Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kontrolüne Tabi Ürünlerin Giriş Yapacağı Gümrükler


15259594

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI KONTROLÜNE TABİ BELİRLİ

ÜRÜNLERİN GİRİŞİNE YETKİLİ GÜMRÜK İDARELERİ İLE RESMİ

KONTROLLERİNİ YAPMAYA YETKİLİ İL GIDA, TARIM VE

HAYVANCILIK MÜDÜRLÜKLERİNİN BELİRLENMESİNE

DAİR TEBLİĞ

Amaç ve kapsam

MADDE 1  (1) Bu Tebliğin amacı; 21/12/2011 tarihli ve 28149 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmelik kapsamındaki hayvan ve ürünler ile 3/12/2011 tarihli ve 28131 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Karantinası Yönetmeliği kapsamındaki bitki ve bitkisel ürünlerinülkeye giriş gümrük idarelerini, belirli eşyanın ithalat gümrük idareleri ile 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitkisel Gıda ve Yem İthalatının Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik kapsamındaki gıda, gıda ile temas eden madde ve malzeme ve yemlerin gıda veya yem güvenilirliğine ilişkin resmi kontrolleri yapmaya yetkili il gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüklerini tespit ve ilan etmektir.

Dayanak

MADDE 2  (1) Bu Tebliğ, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 34 üncü maddesine, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu maddesine, Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesine, Bitkisel Gıda ve Yemİthalatının Resmi Kontrollerine Dair Yönetmeliğin 15 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Yetkili idareler

MADDE 3  (1) Veteriner kontrollerine tabi olan hayvan ve ürünlerin Türkiye Gümrük Bölgesine girişi ek-1’de yer alan listede belirtilen gümrük idarelerinden gerçekleştirilir.

(2) 44.01, 44.03, 44.04, 44.06, 44.07, 44.15 ve 44.16 tarife pozisyonlarında yer alan zirai karantina kontrolüne tabi orman ürünlerinin (ahşap ambalaj malzemeleri hariç) Türkiye Gümrük Bölgesine girişi ek-2’de yer alan listede belirtilen gümrük idarelerinden gerçekleştirilir.

(3) Zirai karantina kontrolüne tabi tohum, fide, fidan ve çiçek soğanları gibi çoğaltım materyalinin Türkiye Gümrük Bölgesine girişi ek-3’te yer alan listede belirtilen gümrük idarelerinden gerçekleştirilir. Ancak, kara hudut kapılarındaki girişgümrük idarelerinde resmi kontrolleri tamamlanamayan çoğaltım materyalinin ek-3’te yer alan listede belirtilen diğer yetkili gümrük idarelerine veya Ankara, Sakarya, Yalova ve İstanbul’daki diğer gümrük idarelerine transit edilerek resmi kontrolleri gerçekleştirilir.

(4) Zirai karantina kontrolüne tabi diğer bitki ve bitkisel ürünlerin Türkiye Gümrük Bölgesine girişi ek-4’te yer alan listede belirtilen gümrük idarelerinden gerçekleştirilir.

(5) Serbest dolaşıma giriş rejimi, dâhilde işleme rejimi, hariçte işleme rejimi, gümrük kontrolü altında işleme rejimi ve geçici ithalat rejimine tabi tutulmak istenen gıda, gıda ve yem sanayiinde kullanılan bitkisel ürünler ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin ithalatında, gıda ve yem güvenilirliğine ilişkin resmi kontroller ek-5’te yer alan listede belirtilen il gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüklerince gerçekleştirilir.

(6) 09.02 ve 09.03 tarife pozisyonunda yer alan çayın Türkiye Gümrük Bölgesine girişi ile serbest dolaşıma girişişlemleri Rize Gümrük Müdürlüğünden gerçekleştirilir.

