Sınır Kontrol Noktası Yönetmeliği Yayımlandı…


VETERİNER SINIR KONTROL NOKTASI MÜDÜRLÜKLERİNİN
GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç ve kapsam

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; ülkemize giriş yapan canlı hayvan,

hayvansal yan ürünler dahil tüm hayvansal ürün ve hastalık bulaştırma riski olan sap,

saman gibi bir takım bitkisel ürünlerin kalite ve sağlık yönünden kontrollerinin yapılarak

insan ve hayvan sağlığının korunmasını sağlamak ve hayvan hastalıklarının yayılması riskini

azaltmak, dış sınırlarda idari kapasiteyi güçlendirmek suretiyle veteriner kontrol hizmetlerini

desteklemek ve yürütülen veteriner kontrollerinin Avrupa Birliği mevzuatına paralel olarak

yapılmasını sağlamak amacıyla kurulan veteriner sınır kontrol noktalarının çalışma, görev ve

yetkileri ile Merkezi Yetkili Makamın görev, yetki ve sorumluluklarına dair usul ve esasları

düzenlemektir.

             Dayanak

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 7/8/1991 tarihli ve 441 sayılı Tarım ve Köyişleri

Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu

maddesine, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem

Kanununun 4 üncü, 6 ncı ve 22 nci maddelerine dayanılarak ve aşağıdaki AB mevzuatları

dikkate alınarak hazırlanmıştır:

             a) Avrupa Birliğine Üçüncü Ülkelerden Gelen Canlı Hayvanların Veteriner

Kontrollerinin Organizasyonunu Düzenleyen Prensiplere İlişkin Hükümleri Ortaya Koyan ve

89/662/EEC, 90/425/EEC ve 90/675/EEC sayılı Direktifleri Değiştiren 15/7/1991 tarihli ve

91/496/EEC sayılı Konsey Direktifi,

             b) Avrupa Birliğine Üçüncü Ülkelerden Gelen Ürünlerin Veteriner Kontrollerinin

Organizasyonunu Düzenleyen Prensiplere İlişkin Hükümleri Ortaya Koyan 18/12/1997 tarihli

ve 97/78/EC sayılı Konsey Direktifi,

             c)  İç Pazarın Tamamlanması Açısından Bazı Canlı Hayvanlar ve Ürünlerin Topluluk İçi

Ticaretinde Veteriner ve Zooteknik Kontrollerini Ortaya Koyan 1990/425 sayılı Konsey Direktifi,

             ç) İnsan Tüketimi İçin Amaçlanmış Hayvansal Ürünlerin Resmi Kontrollerinin

Organizasyonuna İlişkin Kuralları Ortaya Koyan 854/2004 sayılı Avrupa Birliği Parlamentosu

ve Konsey Tüzüğünü,

             d) Üçüncü Ülkelerden Topluluğa Giriş Yapan Ürünlerde Yapılacak Veteriner

Kontrollerinden Sorumlu Sınır Kontrol Noktalarının Onaylanmasına İlişkin Şartları Ortaya

Koyan 812/2001 sayılı Komisyon Kararı,

             e)  Topluluğa giriş yapan canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin veritabanı için talep

edilen minimum verilerin oluşturulmasına ilişkin 6/6/1997 sayılı ve 97/394/EC sayılı Komisyon

Kararı.

             Tanımlar

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

             b) Belge kontrolü: Veteriner Sağlık Sertifikası ve sevkiyata eşlik eden diğer belgelerin

kontrolünü,

             c) Bitkisel ürün: Hayvan hastalığı bulaştırma riski olan sap, saman gibi bitkisel ürünleri,

             ç) Canlı hayvan: Suda yaşayan hayvanlar, sürüngenler ve amfibik hayvanlar dahil

omurgalı ve omurgasız canlıları,

             d) Fiziksel kontrol: Numune alma ve laboratuvar testlerini de içeren sevkiyatın kendisi

