Yetiştiricilerin Kendi Adına Yapacakları Damızlık Sığır İthalatında Uygulama


66113_370955069693257_907054506_n 

 

Damızlık dişi dana ve gebe düve ithalat izni gerekli alt yapı yatırımlarını tamamlamış işletmelere;

a) Sütçü ırklarda (Holstein, Avrupa Kırmızısı) en az 100 baş, diğer ırklarda en az 50 baş,

b) Bakanlık tarafından hibe desteği sağlanan projelerde ise tüm ırklar için en az 50 baş olmak üzere verilir.

 

 

A- Başvuruda İstenen Belgeler

 

 

İthalat, Bakanlığımızca belirlenen teknik ve sağlık şartları çerçevesinde ve yine Bakanlıkça uygun görülen ülkelerden yapılır. Bu amaçla Hayvancılık Genel Müdürlüğüne yapılan başvurularda aşağıdaki belgeler istenir.

 

 

1EK-1’deki örneğe uygun olarak düzenlenmiş Dilekçe,

2Numarası, tarihi ve menşei ülkenin yazılı olduğu, gümrük beyannamesinin tescili sırasında ilgili gümrüğe ibraz edilecek orijinal faturadaki bilgilerin ve “TC. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenmiş teknik ve sağlık şartlarına uygun” ibaresinin yazılı olduğu imzalı, kaşeli Proforma Faturanın aslı ve 3 adet sureti ile Türkçe tercümesi,

3Ek-2’deki örneğe uygun olarak düzenlenmiş ve yetkili kişi tarafından ıslak imzalı 4 adet Kontrol Belgesi,(Kontrol Belgesindeki miktarı bölümüne; hayvan sayısı rakam ve yazıyla belirtilecek)  

4Ek-3’deki örneğe uygun olarak düzenlenmiş noter onaylı Taahhütname,

5 İthalatçıyı temsile yetkili kişi/kişilere ait noter onaylı İmza Sirküleri,

6 İthalatçı firmanın faaliyetini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi,

7İhracatçı ile ithalatçı arasında damızlık hayvan alım-satımına ilişkin olarak düzenlenen tarafların isim/unvan, tarih, kaşe ve imzası bulunan Sözleşmenin bir sureti ve Türkçe tercümesi,

8Bakanlık il/ilçe müdürlüğü tarafından düzenlenmiş onaylı İşletme Tescil Belgesi,

9Ek-4’deki örneğe uygun olarak düzenlenmiş, gerekli yatırımların tamamlandığını belirten Bakanlık il/ilçe müdürlüğü tarafından düzenlenip onaylanmış, başvuru tarihinden en fazla bir ay önce alınmış Sığırcılık İşletmesi Kapasite Raporu (işletme kiralık ise en az 3 yıl süre ile kiralandığını gösterir noter onaylı kira sözleşmesi ile kaba yem üretimi için hayvan başına en az 2,5 dekar sulu araziye veya 5 dekar kuru araziye sahip olduğunu gösterir il/ilçe Müdürlüğünden alınan ÇKS belgesi/ ÇKS’ye kayıtlı bu büyüklükteki araziyi en az 3 yıl süre ile kiraladıklarını belgeleyen noter onaylı kira sözleşmesi/ kaba yem alım sözleşmesi/ depolarındaki mevcut kaba yem stoklarını gösterir Bakanlık il/ilçe müdürlüğünce onaylı tespit tutanağı belgelerinden en az biri Kapasite Raporuna eklenecektir),

10- Ek-5’deki örneğe uygun olarak Bakanlık il/ilçe müdürlüğünce onaylanmış Karantina Yeri ve İşletme Uygunluk Belgesi (karantina yeri kiralanmış ise en az 6 ay süreli noter onaylı kira kontratı eklenecektir),

 11- Halkbank Ümitköy Şubesinde nezdindeki IBAN (TR 10 0001 2009 4160 0016 0000 34) nolu hesabı veya Bakanlığımız Merkez Kampüsünde bulunan Merkez Döner Sermaye İşletmesi Veznesine kontrol belgesi ücreti yatırıldığına dair Merkez Döner Sermaye Makbuzu (makbuzda, ithalatçının isim/ ünvan, ithalatın yapılacağı ülke ve ithal edilecek damızlık hayvan sayısı veya proforma fatura tarih ve sayısı belirtilecektir).

 

 

Başvuru dosyasında yukarıda ki belgeleri bulundurmayan veya eksik bulunduran gerçek veya tüzel kişilerin yaptıkları başvurular değerlendirilmeyecektir.

