İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Tebliği


deb9f9efc56ef2a940bdf0d58ccaad5c_L

 

 

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

16 Temmuz 2015 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 29418

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2015/29)

Yasal dayanak ve başvuru
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında
Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız
Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar (Karar) ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelikten (Yönetmelik) oluşan ithalatta
haksız rekabetin önlenmesi hakkında mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılan nihai gözden geçirme
soruşturması başvurusu ile bu başvuruya ilişkin olarak söz konusu mevzuat kapsamında yapılan
değerlendirmenin sonuçlarını içermektedir.
(2) Yerli üreticiler Çelik Halat ve Tel Sanayi A.Ş., Has Çelik ve Halat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Köşkerler Çelik
Halat ve Makine San. Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan başvuruda Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) ve Rusya
Federasyonu (Rusya) menşeli 7312.10.81.00.00, 7312.10.83.00.00, 7312.10.85.00.00, 7312.10.89.00.00,
7312.10.98.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları (GTİP) altında sınıflandırılan “demir veya çelikten
halatlar ve kablolar (kapalı halatlar dahil)” ürünün ithalinde halen uygulanmakta olan dampinge karşı
önlemin sona ermesinin damping ve zararın devam etmesi veya yeniden tekrarlanabilmesi ihtimaline yol
açacağı gerekçesiyle bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması istemiyle başvuruda bulunulmuştur.
Önleme tabi ürün
MADDE 2 – (1) Önleme tabi ürün, 7312.10.81.00.00, 7312.10.83.00.00, 7312.10.85.00.00, 7312.10.89.00.00,
7312.10.98.00.00 GTİP’i altında kayıtlı “demir veya çelikten halatlar ve kablolar (kapalı halatlar dahil)” dır.
(2) Bahse konu GTİP ve madde tanımı yalnızca bilgi amaçlı verilmiş olup, bağlayıcı mahiyette değildir.
(3) Önleme tabi ürünün Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonunda ve/veya eşya
tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına halel getirmez.
Başvurunun temsil niteliği
MADDE 3 – (1) Başvuru aşamasında sunulan bilgi ve belgeler temelinde, Yönetmeliğin 20 nci maddesi
çerçevesinde başvuru yeterliliğine sahip olan yerli üreticinin Yönetmeliğin 18 inci maddesi çerçevesinde
yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz olduğu anlaşılmıştır.
Mevcut önlem
MADDE 4 – (1) 21/7/2010 tarihli ve 27648 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin
Önlemesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/22) ile ÇHC ve Rusya menşeli önlem konusu ürüne yönelik
olarak kilogram başına 1 ABD Doları ve 0,5 ABD Doları dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.
Gerekçe
MADDE 5 – (1) 21/3/2015 tarihli ve 29302 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin
Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/4) ile mevcut önlemlerin yürürlükte kalma sürelerinin sona
ereceği ve bahse konu ürünün yerli üreticilerinin mevzuatta öngörülen sürelerde yeterli delillerle
desteklenmiş bir başvuru ile bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması talebinde bulunabilecekleri
ilan edilmiştir.
(2) Yapılan başvurunun incelenmesi neticesinde, ÇHC ve Rusya menşeli önleme konu ürün için
uygulanan dampinge karşı önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesi
veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğuna ilişkin olarak bir nihai gözden geçirme
soruşturması açılmasını haklı kılacak bilgi, belge ve delillerin mevcut olduğu anlaşılmıştır.
Karar ve işlemler
MADDE 6 – (1) Bir nihai gözden geçirme soruşturmasının açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin
bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu tarafından ÇHC ve Rusya
menşeli söz konusu ürün için Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde bir nihai gözden geçirme
soruşturması açılmasına karar verilmiştir.
(2) Başvuruya konu mevcut önlem, Yönetmeliğin 35 inci maddesi gereğince, soruşturma sonuçlanıncaya
kadar yürürlükte kalmaya devam edecektir.
(3) Soruşturma, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülecektir.
Piyasa ekonomisi değerlendirmesi
MADDE 7 – (1) Genel Müdürlük tarafından Yönetmeliğin 40 ıncı ve 41 inci maddelerinde öngörülen
hükümler saklı kalmak üzere soruşturma kapsamında normal değer tespitine karar verilmesi halinde;
ÇHC’de yerleşik soruşturmaya tabi üretici veya üreticilerin soruşturma konusu ürünün üretiminde ve
satışında Yönetmeliğin Ek 1 inci maddesindeki ölçütler çerçevesinde piyasa ekonomisi koşullarının geçerli
olduğunu 8 inci maddede belirtilen süreler içinde yeterli deliller ile ispat etmesi durumunda bu üretici
veya üreticiler için normal değerin tespitinde Yönetmeliğin 5 inci maddesi, aksi takdirde Yönetmeliğin 7
nci maddesi hükümleri uygulanır. Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümlerinin tatbiki halinde adı geçen
