Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanun


canakkale_img_0333_lge

28 Haziran 2014  CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29044

 

KANUN

 

ÇANAKKALE SAVAŞLARI GELİBOLU TARİHİ ALAN BAŞKANLIĞI KURULMASI HAKKINDA KANUN

 

Kanun No. 6546                                 Kabul Tarihi: 19/6/2014

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Genel Esaslar

 

Amaç ve kapsam

 

MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; Çanakkale deniz ve kara savaşlarının meydana geldiği Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanının tarihi, kültürel ve manevi değerleri ile doğal dokusunun korunması, yaşatılması, geliştirilmesi, tanıtılması, gelecek kuşaklara aktarılması ve yönetimini sağlamak üzere Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığının kurulması ile görev ve yetkilerini düzenlemektir.

 

Tanımlar

 

MADDE 2 – (1) Bu Kanunun uygulanmasında;

 

a) Bakan: Kültür ve Turizm Bakanını,

b) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,

c) Başkan: Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanını,

ç) Başkanlık: Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığını,

d) Koordinasyon Kurulu: Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Koordinasyon Kurulunu,

e) Tarihi Alan: Ekli harita ve koordinat listesinde sınırları belirtilen ve bu Kanunla Başkanlığa tahsis edilen Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanını,

f) Tarihi alan planları: Bu Kanun hükümlerine göre hazırlanan, Tarihi Alanın korunması, geliştirilmesi, yönetimi, tanıtılması, koruma esasları ve kullanma şartlarının belirlenmesi, bölgenin sağlıklaştırılması, yenilenmesi, açık alan sistemi yaya dolaşımı, taşıt ulaşımı ve altyapı tesislerinin tasarım esasları ile bölge halkının sosyal ve ekonomik yapısının iyileştirilmesi konularında hedefler, stratejiler ve kararları belirleyen ve Bakanlıkça onaylanan her tür ve ölçekteki planları,

ifade eder.

 

Genel esaslar

 

MADDE 3 – (1) Bu Kanuna göre Tarihi Alanın korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesinde uyulacak esaslar şunlardır:

a) Tarihi Alanın doğal, tarihi ve kültürel değerleri, harp tarihi esaslarına ve çevreye uyumlu olarak korunur ve geliştirilir. Tarihi Alanda, tarihi alan planlarında öngörülenler dışında, yeni yapı ve tesis yapılamaz.

 

b) Tarihi Alandaki 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda belirtilen korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarına yönelik yapılacak plan, proje, uygulama, iş ve işlemler, doğal sitlerin yeniden değerlendirilmesi hariç, Bakanlıkça kurulacak “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonu” kararları uyarınca ve bu kararlar doğrultusunda hazırlanacak tarihi alan planları esaslarına göre yürütülür. Tarihi alan planları yürürlüğe konulana kadar uyulacak esaslar Bakanlıkça belirlenir.

 

c) Tarihi Alandaki kıyılarda; tarihi alan planlarında belirlenmiş düzenlemeler ve müzeler dışında yapı ve tesis yapılamaz, belediyelerce mücavir alan tesis edilemez, kömür ve akaryakıt depoları, tersane, sanayi ve benzeri tesisler kurulamaz, her türlü maden, taş, kum, çakıl, mermer, kireç ocakları ve benzerleri açılamaz, entegre tesislere yer verilemez.

ç) 26/5/1973 tarihli ve 7/6477 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile milli park olarak tefrik edilen ve bu Kanunla Tarihi Alan olarak belirlenen alanın milli park vasfı kaldırılmıştır. Bu Alanın korunması ve yönetilmesi bu Kanun hükümlerine tabidir. Tarihi Alan sınırları içindeki köy yerleşim alanları ve belediye sınırları dışındaki Hazinenin özel mülkiyetindeki veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlar, ormanlık alanlar dâhil tahsisli olanların tahsisleri kaldırılarak bu Kanunda belirtilen amaçlara uygun olarak kullanılmak üzere bedelsiz olarak Başkanlığa tahsis edilmiş sayılır. Tarihi Alanda zilyetlik, imar veya ihya yoluyla toprak kazanılamaz. Tarihi Alanda 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi uygulanmaz. Tarihi Alanın sınırları her ne sebeple olursa olsun daraltılamaz.

