Veteriner Hekim Muayenehane Poliklinik Yönetmeliği


Gıda, Tarım ve Hayvancılık    Bakanlığından:

VETERİNER HEKİM MUAYENEHANE VE POLİKLİNİK    YÖNETMELİĞİ

Resmî Gazete    Sayı : 28085   15 Ekim 2011    CUMARTESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1    – (1) Bu Yönetmeliğin amacı,    veteriner hekimler tarafından açılmış veya açılacak olan muayenehane ve    polikliniklerin sahip olması gereken asgari teknik, hijyen ve sağlık    şartları ile bu yerlerin açılma, çalışma ve denetlenmesine ilişkin usul ve    esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2    – (1) Bu Yönetmelik,    veteriner hekimler tarafından açılmış veya açılacak olan muayenehane ve    poliklinikleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3    – (1) Bu Yönetmelik,    9/3/1954 tarihli ve 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına,    Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve    Göreceği İşlere Dair Kanun, 11/6/2010 tarihli 5996 sayılı Veteriner    Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 11 inci ve 36 ncı    maddeleri ile 3/6/2011 tarihli ve 639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık    Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye    dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4    – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık:    Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

b) Genel Müdürlük:    Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,

c) Hasta:    Veteriner hekimin müdahalede bulunduğu hayvanı,

ç) Hayvan: Suda    yaşayan hayvanlar, sürüngenler ve amfibik hayvanlar dâhil omurgalı ve    omurgasız canlıları,

d) Hayvan    sahibi: Hayvanın mülkiyetini elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişiyi,

e) İl    müdürlüğü: İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerini,

f) İlçe    müdürlüğü: İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerini,

g) Kaşe:    Veteriner hekimin adı, soyadı, diploma numarası ve çalıştığı yerin adı    yazılı damgayı,

ğ) Merkez    Konseyi: Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyini,

h) Muayenehane:    Hayvanların ayakta muayene, teşhis ve tedavilerinin ve bunlarla ilgili    uygulamalarının yapıldığı veteriner hekim veya veteriner hekimler    tarafından açılmış iş yerini,

ı) Oda Haysiyet    Divanı: 6343 sayılı Kanuna göre, iki yıl için seçilmiş ve beş üyeden    oluşan, mezkûr Kanunun ilgili maddeleri çerçevesinde görevini yürüten    divanı,

i) Pasaport:    Hayvan için düzenlenmiş içerisinde hayvana ve sahibine ait bilgileri içeren    Bakanlıkça belirlenen belgeyi,

j) Poliklinik:    En az dört veteriner hekimin mesleklerini icra etmek için bir araya gelerek    açmış oldukları muayenehaneler bütününü,

k) Reçete:    Veteriner hekim tarafından, veteriner tıbbi ürün satış yetkisine sahip    kişiye hitaben yazılan, hekimin kimlik ve adres bilgileri ile diploma    numarasını, hayvana ait kimlik ve adres bilgilerini, kullanılması tavsiye    edilen ürün veya terkipler ile uygulamalar hakkındaki bilgileri içeren    tarihli ve imzalı belgeyi,

l) Resmî    veteriner hekim: 5996 sayılı Kanun kapsamında verilen görevleri Bakanlık    adına yapan Bakanlık personeli veteriner hekimi,

m) Serbest    veteriner hekim: 6343 sayılı Kanuna göre mesleğini serbest olarak icra etme    yetkisine sahip veteriner hekimi,

n) Sorumlu    veteriner hekim: Muayenehane veya polikliniğin, kuruluş, işleyiş ve    denetimi ile ilgili her türlü işlemlerde birinci derecede sorumlu veteriner    hekimi,

o) Tıbbi    olmayan veteriner sağlık ürünleri: Hayvana uygulanmak ya da hayvan için    kullanılmak amacıyla tüm üretim aşamalarından geçerek kullanıma hazır hâle    getirilmiş ilaç niteliğinde olmayan ürünleri,

ö) Veteriner    biyolojik ürünleri: Hayvanlarda aktif veya pasif bağışıklık oluşturmak,    bağışıklığın seviyesini ölçmek veya hastalık teşhisi için hazırlanmış aşı,    serum gibi ürünler ile teşhis kitlerini,

p) Veteriner    hekim: Veteriner fakültelerinden diploma almış ve 6343 sayılı Kanuna göre    veteriner hekim unvanı kazanmış kişiyi,

r) Veteriner    hekimler odası: 6343 sayılı Kanunda belirtilen mesleki kuruluşu,

s) Veteriner    sağlık ürünleri: Veteriner tıbbi ürünleri ve tıbbi olmayan veteriner    ürünlerini,

ş) Veteriner    tıbbi ürünleri: Hayvana uygulanmak ya da hayvan için kullanılmak amacıyla    tüm üretim aşamalarından geçerek kullanıma hazır hâle getirilmiş etkin    madde ihtiva eden ürünleri ve veteriner biyolojik ürünleri,

t) Yardımcı    personel: Hayvan sağlığı hizmeti dışında çalışan personeli,

u) Yardımcı    sağlık hizmetleri personeli: Veteriner hekime, hayvan sağlığı hizmeti    sırasında yardımcı olan ve veteriner hekim sorumluluğunda görev yapan hayvan    sağlık teknisyeni veya teknikeri, veteriner sağlık teknisyeni veya    teknikeri, laborantı,