üzerinde yapılan kontrolü,

             e) Giriş: Malların Türkiye Gümrük Bölgesine ve serbest bölgelere girişi, ithalatı ve

transit rejimine tabi tutulması,

             f) Hayvansal ürün: İnsan tüketimine sunulan hayvansal gıda ve insan tüketimine

yönelik olmayan hayvansal yan ürün ve üreme ürünleri dahil tüm hayvansal ürünleri,

             g) Hayvansal yan ürün: Yetiştiricilikte kullanılmayacak olan sperma, ovum, embriyo

dahil, insanlar tarafından tüketimi amaçlanmayan hayvan kökenli ürünler veya

hayvanların bütün vücut veya parçaları ile artıkları,

             ğ) Kimlik kontrolü: Veteriner sağlık sertifikası ve mevzuatın belirlediği sevkiyata eşlik

eden diğer belgelerde beyan edilen bilgilerle sevkiyatın birbirini tutup tutmadığını anlamak

amacıyla görsel olarak yapılan kontrolü,

             h)   Merkezi Yetkili Makam: Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,

             ı)  Resmi veteriner hekim: 5996 sayılı Kanun kapsamında verilen görevleri Bakanlık

adına yapan Bakanlık personeli veteriner hekimi,

             i) Sevkiyat: Aynı tipten olan, aynı veteriner sağlık sertifikası veya veteriner

mevzuatının öngördüğü başka bir belgenin eşlik ettiği, aynı nakliye vasıtaları ile taşınan ve

aynı yabancı ülkeden/bölgeden gelen bir miktar canlı hayvan, hayvansal ürün ve hayvan

hastalığı bulaştırma riski olan sap, saman gibi bitkisel ürünleri,

             j) Tehlike: İnsan ve hayvan sağlığı açısından olumsuz etki yaratma potansiyeli

bulunan canlı hayvan, hayvansal ürün ve bazı bitkisel ürünlerin biyolojik, kimyasal veya

fiziksel etmenler ile bulaşık olma şüphesi ve varlığını,

             k) Veteriner kontrolü: Veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğünde, Merkezi Yetkili

Makam tarafından yetkilendirilen ilgili personelin, hayvan ve insan sağlığını doğrudan veya

dolaylı olarak korumak amacıyla sınır kontrol noktalarında yürütülen belge, kimlik ve fiziksel

kontrolleri kapsayan her türlü resmi kontrolü,

             l) Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü: Merkezi Yetkili Makam tarafından

yetkilendirilmiş olan canlı hayvan, hayvansal ürünler ve hayvan hastalığı bulaştırma riski

olan sap, saman gibi bitkisel ürünlerin ülkeye girişlerinde veteriner kontrollerinin yürütüldüğü

gümrüklü saha içindeki doğrudan merkeze bağlı birimi,

             m) Yardımcı sağlık hizmetleri personeli: Bu Yönetmelik uyarınca, gerekli faaliyetleri

yerine getirebilecek özelliklere sahip olan, Bakanlık tarafından görevlendirilen ve resmi

veteriner hekimin yetki ve sorumluluğu altında çalışan veteriner sağlık teknisyeni, veteriner

DİĞER HABERLER
Erpiliç Ali Ericek Uygulama Camisi ibadete açıldı.

sağlık teknikeri ve laborantı,

             n) Yükten sorumlu kişi: Gümrük mevzuatı uyarınca, sevkiyat ile ilgili gümrük

mevzuatının kapsadığı çeşitli durumların gelişiminden sorumlu gerçek veya tüzel kişi ve

ayrıca bu kişinin bu Yönetmelik ile belirlenen kontrolleri ve/veya formaliteleri izleme

sorumluluğunu üstlenen temsilcisini  ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görev, Yetki, Sorumluluk, İdari Yapı ve Yükümlülükler

             Merkezi Yetkili Makamın görev, yetki ve sorumlulukları

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelik çerçevesindeki veteriner sınır kontrol noktası

müdürlüklerinin görev ve çalışma esasları ile ilgili işlemlerin yürütülmesi Merkezi Yetkili

Makamın yetki ve sorumluluğu altındadır.