 

d) Tarihi Alandaki ormanların bakımı, korunması, yangın, hastalık ve zararlılarla mücadelesi 6831 sayılı Kanun hükümleri uyarınca Orman ve Su İşleri Bakanlığınca yürütülür. Tarihi Alandaki yabani ağaçlık alanların bakımı ve korunması ile yangın, hastalık ve zararlılarla mücadelede 6831 sayılı Kanun hükümleri uyarınca Orman ve Su İşleri Bakanlığınca destek ve iş birliği sağlanır. Tarihi Alan için özel yangın söndürme planı yapılır ve uygulanır.

 

e) Tarihi Alan içinde birinci derece arkeolojik sit dışındaki özel mülkiyete konu olan tarım alanlarında, tarım ve hayvancılık konularında, geliştirilmiş tekniklerin uygulanması ve özel ağaçlandırmalar teşvik edilir. Bu amaçların gerçekleştirilmesinde ve Tarihi Alanda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının görevleri kapsamında yapılacak benzer uygulamalarda adı geçen Bakanlıkça destek ve iş birliği sağlanır. Bu alanlarda yapı ve tesis kurma esasları, tarihi alan planında belirtilir.

 

f) Köy yerleşim alanlarının imar planları, tarihi alan planı esas alınmak kaydıyla imar mevzuatına göre, Başkanlığın uygun görüşü alınarak yapılır.

 

g) İmar mevzuatına göre, Eceabat’ın belediye sınırları ile mücavir alanlara ilişkin imar planının hazırlanması ve revizyonu, bu Kanun ve tarihi alan planına aykırı olmamak üzere Başkanlığın uygun görüşü alınarak yapılır.

 

ğ) Tarihi Alanın her tür ve ölçekte planlarının hazırlanması, yenilenmesi ve değiştirilmesi işlemleri Başkanlıkça yürütülür ve Bakanlığın onayı ile yürürlüğe girer.

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

Başkanlık Teşkilatı

 

Başkanlık ve görevleri

 

MADDE 4 – (1) Bu Kanunla verilen görevleri yürütmek üzere, kamu tüzel kişiliğini haiz, Bakanlık ile ilgili ve merkezi Çanakkale’de bulunan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı kurulmuştur.

 

(2) Başkanlık, Koordinasyon Kurulu ve hizmet birimlerinden oluşur.

 

(3) Başkan, en az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan, mesleki açıdan yeterli bilgi ve deneyime sahip, mesleği ile ilgili olarak kamuda veya özel sektörde en az beş yıl çalışmış olanlar arasından müşterek kararname ile atanır.

 

(4) Başkanlık, bu Kanun ve diğer mevzuatta kendisine verilen yetki ve görevleri Bakana karşı sorumlu olarak kullanır ve yerine getirir.

 

(5) Başkanlık, kendisine tahsis edilen mali kaynakları görev ve yetkilerinin gerektirdiği ölçüde, mevzuatında belirlenen usul ve esaslara göre kullanır.

 

(6) Başkanlık hizmet birimlerinin çalışma usul ve esasları Bakanlık tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenir.

 

(7) Tarihi Alanda yapılacak jeolojik, jeofizik, jeoteknik, deniz bilimleri ve diğer bilimsel araştırmaları ve etütleri yapmaya ve bunlara ilişkin raporları onaylamaya Başkanlık yetkilidir.

 

(8) Başkanlığın görev ve yetkileri şunlardır:

 

a) Tarihi Alanda yapılacak Çanakkale Savaşları ile 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi etkinliklerini düzenlemek ve bu amaçla kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak

b) Tarihi Alanda restorasyon, konservasyon, rekonstrüksiyon, restitüsyon ve renovasyon yapmak, yaptırmak

c) Tarihi Alanın doğal, tarihi ve kültürel değerlerini, harp tarihi esaslarına uygun ve çevreye uyumlu olarak korumak, geliştirmek ve alanı yönetmek

ç) Tarihi Alanın her tür ve ölçekte planlarını hazırlamak, hazırlatmak ve uygulamak

d) Tarihi Alanda anıtsal ve mekânsal düzenlemeler yapılmasını sağlamak

e) Tarihi Alanın tanıtımına yönelik her türlü görsel ve işitsel eserleri yapmak, yaptırmak ve hizmete sunmak