ü)    Yetkilendirilmiş veteriner hekim: Bakanlıkta görevli veteriner hekimler    dışında, verilecek resmî görevleri yürütmek üzere Bakanlık tarafından yetki    verilen veteriner hekimi,

v) Yüksek    Haysiyet Divanı: 6343 sayılı Kanuna göre, Büyük Kongrece iki yıl için    seçilmiş yedi üyeden oluşan ve mezkûr Kanunun ilgili maddeleri çerçevesinde    görevini yürüten divanı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Muayenehane Açma Usul ve Esasları

Muayenehane    açma şartları

MADDE 5    – (1) Muayenehane açabilmek    için aşağıdaki şartları taşımak gerekir.

a) Türkiye    Cumhuriyeti vatandaşı olmak veya 25/9/1981 tarihli ve 2527 sayılı Türk    Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine,    Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun    hükümlerinin sağladığı haklara sahip olmak.

b) Türkiye    sınırları içindeki veteriner fakültelerinin birinden mezun olmak veya    yabancı ülke veteriner fakültelerinden mezun olmuş ise, 6/11/2010 tarihli    ve 27751 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurtdışı Yükseköğretim    Diplomaları Denklik Yönetmeliği hükümlerine göre, denklik belgesine sahip    olmak.

c) 6343 sayılı    Kanunun 6 ncı maddesinde belirtilen veteriner hekimlik mesleğinin icrasına    engel bir hâli bulunmamak.

(2) Muayenehane    bir veteriner hekim tarafından açabileceği gibi, aşağıdaki şartları yerine    getirmek şartıyla en fazla üç veteriner hekim tarafından da açılabilir.

a) Muayenehane    ruhsatı almış bir veteriner hekim, kendisi sorumlu veteriner hekim olmak    şartıyla iki veteriner hekimle iş akdi yapabilir. Muayenehane açan    veteriner hekime sorumlu veteriner hekim belgesi, sorumlu veteriner hekim    dâhil her veteriner hekime de ayrı ayrı çalışma izin belgesi verilir.

b) Bir araya    gelmiş en fazla üç veteriner hekim, adi ortaklık ya da şirket ortaklarının    tamamı veteriner hekim olmak şartıyla şirket kurarak muayenehane ruhsatı    alabilirler. Bir veteriner hekime sorumlu veteriner hekim belgesi, sorumlu    veteriner hekim dâhil her veteriner hekime de ayrı ayrı çalışma izin    belgesi verilir.

Muayenehane    açmak için başvuru işlemleri

MADDE 6    – (1) Muayenehane açmak    isteyen ve gerekli şartları haiz olan veteriner hekim veya veteriner    hekimler aşağıdaki belgelerle beraber bir dilekçe ile bulundukları yerdeki    mülki idari amirliğe müracaat eder.

a) Diploma veya    mezuniyet belgesinin aslı veya ilgili kurum onaylı sureti.

b) Varsa    ihtisasını gösteren belgenin aslı veya ilgili kurum onaylı sureti.

c) T.C. kimlik    numarası beyanı.

ç) İkişer adet    fotoğraf.

d)    Muayenehaneye ait bölümleri ve ne amaçla kullanıldığını gösterir, teknik    resim kurallarına göre hazırlanmış bir adet plan örneği ve muayenehanenin    adresi,

e) Bağlı    bulundukları bölge veteriner hekimler odasından alınan, bulundukları yıla    ait oda kayıt belgesi.

f) İkametgâh    adresi beyanı.

g) Hizmet içi    eğitim belgesi.

(2) Birinci    fıkrada belirtilen belgeler, il müdürlüğü hayvan sağlığı, yetiştiriciliği    ve su ürünleri şubesince incelenir. Belgelerin tetkiki ve görevli veteriner    hekimlerin mahallinde yaptıkları inceleme sonucunda bu Yönetmelik    hükümlerine uygun bulunan muayenehaneye, Valilik oluru ile il müdürlüğünce    ruhsat verilir.

DİĞER HABERLER
Evcil Kuşlarda Bağırsak Solucanları

Muayenehanenin    bölümleri, asgari ve teknik şartları

MADDE 7    – (1) Açılacak olan    muayenehanelerde, aşağıdaki asgari ve teknik şartlara uyulur.

a) Hayvan    sahipleri ile görüşmelerin yapıldığı, büro malzemeleriyle donanımlı ve her    veteriner hekim için asgari 6m²’lik alan olacak şekilde tek veya    bölünmüş veteriner hekim odası bulunur.

b) Hasta    hayvanın muayene edileceği, veteriner hekimin aşı, serum ve biyolojik madde    uygulaması gibi görevleri icra edebileceği, içinde soğutucu dolap bulunan,    müstakil bölümden oluşmuş asgari 6m² büyüklüğünde muayene odası bulunur.

c) Veteriner    hekimin kullandığı alet, ekipman, giyeceklerin bulunduğu, içeriye hasta    hayvan girişi ve çıkışının engellendiği, raflarla donanımlı ve diğer    odalardan ayrı müstakil bir bölüm hâlinde asgari 4m² büyüklüğünde malzeme    odası bulunur.

