Çiğ Sütün Değerlendirilmesine Yönelik Destekleme Tebliği


cigsutten_tereyag

 

26 Aralık 2013  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28863

TEBLİĞ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:ÇİĞ SÜTÜN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK DESTEKLEME

UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2013/64)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1  (1) Bu Tebliğin amacı; belirli dönemlerde çiğ sütün değerlendirilmesi, ülkemiz süt üretiminin geliştirilmesi, kayıt altına alınması ve çiğ süt fiyatlarında istikrarın oluşturulması amacıyla Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ihracat yapan imalatçı, imalatçı-ihracatçı firmaların ihtiyaç duydukları süt tozunun yurt içinde üretilmesi ve temin edilmesine yönelik süt tozu üretiminin desteklenmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2  (1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi ile 11/3/2013 tarihli ve 2013/4463 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 2013 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararın 4 üncü maddesinin onaltıncı fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3  (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

b) Çiğ süt: İnek, keçi, koyun veya mandanın sağılmasıyla elde edilen, 40 oC’nin üzerine ısıtılmamış veya eşdeğer etkiye sahip herhangi işlem görmemiş kolostrum dışındaki meme bezi salgısını,

c) Çiğ süt referans birim fiyatı: Bakanlık tarafından aylık olarak belirlenecek olan fatura/müstahsil makbuzlarında ibraz edilerek süt tozu üretiminde kullanılacak soğutulmuş çiğ süt fiyatını,

ç) Dahilde işleme izin belgesi: 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dahilde İşleme Rejimi Tebliğine göre, ihraç amacıyla gümrük muafiyetli ithalata veya yurt içi alımlara imkan sağlayan Ekonomi Bakanlığınca düzenlenen belgeyi,

d) Genel Müdürlük: Hayvancılık Genel Müdürlüğünü,

e) İhracatçı birlik: İhracatçıları örgütlendirmek suretiyle ihracatı artırmak ve dış ticaretin ülke menfaatine uygun olarak gelişmesini sağlamak üzere, özel bütçeye sahip ve tüzel kişiliği haiz olarak kurulan ihracatçı birliğini,

f) İl/ilçe müdürlüğü: İl gıda, tarım ve hayvancılık müdürlükleri ile ilçe müdürlüklerini,

g) İmalatçı: Dahilde İşleme Rejimi kapsamında kendi imalatında süt tozu kullanan ve/veya sadece süt tozuüreten sanayicileri,

ğ) İmalatçı-ihracatçı: İşlem görmüş ürünün tamamını veya bir kısmını üreten ve bu ürünün ihracatını kendisi ve/veya aracı ihracatçı vasıtasıyla gerçekleştiren dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni sahibi firmayı,

h) Komisyon: Bakanlıktan bir, ihracatçı birliklerinden bir, Ekonomi Bakanlığından bir, Konseyden iki üyenin katılımı ile oluşan komisyonu,

ı) Konsey: 8/6/2013 tarihli ve 28671 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Süt Konseyi Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre kurulmuş olan Ulusal Süt Konseyini,

i) Kota: Desteklemeye esas olacak bir takvim yılı içinde veya muayyen bir dönem itibariyle süt tozuüretilmesine izin verilen toplam süt tozu miktarını,

j) Kota dönemi: Bakanlıkça süt üretim arz akışına göre belirlenecek olan dönemleri,

k) Süt tozu: 12/4/2005 tarihli ve 25784 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Süt Tozu Tebliğine uygun yağlı-yağsız süt tozunu,

l) Süt tozu üreten/ürettiren sanayici: 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıdaİşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğe uygun, Konseye üye olan ve halen bu faaliyetlerini yürüten işletmelere sahip olan gerçek ve tüzel kişileri,

m) Üretici örgütü: Merkez birliği düzeyinde örgütlenmiş, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa göre kurulmuş ıslah amaçlı birliği, 29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı TarımsalÜretici Birlikleri Kanununa göre kurulmuş üretici birliğini, Bakanlıkça kuruluşuna izin verilen 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş hayvancılık faaliyeti yürüten tarımsal amaçlı kooperatiflerin merkez birliklerine ortak olan üst birlik ortağı kooperatifi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Çiğ Sütün Değerlendirilmesine Yönelik Destekleme Uygulama Esasları

Süt tozunun yurt içinde ürettirilmesi ve temin edilmesi

MADDE 4  (1) Dahilde işleme izin belgesi kapsamında ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde hammadde olarak kullanılan yağlı-yağsız süt tozunun yurt içinden temin edilmesi esastır.