DİĞER HABERLER
Av sezonu sonuna doğru balık fiyatları ucuzladı

f) Bu Kanun kapsamında ihtiyaç duyulan altyapı, bina ve diğer yapıları inşa etmek veya ettirmek

g) Tarihi Alan içinde birinci derece arkeolojik sit dışındaki özel mülkiyete konu olan tarım alanlarında, tarım ve hayvancılık konularında, geliştirilmiş tekniklerin uygulanması ve özel ağaçlandırmalar teşvikini sağlamak

ğ) Tarihi Alan sınırları içinde yer alan gazi köyler halkının kalkındırılmasına yönelik faaliyetleri teşvik etmek

h) Tarihi Alanda bulunan yerleri işletmek ve gerektiğinde işlettirmek

 

Başkanlık teşkilatı

 

MADDE 5 – (1) Başkanlığın en üst yöneticisi olan Başkan, Başkanlığın genel yönetim ve temsilinden sorumludur. Başkan, Başkanlık hizmetlerini mevzuat hükümlerine, Başkanlığın amaç ve politikalarına, strateji planına ve Koordinasyon Kurulunun görüş ve önerilerine uygun olarak düzenler ve yürütür. Bu amaçla, Başkanlık birimlerine gereken emirleri verir, bunların uygulanmasını gözetir ve sağlar. Başkan, bu hizmetlerin yürütülmesinden Bakana karşı sorumludur. Başkana izin, hastalık, yurt içi ve yurt dışı görevlendirme ve görevde bulunmadığı diğer hâller ile görevden alınma hâllerinde Başkan Yardımcısı vekâlet eder.

(2) Başkanlığın hizmet birimleri şunlardır:

 

a) Alan Planlama ve Proje Grup Başkanlığı

b) Restorasyon ve Yapım İşleri Grup Başkanlığı

c) Alan Yönetimi ve Tanıtım Grup Başkanlığı

ç) Yönetim ve Destek Hizmetleri Grup Başkanlığı

d) Hukuk Müşavirliği

(3) Alan Planlama ve Proje Grup Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Tarihi alan planlarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, Tarihi Alanın korunması ve geliştirilmesine yönelik araştırma, projelendirme ve eylem planları hazırlamak ve bunların uygulama esaslarını belirlemek ve izlemek

b) Risk yönetimi ve sakınım planlarının yapılmasına ve onaylanmasına ilişkin kuralları belirlemek ve izlemek, plana esas jeolojik ve jeoteknik etütleri yapmak, yaptırmak ve Başkanın onayına sunmak

c) Tarihi Alan içinde birinci derece arkeolojik sit dışındaki özel mülkiyete konu olan tarım alanlarında, tarım ve hayvancılık konularında, geliştirilmiş tekniklerin uygulanması ve özel ağaçlandırmalar ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek

ç) Başkan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak

(4) Restorasyon ve Yapım İşleri Grup Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Tarihi alan planlarına göre yapılacak yapım, restorasyon, konservasyon, rekonstrüksiyon, restitüsyon ve renovasyona yönelik yatırım projeleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek

b) Başkan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak

 

(5) Alan Yönetimi ve Tanıtım Grup Başkanlığının görevleri şunlardır:

 

a) Tarihi Alanın idaresine yönelik iş ve işlemleri yürütmek

b) Tarihi Alanın tanıtımına yönelik her türlü görsel ve işitsel eserleri yapmak, yaptırmak ve hizmete sunmak

c) Başkan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak

(6) Yönetim ve Destek Hizmetleri Grup Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Başkanlık personelinin eğitim ve özlük işlemlerini yapmak

b) Bütçe ile mali iş ve işlemleri yapmak

c) Başkanlık faaliyetleriyle ilgili yapım, bakım, onarım, satın alma, kiralama, ulaşım, güvenlik, aydınlatma, ısıtma, belge yönetimi, demirbaş, arşiv, depolama ve sağlık giderleri ile ilgili tüm iş ve işlemleri yapmak

ç) Başkan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak

(7) Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:

a) Başkanlığın menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak, adli ve idari davalarda gerekli bilgi ve belgeleri hazırlamak, taraf olduğu adli ve idari davalarda Başkanlığı temsil ve davaları takip etmek

b) Başkan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak

 

Koordinasyon Kurulu

 

MADDE 6 – (1) Koordinasyon Kurulu; Bakanın başkanlığında, Başbakanlık, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı müsteşarları ile Çanakkale Valisi, Çanakkale İl Genel Meclisi Başkanı ve Çanakkale Belediye Başkanı olmak üzere on üç üyeden oluşur. Bakanın olmadığı toplantılarda Koordinasyon Kuruluna Başbakanlık Müsteşarı başkanlık eder.