             (2) Merkezi Yetkili Makam, canlı hayvan, hayvan hastalığı bulaştırma riski olan sap,

saman gibi bitkisel ürünler ve tüm hayvansal ürünlerin ülkeye girişi ile ilgili aşağıda belirtilen

görevleri yerine getirir;

             a) Veteriner sınır kontrol noktası müdürlüklerinde yürütülecek iş ve işlemleri belirlemek

ve bunlara ilişkin mevzuat, iş ve işlemlerde kullanılacak bilgileri hazırlamak, güncellemek ve

dağıtmak,

             b) Hayvan ve halk sağlığı için tehdit oluşturabilecek tüm unsurlara yönelik gerekli

tedbirleri almak,

             c) Veteriner sınır kontrol noktası müdürlüklerinde yürütülen işlemlerde kullanılmak

üzere bilgisayar destekli veri tabanını oluşturmak,

             ç) Veteriner sınır kontrol noktası müdürlükleri arasında koordinasyonu ve bilgi akışının

sürekliliğini sağlamak için gerekli tedbirleri almak,

             d) İthalat ve transit konularında diğer ülkelerle işbirliği yapmak,

             e) Gümrük Müdürlükleri ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyon sağlamak

ve işbirliği yapmak,

             f) Veteriner sınır kontrol noktası müdürlükleri personeline ilgili konularda gerekli

eğitimleri vermek veya verilmesini sağlamak,

             g) Veteriner sınır kontrol noktası müdürlüklerinin kontrolü, denetimi ile yürütülen resmi

kontrollerden alınacak ücretleri belirlemek, merkezi veri tabanının işletilmesi ve geliştirilmesi

için gerekli işlemleri yapmak,

             ğ) Veteriner sınır kontrol noktası müdürlüklerinin bu Yönetmelik çerçevesindeki

denetim ve kontrollerini yapmak.

             (3) Ülkedeki serbest bölgeler, geçici depolama yerleri, gümrük antrepoları ve gemi

kumanyacıları ile ilgili ülkeye tüm hayvansal ürün ve hayvan hastalığı bulaştırma riski olan

sap, saman gibi bitkisel ürünlerin girişinde insan ve hayvan sağlığını ilgilendiren hususlara

ilişkin usul ve esaslar, ilgili kurum ve kuruluşların görüşü alınarak Bakanlıkça çıkarılacak

mevzuat ile belirlenir.

             Veteriner sınır kontrol noktası müdürlüklerinin idari yapısı ve bölümleri

             MADDE 5 – (1) Veteriner sınır kontrol noktası müdürlükleri doğrudan merkeze bağlı

taşra birimleri olarak çalışır ve Bakanlığın görevlendireceği bir müdür ve Bakanlığın

görevlendireceği sayıda resmi veteriner hekim, veteriner sağlık teknisyeni, laborant, memur,

veri hazırlama ve kontrol işletmeni unvanlı personelden oluşur.

             (2) Veteriner sınır kontrol noktası müdürlükleri sevkiyat türlerine göre aşağıdaki

birimlerden oluşur.

             a) Veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğü canlı hayvanlar, insan tüketimine yönelik

olan hayvansal ürünler ve insan tüketimine yönelik olmayan hayvansal ürünler olmak üzere

üç gruba ayrılan sevkiyat türlerinden biri ya da birden fazlası için, deniz, kara, demiryolu ve

havayolu olarak bulunduğu yerdeki ticaret akışına göre yetkilendirilebilir.

             b) Veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğü; idari bölüm, personel odaları,

yetkilendirildiği her bir sevkiyat türü için; muayene odası, laboratuvar, yükleme ve boşaltma

alanı, oda ısısında, soğutulmuş ve dondurulmuş olmak üzere depolar, dezenfeksiyon odası,

atık odası gibi bölümlerden oluşur.

             c) Veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğü bünyesinde ihtiyaca göre halihazırda

yetkilendirilmiş olduğu sevkiyat türü için yeni çalışma bölümleri oluşturulabilir veya

yetkilendirilebilir.