ülkeler için piyasa ekonomisi uygulayan emsal ülke olarak Türkiye’nin seçilmesi öngörülmektedir.
Soru formları ve bilgilerin toplanması
MADDE 8 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, başvuruda belirtilen ve Bakanlıkça tespit edilen
soruşturmaya konu ürünün bilinen ithalatçılarına, soruşturma konusu ülkelerde yerleşik bilinen
üretici/ihracatçılarına ve soruşturmaya konu ülke Büyükelçiliğine soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde
bulunulacaktır.
(2) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliğine, başvurunun gizli olmayan özetine ve soru formlarına nasıl
erişileceği hususunda bilgi verilecektir.
(3) Bakanlıkça tespit edilememesi nedeniyle bildirim gönderilemeyen veya kendilerine bildirim
ulaşmayan diğer ilgili tarafların soru formuna Ekonomi Bakanlığı internet sayfasındaki ilgili bölümden
erişmeleri mümkün bulunmaktadır.
(4) Soruşturmaya ilişkin yazılı ve sözlü iletişimler Türkçe yapılacaktır. İlgili tarafların soru formuna ilişkin
yanıtlarını ve bu yanıtlar dışında kalan tüm bilgi, belge, görüş ve taleplerini yazılı olarak Türkçe sunmaları
gerekmektedir.
(5) İlgili taraflar, soru formunda istenilen bilgiler haricinde, soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi,
belge ve görüşlerini, destekleyici deliller ile birlikte Genel Müdürlüğe yazılı olarak 9 uncu maddenin ikinci
fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilirler.
(6) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden; ancak bu maddenin birinci ve üçüncü
fıkraları kapsamına girmeyen diğer ilgili taraflar (ürünü girdi olarak kullanan işletmeler, meslek kuruluşları,
tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları gibi) görüşlerini Genel Müdürlüğe yazılı
olarak 9 uncu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilirler.
(7) İlgili taraflarca soru formuna verilen cevaplar, soruşturmayla ilgili sunulan diğer bilgi, belge ve görüşler
ile destekleyici deliller aksi belirtilmedikçe yazılı olarak sunulur. Yazılı sunumlarda ilgili tarafların isim ve
unvanı, adres bilgileri, elektronik posta adresi, telefon ve faks numaraları belirtilmelidir.
(8) Soruşturma süresince Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde gizlilik kaydıyla verilen
her tür bilgi, belge ve görüşün gizli olmayan bir özeti sunulmalıdır. Gizli olmayan özet, esas bilginin makul
ölçüde anlaşılmasına olanak sağlayacak ayrıntıda olmalıdır. İlgili taraflar, istisnai hallerde bu bilgilerin
özetlenemeyecek nitelikte olduklarını belirtebilirler. Bu gibi istisnai durumlarda, bilgilerin özetlenemeyecek
nitelikte olmasının nedenlerinin belirtilmesi gerekir.
Süreler
MADDE 9 – (1) 8 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen bildirimin gönderildiği bütün ilgili taraflar için soru
formunu cevaplandırma süresi, soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta
süresi dâhil 37 gündür.
(2) 8 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen bildirimin gönderilmediği bütün ilgili taraflar, soruşturma ile
ilgili görüşlerini ve soru formuna ilişkin cevaplarını bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren başlayacak 37
günlük süre içerisinde sunabilirler.
(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden ancak 8 inci maddenin altıncı fıkrası
kapsamına giren diğer ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili görüşlerini bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren
soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma süreci içerisinde sunabilirler.
İşbirliğine gelinmemesi
MADDE 10 – (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesi hükmü çerçevesinde, ilgili taraflardan birinin verilen süreler
dâhilinde ve istenilen biçimde gerekli bilgi ve belgeleri sağlamaması ya da bu bilgi ve belgelere erişimi
reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması veya yanlış ya da yanıltıcı bilgi vermesi
hallerinde söz konusu taraf işbirliğine gelmemiş sayılır. Bu gibi hallerde soruşturma kapsamındaki geçici
veya nihai belirlemeler, olumlu ya da olumsuz, mevcut verilere göre yapılabilir.
(2) İlgili tarafların işbirliğine gelmemesi veya kısmen işbirliğine gelmesi halinde bahse konu taraf için
soruşturmanın sonucu işbirliğine gelinmesine nazaran daha az avantajlı olabilir.
Yetkili merci ve adresi
MADDE 11 – (1) Soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili mercie iletilmesi
gerekmektedir.
T.C. Ekonomi Bakanlığı
İthalat Genel Müdürlüğü
Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi
İnönü Bulvarı No: 36, Emek/ANKARA
Faks: +90-312-204 86 33
E-posta: ngs171@ekonomi.gov.tr
Soruşturmanın başlangıç tarihi
MADDE 12 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.
Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.


Yazan - 16 Temmuz 2015. Kategori MANŞET, EKONOMİ. Bu yazıya yapılan yorumları takip edebilirsiniz RSS 2.0. Bu yazı yoruma kapalı fakat geri izlemeye açık
0 0 Oy
Okuyucu puanı
Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
Bütün yorumları gör
0
Düşünceleriniz bizim için önemlidir, lütfen yorum bırakınız.x
()
x