Türk Veteriner Hekimleri Mehmet Alkan’a “Devam”Dediler


Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi 44.Dönem Büyük Kongresi Ankara’da yapıldı.

Ankara’da Otel Barcelo Altınel Otelde yapılan Türk Veteriner Hekimler Birliği Menkez Konseyi 44.Dönem  Büyük Kongresine iki aday ile gidildi.Bu adaylar, halen Birliğin Konsey Başkanlığınını yürüten Dr.Mehmet Alkan ile Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Öğretim Görevlesi Prof.Dr.Ayhan Filazi .

27.11.2010 tarihinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan 44.Dönem Büyük Kongresi’nin açılış konuşmasını Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Dr.Mehmet Alkan yaptı.Dr.Alkan yaptığı konuşmada şu noktalara değindi:

Saygıdeğer Meslektaşlarım,

Türk Veteriner Hekimleri Birliğinin 44. olağan Büyük Kongresinde tekrar bir araya gelmekten dolayı
duyduğum memnuniyeti ifade ediyor, hoş geldiniz diyor, hepinize saygılar sunuyorum.
Değerli Meslektaşlarım,Bildiğiniz gibi bundan yaklaşık 6 ay önce yine bu salonda III. TVHB Kurultayını uzun ve yorucu bir hazırlık safhasından sonra 23–24–25 Nisan 2010 tarihinde gerçekleştirdik. Mesleğimizin değişik katmanlarından toplam 400 katılımcı 3 gün boyunca samimi ve demokratik bir ortamda tüm sorunlarımızı,mevcut durumumuzu, geleceğe ait çözüm önerilerimizi tartıştık. Son kurultaydan bugüne
kadar gecen 8 yıl böyle bir kurultayın ne kadar gerekli olduğunu ortaya koydu. Elbette ki kurultay sonucunda ortaya çıkan yeni görüşler ve alınan kararlar halkımızın çıkarlarına ve mesleğimizin yeni vizyonuna önemli katkılar yapacaktır. Katılımcı meslektaş milletvekillerimiz, bakanlığın merkez ve taşra
teşkilatı bürokratları, fakültelerimizin dekan ve öğretim üyeleri, sivil toplum örgütlerinin yöneticileri
ve diğer katılımcı meslektaşlarımız yoğun çaba sarf ettiler. Onlara ne kadar çok teşekkür etsek azdır.
Ayrıca kurultayın yapılmasında bilimsel, maddi ve manevi tüm emeği gecen kişi kurum ve kuruluşlara
teşekkürü bir borç biliyorum. Dünya Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Tjeerd JORNA’nın
kurultayımızı teşrifleri ve 2015 Dünya Veteriner Hekimleri Birliğinin Genel Kongresinin ülkemizde
yapılabileceği ile ilgili görüşmelerde bulunması bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir.