ç) Odalar    arasındaki bölümler tabandan tavana kadar temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir    malzemelerle yapılmış, bütün bölümler aynı bina içinde ve birbirlerine    bitişik konumda olur.

d) Her bağımsız    bölümün ya da odanın kapısında 5×20 cm ebadında ne amaçla kullanıldığını    belirtir tabela asılır.

e) Muayene    odasında; 95x110x60 cm ebadında paslanmaz çelik ya da madeni malzemeden    yapılmış muayene masası, veteriner hekimin mesleğini icra ederken    kullanacağı alet ve malzemelerin muhafaza edildiği camlı dolap, belediye su    sistemine bağlı ve akarı kanalizasyon şebekesine giden lavabo yer alır.

f)    Muayenehanenin her müstakil bölümünde çöp kutusu bulundurulur.

g)    Muayenehanede oluşan tıbbi atıklar, her iki yüzünde “DİKKAT TIBBİ    ATIK” ibaresi bulunan kırmızı renkli torbalara konulup, muayenehane    içinde muhafaza edilir, toplama aracı gelmeden önce muayenehane dışına    çıkarılamaz.

ğ)    Muayenehanenin zemini düz, kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir    bir malzemeden, duvarlar açık renkli malzeme ile kaplı olur. Duvarlara    veteriner hekimlik mesleğini ilgilendiren konuların dışında resim ve broşür    asılamaz, asılı olan broşür ve resimler görünümü bozacak şekil ve sıklıkta    olamaz.

h) Muayenehane    içerisi yeteri kadar aydınlık ve havadar tutulur.

ı) Veteriner    hekim odasında veteriner hekim diploması, muayenehane ruhsatı, veteriner    hekim çalışma izin belgesi, sorumlu veteriner hekim belgesi, varsa    ihtisasını gösteren belge, suni tohumlama belgesi, bölge veteriner hekimler    odasının o yıla ait asgari ücret tarifesinden az olmamak üzere belirlenip    asılmış ücret tarifesi, varsa ilaç bulundurma ve satma ruhsatı, hasta    sahipleri tarafından görülebilecek bir yere asılır.

i) Yangın ve    patlamalara karşı yangın söndürme cihazı bulundurulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Poliklinik Açma Usul ve Esasları

Poliklinik    açma şartları

MADDE 8    – (1) Poliklinik açabilmek    için aşağıdaki şartlar aranır.

a) Bir    veteriner hekim, kendisi sorumlu veteriner hekim olmak şartıyla en az üç    veteriner hekimle iş akdi yapabilir. Polikliniği açan veteriner hekime    sorumlu veteriner hekim belgesi, her veteriner hekime de ayrı ayrı çalışma    izin belgesi verilir.

b) Bir araya    gelmiş en az dört veteriner hekim, adi ortaklık ya da şirket ortaklarının    tamamı veteriner hekim olmak şartıyla şirket kurarak poliklinik ruhsatı    alabilirler. Ortaklardan bir veteriner hekime sorumlu veteriner hekim    belgesi, sorumlu veteriner hekim dâhil her veteriner hekime de ayrı ayrı    çalışma izin belgesi verilir.

(2) Bu    hükümlere göre bir araya gelerek poliklinik açacak veteriner hekimlerin,    aşağıdaki şartları taşıması gerekir.

a) Türkiye    Cumhuriyeti vatandaşı olmak veya 2527 sayılı Kanun hükümlerinin sağladığı    haklara sahip olmak.

b) Türkiye    sınırları içindeki veteriner fakültelerinin birinden mezun olmak veya    yabancı ülke veteriner fakültelerinden mezun olmuş ise, Yurtdışı    Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği hükümlerine göre, denklik    belgesine sahip olmak.

c) 6343 sayılı    Kanunun 6 ncı maddesinde belirtilen veteriner hekimlik mesleğinin icrasına    engel bir hâli bulunmamak.

(3) Her    poliklinikte bir sorumlu yönetici bulunur. Şirket kurarak bir araya gelen    veteriner hekimlerin açmış olduğu polikliniklerde, şirket müdürü aynı    zamanda polikliniğin sorumlu yöneticisi görevini üstlenebilir.

Poliklinik    açmak için başvuru işlemleri

MADDE 9    – (1) Poliklinik açacak    veteriner hekimler, polikliniğin adı, faaliyet göstereceği adresini    belirten, sorumlu yönetici imzalı bir dilekçeyle aşağıdaki belgeleri de    dilekçelerine ekleyerek mülki idari amirliğe müracaat ederler.

a) Diploma veya    mezuniyet belgesinin aslı veya ilgili kurum onaylı suretleri.

b) Varsa    ihtisasını gösteren belgenin aslı veya kurum onaylı suretleri.

c) İkişer adet    vesikalık fotoğraf.