(2) Koordinasyon Kurulu Başkanı, Kurul gündeminde görüşülecek konularla ilgili olarak diğer bakanlıkların müsteşarlarını ve kurumların temsilcilerini toplantıya çağırabilir.

(3) Koordinasyon Kurulu, her yıl en az iki kez olağan ve gerektiğinde Bakanın çağrısı üzerine olağanüstü olarak toplanır.

(4) Koordinasyon Kurulu, Başkanlığın faaliyetlerine yönelik plan ve programları müzakere ederek öneri ve görüşlerini Başkanlığa bildirir.

(5) Kurulun sekretarya hizmetleri Başkanlıkça yerine getirilir.

 

Başkanlık personeli

 

MADDE 7 – (1) Başkanlık hizmetleri, toplam sayısı üç yüzü geçmemek üzere, iş mevzuatı hükümlerine göre istihdam edilen Devlet memuriyetine atanma yeterliliğini haiz uzman personel ve destek personeli eliyle yürütülür. Başkanlığın personel sayısını artırmaya Koordinasyon Kurulunun kararı ve Bakanlığın teklifi üzerine, Bakanlar Kurulu yetkilidir.

(2) Uzman personel, en az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş adaylar arasından istihdam edilir.

(3) Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen Devlet memurları ile öğretim elemanlarından gerekli nitelikleri taşıyanlar, kendilerinin isteği ve kurumlarının muvafakatiyle Başkanlık kadrolarında istihdam edilebilir. Bunların kurumlarıyla olan ilişkileri, iş sözleşmesinin yapılmasıyla son bulur. Başkanlıkta bu fıkra uyarınca istihdam edilmeye başlananlara, önceki kurumlarıyla ilişkilerinin kesilmesinden dolayı emekli ikramiyesinin hesabına esas toplam hizmet süresi 15 yıldan az olanlara emekli ikramiyesi ödenmez ve ödenmeyen emekli ikramiyesinin hesabına esas hizmet süreleri Başkanlıkta geçecek hizmet süreleriyle birleştirilmek suretiyle kıdem tazminatının hesabına esas hizmet sürelerine dâhil edilir. Ayrıca, bu şekilde kıdem tazminatının hesabına esas hizmet süresine dâhil edilecek süreler ile emekli ikramiyesinin hesabı açısından 15 yıldan fazla hizmeti olanların bu hizmet süreleri kıdem süresine bağlı diğer hakların tespitinde de dikkate alınır. Bu şekilde istihdam edilenlerden, sosyal güvenlik kuruluşlarından aylık bağlanması veya iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenle derhâl feshi kapsamında iş sözleşmesi sona erenler hariç olmak üzere, Başkanlıktaki görevleri sona erenlerden, önceki kurumlarındaki ilgili kadrolara atanma şartlarını kaybetmemiş olanlar; öğrenim durumları, hizmet yılı ve kazanılmış hak aylık dereceleri dikkate alınarak önceki kurumlarında öğrenim durumları, hizmet yılı ve kazanılmış hak aylık derecelerine uygun boş bir kadroya en geç bir ay içinde atanırlar ve herhangi bir işleme gerek kalmaksızın en geç bir ay içinde göreve başlatılırlar. Bu fıkra uyarınca önceki kurumlarına dönen kişilerin Başkanlıkta geçen hizmetleri kazanılmış hak aylık derece ve kademeleri ile kıdeme bağlı haklarında değerlendirilir. Önceki kurumlarına tekrar atananlara iş sözleşmesinin sona ermiş olmasından dolayı Başkanlıkça kıdem tazminatı veya başkaca bir tazminat ödenmez ve bu süreler sonraki hizmetlerine göre hak kazanacakları emekli ikramiyesi hesabında dikkate alınır.