(7) 6911.10 gümrük tarife alt pozisyonunda yer alan “Porselenden Sofra ve Mutfak Eşyası” ile 6912.00 gümrük tarife alt pozisyonunda yer alan yalnızca “Seramikten Sofra ve Mutfak Eşyası”nın (Seramikten diğer ev eşyası ve tuvalet eşyası hariç) herhangi bir ülke ayırımı yapılmaksızın serbest dolaşıma giriş işlemleri Ankara Gümrük Müdürlüğü, Erenköy Gümrük Müdürlüğü ve İzmir TIR Gümrük Müdürlüğünden gerçekleştirilir.

(8) Türkiye Gümrük Bölgesi üzerinden geçerek yabancı bir ülkeden yabancı bir ülkeye transit işlemleri ile serbest bölgeler, antrepolar ve geçici depolama yerlerinden Gümrüksüz Satış Mağazaları ve depolarına yapılacak transit işlemleri ile kumanya hariç olmak üzere 22.03, 22.04, 22.05, 2206.00, 22.07, 22.08 tarife pozisyonunda yer alan mamul haldeki alkollüiçkilerin Türkiye Gümrük Bölgesine giriş işlemlerinin yapılacağı gümrük idareleri ile karşılarında bu eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemlerinin yapılacağı gümrük idareleri ek-6’da yer alan listede belirlenmiştir. Ancak 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı alt bendinde yer alan diplomatik eşya kapsamındaki alkollü içkilerin Türkiye Gümrük Bölgesine girişinde ve serbest dolaşıma giriş işlemlerinin gerçekleştirilmesinde bu fıkra hükmü uygulanmaz.

01İstisnai durumlar

MADDE 4  (1) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü) ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü) bu Tebliğin uygulanması sırasında ortaya çıkan özel ve zorunlu durumlarıinceleyip müştereken sonuçlandırmaya yetkilidir.

(2) Üst düzey mülki ve askeri erkâna hediye edilen hayvanlar ile ülkemizde düzenlenecek uluslararası yarışma ve organizasyonlara katılacak olan hayvanlara zorunlu durumlarda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü) ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının (Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü) uygun görüşüyle ek-1’de yer alan listede belirtilmeyen gümrük idarelerinden de Türkiye Gümrük Bölgesine girişine izin verilebilir.

(3) 5/12/2011 tarihli ve 28133 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ev ve Süs Hayvanlarının Ticari Olmayan Hareketlerinde Uygulanacak Hayvan Sağlığı Şartlarına Dair Yönetmelik kapsamındaki ticari nitelikte olmayan ev ve süs hayvanlarının yolcu beraberi olarak Türkiye Gümrük Bölgesine girişi, uluslararası yolcu giriş-çıkışına açık hudut kapılarındaki tüm gümrük idarelerinden gerçekleştirilebilir.

(4) 1/2/2012 tarihli ve 28191 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvansal Ürünlerin Kişisel SevkiyatlarınınÜlkeye Girişine İlişkin Kurallar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2012/11) kapsamındaki ticari nitelikte olmayan ve yolcu beraberinde gelen veya özel kişilere küçük sevkiyatlar halinde gönderilen veya posta, telefon ve internet yoluyla siparişedilen ve tüketiciye teslim edilen hayvansal ürünlerin kişisel sevkiyat olarak Türkiye Gümrük Bölgesine girişi, uluslararasıyolcu giriş-çıkışına açık hudut kapılarındaki tüm gümrük idarelerinden gerçekleştirilebilir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğler

MADDE 5  (1) Aşağıdaki tebliğler yürürlükten kaldırılmıştır:

a) 23/6/1993 tarihli ve 21616 sayılı Resmî Gazete’de Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca yayımlanan Tebliğ,

b) 18/2/1994 tarihli ve 21853 sayılı Resmî Gazete’de Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca yayımlanan Tebliğ,

c) 11/11/1994 tarihli ve 22108 sayılı Resmî Gazete’de Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca yayımlanan Tebliğ,