(2) Belge kapsamında süt tozu alımı Bakanlıkça süt tozu üretim kotası tahsis edilen süt tozu üreten sanayici, imalatçı, imalatçı-ihracatçılardan temin edilir.

(3) Önceden ihracatın gerçekleştiğinin belgelenmesi kaydıyla, belge kapsamında süt tozu üretim kotasıolanlardan yurt içi alımın yapılmasına imkân bulunmaması halinde, ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinin uygun görüşü ve Konseyce “Yurt İçinde Temin Edilememiştir” kaşesi olması kaydıyla ithalat yapılmasına izin verilebilir.

Desteklemeden yararlanacaklar

MADDE 5  (1) Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğe uygun ve Konseye üye olan süt tozu üreten/ürettiren gıda işletmesine Dahilde İşleme Rejimi kapsamında faaliyet gösteren ve standartlara uygun olarak ürettiği/ürettirdiği yağlı-yağsız süt tozunu kendi işletmesinde kullanmak veya imalatçı-ihracatçılara belgelendirerek satmak şartıyla ton başına ödeme yapılır.

Müracaat yeri ve zamanı

MADDE 6  (1) Desteklemeden yararlanmak isteyen süt tozu üreticileri müracaatlarını; başvuru dilekçesi ve ek-1’de yer alan taahhütname ile birlikte süt tozu üreten/ürettiren işletmelerin kurulu bulunduğu il/ilçe müdürlüklerine ve Konseye üçer aylık dönemler halinde yapar.

Kota miktarı belirlenmesi

MADDE 7  (1) Bu Tebliğ kapsamında süt tozu üreten/ürettiren sanayicilerin süt tozu üretim kota miktarlarıkotaların dağıtım tarih ve kriterleri, yararlanıcıların taahhüt ettikleri asgari ve azami miktarlar ile bir önceki ay içerisinde işledikleri süt miktarları dikkate alınarak, Konseyin teklifi üzerine Genel Müdürlükçe belirlenir.

(2) Genel Müdürlük, kotaların belirlenmesinde aşağıdaki yöntemlerden bir veya birkaçını birlikte veya ayrı ayrıtebliğ amacına uygun değerlendirebilir:

a) Dahilde işleme izin belgesine sahip firmalarla sözleşme yapan imalatçı-ihracatçı firmalar ile süt tozu üreten/ürettiren sanayicilere taahhütleri de dikkate alınarak kapasitelerine göre kota verebilir.

b) Arz fazlalığı oluşan bölgelerde süt alımını gerçekleştirecek olanlara farklı miktarda kota tahsis edebilir.

c) Kota tahsisi yapılacak aydan önce olmak şartıyla üretici örgütlerinin merkez birliklerince kendilerine üye olan alt birliklerin arz fazlası olarak pazarlayamadığı soğutulmuş çiğ sütün değerlendirilmesine yönelik talepler Konseye yapılır. Bu talepler kota tahsisinde değerlendirilebilir.

Destekleme birim fiyatının belirlenmesi

MADDE 8  (1) Destekleme birim fiyatı, kota tahsisi yapılan aylar için komisyonun raporu dikkate alınarak Genel Müdürlükçe belirlenir.

(2) Kota tahsisinin yapıldığı aydan bir önceki ay içindeki yurt dışı borsalarında oluşan yağlı/yağsız süt tozu ortalama birim fiyatı ile soğutulmuş çiğ sütten üretilen süt tozu yurt içi üretim maliyeti farkı birim fiyat oluşumunda dikkate alınır.

(3) Yurt içi birim fiyat belirlemesinde soğutulmuş çiğ süt için referans fiyat uygulaması esastır. Konsey teklifi ile kota tahsisi yapılan ay için referans fiyat Genel Müdürlükçe belirlenir. Süt tozu üretiminde kullanılan soğutulmuşçiğ sütün, kota tahsisi yapılan ay için belirlenen referans fiyatın altında satın alınması halinde ilgili firma bu ayın desteklemesinden faydalandırılmaz.

(4) Süt tozu üreten/ürettirenler maliyetlerin belirlenmesine esas olacak yağlı/yağsız süt tozu üretim maliyetlerini aylık olarak Konseye bildirirler.

(5) Komisyon, her ayın son beş iş günü içinde Konseyin belirlediği gün toplanır.