Değerli Meslektaşlarım,
Bugün gerek ülkemiz, gerekse mesleğimiz açısından önemli bir süreçten geçtiğimiz herkesin malumudur.
Bu süreci, giderek artan bir siyasi gerginlik ortamında ülkemizin geleceğini büyük oranda
etkileyecek olan Anayasa değişikliklerinin tartışıldığı, mesleğimiz açısından ise tüm geleceğimizi etkileyecek
olan 2 temel kanun “ Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanun Tasarısı” ile“ Gıda ve Tarım Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı” ve yeniden gündemegelen hayvancılıkta yapılan ithalat furyasının yoğun bir şekilde tartışıldığı kaotik bir ortam olarak tanımlayabiliriz. Biri yasalaşan biri de yasalaşma aşamasında olan bu 2 temel yasa ve hayvancılıkta yapılan ithalat politikaları üzerinde elbette bizim de ciddi eleştirilerimiz var. Fakat bizim farkımızdiğer meslek grupları gibi sübjektif bir yaklaşımla her 2 kanunun ruhunu bilerek veya bilmeyerek
anlamazlıktan gelip, sadece birer istihdam olanağı olarak değerlendirmekten öte, Dünya gerçekleri,
ülke gerçekleri ve bilimsel temellere dayanmaktadır. Bu kanunlarda ve hayvancılıktaki ithalat politikalarında yapılan hataların acısını gelecek yıllarda çarpıcı bir şekilde hep birlikte göreceğiz. Bugün
Tarım Bakanlığı yapısını, hayvansal üretimi, veteriner hizmetlerini, gıda güvenliğini, halk sağlığını
ve çevre sağlığını 50 sene öncesinin perspektifinden değerlendiremeyiz. Tüm gelişmiş ülkelerin bu hayati konular üzerinde geliştirdikleri gerek yasal alt yapısı gerekse sahadaki uygulamalarından bihaber
olamayız. Kendimizden özgün bir şey katmadan bir kısım parçaları alıp uygulamış gibi görünmek kendimizi aldatmadan öteye geçmeyecektir. Biz ülke olarak tercihlerimizde büyük yanlışlıklar yaptık.
Bugün hayvancılığımızın gelmiş olduğu nokta, gıda güvenliğimizdeki zaaflarımız, yurttaşlarımızın
yanlış ve yetersiz beslenmesi, veteriner hizmetlerinin ciddiye alınmaması hep bu yanlış tercihin sonucudur.
Et ve kasaplık hayvan ithalatı konusundaki yanlışlıklar ile ilgili yapmış olduğumuz uyarıların
bugün ne kadar geçerli olduğunu hep birlikle görüyoruz. Çünkü; Yıllardır dile getirdiğimiz hayvancılığımızın sorunları ve çözüm önerilerinin dikkate alınmaması ve yanlış uygulanan hayvancılık politikalarısonucu hayvan sayılarımızın özellikle koyun ve keçide çok büyük oranda azalmasına neden olunmuştur.
Son yıllarda süt fiyatlarının düşüklüğü nedeniyle yüz binlerce damızlık inek ile üreticisinin
kar etmemesi nedeniyle milyonlarca koyunumuz elden çıkarılmıştır. Çiftlik hayvanları kapsamında
dişi materyal stokumuz minimum seviyelere inmiştir. Hayvancılığa yapılan destekler ırk ıslahı ve yem
üretiminde kısmi gelişmeler sağlasa da genelde geçmiş yıllar itibarıyla desteklerin stratejik olarak
 değerlendirilmediği aşikardır. Zamanında makul bütçelerle acil olarak yapılacak müdahalelerle sorunun
önüne geçilebilecekken bugün geçmişte yapılan hataların bedelini uzun yıllar ülke olarak ağır bir
şekilde ödeyeceğiz. 2010 yılı Mart ayında kesinlikle kasaplık hayvan ve et ithalatına müsaade edilmeyeceğini söyleyen yetkililer bir ay sonra göreceli olarak artan et fiyatlarını yanlış bir algılamayla
spekülasyon olarak değerlendirmiş başlangıçta halkımızın makul fiyatlarla et tüketimini amaçlayan
masum ve insani amaçlarla terbiyevi mahiyette alınan sembolik miktarlardaki ithalat kararlarını
hem ülke sayısı olarak hem de miktar olarak artan canlı hayvan ve et ithalatı yanında kurbanlık
hayvan ithalatı kararları izlemiştir. Bu gelişmeler çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk
defa ithal kurbanlıklarla tanışmıştır. Tabii ki bu ithal kurbanlıklar ve diğer kasaplık materyaller
geldikleri ülkede bulunan hastalık riskini de beraberinde getirecektir. Bu durum; hayvan hastalıkları
açısından gelişmiş ülkelere kıyasla zaten kötü durumda olan ülkemizin durumunu daha da zorlaştırmaktadır. Tüm bu gelişmelere karşın biz Türk Veteriner Hekimleri doğruları söylemekten bir an geri durmayacağız. Burada sevindirici olan şudur, memnuniyetle görüyoruz ki hemen hemen tüm meslektaşlarımız bu sorunları ve çözüm yollarını biliyor. Dolayısıyla bu tarihi süreçte bize büyük
görevler düşüyor. Elbette ki donanımımızla, ülke severliğimizle, giderek artan dayanışma ruhumuz ve meslek bilincimizle bu misyonumuzu yerine getireceğiz.

