEVE toplantısı ile ilgili olarak katılımcıları bilgilendirmiştir. Selçuk Üniversitesi ve Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültelerinin de “approaved” statüsünde üyeliklerinin gerçekleştiği haberini vermiştir. Prof. Hazıroğlu, EAVE Kalite Değerlendirme süreci ile ilgili olarak aşağıdaki tavsiyelerde bulunmuştur.

a) 2015 yılında kendisinin Yönetim Kurulu Üyeliği’nin sona ereceğini, bu tarihe kadar “Aproaved” statüsünde olan diğer Veteriner Fakültesi Dekanlarından birisi üzerinde karar kılınıp, kendisinin yerine EAEVE Yönetim Kuruluna üye seçilebilmesi için çalışmaların başlatılması,

b) EAEVE Üyelik müracaatlarının, henüz müracaat etmeyen fakülteler tarafından da biran önce yapılması

c) Altyapısı (öğretim üye sayısı, klinikler, laboratuarlar, otopsi salonları, çiftlik vb) uygun olan ve EAEVE akredizasyon sürecinde bir an önce yol almak isteyen fakültelerin EAEVE’ye akreditasyon başvurusunu Değerlendirme Başvurusu (Consultative Vizitation” olarak değil Tam Üyelik Başvurusu (Full Vizitation)” olarak yapması.

TOPLANTIDA GÜNDEMLE İLGİLİ OLARAK ALINAN KARARLAR

1. Bir önceki Veteriner Fakülteleri Dekanlar Toplantısında gündeme gelip, karara bağlanamayan aşağıdaki konuların değerlendirilmesi:

DİĞER HABERLER
Gıda Mühendisleri Odası: “Her Damla Su Değerlidir!”

a. Doğum ve Reprodüksüyon ve Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dallarının Birleştirilmesi konusunda ilgili bölüm görüşlerinin değerlendirilmesi: Konuyla ilgili Veteriner Fakülteleri’nin ilgili anabilim dalları ve Veteriner Sivil Toplum Kuruluşlarından gelen raporlar değerlendirilmiştir.

Sonuç olarak, Veteriner Fakültelerinde Anabilim Dalarlının yeniden yapılanmasının sadece yukarıdaki 2 anabilim dalını ilgilendirmediği, pek çok anabilim dalı için böyle bir revizyonun gerektiği, aynı zamanda “Türe Dayalı Eğitim” konseptinin de özellikle Klinik Bilimler Bölümlerinde en azından Yüksek Lisans Eğitiminde dikkate alınarak, uzun dönemi kapsayan bir yapısal dönüşüme ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.
Halihazırdaki altyapı ve öğretim üyesi durumları dikkate alındığında iki anabilim dalının da pek çok fakültede yapısal süreçlerini tamamladıkları, bu açıdan anabilim dallarının birleştirilmesinin uygun olmayacağına oy çokluğu ile karar verilmiştir.

b. Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü altındaki Anabilim Dallarının isim değişikliği teklifi Hakkında “Türkiye Veteriner Fakülteleri Besin Hijyeni ve Teknolojileri Anabilim Dalı Başkanları”nın ön çalışma sonuçlarının değerlendirilmesi: Türkiye Veteriner Fakülteleri Besin Hijyeni ve Teknolojileri Anabilim Dalı Başkanları’nın konu ile ilgili aldığı aşağıdaki karar değerlendirildi.
Türkiye Veteriner Fakülteleri Besin Hijyeni ve Teknolojileri Anabilim Dalı Başkanları Toplantı Kararları:
Türkiye Veteriner Fakülteleri Besin Hijyeni ve Teknolojileri Anabilim Dalı Başkanları, Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim dalı tarafından YÖK’e teklif edilen ve YÖK tarafından görüş almak amacıyla UAK Sağlık bilimleri konseyine gönderilen aşağıdaki 3 teklifi 19 Haziran 2013 tarihinde toplanarak görüşmüştür.