ç) T.C. kimlik    numarası beyanı.

d) İkametgâh    adresi bildirimi.

e) Hizmet içi    eğitim belgesi.

f) Bağlı    bulundukları bölge veteriner hekimler odasından alacakları, bulundukları    yıla ait oda kayıt belgesi.

g) Poliklinik    olarak kullanılacak işyerinin, oda düzeyinde, tüm mekânlarını ve ne amaçla    kullanıldığını gösterir, teknik resim kurallarına göre hazırlanmış bir adet    plan örneği.

ğ) Poliklinik    bir veteriner hekim tarafından açılıyorsa, diğer veteriner hekimlerle    yapılmış iş akdi sözleşmesi.

h) Poliklinik,    veteriner hekimler tarafından adi ortaklık şeklinde açılıyorsa ortaklık    belgesi.

ı) Poliklinik,    şirket tarafından açılıyorsa; kuruluşunu, ortaklarını ve faaliyet sahasını    gösteren ticaret sicil gazetesinin aslı ya da onaylı sureti.

i) Poliklinikte    sorumlu yönetici olarak görev alacak kişinin, sorumlu veteriner hekim    olarak çalışacağına dair sözleşme.

(2) Birinci    fıkrada belirtilen belgeler, il müdürlüğü hayvan sağlığı, yetiştiriciliği    ve su ürünleri şubesince incelenir. Belgelerin tetkiki ve görevli veteriner    hekimlerin mahallinde yaptıkları inceleme sonucunda bu Yönetmelik    hükümlerine uygun bulunan polikliniğe, Valilik oluru ile il müdürlüğünce    ruhsat verilir.

(3)    Poliklinikler aynı il sınırları içinde, poliklinik açma şartlarını yerine    getirerek şube açabilirler.

Polikliniklerin    bölümleri, asgari ve teknik şartları

MADDE 10    – (1) Açılacak olan    polikliniklerde aşağıda belirtilen asgari ve teknik şartlar aranır.

a) Asgari 6m²    büyüklüğünde sorumlu veteriner hekim odası ile hayvan sahibiyle    görüşmelerin yapıldığı, büro malzemeleri ile donanımlı her veteriner hekim    için asgari 6m²’lik alan olacak şekilde tek veya bölünmüş veteriner    hekim odası olur.

b) Hayvanların    muayene edileceği, aşı, serum, biyolojik madde uygulaması gibi veteriner    hekimin görevini icra edebileceği, içinde soğutucunun bulunduğu asgari 6m²    büyüklüğünde iki adet muayene odası olur.

c) Hastalara    ait teşhis hizmetlerinde kullanılacak laboratuvar ve röntgen tertibatı    oluşturulacaksa, bunlar için 4m² den az olmamak kaydıyla ayrı bir oda    bulunur.

ç) Veteriner    hekimlerin kullandığı alet, ekipman, giyecek ve suni tohumlama    malzemelerinin bulunduğu, içeriye hasta hayvan girişi ve çıkışının    engellendiği, raflarla donanımlı, diğer odalardan ayrı bir müstakil bölüm    hâlinde asgari 4m² büyüklüğünde malzeme odası bulunur.

d) Hijyenik    koşullara uygun tuvalet ve duşa kabin bulunur.

e) Bütün oda    veya bölümlerin girişinde 5×20 cm ebadında, ne amaçla kullanıldığını    belirtir tabela asılır.

f) Polikliniğin    zemini düz, kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir bir malzemeden,    duvarlar açık renkli malzeme ile kaplı olur, duvarlara veteriner hekimlik    mesleğini ilgilendiren konuların dışında resim ve broşür asılamaz, asılı    olan broşür ve resimler görünümü bozacak şekil ve sıklıkta olamaz.

g) Polikliniğin    içerisi yeteri kadar aydınlatılmış ve havadar tutulur.

DİĞER HABERLER
Güldal: “İzmir’i tamamen hastalıklardan ari bir bölgeye dönüştüreceğiz”

ğ) Poliklinikte    yangın ve patlamalara karşı yangın söndürme cihazı bulunur.

h) Odalar    arasındaki bölümler tabandan tavana kadar temizlenebilir ve dezenfekte    edilebilir malzemelerle yapılır.