DİĞER HABERLER
Koyun Keçi Panayırı’nda yıkama şov

Değerli meslektaşlarım,
Biliyorsunuz meslek camiası olarak son 4 senede ulusal ve uluslar arası düzeyde büyük organizasyonlar
yaptık. Tüm bu faaliyetlerin elbette ki birçok amacı vardı. Bunlardan birisi de 2015 Dünya Veterinerler Birliğinin Genel Kurulunu ülkemizde yapmaktı. 22 Mayıs 2010 tarihinde Dünya Veterinerler Birliğinin Paris’te olağan üstü toplantısında yapılan oylama sonucu Türk Veteriner Hekimleri Birliğinin müracaatı oybirliği ile kabul edilmiştir. Çok sayıda uluslar arası örgüt temsilcisi,
Dünyanın değişik ülkelerinden veteriner hekimler, çok uluslu şirketlerin temsilcileri ve birçok ülkeninveteriner fakültelerinden toplam 3000 delegenin katılması beklenmektedir. Genel kurulun 2015 yılı Eylül ayında İstanbul’da yapılması planlanmaktadır. Bu organizasyonun hem ülkemiz hem de mesleğimiz açısından önemli olacağı kuşkusuzdur. Tüm meslek camiası olarak bu işin altından yüz akı ile çıkabilmek için şimdiden çalışmalara başlayacağımızdan kimsenin kuşkusu olmamalıdır. Hep birliktebaşaracağız. Bu arada önemli gördüğüm 2 konuyu da burada ifade etmekten geçemeyeceğim.

Birincisi, ULUSLAR ARASI KATILIMLI III. TÜRKİYE ZOONOTİK HASTALIKLAR SEMPOZYUMU 1-2 Kasım tarihlerinde Ankara TOBB’a bağlı ETÜ Konferans Salonunda başarı ile gerçekleştirildi. Toplantıya yoğun olarak her iki Bakanlığın temsilcileri, Tıp ve Veteriner fakültelerinin öğretim üyeleri, Mesleki
örgüt temsilcileri ile sahada çalışan tabip ve veteriner hekimler katıldı.

DİĞER HABERLER
Ne olacak şu tavukçuluğun hali?

TVHB’nin uzun zamandan beri aktüel hale getirmeye çalıştığı TEK DÜNYA, TEK SAĞLIK yaklaşımı çerçevesinde üçüncüsü yapılan Sempozyuma bizimle birlikte Tarım Bakanlığı KKGM, Sağlık Bakanlığına bağlı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı ile Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği organizasyonda görev aldı.
400’ü aşkın kayıtlı katılımcının 2 gün boyunca devamlı takip ettiği Sempozyumda, Tularemi, Brucella,
Kuduz, KKKA, Antrax, Batı Nil Virüsü ve Hanta virüs konuları Veteriner ve Beşeri Hekim Bilim insanları
tarafından detaylı olarak ele alındı.

Sempozyumda Beşeri hekimlerin katılım ve ilgisinin daha yoğun olduğunun gözlemlenmesinin yanında
zoonotik hastalıklarla mücadele disiplinler arası işbirliği ve sektörler arası koordinasyonun
farkındalığının giderek arttığı memnuniyetle müşahede edildi. Sempozyum sonuç raporunun hazırlanarak
ilgili Bakanlıklara ve diğer kuruluşlara gönderilmesi kararlaştırıldı.

İkincisi ise, Merkez konseyi TS EN İSO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Faaliyetleri Haziran ayı içinde
başlatılmış olup sistem kurulumu ve eğitim süreci Ekim ayı içinde tamamlanmıştır. Yapılan belgelendirme
denetimi sonucunda TVHB Merkez Konseyi TÜRKAK onaylı FC Belgelendirme LTD ŞTİ.
tarafından belgelendirilmiştir. Tamamlanan kalite yönetim sistemi faaliyetlerine ek olarak TS EN ISO
/ IEC 17024 Personel Belgelendirme Sistemi kapsamında çalışmalarına devam etmektedir.

Değerli meslektaşlarım,

Diğer meslek örgütlerimiz, mesleki ihtisas derneklerimiz ve fakültelerimiz çok sayıda faaliyet yapıyorlar.
Bu gayretleri takdir ile karşılıyoruz ve hepsine teşekkür ediyoruz. Bugün memnuniyetle görülüyor
ki Veteriner bölge odalarımızın önemli bir kısmı çok yoğun ve fedakârca çalışıyorlar. Daha
önce sadece İstanbul, Adana ve İzmir gibi birkaç odamız hizmet binasına sahipken, bugün 25 odamız
kendi sahip oldukları binalarda hizmet veriyor ve 10’a yakın odamız ise kendi yerlerine sahip olabilecekleri
ekonomik güce sahiptirler. Biz TVHB olarak bu odalarımıza elimizden geldiği katkıyı veriyoruz
ve bundan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Benim kesin ve değişmeyen inancım şu ki, bizim bölge
odalarımız ne kadar güçlü olursa biz o kadar güçlü oluruz. Fakültelerimiz, diğer meslek örgütlerimiz
ve mesleki ihtisas derneklerimiz ne kadar güçlü olursa biz ülke ve meslek olarak o kadar çok mesafe
kat edebiliriz. Evet, zayıf yönlerimizi ben de biliyorum. Basınla ilişkilerimiz yeterli değil, politik ve bürokratik lobimiz yok, halkımızı mesleğimizin önemi konusunda yeteri kadar bilgilendiremedik. Fakat
hep birlikte bunları aşabileceğimize inancım tamdır.