ç) 2/8/1995 tarihli ve 22362 sayılı Resmî Gazete’de Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca yayımlanan Tebliğ,

d) 9/12/1995 tarihli ve 22488 sayılı Resmî Gazete’de Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca yayımlanan Tebliğ,

e) 3/9/1997 tarihli ve 23099 sayılı Resmî Gazete’de Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca yayımlanan Tebliğ,

f) 1/3/2001 tarihli ve 24333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthal ve İhraç Edilecek Gıdaların Giriş ve ÇıkışKapılarının Tespit ve İlanına Dair Tebliğ,

g) 11/1/2003 tarihli ve 24990 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Konya İli Gümrük Müdürlüğünün Canlı Hayvanİhracına Yetkilendirilmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2002/71),

ğ) 8/7/2005 tarihli ve 25869 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karaman Gümrük Müdürlüğünün Hayvan ve Hayvan Maddelerinin İhracına Yetkilendirilmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2005/30),

h) 13/7/2005 tarihli ve 25874 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hamzabeyli Gümrük Müdürlüğünün Hayvan ve Hayvan Maddelerinin İthalat ve İhracatına Yetkilendirilmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2005/36),

ı) 25/11/2005 tarihli ve 26004 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sabiha Gökçen Gümrük Müdürlüğünün Hayvan ve Hayvan Maddelerinin İthalat ve İhracatına Yetkilendirilmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2005/46),

i) 29/2/2008 tarihli ve 26802 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğubayazıt Gümrük Müdürlüğü ve İpekyoluGümrük Müdürlüğünün Hayvan ve Hayvan Maddelerinin İthalat ve İhracatına Yetkilendirilmesi Hakkında Tebliğ (TebliğNo: 2008/4),

yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1  (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesine bağlanmış veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş ürünlerin başlamış ithalat işlemleri için uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 6  (1) Bu Tebliğin;

a) 3 üncü maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları yayımı tarihinden üç ay sonra,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7  (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 EK- 1

SIRA NO

İLİ

GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

CANLI HAYVAN

HAYVANSAL ÜRÜN

İnsan Tüketimi İçin Amaçlananlar

İnsan Tüketimi İçin Amaçlanmayanlar

1

AğrıGürbulak Gümrük Müdürlüğü (1)

Yetkili

Yetkili

Yetkili

2

AnkaraEsenboğa Gümrük Müdürlüğü (2)

Yetkili

Yetkili

Yetkili

3

AntalyaAntalya Gümrük Müdürlüğü (2)

Yetkili

Yetkili

Yetkili

4

AntalyaAntalya Havalimanı Gümrük Müdürlüğü(2)

Yetkili

Yetkili

Yetkili

5

ArdahanTürkgözü Gümrük Müdürlüğü (2)

Yetkili

6

ArtvinSarp Gümrük Müdürlüğü (1)

Yetkili

Yetkili

Yetkili

7

BalıkesirBandırma Gümrük Müdürlüğü (2)

Yetkili

Yetkili

Yetkili

8

Edirneİpsala Gümrük Müdürlüğü (2)

Yetkili

Yetkili

Yetkili

9

EdirneKapıkule Gar Gümrük Müdürlüğü (1)

Yetkili

Yetkili

Yetkili

10

EdirneKapıkule TIR Gümrük Müdürlüğü (1)

Yetkili

Yetkili

Yetkili

11

HatayCilvegözü Gümrük Müdürlüğü (1)

Yetkili

Yetkili

Yetkili

12

Hatayİskenderun Gümrük Müdürlüğü (2)

Yetkili

Yetkili

Yetkili

13

IğdırDilucu Gümrük Müdürlüğü

Yetkili

Yetkili

Yetkili

14

İstanbulAmbarlı Gümrük Müdürlüğü (1)

Yetkili

Yetkili

15

İstanbulAtatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğü (2)

Yetkili

Yetkili

Yetkili

16

İstanbulHaydarpaşa Gümrük Müdürlüğü (2)

Yetkili

Yetkili

17

İstanbulPendik Gümrük Müdürlüğü (1)

Yetkili

Yetkili

18

İstanbulSabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Müdürlüğü (1)

Yetkili

Yetkili

Yetkili

19

İzmirAdnan Menderes Gümrük Müdürlüğü (1)