 

 

 

B-Diğer Hususlar

1-      İthal edilecek damızlık sığırlar ithalatın yapıldığı ülkede doğmuş olmalıdır.

2- İthalat izni verilen işletmelerin ihtiyacı olan damızlık sığırların seçimi, Bakanlıkça görevlendirilen bir ziraat mühendisi (zooteknist) ve bir veteriner hekimden oluşan seçim heyeti tarafından gerçekleştirilir. Seçim heyeti talebi için dilekçe (Ek-6) verilecektir.

3- Görevlendirilen seçim heyetinin günlük harcırahları, yol masrafları ile iaşe ve ibate (barınma) bedelleri ithalatçı tarafından karşılanacaktır. Bakanlık seçim heyetinin günlük harcırahları, “Yurtdışı Gündeliklerinin Hesaplanmasında Esas Alınacak Cetvele” göre, görev süresi ve yolda geçen süre dikkate alınarak hesaplanacaktır.

4- Bakanlık seçim heyeti tarafından seçilen damızlık gebe düvelerin, Türkiye gümrük kapılarından giriş yaptığı tarihte gebelik süresi en fazla 250 gün olacaktır.

5- Damızlık hayvan ithalat izni 6 (altı) ay geçerlidir. Bu süre içinde Bakanlık seçim heyeti görevlendirilmeyen ithalatçılar adına kontrol belgesi düzenlenmez. Onaylanmış kontrol belgesinin geçerlilik süresi 4 (dört) aydır.

6- Bakanlık Seçim Heyeti Tutanağında yer almayan damızlık sığırların, ülkeye girişine izin verilmeyecektir.

7-İthalat ile ilgili bir usulsüzlük tespit edildiği takdirde ithalatçı hakkında Hayvancılık Genel Müdürlüğünce yasal işlem başlatılır ve söz konusu ithalatçının diğer ithalat izin talepleri dikkate alınmaz

 

 

C- İthalatçının (İşletme Sahiplerinin) Sorumlulukları:

1- 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/5) ile Bakanlıkça belirlenmiş olan teknik ve sağlık şartları ve damızlık hayvan ithalatına ilişkin usul ve esaslar dahilinde ithal edecekleri damızlık hayvanlarla ilgili her türlü belgeyi Bakanlığa, il/ilçe müdürlüğü ve/veya veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğüne ibraz etmek.

2- Örneğe uygun olarak düzenlenmiş noter onaylı verilen taahhütname (Ek-3) gereği ithalat aşamasında yapılması gereken muayene, kontrol ve analizleri Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre yaptırmak, sonucunda Bakanlık mevzuatına uygun şekilde hareket etmek.

3- Karantina işlemleri tamamlanarak millileşen damızlık hayvanları, Türkvet ve e-ıslah veri tabanlarına kaydını yaptırmak.

4- İthal edilen damızlık hayvanları mücbir sebepler dışında 3 (üç) yıl süre ile satmamak, devretmemek ve amacı dışında kullanmamak, taahhütnamedeki maddelerinin ihlali halinde; ithal edilen damızlık hayvanların ithal tarihindeki fatura bedeli üzerinden hazineye ödeme yapmak.

5- Bakanlıkça istenen bilgileri her yıl Haziran ve Aralık ayları sonunda bağlı bulunduğu Bakanlık il/ilçe müdürlüğüne bildirmek.

 

 

 

D-Bakanlık İl/İlçe Müdürlüklerinin Sorumlulukları:

1- İthal edilen damızlık hayvanların karantina işlemlerini yapmak.

2- İthalat şartlarına uymayan işletme sahiplerine 5996 sayılı Kanuna ve ilgili diğer mevzuata göre işlem yapmak.

3- Karantina işlemlerinden sonra millileştirilen damızlık hayvanların, Türkvet ve e-ıslah veri tabanlarına kaydını yapmak/yaptırmak.

4- İthal damızlık hayvanları ve yavruları, Bakanlık mevzuatları kapsamında periyodik olarak takip ve kontrol işlemlerini yapmak.

5- İthal damızlık hayvanları ve yavruları 3 yıl boyunca, 6 ayda bir (Ocak-Haziran, Temmuz-Aralık) izleyerek İthal Hayvanları İzleme Formlarını (Ek-7 ve Ek-8) Hayvancılık Genel Müdürlüğüne göndermek.


7 Şubat 2014. 18:19
0 0 Oylar
Okuyucu puanı
Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
Bütün yorumları gör
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
0
Düşünceleriniz bizim için önemlidir, lütfen yorum bırakınız.x
()
x