Yalancı Tavuk Veba’sı Hastalığı’nda Aşısız Arilik


Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Resmî Gazete 12 Kasım 2011 CUMARTESİ

Sayı : 28110

YALANCI TAVUK VEBASI HASTALIĞINDA AŞISIZ ARİLİK

PROGRAMINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; aşısız arilikte yalancı tavuk vebası hastalığıyla ilgili yapılacak iş ve işlemleri düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; yalancı tavuk vebası hastalığı yönünden ülke genelinde veya bir veya birden fazla bölgesinde veya bir veya birden fazla bölümünde aşısız arilik statüsünün elde edilmesine ilişkin iş ve işlemler ile yalancı tavuk vebası yönünden antikor tespitine yönelik yürütülecek numune alma ve laboratuvarda uygulanacak prosedürleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 4 üncü maddesi ile 4/9/2011 tarihli ve 28044 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yalancı Tavuk Vebası Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliğinin 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

b) Bölge veteriner kontrol enstitüsü: Kuruluşun bulunduğu ilin veteriner hizmetleri yönünden bağlı olduğu Yalancı Tavuk Vebası hastalığının teşhisinden, mücadelesinden ve gözetim programlarından sorumlu olan doğrudan Bakanlığa bağlı veteriner kontrol enstitü müdürlükleri ve Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitü Müdürlüğünü,

c) Genel müdürlük: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,

DİĞER HABERLER
Vefat ve Başsağlığı:

ç) İl müdürlüğü: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı il müdürlüklerini,

d) Ulusal Referans Laboratuvar: Genel Müdürlükçe Yalancı Tavuk Vebası hastalığı konusunda analiz, metot ve standartlarının belirlenmesi, laboratuvarlara yerleştirilmesi, kontrol edilmesi, ileri işlemleri yapılması ve gerek duyulduğunda diğer laboratuvarlar tarafından yapılan analizlerin doğrulanmasından sorumlu olmak üzere Bakanlık tarafından yetkilendirilen laboratuvarı,

ifade eder.

Program

MADDE 5 – (1) Bakanlık gerektiğinde, ülkemizin bir bölgesi, bölgeleri, bölümleri veya ülke genelinde, aşısız yalancı tavuk vebası hastalığı statüsüne sahip olmak amacıyla uluslararası kurum veya kuruluşlara yine bu kurum ve kuruluşların standartlarına uygun olarak bir program sunabilir.

(2) Yalancı Tavuk Vebası yönünden antikor tespitine yönelik serolojik testler Ek-1’e uygun olarak yapılır.

(3) Ulusal referans laboratuvarın bağlı olduğu enstitü pozitif serum örneklerini temin ederek bölge enstitülere göndermekle yükümlüdür.

Serolojik testler

MADDE 6 – (1) Program içindeki damızlık sürülerinin, yalancı tavuk vebası hastalığı varlığı açısından yılda en az bir kez serolojik açıdan izlenmesi esastır.

(2) Birinci fıkradaki kısıtlama yarışçı güvercinler için uygulanmaz.

Kısıtlama

MADDE 7 – (1) Arilik talebinde bulunulan veya arilik talebi onaylanan bölgelerde, bölümlerde veya ülke genelindeki işletmelerde son 12 ay içerisinde yalancı tavuk vebası hastalığına karşı aşılanmış herhangi bir kanatlı hayvan bulundurulamaz. Bu işletmelerdeki hayvanlar yalancı tavuk vebası hastalığına karşı aşılanamaz.

DİĞER HABERLER
"Şakir" sonunda muradına erdi

Numune alma ve sonuç raporlama

MADDE 8 – (1) Numune alımı; arilik programına dâhil olan il müdürlüğü ile bölge veteriner kontrol enstitüsü müdürlüğü koordinasyonu ile yapılır. Bölge veteriner kontrol enstitü müdürlüğü ve il müdürlüğünde konuyla ilgili sorumlular arasında; numunelerin yıl içerisinde alınma tarihleri ve sıklıkları, numunelerin enstitüye gönderilme şekli, ulusal referans laboratuvar ve veteriner kontrol enstitülerin ihtiyaç olarak gördüğü diğer konular belirlenerek bir mutabakat metniyle standardize edilir. Standardize edilen yol ve yöntemler ulusal referans laboratuvar ve/veya bölge veteriner kontrol enstitüsü tarafından oluşacak ihtiyaçlar çerçevesinde yıl içerisinde revize edilebilir. Revize edilen metin enstitülerce kendilerine bağlı olan il müdürlüklerine bildirilir.

(2) Bölge enstitüleri ve il müdürlükleri işletmelerden numune alımında, Bakanlıkça izlemeye zorunlu tutulan başka bir hastalık için yapılan numune alımı ile bu Tebliğ çerçevesinde numune alımını aynı anda gerçekleştirilmesine özen gösterir.

(3) İl müdürlüğü hayvan sağlığı, yetiştiriciliği ve su ürünleri şube müdürlüğü ve/veya  bağlı ilçe müdürlüklerince numuneler alınarak bölge veteriner kontrol enstitüsü müdürlüğüne gönderilir. Bölge enstitüsünce teşhis ve analiz sonucunda düzenlenecek rapor il müdürlüğüne bildirilir.

(4) Herhangi bir bölgeden gönderilen numunede bölge veteriner kontrol enstitüsünce pozitiflik tespit edilmesi durumunda, pozitifliğin doğruluğu, pozitifliğin aşı ya da hastalık kaynaklı olduğunun tespiti için numune ulusal referans laboratuvara gönderilir. Ulusal referans laboratuvar tarafından aşılı ya da Yalancı Tavuk Vebası Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliğinin 5 inci maddesi kapsamında hastalık kaynaklı pozitifliğin doğrulanması durumunda o bölge için uygulanan aşısız arilik statüsü iptal edilir.

DİĞER HABERLER
Keskinoğlu, Türkiye’nin En Değerli 48. Markası

Eğitim ve bilgilendirme

MADDE 9 – (1) Ulusal referans laboratuvar bölge veteriner kontrol enstitülerinde teşhiste görev yapan personeli teşhis metodu ve örneklerin toplanması konularında eğitiminden sorumludur.

(2) Bölge veteriner kontrol enstitüleri görev alanları içerisinde kalan il müdürlükleri personellerinin örneklerin toplanması, gönderilmesi konusunda eğitiminden sorumludur.

(3) İl Müdürlüklerindeki personel; programının amacı, önemi ve yapılacak çalışmalar konusunda il müdürlüğündeki yöneticileri ve programa tabi üreticileri bilgilendirmek aynı zamanda üreticilere program konusunda gerekli eğitimleri vermekten sorumludur.

Yaptırım

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde işlem yapılır.

Avrupa Birliğine uyum

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ; Yalancı Tavuk Vebası Hastalığına Yönelik Aşısız Arilik için Damızlık Kümes Hayvanlarında Yürütülecek Yıllık Testlere İlişkin Kriterler’i belirleyen 1994/327/EC sayılı Komisyon Kararına paralel olarak hazırlanmıştır.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.


12 Kasım 2011. 11:20
0 0 Oylar
Okuyucu puanı:
Abone ol
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Bütün yorumları gör
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
0
Düşünceleriniz bizim için önemlidir, lütfen yorum bırakınız.x