             Veteriner sınır kontrol noktası müdürlüklerinin görevleri, sorumlulukları

             MADDE 6 – (1) Veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğünün görevleri aşağıda

belirtilmiştir.

             a) Canlı hayvan, tüm hayvansal ürünler ve hayvan hastalığı bulaştırma riski olan

sap, saman gibi bitkisel ürünlerin ülkeye girişinde doküman kontrolü, kimlik kontrolü ve

fiziksel kontroller gibi resmi kontrolleri yürütür.

             b) Canlı hayvan, hayvansal ürün ve hayvan hastalığı bulaştırma riski olan sap,

saman gibi bitkisel ürünlerin ülkeye girişinde yürütülen resmi kontroller sonucunda, insan ve

hayvan sağlığı için tehlike arz eden şüpheli bir durumda ileri tetkikleri yapar veya

yaptırılmasını sağlar. Tetkikler sonucunda uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda gerekli

önlemleri alır ve derhal Merkezi Yetkili Makama bilgi verir.

             c) Canlı hayvan, hayvansal ürün ve hayvan hastalığı bulaştırma riski olan sap,

saman gibi bitkisel ürünlerin ülkeye girişi yasaklı veya izinli olan ülke/bölge/işletmelerin

güncel listesini, model veteriner sağlık sertifikalarını ve diğer belgeleri bulundurur.

             ç)  Ülkeye canlı hayvan, hayvansal ürün ve hayvan hastalığı bulaştırma riski olan

sap, saman gibi bitkisel ürünlerin girişini kısıtlayan ya da yasaklayan tüm kararların

nüshalarını bulundurur.

             d) Ülkedeki tüm veteriner sınır kontrol noktası müdürlükleri ile devamlı iletişim kurar ve

mevcut veteriner sınır kontrol noktası müdürlüklerinin ayrıntılı listesini bulundurur.

             e) Ülkedeki serbest bölgelerin, geçici depolama yerlerinin, gümrük antrepolarının ve

gemi kumanyacılığı yapan işletmecilerin listelerini bulundurur, serbest bölgelerde yer alan

DİĞER HABERLER
Günü kurtaran balıkçı hamsiyi bitirdi

hayvansal ürün depolayacak geçici depolama yerlerini ve gümrük antrepolarını onaylar,

düzenli denetimini yapar ve kontrol kayıtlarını tutar.

             f) Transit durumunda girişin yapılacağı veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğündeki

sorumlu personel sevkiyatın çıkışının yapılacağı veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğüne

sevkiyat hakkında detaylı bilgiyi iletir. Sevkiyatın çıkışını yapan veteriner sınır kontrol noktası

müdürlüğündeki sorumlu personel sevkiyatın çıkış yaptığına dair bilgiyi giriş veteriner sınır

kontrol noktası müdürlüğüne bildirir.

             g) Ülkeye girişi gerçekleşmiş canlı hayvan, hayvansal ürün ve hayvan hastalığı

bulaştırma riski olan sap, saman gibi bitkisel ürünlerin verilerini veteriner sınır kontrol noktası

müdürlüğünde oluşturulmuş veritabanına girer, güncel kayıtlarını tutar.

             ğ) Ülkeye girişine izin verilmeyerek geri gönderilen, imha edilen ya da özel işleme

tabi tutulan bütün sevkiyatların kaydını tutar. Ülkeye girişi hayvan ve insan sağlığı yönünden

tehlike oluşturması sebebiyle reddedilmiş bir sevkiyata ilişkin bilgiler Bakanlığa ve ülkedeki

diğer veteriner sınır kontrol noktası müdürlüklerine derhal bildirilir.

             h) Laboratuvar testleri yapılması amacıyla veteriner sınır kontrol noktası

müdürlüklerinde sevkiyatlardan alınan bütün numuneler ile istenilen laboratuvar testlerinin

ayrıntıları ve bütün test sonuçlarının kaydını tutar.