Yetkili

Yetkili

Yetkili

20

İzmirAliağa Gümrük Müdürlüğü (1)

Yetkili

Yetkili

Yetkili

21

İzmirÇeşme Gümrük Müdürlüğü (1), (3)

Yetkili

Yetkili

Yetkili

22

İzmirİzmir Gümrük Müdürlüğü (1)

Yetkili

Yetkili

Yetkili

23

KocaeliDerince Gümrük Müdürlüğü (2)

Yetkili

Yetkili

Yetkili

24

KocaeliKörfez Petrokimya Gümrük Müdürlüğü(2)

Yetkili

25

MersinMersin Gümrük Müdürlüğü (1)

Yetkili

Yetkili

Yetkili

26

MersinMersin Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü(1)

Yetkili

Yetkili

27

MersinTaşucu Gümrük Müdürlüğü (2)

Yetkili

Yetkili

28

MuğlaMilas Havalimanı Gümrük Müdürlüğü (2), (3)

Yetkili

Yetkili

Yetkili

29

SamsunSamsun Gümrük Müdürlüğü (2)

Yetkili

Yetkili

Yetkili

30

ŞırnakHabur Gümrük Müdürlüğü (1)

Yetkili

Yetkili

Yetkili

31

TekirdağTekirdağ Gümrük Müdürlüğü (2)

Yetkili

Yetkili

Yetkili

32

TrabzonTrabzon Gümrük Müdürlüğü (2)

Yetkili

Yetkili

Yetkili

33

ZonguldakZonguldak Gümrük Müdürlüğü (2)

Yetkili

Yetkili

Yetkili

(1) Veteriner kontrollerini yapmaya, Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlükleri yetkilidir.

(2) Veteriner kontrollerini yapmaya,Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü kuruluncaya kadar İl/İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilidir.

(3) Sadece canlı balıklar ve balıkçılık ürünleri girişine yetkilidir.

 

 

 

EK-2

SIRA NO

İLİ

GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

1

AntalyaAntalya Gümrük Müdürlüğü

2

AntalyaAntalya Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü

3

ArtvinHopa Gümrük Müdürlüğü

4

ArtvinSarp Gümrük Müdürlüğü

5

BartınBartın Gümrük Müdürlüğü

6

BursaGemlik Gümrük Müdürlüğü(1)

7

BursaMudanya Gümrük Müdürlüğü

8

Edirneİpsala Gümrük Müdürlüğü

9

EdirneKapıkule Gar Gümrük Müdürlüğü

10

EdirneKapıkule TIR Gümrük Müdürlüğü

11

EdirneKapıkule Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü

12

Hatayİsdemir Gümrük Müdürlüğü

13

Hatayİskenderun Gümrük Müdürlüğü

14

İstanbulAmbarlı Gümrük Müdürlüğü

15

İstanbulHaydarpaşa Gümrük Müdürlüğü

16

İstanbulİstanbul Posta Gümrük Müdürlüğü

17

İstanbulPendik Gümrük Müdürlüğü

18

İstanbulSabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Müdürlüğü

19

İzmirAdnan Menderes Gümrük Müdürlüğü

20

İzmirAliağa Gümrük Müdürlüğü

21

İzmirÇeşme Gümrük Müdürlüğü

22

İzmirEge Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü

23

İzmirİzmir Gümrük Müdürlüğü

24

Kastamonuİnebolu Gümrük Müdürlüğü

25

KocaeliDerince Gümrük Müdürlüğü

26

KocaeliDilovası Gümrük Müdürlüğü

27

KocaeliGebze Gümrük Müdürlüğü(1)

28

MersinMersin Gümrük Müdürlüğü

29

MersinMersin Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü

30

MersinMersin Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü

31

MersinTaşucu Gümrük Müdürlüğü

32

OrduOrdu Gümrük Müdürlüğü

33

SamsunSamsun Gümrük Müdürlüğü

34

TekirdağÇorlu Havalimanı Gümrük Müdürlüğü

35

TekirdağTekirdağ Gümrük Müdürlüğü

36

TrabzonTrabzon Gümrük Müdürlüğü

37

ZonguldakZonguldak Gümrük Müdürlüğü

(1)ABD menşeli kabuklu meşe odununun Türkiye Gümrük Bölgesine girişi yalnızca bu gümrük müdürlüklerinden gerçekleştirilir.