ı) Bütün    bölümleri aynı bina içinde ve birbirlerine bitişik ya da çok katlı konumda    olur.

i) Muayene    odasında, 95x110x60 cm ebadında paslanmaz çelik ya da madeni malzemeden    yapılmış, dezenfekte edilebilen muayene masası, veteriner hekimin mesleğini    icra ederken kullanacağı alet ve malzemelerin bulunduğu camlı dolap ve    belediye su sistemine bağlı ve akarı kanalizasyon şebekesine giden lavabo    bulunur.

j) Poliklinikte    her müstakil bölümünde çöp kutusu bulunur.

k) Poliklinikte    oluşan tıbbi atıklar, her iki yüzünde “DİKKAT TIBBİ ATIK”    ibaresi bulunan kırmızı renkli torbalara konulup, poliklinik içinde    muhafaza edilir, toplama aracı gelmeden önce poliklinik dışına çıkarılamaz.

l) Hasta kabul    ve kayıtların yapıldığı bekleme odasında, poliklinik ruhsatı, sorumlu    veteriner hekim belgesi, veteriner hekimlerin çalışma izin belgesi, bağlı    bulundukları veteriner hekimler odasından alınmış o yıla ait asgari ücret    tarifesinden az olmamak kaydıyla hazırlanmış ücret tarifesi, hasta    sahipleri tarafından görülebilecek bir yere asılır.

Düzenlenecek    belgeler

MADDE 11    – (1) Ruhsat verilmiş    muayenehane ve polikliniğin sorumlu veteriner hekimine Ek-1’deki    Sorumlu Veteriner Hekim Belgesi, muayenehane ve poliklinikte görev yapan    veteriner hekimlere ayrı ayrı Ek-2’deki Veteriner Hekim Çalışma İzin    Belgesi, muayenehane ve poliklinikte görev yapacak olan yardımcı sağlık    personeline ayrı ayrı Ek-3’deki Yardımcı Sağlık Hizmetleri Personeli    Çalışma İzin Belgesi, il müdürlüğünce düzenlenir. Düzenlenen bu belgelerin    birer sureti il müdürlüğünde saklanır. Ruhsat verilmiş muayenehane ve    poliklinikteki veteriner hekimlerin adı-soyadı, muayenehane ve polikliniğin    adresi, ruhsat tarih ve numarası bölge veteriner hekimler odasına bir    yazıyla bildirilir.

Sorumlu veteriner    hekim ve veteriner hekimler

MADDE 12    – (1) Muayenehane ve    poliklinikte veteriner hekimlerden birisi sorumlu veteriner hekim olarak    görevlendirilir. Sorumlu veteriner hekim olmadığı zamanlarda yerine bakacak    olan yetkili veteriner hekimin kim olacağı daha önceden belirlenir. Sorumlu    veteriner hekim adına aynı zamanda veteriner hekim çalışma izin belgesi de    düzenlenir.

(2) Sorumlu    veteriner hekimin görevleri, aşağıda belirtilmiştir.

a) Muayenehane    ve polikliniklerin açılış ve işleyişi ile ilgili her türlü izin işlemlerini    yürütmek.

b) Muayenehane    ve polikliniklerde görevine son verilen veya ayrılan veteriner hekim ve    yardımcı sağlık personeli ile ilgili çalışma izin belgelerini en geç bir    hafta içinde il müdürlüğüne iade etmek.

c) Muayenehane    ve polikliniklerin çalışma saatleri içinde hizmetlerin düzenli ve sürekli    olarak yürütülmesini sağlamak.

ç) Muayenehane    ve poliklinikler adına ilgili belgeleri onaylamak.

d) Denetimler    sırasında yetkililere gereken bilgi ve belgeleri sunmak ve denetime    yardımcı olmak.

e) Tıbbi    atıkların usulüne uygun olarak torbalara konup toplama araçlarına teslim    edilmesini sağlamak.

f) Şirket    ortaklarında meydana gelen değişiklikleri on beş gün içinde il müdürlüğüne    bildirmek.

(3) Sorumlu    veteriner hekim, muayenehane ve polikliniğin kuruluşu, işleyişi, denetimi    ile ilgili her türlü işlemlerde il müdürlüğü ve Bakanlığın birinci derecede    muhatabıdır.

(4) Sorumlu    veteriner hekim muayenehane ve poliklinikteki görevinden ayrılmak    istediğinde veya sorumlu veteriner hekimlik görevine son verilmek    istendiğinde bu durum bir hafta öncesinden il müdürlüğüne bildirilir.

(5) Veteriner    hekimler, hastalara uyguladıkları tıbbi işlemlerden, yaptıkları işlemlerin    kayıtlarının işlenmesinden, karşılaştıkları aksaklıkları sorumlu veteriner    hekime bildirmekten, alet ve ekipmanların temizlik ve dezenfeksiyonundan    sorumludurlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çalışma Usul ve Esasları

Yardımcı    personel istihdamı

MADDE 13    – (1) Veteriner hekimler    açmış oldukları muayenehanelerinde ve polikliniklerde, özel kuruluşta daimi    veya sürekli çalışmayan veteriner sağlık teknikeri, teknisyeni veya    laborantı gibi personeli yardımcı sağlık hizmetleri personeli olarak    çalıştırabilirler. Yanında yardımcı sağlık hizmetleri personeli çalıştırmak    isteyen veteriner hekimler, il müdürlüğüne bir dilekçeyle başvurarak    yardımcı sağlık hizmetleri personelinin diploma veya mezuniyet belgesinin    aslı ya da onaylı örneğini, aralarında yaptıkları imzalı protokolün bir    nüshasını iki resimle birlikte ibraz ederler. Yardımcı sağlık hizmetleri    personeliyle yapılan iş akdi noter tasdikli olur. İl müdürlüğü hayvan    sağlığı, yetiştiriciliği ve su ürünleri şubesince incelenen evraklar uygun    bulunduğu takdirde yardımcı sağlık hizmetleri personeli adına,    Ek-3’teki örneğe uygun olarak yardımcı sağlık hizmetleri personeli    çalışma izin belgesi düzenlenir.