(4) Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen Devlet memurları, ilgili kurum veya kuruluşun muvafakati ve ilgilinin kabul etmesi şartı ile Başkan tarafından, yapılacak çalışmanın kapsamı ve süresi de dikkate alınarak en çok üç yıl süreyle Başkanlıkta görevlendirilebilirler. Süresi sona erenler, aynı usule göre yeniden görevlendirilebilir. Bu şekilde görevlendirilenler, kurumlarınca görev süresince aylıklı izinli sayılırlar. Bunların aylık, ek gösterge, tazminat, ek ödeme ve diğer mali ve sosyal hak ve yardımları kendi kurumlarınca ödenir ve her türlü özlük hakları devam eder ve bunlara ayrıca herhangi bir ödeme yapılmaz.

DİĞER HABERLER
“Meslek Büyükleri Günü”

(5) Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen Devlet memurları ile öğretim elemanları aylıksız izinli olarak da dördüncü fıkra hükümleri uyarınca Başkanlıkta görevlendirilebilir ve bunlara ödenecek aylık ücret ve diğer mali ve sosyal haklar iş sözleşmeleri ile belirlenir. Bunların sosyal güvenlik kurumu ile ilişkileri kendi kurumlarındaki statüleri dikkate alınarak devam ettirilir.

(6) Dördüncü ve beşinci fıkralar kapsamında görevlendirileceklerin sayısı Başkanlık kadro sayısının yüzde otuzunu geçemez ve bunların Başkanlıkta çalıştıkları süreler terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır, terfileri başkaca bir işleme gerek duyulmadan süresinde yapılır. Bunlardan aylıksız izinli olarak çalıştırılanların Başkanlıkta geçen süreleri kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinde de değerlendirilir.

(7) Başkan ile diğer personelin ücreti ile diğer mali haklarının üst sınırı Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir.

(8) Başkanlık personeline ilişkin ihtilaflar iş mahkemelerinde görülür.

(9) Başkanlık, Bakan onayı alınarak özel bilgi ve uzmanlık gerektiren geçici mahiyetteki işlerinde; vekâlet, istisna veya iş sözleşmesi ile yabancı danışman ve uzmanları, istisna sözleşmesi ile de yerli danışman ve uzmanları çalıştırabilir.

(10) Başkanlık görev alanına giren konularla ilgili olarak çalışma ve proje grupları ile komisyonlar oluşturabilir. İhtiyaç duyduğu hâllerde diğer kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve konu ile ilgili uzmanlar çalışma gruplarına dâhil edilebilir.

(11) Başkanlık personeli hakkında 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uygulanır.

(12) Bu madde kapsamında çalıştırılacakların nitelikleri, işe alınmaları ve görevlendirmeleri, performans değerlendirmeleri ve disiplin işlemleri Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Yapıların denetimi, yıkılması, izin ve irtifak

 

MADDE 8 – (1) Tarihi Alanda, Eceabat ve köyler dışında her türlü yapılaşmanın ve yapıların kullanımının denetimi Başkanlıkça yapılır. Denetimle ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle belirlenir.

(2) Tarihi Alanda bulunan ve aşağıda belirtilen yapı ve tesisler, ilgili mevzuat uyarınca Başkanlıkça yıkılır veya yıktırılır:

a) Bu Kanun hükümlerine aykırı olarak yapılmış her türlü yapı ve tesisler

b) Köy yerleşim alanları dışındaki inşaat ruhsatı olmayan yapı ve tesisler

c) Yapı ve tesisin, inşaat yapım ruhsatı ve eklerine ve yapı esaslarına aykırı yapılmış bölümleri

ç) Yapı ve tesislerde, kullanma izni verildikten sonra, yapı ve tesis esaslarına aykırı olarak yapılan değişiklikler ve ilave kısımlar

d) 2863 sayılı Kanun hükümlerine aykırı olarak yapılmış her türlü yapı ve tesisler

(3) Tarihi Alanda, bu Kanunun hükümlerine uygun olarak yapılacak planlarda belirtilen yapı ve tesislerin dışında kalan altyapı ve üstyapı tesislerine izin ve irtifak hakkı verilmez. Tarihi Alan içinde ferdi veya kooperatifleşme yolu ile yapı yapılamaz.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Mali ve Cezai Hükümler

 

Mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu

MADDE 9 – (1) Başkanlık, mali kaynaklarının elde edilmesi ve kullanılmasında, denetimin sağlanması amacıyla, kamuoyunu zamanında bilgilendirmekle yükümlüdür. Bu amaçla; yıllık çalışma programı ile bütçenin hazırlanması, uygulanması ve uygulama sonuçları ile raporların kamuoyuna açık ve ulaşılabilir olmasına ilişkin tedbirler Başkanlık tarafından alınır.