Kafkas Üniversitesi’nin Teklifi:

i. Bölüm adının “Gıda Güvenliği ve Halk Sağlığı Bölümü” olarak değiştirilmesi
ii. Besin/Gıda Hijyeni ve Teknolojisi anabilim dalının adının “Gıda Hijyeni ve Üretimi ABD” olarak değiştirilmesi
iii. Veteriner Halk Sağlığı Anabilim Dalının kurulması

Toplantıda, Anabilim Dalı Başkanları aşağıdaki kararları almışlardır:
i. Bölüm adının teklife Veteriner Kelimesi de “Veteriner Halk Sağlığı ve Gıda Bilimleri Bölümü” şeklinde değiştirilmesi oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
ii. Besin/Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı’nın adının “Gıda Hijyeni ve Üretimi ABD” şeklinde değiştirilmesi oy birliği ile reddedilmiştir.
iii. Veteriner Halk Sağlığı Anabilim Dalının kurulması oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Türkiye Veteriner Fakülteleri Besin Hijyeni ve Teknolojileri Anabilim Dalı Başkanları Toplantı Kararları değerlendirildi. Fakülte Bünyesindeki Gıda Hijyeni Ve Teknoloji Bölüm adının “Veteriner Halk Sağlığı Ve Gıda Bilimleri Bölümü ” şeklinde olması; Bu Bölüm bünyesinde “Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı” ve “Veteriner Halk Sağlığı Anabilim Dalı” adında 2 Anabilim Dalının kurulmasına oy birliği ile karar verildi.
Ayrıca, gelecekte Tıp Fakülteleri ile sorun yaşamamak açısından, hâlihazırda YÖK tarafından “Halk Sağlığı” olarak açılan anabilim dalı isminin de ilgili Fakülte tarafından YÖK’e başvurularak “Veteriner Halk Sağlığı Anabilim Dalı” şeklinde değiştirilmesinin uygun olacağına oy birliği ile karar verildi.

DİĞER HABERLER
Yöresel lezzetlerden Başkan'a Özel Künefe

c. Öğrencilerin yurtiçi hareketliliğini sağlamak amacıyla Veteriner fakültelerinde aynı derslerin benzer saat ve aynı dönemde verilmesi hususunun değerlendirilmesi: Bu konuda görevlendirilen Komisyon adına Prof. Dr. Cengiz YALÇIN Komisyon çalışmalarını sundu. Sunuda Fakültelerin genellikle ilk 2 yıl müfredatlarının (1-4. dönemler) önemli ölçüde birbirine benzediği, ancak 3-5. yıl müfredatlarında(5-10. dönem), ders isimleri, ders saatleri ve dersin verildiği dönemler açısından fakülteler arasında önemli farklılıkların bulunduğunu bildirdi. Bu farklılıkların bazılarının oldukça basit bir şekilde fakülteler arasındaki uyumunun sağlanabileceğini, ancak özellikle 3-5. yıllardaki dersler için uyum çalışmalarının biraz karmaşık olacağını ifade etti. Ayrıca Bologna Sürecindeki müfredat revizyonunda ders saatlerinde önemli ölçüde azalma meydana gelmesi ve %25’lik seçmeli derslerle esnekliğin sağlanmış olmasının öğrenciye gelecekte daha fazla esneklik sağlayarak, fakülteler arasında Farabi Programı ve/veya yatay geçişlerle öğrenci değişimleri esnasında öğrencilerin yaşadığı ders
uyuşmazlılığı/çakışması problemini azaltabileceğini vurguladı.

“Aynı Komisyon tarafından ders uyum çalışmalarının Nisan 2014 tarihine kadar tamamlanması ve fakültelerin isteğe bağlı olarak uyumlaştırılmış müfredatı uygulamaları” hususu oylandı ve oy çokluğu ile (14 kabul, 6 red) kabul edildi.

2. Veteriner Hekimlik Eğitimi’nde eğitim kalitesinin artırılması

a. Veteriner hekimlik mesleğinde mezuniyetten sonra 1 yıl “Stajyer Veteriner Hekimlik” uygulanması olanaklarının ve mezuniyetten sonra mesleğe başlamadan “Bord Sınavı” yapılması hususlarının değerlendirilmesi: Mezun olan veteriner hekimlerin klinik açabilmesi için 1 yıl staj yapması konusu tartışıldı. Bu konunun uygulanabilmesi için 6343 sayılı Yasa’da değişiklik gerektiğinden, Konu ile ilgili ön çalışma yapmak üzere Fakülteler, Türk Veteriner Hekimler Birliği ve Veteriner Hekimler Derneği temsilcilerinden oluşan (Prof. Dr. Rıfkı Hazıroğlu, Prof. Dr. Şakir Doğan Tuncer ve Doç. Dr. Umut Taşdemir, Prof. Dr. Ahmet Güner, Prof. Dr. Haki KARA, Prof. Dr. Engin Kennerman, Prof. Dr. İsmail Bayram, Prof. Dr. Mehmet İRİADAN, Prof. Dr. İhsan Keleş ve Prof. Dr. Abdurrahman Aksoy) bir komisyon kurulup, konunun, Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde yapılacak bir sonraki toplantında yeniden gündeme getirilmesine oy birliği ile karar verildi.