             ı) İlgili Gümrük Müdürlüğü ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlar ile sürekli işbirliği ve

iletişim içinde bulunur.

             i) Bakanlıkça verilecek diğer görevleri yerine getirir.

             İthalatçı veya yükten sorumlu kişinin sorumlulukları

             MADDE 7 – (1) İthalatçı veya yükten sorumlu kişinin sorumlulukları aşağıda

belirtilmiştir.

             a) İthalatçı veya yükten sorumlu kişi, veteriner kontrollerine tabi sevkiyata eşlik eden

belgeleri usulüne uygun şekilde düzenlemek ve sevkiyatın ülkeye giriş yapacağı veteriner

sınır kontrol noktası müdürlüğüne veya Bakanlıkça yetkilendirilmiş il müdürlüklerine sunmak

zorundadır. Ayrıca, ithalatçı veya yükten sorumlu kişi veteriner kontrolleri esnasında her türlü

kolaylığı göstermek, sevkiyatın red edilmesi durumunda malı sahiplenmek ve sevkiyatın

nihai varış yerine ulaşması için gerekli önlemleri almak zorundadır.

             b)  İthalatçı veya yükten sorumlu kişi, Merkezi Yetkili Makamın belirleyeceği usul ve

esaslara göre sevkiyatın ayrıntılı tanımını sevkiyat canlı hayvan ise en az bir gün önceden,

sevkiyat hayvansal ürün ise ülkeye girişinden önce ülkeye giriş yapacağı Veteriner Sınır

Kontrol Noktası Müdürlüğüne veya Bakanlıkça yetkilendirilmiş il müdürlüklerine yazılı olarak

veya elektronik ortamda göndermekten sorumludurlar.

             c) Sevkiyatın veteriner sınır kontrol noktası müdürlüklerinde depolanmasından

doğacak olan masraflar ile sevkiyatın gümrük işlemleri, laboratuvar analiz ücretleri, red

durumunda geri gönderilmesi, imha edilmesi veya insan ve hayvan sağlığını tehdit

etmeyen durumlarda başka amaç doğrultusunda kullanılması için yapılan işlemlerden

doğan tüm masraflar ithalatçı ve/veya yükten sorumlu kişiye aittir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Personel, Personelin Görev ve Sorumlulukları ile Eğitim

             Görevli personel

             MADDE 8 – (1)  Veteriner sınır kontrol noktası müdürlüklerinde görevlendirilecek

personel için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A)

bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen genel şartlara ek olarak

aşağıdaki özel şartlar aranır;

             a) Veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğünün en üst amiri olan müdür için en az üç

yıl ithalat ve transit konularında çalışmış olmak.

             b) Veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğünde çalışacak resmi veteriner hekim için,

veteriner hekimlik, su ürünleri, halk sağlığı, gıda güvenliği ve hijyeni, hayvan sağlığı, üretim,

nakliye ve kesim sırasında hayvan refahı, insan sağlığına ilişkin gıda kaynaklı risklerin

kontrolü ve engellenmesi konularına hakim olmak ve ithalat ve transit konularında tercihen

en az üç yıl çalışmış olmak ve tercihen farmasötik maddeler hakkındaki ulusal mevzuata,

Dünya Ticaret Örgütü, Kodeks Alimentarius, Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatı konularına,

HACCP yöntemleri, kavramları ve ilkelerine, gıda üretimine ilişkin çevresel konulara (atık

yönetimi dahil) ve bilgisayar kullanımına hakim olmak, basit laboratuvar uygulamalarında

tecrübeli olmak.

             c) Veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğünde çalışacak yardımcı sağlık hizmetleri

personeli için aşağıdaki şartlar aranır.