(2)    Muayenehanelerde veya polikliniklerde, yardımcı sağlık hizmetleri personeli    adı altında görev yapacak olan personel, kendi yetkileri ile sınırlı işleri    veteriner hekimin sorumluluğunda yürütebilir.

(3) Muayenehanesinde    veya polikliniğinde, il müdürlüğünce düzenlenmiş yardımcı sağlık hizmetleri    personeli çalışma izin belgesi olmadan, veteriner sağlık teknikeri,    teknisyeni veya laborantı çalıştırılmaz.

(4)    Muayenehanelerde veya polikliniklerde, hayvan sağlığı hizmeti dışında    yardımcı personel çalıştırılacak ise, veteriner hekim tarafından,    personelin hangi işlerde çalıştırılacağını içeren bir yazı ekine,    personelin nüfus cüzdanı fotokopisi iliştirilerek il müdürlüğüne müracaat    edilir.

Alet-malzeme

MADDE 14    – (1) Muayenehane ve    poliklinikler bulundurulması gerekeni alet ve malzemeler Bakanlık    tarafından belirlenir.

Ürün    bulundurma ve satma

MADDE 15    – (1) Muayenehane veya    poliklinik ruhsatı olan veteriner hekimler; muayenehane ve poliklinikte    istenilen asgari teknik, hijyen ve sağlık şartlarının sağlanması koşuluyla    veteriner sağlık ürünü, veteriner biyolojik ürünler ile karma yem, mineral    yem ve yemlik preparat gibi ürünler için Bakanlıkça belirtilen mevzuat    hükümleri doğrultusunda işlem yapabilir. Diğer konulardaki mevzuat    hükümlerinde istenilen şartlar, bu Yönetmelik şartlarına ilave olarak    yerine getirilir.

(2) Hayvanlara    yönelik olan her çeşit malzeme satışı, muayenehane veya polikliniklerin 7    nci ve 10 uncu maddelerde belirtilen bölümlerinin dışında ayrı bir bölümde    yapılabilir. Bu bölüm, muayenehane veya polikliniğin tüm alanının    %25’inden fazla alana sahip olamaz. Bu bölümlere hasta giriş ve    çıkışına izin verilmez. Satışı yapılan ürünlerin muayenehane veya    polikliniğin bölümlerinde teşhiri yapılamaz.

Sorumluluk    ve bildirim

MADDE 16    – (1) Muayenehane ve    poliklinikte çalışan tüm veteriner hekimler meslekleriyle ilgili olarak    aşağıdaki konulardan sorumludurlar.

a) İhbarı    mecburi hastalıkları resmî makamlara bildirmek.

b) Faaliyetleri    ile ilgili her türlü bilgi, belge ve sonuçları istenen sürede ve eksiksiz    olarak il veya ilçe müdürlüklerine bildirmek.

c) Gerekli    kayıtları tutmak ve bunlarla ilgili defterleri bulundurmak.

Kayıt    sistemi

MADDE 17    – (1) Bu Yönetmelik    hükümlerine tabi veteriner hekim muayenehaneleri ve poliklinikler aşağıdaki    doküman ve defterleri bulundurur.

a) Muayenehane    ve polikliniklerde, muayenehane ve polikliniğin ismini taşıyan reçete    kullanılır. Reçetede ayrıca veteriner hekimin adı, soyadı, diploma    numarası, varsa uzmanlık belgesi numarası, adres, tarih, imzası, hayvana    ait kimlik ve adres bilgilerini, kullanılması tavsiye edilen ürün veya    terkipler ile uygulamalar hakkındaki bilgileri bulunur. Bunun dışında    başlıksız, imzasız, kaşesiz reçete kullanılamaz.

b) Gelen hastaların    kayıt edildiği, Ek-4’teki örneğe uygun hayvan muayene kayıt defteri    tutulur. Veteriner hekim teşhis, muayene, kontrol ve tedavi ettiği hayvanın    cinsi, kulak numarası, durumunu, sahibinin isim ve adresini, hayvana    uygulanan işlemleri, verilen reçeteyi ve tarihini bu deftere kaydeder.

c) Bakanlık    merkez teşkilatı ve il müdürlükleri tarafından yapılacak denetim ve teftiş    sonuçlarının yazıldığı Ek-5’teki örneğe uygun denetim defteri    tutulur.