(2) Başkanlıkta mali kaynakların elde edilmesi, kullanılması ve mali denetimin sağlanmasında görevli ve yetkili olanlar; kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur.

Başkanlık bütçesi

 

MADDE 10 – (1) Başkanlıkça yıllık program ve faaliyetler dikkate alınarak hazırlanan bütçe her yıl ağustos ayı sonuna kadar Bakanlığa sunulur ve incelendikten sonra Bakan onayı ile yürürlüğe girer. Bütçe yılı takvim yılıdır, bütçe dışı harcama yapılamaz. Başkanlık yıllara sari harcama yapmaya yetkilidir.

(2) Başkanlığın gelirleri şunlardır:

a) Genel bütçeden aktarılan tutarlar

b) Tarihi Alanda sunulacak hizmetler karşılığı alınacak ücretler ile Tarihi Alanda bulunan yerlerin işletilmesi ve işlettirilmesinden elde edilen gelirler

c) Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü bütçesinden aktarılacak tutarlar

ç) Çanakkale İl Özel İdaresi, Çanakkale Belediyesi ve Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odasının bir önceki yıl kesinleşmiş bütçe gelirlerinden en az yüzde bir oranında ayrılacak paylar

d) Tarihi Alan işletme ve faaliyet gelirleri

e) Her türlü tanıtım, basım ve yayın gelirleri

f) Yurt içinden ve yurt dışından sağlanacak yardım, bağışlar ile sponsorluk gelirleri

g) Başkanlık gelirlerinin değerlendirilmesinden elde edilen gelirler

ğ) Diğer gelirler

(3) Başkanlığın giderleri şunlardır:

a) Tarihi Alanda etüt, envanter, planlama, proje çalışmaları, müşavirlik hizmetleri, Tarihi Alanın topografik özellik ve genel karakteri bozulmadan korunması, yangın ve zararlılarla mücadele edilmesi, tabii kaynakların geliştirilmesi, düzenlenmesi, restorasyonu, imar, ıslah ve çevre tanzimi, özel plan ve projelere göre yapılacak her türlü faaliyetlerin gerektirdiği harcamalar

b) Tarihi Alanda, planları gereğince taşınmazların kamulaştırılması, üzerlerinde sınırlı ayni hak tesisi ve kiralanmasına ilişkin harcamalar

c) Tarihi Alanda yer alan işletme, tanıtma, altyapı, üstyapı, idare binası, sosyal binalar, müze, ziyaretçi merkezi, tanıtma merkezi, anıt, şehitlik, saha sergileri ve bu tür faaliyetlerle ilgili her türlü harcamalar

ç) Tarihi Alan hizmetlerinin gerektirdiği, her türlü araç, gereç, ekipman ve benzeri taşınırların satın alınması, kiralanması, bakımı, onarımı ve işletilmesi ile ilgili harcamalar

d) Personel, istihdam, temsil ve ağırlama ile ilgili giderler

e) Demirbaş ve tüketim malzemeleri ile ilgili harcamalar

f) Başkanlığın görevleriyle ilgili diğer giderler

(4) Başkanlık bütçesinin hazırlanması, uygulanması, harcamaların yapılması, muhasebeleştirilmesi ve iç denetime ilişkin usul ve esaslar ile temsil ve ağırlama giderlerinin üst sınırları Maliye Bakanlığının uygun görüşü çerçevesinde Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikte düzenlenir.

(5) Başkanlık bütçesinde cari yıl içinde harcanmayan tutarlar bir sonraki yıl bütçesine devredilir.

Muafiyet ve indirimler

 

MADDE 11 – (1) Başkanlık, bu Kanunda sayılan faaliyetleri dolayısıyla yapılan işlemler yönünden 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu ile 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince alınan harçlardan ve katılım payından, düzenlenen kâğıtlar yönünden damga vergisinden, kendisine yapılan bağış ve yardımlar nedeniyle veraset ve intikal vergisinden, sahip olduğu taşınmazlar dolayısıyla emlak vergisinden muaftır. Ancak, yargı harçlarının Başkanlığın haklılığı nispetinde karşı taraftan tahsiline ilgili merciince karar verilir.