EK-3

SIRA NO

İLİ

GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

1

AdanaAdana Gümrük Müdürlüğü

2

AdanaYumurtalık Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü

3

AnkaraEsenboğa Gümrük Müdürlüğü

4

AntalyaAntalya Gümrük Müdürlüğü

5

AntalyaAntalya Havalimanı Gümrük Müdürlüğü

6

AntalyaAntalya Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü

7

BursaGemlik Gümrük Müdürlüğü

8

BursaMudanya Gümrük Müdürlüğü

9

EdirneHamzabeyli Gümrük Müdürlüğü

10

Edirneİpsala Gümrük Müdürlüğü

11

EdirneKapıkule Gar Gümrük Müdürlüğü

12

EdirneKapıkule TIR Gümrük Müdürlüğü

13

EdirneKapıkule Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü

14

HatayCilvegözü Gümrük Müdürlüğü

15

Hatayİsdemir Gümrük Müdürlüğü

16

Hatayİskenderun Gümrük Müdürlüğü

17

İstanbulAmbarlı Gümrük Müdürlüğü

18

İstanbulAtatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğü

19

İstanbulHaydarpaşa Gümrük Müdürlüğü

20

İstanbulİstanbul Posta Gümrük Müdürlüğü

21

İstanbulPendik Gümrük Müdürlüğü

22

İstanbulSabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Müdürlüğü

23

İzmirAdnan Menderes Gümrük Müdürlüğü

24

İzmirAliağa Gümrük Müdürlüğü

25

İzmirÇeşme Gümrük Müdürlüğü

26

İzmirEge Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü

27

İzmirİzmir Gümrük Müdürlüğü

28

MersinMersin Gümrük Müdürlüğü

29

MersinMersin Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü

30

MersinMersin Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü

31

MersinTaşucu Gümrük Müdürlüğü

32

SamsunSamsun Gümrük Müdürlüğü

33

TrabzonTrabzon Gümrük Müdürlüğü

 

 