b. Veteriner hekimliğinin asli konuları olan, sucul hayvan hastalıkları, arı hastalıkları, laboratuar hayvan hastalıkları ve ipek böcekçiliği hastalıklarında uzman personelin yetiştirilmesi: Su Ürünleri Hayvan Hastalıkları, Arı Hastalıkları, Laboratuar Hayvanları Hastalıkları ve İpek Böceği Hastalıkları konularının hem Veteriner Fakültelerinin eğitim müfredatlarında yeteri kadar yer almadığı, hem de uzmanlığını bu konularda yapmış veteriner hekim sayısının çok az olması nedeniyle, veteriner hekimin asli alanı olan bu konularda meslek dışı kişilerin uğraş verdiği vurgulanmış ve konu ile ilgili olarak;

DİĞER HABERLER
Gıdada 7 yılın en sert düşüşü

i. Veteriner Fakültelerinde bu alanlarda anabilim dallarının açılmasına,
ii. Bu anabilim dalları için ÖYP veya diğer yollarla araştırma görevlisi kadrolarının açılıp bu alanlarda doktora programı bulunan fakültelere gönderilmesine,
iii. Bu konularda YÖK’ün araştırma görevlisi alıp yurtdışına uzmanlık için göndermesi için talepte bulunulmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

c. Türkiye’de Veteriner Hekimlik Eğitimi ile veteriner hekim istihdam eden kurumların ihtiyaçları arasındaki uyumun planlanması: Konu ile ilgili olarak Türk Veteriner Hekimler Birliği’nin bir ön çalışma yapıp, bir sonraki toplantında yeniden gündeme getirilmesine oy birliği ile karar verildi.

3. Veteriner Uzmanlık Programının başlatılması olanaklarının değerlendirilmesi: Veteriner Uzmanlık Sınavının (VUS), Ocak 2014’de Meclisten geçecek Torba Yasa’ya ilave edilebilmesi için hali hazırda çaba sarf edildiği belirtildi. Söz konusu çabanın etkisini daha da artırabilmek amacıyla Veteriner Fakültelerinin Dekanları, Veteriner Hekim Üniversite Rektörleri ve Veteriner Sivil Toplum Kuruluşları ile birlikte koordineli bir harekete dönüştürülmesi hususu birliği ile kabul edildi.

4. Tarım Orman ve Su Ürünleri Eğitim Konseyi’nin “Gıda Konusunda Ehil Olan Meslekler” konusunda Üniversitelerarası Kurula bildirdiği görüşün değerlendirilmesi: Üniversitelerarası Kurul’un, 13.05.2013 tarih ve 24696 sayılı yazı ile “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde hijyen eğitimi ve sanayi yeterliliği ilkelerine göre müfredat programı düzenlenen gıda konusunda ehil olan meslekler” konusunda Tarım Orman ve Su Ürünleri Eğitim Konseyi’nden istediği görüş için Tarım Orman ve Su Ürünleri Eğitim Konseyi’nin cevabi yazısı değerlendirildi.

Cevabi yazıda söz konusu alanlardaki ehil ve yeterli mesleklerin Konseyin belirttiği şekilde sadece “Mühendis ve Ziraat Fakültelerinin Gıda Mühendisliği Bölümlerinden mezun olanların teşkil edeceği” ifadesinin eksik olduğu, bu meslekler içerisinde veteriner hekimin de olması gerektiği, çünkü AB Kriterlerini doğrultusunda hazırlanıp yürürlüğe giren 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun %80’inin hayvansal ürünleri içerdiği vurgulandı.

Konu hakkında Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet GÜNER’in hazırlık yaparak, hazırlanacak metnin Fakülteler ve Veteriner Sivil Toplum Kuruluşları tarafından ilgili yerlere gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.


24 Aralık 2013. 11:56
0 0 Oylar
Okuyucu puanı
Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
Bütün yorumları gör
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
0
Düşünceleriniz bizim için önemlidir, lütfen yorum bırakınız.x
()
x