             1) Veteriner sağlık teknisyeni ve laborantlar için, Anadolu tarım meslek liselerinden ve

tarım meslek liselerinden mezun olmak ve en az üç yıl ilgili konularda tecrübe sahibi olmak.

             2) Veteriner sağlık teknikeri için, fakültelerin ilgili 2 yıllık meslek yüksek okullarından

mezun olmak.

             3) Ayrıca, gelen ürünün özelliğine bağlı olarak gerektiğinde Merkezi Yetkili Makamın

uygun görüşü ile çeşitli meslek gruplarından personel, veteriner sınır kontrol noktası

müdürlüğünde yardımcı sağlık hizmetleri personeli olarak çalıştırılabilir.

             ç) Müdür ve resmi veteriner hekim atamalarında, dil gerekliliği bakımından, İngilizce,

Almanca ve Fransızca dillerinden en az birinden, son iki yıl içerisinde Kamu Personeli Dil

Sınavından (C) veya üzeri ya da uluslararası geçerliliği olan yabancı dil bilgisi seviye tespit

sınavlarından veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından eşdeğer puan almış

olanlar tercih edilir.

             d) Destek hizmetlerini yürütecek olan idari personel sayısı, toplam personel sayısının

             yüzde yirmi beşini geçemez.

DİĞER HABERLER
Yumurta ihracat raporu

             Personelin görev ve sorumlulukları

             MADDE 9 – (1) Veteriner sınır kontrol noktası müdürlüklerinde görevlendirilen

personelin görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

             a) Veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğünün en üst amiri olan müdür; veteriner

sınır kontrol noktasının görev ve sorumlulukları dahilindeki faaliyetlerin düzgün ve vaktinde

yapılması için Müdürlük içinde görev dağılımını yapmak, veteriner sınır kontrol noktası

müdürlüklerindeki dokümantasyonun usulüne uygun olarak yapılmasını sağlamak, resmi

kontrolleri yapan personeli koordine etmek ve çalışmalarını takip etmek, çalışmaları ilgili

mevzuata göre yürütmek, diğer ilgili kurum ve kuruluşlar ile sürekli işbirliğini koordine etmek

ve Bakanlıkça verilecek diğer görevleri yapmaktan sorumludur.

                b) Veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğünde istihdam edilen resmi veteriner

hekim; canlı hayvan, hayvansal ürün ve hayvan hastalığı bulaştırma riski olan sap, saman

gibi bitkisel ürünlerin Ülkeye girişinde Bakanlıkça belirlenen resmi kontrolleri yürütmek ve

sevkiyat hakkında karar vermek, yürütülen resmi kontroller sonucunda insan ve hayvan

sağlığı için tehlike oluşturacak bir şüphe durumunda ileri tetkikleri yapmak veya yaptırmak,

yine şüphe durumunda tüm güvenlik önlemlerini almak, canlı hayvan sevkiyatında hayvan

refahı kurallarına uygunluğu kontrol etmek, gerekli hallerde veteriner sınır kontrol

noktasındaki tüm görev ve sorumlulukları ve verilecek diğer görevleri yerine getirmek ile

yükümlüdür. İstisna olarak, su ürünlerinin ülkeye girişinde yürütülecek olan resmi kontrollerde

su ürünleri mühendisi yukarıda belirtilen tüm görev ve sorumlulukları yerine getirebilir.

             c)  Veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğünde istihdam edilen resmi veteriner

hekimin yetki ve sorumluluğu altında çalışan yardımcı sağlık hizmetleri personeli, belgeleri

kontrol etmek, numune alımı ve genel analizlerin yapılmasını gerçekleştirerek fiziksel

muayene ve kimlik kontrollerini yürütmek ve idari görevler ile ilgili iş ve işlemlere yardımcı

olmak ve verilecek diğer görevleri yerine getirmekten sorumludur.