DİĞER HABERLER
Adıyaman'da 5,1 büyüklüğünde deprem

(2) Söz konusu    defterlerin her sayfası il müdürlüğünün hayvan sağlığı şube müdürlüğünce    mühürlenir. Muayenehane ve poliklinikler, muayene ve tedavi edilen    hayvanlarla ilgili bilgileri Ek-6’daki örneğe uygun olarak üç ayda    bir mahallindeki il veya ilçe müdürlüklerine bildirir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tabela, Eğitim, Denetim, Kapatma, Değişiklik,

Faaliyetten Men ve Kısıtlamalar

Tabela

MADDE 18    – (1) Muayenehane ve    polikliniklerin tanıtımı için işyerlerine açıklayıcı ve tanıtıcı tabela    asılabilir.

(2)    Tabelalarda, ilgili kanunlar uyarınca kazanılan unvanlar kullanılabilir.    Bunun dışında yanıltıcı bilgiler, yanlış ifadeler ile mesleği küçük    düşürücü ifadeler kullanılamaz. Muayenehane ve poliklinik dışındaki    tabelaya, muayenehane veya polikliniğin adı, telefon numarası, veteriner    hekimlerin adı, unvanı, varsa kazandığı ihtisasları yazılabilir. Tabelada    başka bir unvan veya mevcut unvanların yabancı dildeki karşılıkları    kullanılamaz.

Eğitim

MADDE 19    – (1) Muayenehane ve    poliklinik açacak veteriner hekimler, konuları Türk Veteriner Hekimleri    Birliği ile Bakanlık tarafından belirlenecek ve Türk Veteriner Hekimleri    Birliği tarafından yapılacak olan hizmet içi eğitim programına katılıp,    belge almak ve alınan bu belgeyi ruhsat alma aşamasında ibraz etmek    zorundadırlar. Daha önce ruhsat almış veteriner hekimler bu Yönetmeliğin    yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içinde eğitime katılıp belge    almak zorundadırlar.

(2) Ruhsatlı    muayenehane ve polikliniği olan veteriner hekimler Bakanlık ve bölge    veteriner hekimler odası tarafından düzenlenen eğitim ve seminerlere    katılmakla yükümlüdürler. Daha önce aynı eğitime katılmış olanlar,    belgelemek kaydı ile bu eğitime katılmayabilirler.

Denetim

MADDE 20    – (1) Muayenehane ve    poliklinikler yılda en az bir defa, asgari teknik, hijyenik ve sağlık şartları    yönünden denetlenir. Denetim, il müdürlüğü hayvan sağlığı, yetiştiriciliği    ve su ürünleri şube müdürlüğünde görevli veteriner hekimler tarafından    yapılır. Şikâyet, soruşturma, Genel Müdürlük veya il müdürlüğünün talebi    üzerine yapılacak olağan dışı denetimler bunun haricindedir. İl müdürlüğü    gerektiğinde ilçelerdeki muayenehane ve poliklinik denetim yetkisini ilçe    müdürlüğüne devredebilir. İlçe müdürlüğünde bu denetimler veteriner    hekimler tarafından yapılır. Denetimler sırasında tespit edilen hususlar    Ek-5’teki denetim defterine kaydedilir.

(2) Muayenehane    ve poliklinikler, meslek icrası yönünden kayıtlı oldukları bölge veteriner    hekimleri odası tarafından, 6343 sayılı Kanun ve 13/9/2006 tarihli ve 26288    sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Veteriner Hekimleri Birliği    Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Uygulama Yönetmeliği kapsamında    denetime tabi tutulur.

Kapatma,    değişiklik ve faaliyetten men

MADDE 21    – (1) Ruhsatlı olan    muayenehane ve polikliniklerde, il müdürlüğünün izni olmadan herhangi bir değişiklik    ve ilave yapılamaz. Muayenehane veya polikliniğin faaliyet gösterdiği    adresin değişmesi durumunda adres değişikliğinden etkilenen tüm başvuru    evrakları yeni adrese göre düzenlenir. Düzenlenen evraklar ve adresi    değişecek olan ruhsat beraberinde bir dilekçe ekine konularak yeniden    ruhsat düzenlenmesi için mülki idari amire başvurulur. Muayenehane veya    polikliniğin kapatılmak istenmesi durumunda, durum bir dilekçe ile mülki    idari amire bildirilir. Dilekçeye ruhsatın aslı eklenir.

(2) Ruhsatın    kaybolması hâlinde, gazetede yayımlanmış olan kayıp ilanı, ruhsatın    okunamayacak şekilde tahrip olması hâlinde ise tahrip olmuş ruhsatın aslı    bir dilekçeye eklenerek mülki idari amire müracaat edilir. İl müdürlüğünce    yapılan incelemelerde durumun uygun görülmesi hâlinde yeni ruhsat    düzenlenir.