Süt tozu üretimi için sütün tedarik edilmesi

MADDE 9  (1) Süt tozu üretimi için gerekli olan soğutulmuş çiğ sütün, üretici örgütlerinden tedarik edilmesi esastır. Doğrudan çiftlik bazında sütün tedarik edilmesi halinde üreticinin örgütlü olması ve bu durumun örgütütarafından belgelendirilmesi zorunludur. Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğe uygun olan süt işleme tesisine sahip farklı firmalardan yapılan süt alımlarında da aynı madde hükmü geçerlidir.

Yurt içi dahilde işleme izin belgeli işletmelerde süt tozu kullanımı, satışı ve ihracat işlemleri

MADDE 10  (1) Bu Tebliğ kapsamında aldıkları yağlı/yağsız süt tozu üretim kotasını kendi ihracatlarıkarşılığında dahilde işleme izin belgesi ithalat süresi içerisinde kendi işletmelerinde kullananlar, ihracatıgerçekleştirdikleri dahilde işleme izin belgelerinin ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğince onaylı son halinin suretini, her ayın ilk beş iş gününde Konseye gönderir ve Konsey bu belgeleri bir liste halinde aylık olarak ihracatçı birliklerine ve Genel Müdürlüğe bildirir. Ayrıca, Konsey bu belgeleri beş yıl boyunca saklar.

(2) Bu Tebliğ kapsamında yapılacak olan süt tozu satışları süt tozu kotası almış olanlarca yapılır. Süt tozu satışı dahilde işleme izin belgesi kapsamında ihracat öncesi veya ihracat sonrasında aşağıda belirtilen kurallara göre yapılabilir:

a) İhracat öncesi satışlarda; dahilde işleme izin belgesi kapsamındaki yurt içi alımlar ilgili Katma Değer Vergisi Genel Tebliği hükümlerine istinaden yapılır. Satış faturası üzerine dahilde işleme izin belgesinin satır kodu kaydedilir. Söz konusu fatura bilgileri satıcı tarafından dahilde işleme izin belgesinin “İthal Edilen veya Yurt Dışı Satışı Yapılanİlgili Bilgiler” kısmına kaşe-imza edilmek suretiyle kaydedilir. Bu kapsamdaki satışlarda ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerince düzenlenecek hak ediş belgesi talep edilmez.

b) İhracat sonrası satışlarda; imalatçı-ihracatçılar bünyesinde süt tozu kullanılarak üretilip ihraç edilen eşyalara ilişkin Dahilde İşleme Rejimi otomasyon sisteminde işlem görmüş beyannameler ve hazırlayacakları sarfiyat tablosu ile bağlı bulundukları ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerine müracaat ederler ve ihracatçı birlikleri genel sekreterlikleri tarafından hak ediş bilgi formu hazırlanır, Genel Müdürlüğe ve Konseye gönderilir.

c) Hazırlanan hak ediş bilgi formu; ihracat listesi, sarfiyat tablosu ve süt tozu üreten/ürettiren firmalar arasında yapılan sözleşmelerde yer alan bilgilerle, Konsey tarafından tahsisat belgesi düzenlenir, firmalara gönderilir.

ç) Birden fazla imalatçıdan süt tozu alınması durumunda hazırlanan sözleşmelerle Konseye müracaat edilerek satın alma yapılan firma sayısı kadar tahsisat belgesi düzenlenir.

d) Gönderilen hak ediş bilgi formuna istinaden hazırlanan tahsisat belgelerine ilişkin bilgiler Konsey tarafından Genel Müdürlüğe ve ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerine yazılı olarak bildirilir.

e) Konsey tarafından düzenlenecek tahsisat belgelerinde süt tozu yağlı-yağsız olarak ayrılmaz. Ancak, bu durum satışa ilişkin faturalarda belirtilir.

İl/ilçe müdürlüklerince yapılacak işlemler

MADDE 11  (1) Süt tozu desteklemesinden yararlanmak isteyen firmalardan istenecek belgeler ve desteklemeden yararlanmaya ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Başvuru dilekçesi.

b) Bakanlıktan alınan Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğe uygun belge.

c) Konseye üyelik ve yetki belgesi.

ç) Dahilde işleme izin belgesi.

d) Bağlı bulunduğu vergi dairesinden vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair belge (e-bildirgesi).

e) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca Türkiye genelinde prim ve idari para cezası bulunmadığına veya tecil ve taksitlendirildiğine ya da yapılandırıldığına ve yapılandırmanın bozulmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerinden alınacak yazının aslı veya e-bildirgesi.

f) Yetkili kişilerin imza sirküleri ve firmalar arasındaki sözleşmeler.

g) Üretilen süt tozu satışı gerçekleşmeden destekleme ödemesine müracaat edilemez. Müracaatlar süt tozuüreten/ürettiren işletmelerin kurulu bulunduğu il/ilçe müdürlüklerine yapılır.