(2) Başkanlığa yapılan her türlü nakdi ve ayni bağış ve yardımlar ile sponsorluk harcamalarının tamamı 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu hükümleri çerçevesinde gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde, gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla beyan edilen gelirden veya kurum kazancından indirilebilir.

(3) Başkanlığın bu Kanunda sayılan görevleriyle ilgili yaptığı faaliyetlerinden elde ettiği gelirleri dolayısıyla iktisadi işletme oluşmuş sayılmaz.

DİĞER HABERLER
Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi Büyüyor

(4) Başkanlığın, bu Kanunun 4 üncü maddesinin sekizinci fıkrasının (a) ila (f) bentlerinde sayılan görevlerine ilişkin mal, hizmet, danışmanlık hizmet alımları ile yapım işleri, ceza ve ihalelere katılmaktan yasaklama hükümleri hariç olmak üzere 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Bu istisna Başkanlığın Tarihi Alana ilişkin faaliyetleri içinde olmayan, Başkanlığın idari ihtiyaçları ile ilgili mal, hizmet alımları ve yapım işlerini kapsamaz. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.

(5) Başkanlık, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu hükümlerine tabi değildir.

(6) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin sekizinci fıkrasının (b) bendi kapsamında yapılacak mevzi ve siperlerin restorasyonuna ilişkin işlerde 6831 sayılı Kanundaki izinler aranmaz.

Yasaklar ve cezalar

 

MADDE 12 – (1) Tarihi Alan sınırları içinde;

 

a) Belirlenen yerlerden başka yerde gecelemek, mevzuat gereği izin verilen yerler haricinde alkollü içki tüketmek,

b) Belirlenen yerler dışında ateş yakmak veya izin verilen yerlerde yakılan ateşi söndürmeden mahallini terk etmek,

c) Sönmemiş sigara veya her türlü yakıcı madde atmak,

ç) Tarihi Alan sınırları içinde ve bu sınırlara beş kilometre mesafede anız veya benzeri bitki örtüsünü yakmak,

yasaktır.

(2) Birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirlenen fiilleri işleyenler beş bin Türk lirası idari para cezası, (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen fiilleri işleyenler iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) Tarihi Alan sınırları içinde tedbirsizlik ve dikkatsizlik ile orman yangınına sebebiyet verenler beş yıldan on yıla kadar hapis ve yüz günden iki bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Kasten orman yakanlar ise on iki yıldan az olmamak üzere hapis ve iki yüz günden beş bin güne kadar adli para cezasına mahkum edilir.

(4) İkinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen suçların işlenmesi nedeniyle yanan orman alanı üç hektardan fazla olduğu takdirde verilecek cezalar yarı oranında artırılır.

(5) Tarihi Alan sınırları içinde bir örgüte mensup olsun olmasın terör amacı ile ormanları yakanlar yirmi dört yıldan otuz yıla kadar hapis, beş yüz bin Türk lirasından bir milyon Türk lirasına kadar para cezasına mahkum edilir. Yanan orman alanı bir hektardan fazla olduğu takdirde ceza yarı oranında artırılır.

(6) Tarihi Alan sınırları içinde;

a) Bu maddede sayılan fiiller dışında kalan ve 6831 sayılı Kanun, 1/7/2003 tarihli ve 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve 22/3/1971 tarihli ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununda yasaklanan fiillerin işlenmesi hâlinde cezalar iki misli artırılır. Tarihi Alan içinde 2863 sayılı Kanunun 74 üncü maddesinde belirtilen cezalar yarı oranında artırılarak uygulanır.

b) 6831 sayılı Kanunun 112 nci, 113 üncü ve 114 üncü maddelerine göre istenecek tazminat ve ağaçlandırma gideri bir misli artırılır.

(7) Yukarıdaki fıkralarda yazılı suçların işlenmesi sebebiyle, ölüm veya yaralanmanın meydana gelmesi hâlinde, ayrıca bu suçlardan dolayı cezaya hükmolunur.