(3) Muayenehane    ve poliklinikte çalışan veteriner hekimlere, oda haysiyet divanı ve/veya    yüksek haysiyet divanı tarafından verilen ve kesinleşen meslekten men    cezaları, merkez konseyi tarafından Bakanlığa ya da bölge veteriner    hekimler odası tarafından il müdürlüğüne bildirilir. İl müdürlüğü,    meslekten men cezası almış veteriner hekime cezayı tebliğ edip, ceza    süresince çalışma izin belgesine el koyar. Veteriner hekimin kendi adına    muayenehane ruhsatı varsa, ruhsata bu süre zarfınca el konularak    muayenehanenin faaliyetine son verilir. Ceza süresi bitiminde el konulan    belgeler sahiplerine iade edilerek, durum bölge veteriner hekimler odasına    bir yazı ile bildirilir.

(4) Kapatma ve    değişiklik işlemleri bölge veteriner hekimler odasına bir yazıyla    bildirilir.

Kısıtlamalar

MADDE 22    – (1) Bu Yönetmelik    kapsamında olan muayenehane ve poliklinikler için ön görülen kısıtlamalar    aşağıda belirtilmiştir.

a) Muayenehane ve    poliklinikler il müdürlüğünden ruhsat almadan faaliyete geçemezler.

b) İl    müdürlüğünce çalışma izin belgesi verilmemiş veteriner hekim    çalıştırılamaz.

c) Muayenehane    ve polikliniklerde il müdürlüğünce yardımcı sağlık hizmetleri personeli    çalışma izin belgesi verilmemiş veteriner sağlık teknisyeni ve veteriner    sağlık teknikeri gibi personel çalıştırılamaz.

ç) Muayenehane    ve poliklinikte görevli olan veteriner hekim veya yardımcı sağlık    hizmetleri personeli başka bir muayenehane veya poliklinikte çalışamaz.

d)    Muayenehanesi olan veteriner hekim aynı zamanda başka bir poliklinikte    çalışamaz veya poliklinikte çalışan veteriner hekim ayrıca başka bir yerde    muayenehane açamaz ve çalışamaz.

e) Muayenehane    ve polikliniklerde, veteriner hekim dışında şirket ortağı olamaz.

f) Muayenehane    ve polikliniklerde, şirketin faaliyet alanına giren diğer işler poliklinik    bünyesinde yapılamaz.

g) Muayenehane    ve polikliniklerin dış cephesinde, bu Yönetmelikte belirtilen tabelalardan    başka bir tabela ve ibareler kullanılamaz.

ğ) Muayenehane    ve poliklinikler dışında, ilgili mevzuatta olmayan her nevi isim altında iş    yeri açılamaz.

h) Muayenehane    ve polikliniklerde ruhsatta verilen isim dışında başka bir isim    kullanılamaz.

ı) Muayenehane    ve polikliniklerde geçici veya sürekli olarak satış, barınma ve eğitim    amacıyla hayvan barındırılamaz.

i) Muayenehane    ve polikliniklerde veteriner hekimliği hizmetleri dışında başka bir    faaliyette bulunulamaz.

j) Muayenehane    ve poliklinikler başka bir işyerinin içinde kurulamaz.

k) Veteriner    hekim dışında kişi ve kuruluşlar tarafından, muayenehane veya poliklinik    açılamaz.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İdari    yaptırımlar

MADDE 23    – (1) Bu Yönetmeliğe aykırı    davrananlar hakkında, 5996 sayılı Kanunun 36 ncı ve 6343 sayılı Kanunun 67    nci maddelerine göre işlem yapılır. 6343 sayılı Kanunun 67 nci maddesindeki    fiillerin tekrarı hâlinde, mezkûr Kanunun 72 nci maddesine göre işlem    yapılır.

Yürürlükten    kaldırılan yönetmelik

MADDE 24    – (1) 18/6/2001 tarihli ve    24436 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Veteriner Hekim Muayenehane    ve Poliklinik Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Mevcut    muayenehane ve poliklinikler

GEÇİCİ MADDE    1 – (1) Bu Yönetmeliğin    yürürlüğe girmesinden önce 18/6/2001 tarihli ve 24436 sayılı Resmî    Gazete’de yayımlanan Veteriner Hekim Muayenehane ve Poliklinik    Yönetmeliği kapsamında ruhsatlı muayenehanesi ya da polikliniği olup bu    Yönetmelik hükümlerine uymayan veteriner hekimler, bu Yönetmeliğin    yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içerisinde muayenehanelerini    veya polikliniklerini bu Yönetmelikteki muayenehane veya poliklinik    şartlarına uygun hâle getirerek, mülki idari amire müracaat edip    muayenehane veya poliklinik ruhsatı almak zorundadırlar.

(2) Verilen    süre içerisinde muayenehane ve polikliniklerini bu Yönetmelik hükümlerine    uygun hâle getirerek başvuruda bulunmayanların ruhsatları il müdürlüğünce    iptal edilir.

Yürürlük

MADDE 25    – (1) Bu Yönetmelik yayımı    tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 26    – (1) Bu Yönetmelik    hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 


16 Ekim 2011. 18:20
0 0 Oylar
Okuyucu puanı:
Abone ol
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Bütün yorumları gör
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
0
Düşünceleriniz bizim için önemlidir, lütfen yorum bırakınız.x