ğ) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa uygun, üçer nüsha olarak ve aylık olarak düzenlenen müstahsil makbuzları/faturaların aslı ve/veya nüshalarının vergi dairesi müdürlüğü veya vergi dairesi müdürlüğüolmayan yerlerde ilçe mal müdürlüğü onaylı fatura dip koçanı fotokopisi belgelerinden biri kabul edilir. Destekleme kapsamında süt tozu üretimi için gerekli olan çiğ sütün işletmeye alınması ile ilgili düzenlenen ve ibraz edilme zorunluluğu olan müstahsil makbuzu ve/veya faturalarda miktarlar litre olarak düzenlenir, il/ilçe müdürlüklerince beş yıl boyunca ayrı bir dosyada tutulur.

h) Dahilde İşleme Rejimi kapsamındaki imalatçı-ihracatçılar tarafından ton olarak düzenlenmiş satışfaturalarının bir nüshası il/ilçe müdürlüklerine ibraz edilir. Onaylanan suret il/ilçe müdürlüğü tarafından ilgili dosyaya eklenir.

ı) İmalatçı ve dahilde işleme izin belgesi sahibi imalatçı-ihracatçı vasfında olup ürettiği süt tozu ihracatçıfirmalara tahsisat belgesi karşılığında satış yapan firmalardan dahilde işleme izin belgesi gereğince süt tozu kullanarak işlenmiş ürünün ihraç edildiğini gösteren elektronik ortamda veya yazılı şekilde gümrük çıkış beyannamelerinin veya dahilde işleme izin belgesi kapama hususlarını teyit eden belgeleri istenmez. Ancak dahilde işleme izin belgesi sahibi imalatçı-ihracatçı firmanın ürettiği süt tozu kendi dahilde işleme izin belgesi kapsamında mamul madde içerisinde ihraçediyorsa bu belgeler istenir. Onaylanan suret il/ilçe müdürlüğü tarafından ilgili dosyaya eklenir.

i) İbraz edilen gümrük çıkış beyannamelerinin, noter onaylı örneği, ilgili gümrük idaresince onaylanmış bir sureti veya il/ilçe müdürlüğünce aslının görülmesi suretiyle onaylanmış bir sureti kabul edilir.

j) İhracat öncesi satışlarda fatura bilgileri satıcı tarafından dahilde işleme izin belgesinin “İthal Edilen veya Yurt Dışı Satışı Yapılan İlgili Bilgiler” kısmına kaşe-imza edilir.

k) İhracat sonrası satışlarda; süt tozu üreten/ürettiren sanayiciden süt tozu satın alan dahilde işleme izin belgesi sahibi firmaya ait Konseyden alınmış tahsisat belgesi istenir.

İcmallerinin hazırlanması ve destekleme ödemesi

MADDE 12  (1) Destekleme icmallerinin hazırlanması ve ödemesine ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Destekleme ödemesine esas olacak belgelerin tamamının incelenmesi il/ilçe müdürlüklerince en geç müracaat tarihinden itibaren on iş günü içinde tamamlanır.

b) Desteklemeye esas olacak satış faturası ve/veya gümrük çıkış beyannamesinde gösterilen süt tozu miktarı ile belgelendirilen çiğ süt miktarı, süt tozu üretimi için gerekli olan eş değer miktarı ile uyumlu olur. 1 kg süt tozu için en az 10 litre çiğ süt esas alınır.

c) Dahilde işleme izin belgesi kapsamındaki yurt içi alımın, belge ithalat süresi içerisinde gerçekleştirilmesi gerekir. Belge süresi Dahilde İşleme Rejimi Tebliğine göre aynı ayın son gününe kadar geçerlidir. Ancak, belge ithalat süresi dolmuş olup süre uzatması alan dahilde işleme izin belgesi kapsamında alım yapılabilmesi için dahilde işleme izin belgesinin revize edilmiş son halinin ihracatçı birlikleri genel sekreterliğince onaylı sureti firma tarafından Konseye ve il/ilçe müdürlüklerine ibraz edilir. Geçmiş yıllara ait süt tozu ithalat hakkı bulunan firmalar da, dahilde işleme izin belgesi süresi bitmemesi şartıyla destekleme kapsamına alınır.