DİĞER HABERLER
Şeker Hastalarına Her Gün 2 Yumurta

44. Büyük Kongremizin ülkemize ve mesleğimize hayırlar getirmesi ve daha aydınlık günlere ulaşmak
dileğiyle hepinize saygılar sunuyorum.”.

Dr.Mehmet Alkan’ın konuşmasının ardından program uygulandı.

28.112010 tarihinde saban 09.00 da başlayan seçim,saat 17.00’de sona erdi.

Hemen tasnif heyeti görev alarak sandıktan çıkan oyları saydılar ve yapılan tasnif sonunda Dr.Mehmet Alkan 195 oy ve Prof.Dr.Ayhan Filazi ise 128 oy aldı.

Böylelikle Dr.Mehmet Alkan seçimler sonunda tekrar Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanlığına seçildi.

Seçilerin ardından aynı otelde bir gala yemeği verildi.

Seçim Müdürü Cemal KAYA ve Çankaya 2.İlçe Seçikm Kurulu Başkanı Ümit Nuri DÜNDAR’ın onayladığı listeye göre seçim sonuçları şöyle oluştu:

Merkez Konseyi Asil Üyeler:

Mehmet ALKAN, 
Arif ALTINTAŞ,
Ali KOÇ,
Nahit YAZICIOĞLU,
Ender YARSAN,
Talat GÖZET,
Sinan AKTAŞ,
Ayhan FİLAZİ,
Ufuk Tansel ŞİRELİ,
Cevat SÖNMEZ,
Adil ADIGÜZEL,
Hilmi Ergin DEDEOĞLU,
Kemal Akın SANAL,
Nurgül SÖĞÜT

YEDEK ÜYELER

Ümit ÇERÇEL,
Mevlüt KÜÇÜK,
Halis AKÇAY,
Kürşat AŞKUR,
Yalçın BİLİCİ,
Ömer Faruk SARI,
Halil EROL,
Necati DİLSİZ,
Aziz Arda SANCAK,
Serdar ERTAŞ,
Atilla ÖZGÜR,
Şahin ÖNER,
Adnan AYAN,
Damla ASLAN.

YÜKSEK HAYSİYET DİVANI ASİL ÜYELER

Özcan AYDIN,
Cengiz ALDEMİR,
Yasin DEMİRKAN,
Erhan BİLGE,
Namık Celal ÖZEKİN,
Turan NALBANTOĞLU,
Can DEMİR,
Şakir Doğan TUNCER,
Hüseyin DEDE,
Aydın USLU,
Önder YILDIZ,
Duran ALICI,
Mahmut ÖKTEN,
Mehmet KILIÇ,

YEDEK ÜYELER

Ahmet ACAR,
Mehmet Ali KUMLU,
Mahmut Zühtü ÇEVİK,
Tahir GONCAGÖNÜL,
Pürhan Barbaros TUNCER,
Yavuz AYBİRDİ,
Hidayet BOZOĞLU,
Sinan CEVİZLİ,
Halil RUŞEN,
Remzi AKDOĞAN,
M.Fikri BOYACIOĞLU,
Muhittin BASTEM,
Bahadır ÖZTÜRK,
Mustafa YORGANCI.

DENETLEME KURULU

Erdoğan ŞAHİN,
Ali İhsan AKIN,
Enver ÖZBEZEK,
Yalçın KÖKSAL,
Yılmaz ARAL,
Abdülkadir ASLAN,

YEDEK ÜYELER

Önder SEHAR,
Hüseyin SAKA,
Mevlüt GERÇEKÇİOĞLU,
Ali ÇİRİŞ,
Sait KAYA,
Ramazan GÜLER.


28 Kasım 2010. 20:23
0 0 Oylar
Okuyucu puanı:
Abone ol
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Bütün yorumları gör
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
0
Düşünceleriniz bizim için önemlidir, lütfen yorum bırakınız.x