EK-4

SIRA NO

İLİ

GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

1

AdanaAdana Gümrük Müdürlüğü

2

AdanaYumurtalık Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü

3

AğrıGürbulak Gümrük Müdürlüğü

4

AnkaraEsenboğa Gümrük Müdürlüğü

5

AntalyaAntalya Gümrük Müdürlüğü

6

AntalyaAntalya Havalimanı Gümrük Müdürlüğü

7

AntalyaAntalya Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü

8

ArtvinHopa Gümrük Müdürlüğü

9

ArtvinSarp Gümrük Müdürlüğü

10

BalıkesirBandırma Gümrük Müdürlüğü

11

BursaGemlik Gümrük Müdürlüğü

12

BursaMudanya Gümrük Müdürlüğü

13

EdirneHamzabeyli Gümrük Müdürlüğü

14

Edirneİpsala Gümrük Müdürlüğü

15

EdirneKapıkule Gar Gümrük Müdürlüğü

16

EdirneKapıkule TIR Gümrük Müdürlüğü

17

EdirneKapıkule Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü

18

HakkariEsendere Gümrük Müdürlüğü

19

HatayCilvegözü Gümrük Müdürlüğü

20

Hatayİsdemir Gümrük Müdürlüğü

21

Hatayİskenderun Gümrük Müdürlüğü

22

IğdırDilucu Gümrük Müdürlüğü

23

İstanbulAmbarlı Gümrük Müdürlüğü

24

İstanbulAtatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğü

25

İstanbulHaydarpaşa Gümrük Müdürlüğü

26

İstanbulİstanbul Posta Gümrük Müdürlüğü

27

İstanbulPendik Gümrük Müdürlüğü

28

İstanbulSabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Müdürlüğü

29

İzmirAdnan Menderes Gümrük Müdürlüğü

30

İzmirAliağa Gümrük Müdürlüğü

31

İzmirÇeşme Gümrük Müdürlüğü

32

İzmirDikili Gümrük Müdürlüğü

33

İzmirEge Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü

34

İzmirİzmir Gümrük Müdürlüğü

35

KilisÖncüpınar Gümrük Müdürlüğü

36

KocaeliDerince Gümrük Müdürlüğü

37

KocaeliDilovası Gümrük Müdürlüğü

38

KocaeliGebze Gümrük Müdürlüğü

39

MersinMersin Gümrük Müdürlüğü

40

MersinMersin Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü

41

MersinMersin Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü

42

MersinTaşucu Gümrük Müdürlüğü

43

OrduOrdu Gümrük Müdürlüğü

44

SamsunSamsun Gümrük Müdürlüğü

45

ŞanlıurfaAkçakale Gümrük Müdürlüğü

46

ŞırnakHabur Gümrük Müdürlüğü

47

TekirdağÇorlu Havalimanı Gümrük Müdürlüğü

48

TekirdağTekirdağ Gümrük Müdürlüğü

49

TrabzonTrabzon Gümrük Müdürlüğü

50

ZonguldakZonguldak Gümrük Müdürlüğü

 

 

EK-5

SIRA NO

İL MÜDÜRLÜĞÜ

1

Adana Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

2

Ağrı Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

3

Ankara Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

4

Antalya Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

5

Artvin Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

6

Balıkesir Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

7

Bursa Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

8

Çanakkale Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

9

Edirne Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

10

Erzurum Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

11

Eskişehir Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

12

Gaziantep Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

13

Giresun Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

14

Hatay Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

15

Kayseri Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

16

Mersin Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

17

İstanbul Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

18

İzmir Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

19

Muğla Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

20

Kocaeli Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

21

Konya Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

22

Rize Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

23

Samsun Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

24

Tekirdağ Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

25

Trabzon Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

26

Ordu Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

27

Ardahan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü(1)

28

Hakkari Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü(1)

29

Iğdır Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü(1)

30

Kilis Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü(1)

31

Mardin Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü(1)

32

Şırnak Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü(1)

33

Şanlıurfa Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü(1)

34

Van Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü(1)

 

(1) Sınır ticareti kapsamındaki ithalat işlemlerini yapmaya yetkili İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleridir.

 

EK-6

Sıra No

Türkiye Gümrük Bölgesine Girişin Yapılacağı Gümrük İdaresi

Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine Tabi Tutulacağı Gümrük İdaresi

1

Ambarlı Gümrük MüdürlüğüAmbarlı Gümrük Müdürlüğü

2

Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük MüdürlüğüAtatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğü

3

Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük MüdürlüğüSabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Müdürlüğü

4

Antalya Gümrük MüdürlüğüAntalya Gümrük Müdürlüğü

5

İzmir Gümrük Müdürlüğüİzmir Gümrük Müdürlüğü
Ege Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü

6

Körfez Petrokimya Gümrük MüdürlüğüKörfez Petrokimya Gümrük Müdürlüğü

7

Mersin Gümrük MüdürlüğüMersin Gümrük Müdürlüğü

8

Mersin Serbest Bölge Gümrük MüdürlüğüMersin Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü

9

Tekirdağ Gümrük MüdürlüğüTekirdağ Gümrük Müdürlüğü

10

Kapıkule Gar Gümrük MüdürlüğüKapıkule Gar Gümrük Müdürlüğü

11

Kapıkule Tır Gümrük MüdürlüğüKapıkule Gar Gümrük Müdürlüğü

12

Sarp Gümrük MüdürlüğüHopa Gümrük Müdürlüğü


DİĞER HABERLER
Egeli ihracatçılar devlet yardımlarından yüzde 79 daha fazla yararlandı
5 Ekim 2013. 16:18
0 0 Oylar
Okuyucu puanı
Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
Bütün yorumları gör
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
0
Düşünceleriniz bizim için önemlidir, lütfen yorum bırakınız.x
()
x