ç) Fatura tarihi; imalatçı, imalatçı-ihracatçılara ait dahilde işleme izin belgesindeki belge ithalat süresi bitiştarihinin rastladığı ayın son günü olur. 2013 yılına ait destekleme ödemelerinin 2014 yılı içinde yapılabileceği dikkate alınarak 2013 yılı içerisinde uygulanan destekleme dönemlerindeki fatura tarihi, dahilde işleme izin belgesindeki ithalat bitiş tarihindeki ayın son gününe kadar olan satışlarda desteklemelerden yararlandırılır.

d) Ödemeye uygun bulunan müracaatlar için ödeme icmali düzenlenerek onaylanır ve beş iş günü içinde Genel Müdürlükte olacak şekilde gönderilir.

e) Desteklemede öngörülen bütçe miktarını aşmamak şartı ile gelen icmaller Genel Müdürlükçe değerlendirilereködeme yapılmak üzere gönderilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çeşitli yetki ve sorumluluklar

MADDE 13  (1) Süt tozu üreten/ürettirenlerce düzenlenen taahhütleri dikkate alarak bütçeyi aşmamak şartıylaüretim planlaması yapmaya, bu Tebliğde yer almayan hususlarla ilgili talimatlar yayımlamaya, 2013 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karara bağlı kalmak koşulu ile Genel Müdürlük yetkilidir.

(2) Üretici örgütlerince, arz fazlalığı nedeniyle pazarlanamayan çiğ sütün, süt tozu üreten/ürettirenlerce pazarlanmasını ve üretim için ihtiyaç duyduğu çiğ sütün temin edilmesini sağlayacak düzenlemeler konusunda Konsey yetkilidir.

(3) Tebliğden yararlanmak isteyen imalatçı, imalatçı-ihracatçı firmalar stok bilgilerini aylar bazında Konseye bildirmek zorundadır. Konsey ulusal bazda süt tozu üretim stoklarını Genel Müdürlüğe, Ekonomi Bakanlığı ile ihracatçıbirliklerine bildirir ve aylar bazındaki destekleme birim fiyatı ile stok durumunu internet sayfasında yayımlar.

(4) Bakanlık tarafından kendisine verilmiş aylık süt tozu kotasını herhangi bir sebeple üretmeyen imalatçı, imalatçı-ihracatçı firmaların kotalarını, bir sonraki ay içerisinde yetkili diğer firmalara talepleri doğrultusunda verme hususunda Genel Müdürlük yetkilidir.

(5) Bakanlık tarafından belirlenen kota miktarında geçerli aya ait bir artırım olduğunda, artırılan miktar bir sonraki aya Genel Müdürlüğün yazılı bildirimi ile aktarılabilir ve aktarılan aya ait destekleme tutarı ile çiğ süt referans fiyatı üzerinden değerlendirilir.

(6) Yurt içerisinde imalatçı-ihracatçılara satılacak olan süt tozu paketleri üzerinde “Bu Ürün Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın destekleme uygulaması kapsamındadır.” yazısı bulunur.

Desteklemeden yararlanamayacaklar

MADDE 14  (1) Aşağıda belirtilenler bu desteklemeden yararlandırılmazlar:

a) Bu Tebliğde belirlenen hükümlere uymayanlar.

b) Gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve/veya belge ibraz edenler.

c) Kamu kurum ve kuruluşları.

Finansman ve ödemeler

MADDE 15  (1) Destekleme ödemeleri Bakanlığın cari yıl bütçesinde hayvancılık desteklemeleri için ayrılan kaynaktan sağlanır.

(2) Ödemeler T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığı ile yapılır. Bu Tebliğin uygulanması ile ilgili olarak T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ye destekleme tutarının % 0,2’si oranında hizmet komisyonu ödenir.

Haksıödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti

MADDE 16  (1) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranlarıdikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

(2) İlgili merciler, kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolünden ve kendi hazırladıkları belgelerden sorumlu olur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmaküzere sahte veya içeriği itibariyle gerçek dışı belge düzenleyenler hakkında genel hükümler uygulanır.

(3) Bu Tebliğ ile yapılan destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 17  (1) 3/7/2012 tarihli ve 28342 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiğ Sütün Değerlendirilmesine Yönelik Destekleme Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2012/52) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 18  (1) Bu Tebliğ 1/1/2014 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19  (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 


Yazan - 26 Aralık 2013. Kategori MANŞET, GIDA. Bu yazıya yapılan yorumları takip edebilirsiniz RSS 2.0. Bu yazı yoruma kapalı fakat geri izlemeye açık
0 0 Oylar
Okuyucu puanı
Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
Bütün yorumları gör
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
0
Düşünceleriniz bizim için önemlidir, lütfen yorum bırakınız.x
()
x