             ç) Veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğünde istihdam edilen idari personel,

veteriner sınır kontrol noktasında yürütülen destek hizmetlerine ilişkin olarak verilen güncel

işleri yapmaktan ve verilecek diğer görevleri yerine getirmekten sorumludur.

             Eğitim

             MADDE 10 – (1) Merkezi Yetkili Makam, veteriner sınır kontrol müdürlükleri personeline

aşağıda belirtilen konuları kapsayan eğitimler verir veya verilmesini sağlar.

             a) Veteriner hekimlik, halk sağlığı, gıda güvenliği ve hijyeni, hayvan sağlığı, üretim,

nakliye ve kesim sırasında hayvan refahı ve farmasötik maddeler hakkındaki ulusal

mevzuat ve Avrupa Birliği mevzuatı.

             b) Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), Sağlık ve Bitki Sağlığı Anlaşması (SPS), Kodeks

Alimentarius, Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatı (OIE) kapsamında Ortak Tarım Politikası, piyasa

tedbirleri, dolandırıcılık tespiti ilkeleri.

             c) HACCP yöntemleri, kavram ve ilkeleri,

             ç) İnsan ve hayvan sağlığını korumaya yönelik hayvan hastalıkları ve zoonoz

hastalıklar ile gıda kaynaklı risklerin kontrolü ve engellenmesi.

             d) Veri işleme ve biyoistatistik uygulamaları.

             e) Atık yönetimi.

             f) Bakanlıkça gerekli görülen diğer konular.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Bilgisayar destekli veri tabanı

             MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında talep edilen tüm bilgiler bilgisayar

destekli veri tabanında saklanır.

             (2) Kayıtlar, ilgili ulusal ve Avrupa Birliği ortak veri tabanları ile uyumlu ve söz konusu

veri tabanları ile bilgi değişimine uygun olacak şekilde tutulur.

             (3) Bilgisayar destekli veri tabanında asgari olarak aşağıdaki bilgiler bulunur.

             a) Ülkede bulunan tüm veteriner sınır kontrol noktası müdürlüklerinin isimlerini ve

kodlarını içeren bilgiler.

             b) Sevkiyata ait bilgiler;

             1) Sevkiyatın nevi, GTİP numaraları,

             2) Sayı/miktar/ birim,

             3) İhracatçı ülke (ISO kodu ile beraber),

             4) Orijin işletmenin adı, adresi ve varsa onay numarası,

             5) Varış işletmesinin adı, adresi.

             c) Yürütülen kontrollere ilişkin bilgiler;

             1) Doküman Kontrolü,

             2) Kimlik Kontrolü,

             3) Fiziksel Kontrol,

             4) Laboratuvar Kontrolü.

             ç) Sonuca ait bilgiler;

             1) Onaylandı (tarih),

             2) Geri iade edildi (tarih),

             3) İmha edildi (tarih),

             4) İşleme tabi tutuldu (tarih).

             Kontrol ücretleri

             MADDE 12 – (1) Veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğü tarafından yapılan

kontroller, analizler ve verilen hizmetler için alınacak ücretler, 28/12/2006 tarihli ve 26390

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri

Uygulama Yönetmeliği esaslarına göre belirlenir.

             İthalat yapmak üzere yetkilendirilmiş il müdürlükleri

             GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Canlı hayvan, hayvansal ürün ve hayvan hastalığı bulaştırma

riski olan sap, saman gibi bitkisel ürünlerin ülkeye giriş işlemlerini yapmak üzere Bakanlıkça

yetkilendirilmiş il müdürlükleri, yetkileri kaldırılıncaya kadar 6 ncı, 7 nci, 11 inci ve 12 nci

maddelere uygun olarak resmi kontrolleri yürütür.

             Yürürlük

             MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  

             Yürütme

             MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.


1 Ocak 2011. 15:57
0 0 Oylar
Okuyucu puanı
Abone ol
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Bütün yorumları gör
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
0
Düşünceleriniz bizim için önemlidir, lütfen yorum bırakınız.x