(8) Yukarıdaki fıkralara göre verilecek idari para cezaları Başkan tarafından uygulanır.

(9) Tarihi Alan sınırları içinde vukua gelecek yangınları söndürmek için yetkili memurlar ve Başkanlık tarafından yangın mahalline gitmeleri emrolunmasına veya mahalli mutad vasıtalarla ilan edilmesine rağmen 6831 sayılı Kanunun 69 uncu maddesinde belirtilen mükelleflerden orman yangınını söndürmeye gitmekten imtina eden, gidip de çalışmayanlar ve verilen işi yapmayanlar hakkında mülki idare amirleri tarafından on bin Türk lirası idari para cezası uygulanır.

(10) Verilen idari para cezaları tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir.

(11) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendine aykırı hareket edenlerle bu fiillere izin verenlere iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Çeşitli hükümler

 

MADDE 13 – (1) 17/2/2000 tarihli ve 4533 sayılı Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) Bu Kanunda Başkanlığa verilen görevlerle ilgili olarak diğer mevzuatta Orman ve Su İşleri Bakanlığına yapılan atıflar Kültür ve Turizm Bakanlığına, Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Müdürlüğüne yapılan atıflar ise Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığına yapılmış sayılır.

 

Geçiş hükümleri

 

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Kanunla kurulan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı teşkilatlanıncaya kadar, Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Müdürlüğü ilgili mevzuatına göre faaliyetlerine devam eder.

 

(2) Başkanlığın 2014 mali yılı harcamaları, Maliye Bakanlığınca yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar Bakanlığın 2014 yılı bütçesinde yer alan ödeneklerden karşılanır.

(3) Bu Kanunla faaliyeti sona erdirilen Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Müdürlüğü Özel Hesabı bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren iki ay içinde tasfiye edilir. Özel Hesabın tasfiye edildiği tarihteki nakit tutarı söz konusu tarih itibarıyla Başkanlığa gelir kaydedilmek üzere ilgili hesaba yatırılır.

(4) Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Müdürlüğüne ait her türlü taşınır, taşıt, araç, gereç ve malzeme, borç ve alacaklar, hak ve yükümlülükler, yazı ve elektronik ortamdaki her türlü kayıt ve dokümanların devir işlemleri Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Bakanlık arasında yapılacak protokoller ile belirlenir.

(5) Bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla sözleşmeye bağlanmış olan işler mevcut sözleşme hükümlerine göre Orman ve Su İşleri Bakanlığınca yürütülmeye devam olunur. Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Bakanlık arasında yapılacak protokollerle belirlenecek sözleşmeler hak ve alacaklarla birlikte Başkanlığa devredilebilir.

(6) Beşinci fıkra uyarınca Başkanlığa devredilen sözleşmelerden dolayı Orman ve Su İşleri Bakanlığınca taraf olunan davalar ile başlatılmış olan takiplerde Başkanlık kendiliğinden taraf sıfatını kazanır. Söz konusu sözleşmelere ilişkin olarak bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce Orman ve Su İşleri Bakanlığınca yapılmış iş ve işlemler sebebiyle açılacak davalar Başkanlığa yöneltilir.

(7) Başkanlığa tahsis edilen taşınmazların daha önce kiraya verilmesine veya hangi ad altında olursa olsun bu taşınmazların kullandırılmasına ilişkin sözleşmeler, bu Kanunun yayımı tarihinde başka bir işleme gerek kalmaksızın kendiliğinden sona erer ve bu taşınmazlar 2886 sayılı Kanunun 75 inci maddesine göre tahliye edilir.

(8) Bu Kanunun uygulanmasına dair yönetmelikler altı ay içinde çıkarılır. Bu Kanunda öngörülen tarihi alan planları bir yıl içinde hazırlanır. Çanakkale Savaşları yüzüncü yıl anma etkinlikleri kapsamında yapılacak yapım, onarım, tanıtım ve yayım gibi faaliyetler için üç ay içinde Başkanlıkça acil eylem planı hazırlanır.

 

Yürürlük

 

MADDE 14 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

 

MADDE 15 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

27/6/2014


28 Haziran 2014. 13:01
0 0 Oylar
Okuyucu puanı:
Abone ol
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Bütün yorumları gör
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
0
Düşünceleriniz bizim için önemlidir, lütfen yorum bırakınız.x