Su Hayvanlarının Sağlık Koşulları Yönetmeliği


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

a) Yetiştiriciliği yapılan su hayvanı ile bunlardan elde edilen ürünlerin ithalatı ve transit geçişinde, pazara sunumunda uygulanacak hayvan sağlığı şartlarını,

b) Yetiştiriciliği yapılan su hayvanı hastalıkları için minimum önleyici tedbirler konusunda, yetkili otoritenin, su ürünleri üretimi yapan işletmecilerin ve bu endüstrideki tarafların farkındalığının ve hazırlığının artırılmasını,

c) Bazı su hayvanı hastalıklarının ortaya çıktığından şüphe duyulması veya bu hastalıkların ortaya çıkması durumunda alınacak minimum kontrol önlemlerini,düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, yetiştiriciliği yapılan su hayvanları, yetiştiricilik işletmeleri ve su ürünleri işleme tesisleri ile bunların faaliyetlerinin kayıt altına alınmasını, su hayvanlarının hastalıklarının kontrolü için alınacak önlemler, su hayvanlarının ve ürünlerinin piyasaya arz edilmesinde uygulanacak sağlık koşulları ile su hayvanlarının ithalat koşullarına ait esasları kapsar.

(2) Bu Yönetmelik,

a) Ticari olmayan akvaryumlarda yetiştirilen süs su hayvanlarını, doğrudan gıda zincirine dâhil edilmek üzere toplanan veya yakalanan yabani su hayvanlarını ve balık yemi, balık yağı ve benzer ürünlerin üretimi amacıyla yakalanan su hayvanlarını,

b) Süs su hayvanlarının, evcil hayvan mağazaları, bahçe havuzları, ticari akvaryumlar veya toptancılarda, ülkenin doğal sularıyla doğrudan temas olmaksızın veya doğal sulara hastalık bulaşması riskini kabul edilebilir bir düzeye indiren bir atık arıtma sistemine sahip işletmelerde tutulduğu durumları,kapsamaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik,

a) 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa dayanılarak,

b) 24/10/2006 tarihli ve 2006/88/ EC sayılı Su Hayvanları ve Ürünlerine İlişkin Hayvan Sağlığı Gereklilikleri ve Su Hayvanlarında Belirli Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolüne Dair Avrupa Birliği Konsey Direktifine,

c) Su Hayvanlarının Karantinaya Alınmasına İlişkin Gerekliliklere Dair 12/12/2008 tarihli ve 2008/946/EC sayılı Komisyon Kararına paralel olarak,hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Acil eylem planı: 58 inci maddede belirtilen, su hayvanları hastalıkları ile ilgili olarak acil durumlarda devreye sokulacak ve ihtiyaç duyulması halinde güncellenecek planı,

b) Artan ölüm oranı: Hüküm süren koşullarda belirli bir çiftlik veya yumuşakça yetiştirme alanı için yetkili otorite ve işletme sahibi arasında işbirliği sağlanarak kararlaştırılan kayda değer ölçüde normal sayılan düzeyin üzerinde seyreden açıklanamamış ölümleri,

c) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

ç) Bölge: Kaynağından ağzına kadar bütün bir su tutma alanını veya bu su tutma alanında, kaynakta veya kaynaklardan su hayvanlarının yukarıya doğru göçünü engelleyen doğal veya yapay bir bariyere kadar uzanan bir bölümünü veya su tutma alanları arasında ağızlar yoluyla oluşan epidemiyolojik bağlantıdan dolayı, ağızlarda dâhil olmak üzere birden fazla su tutma alanını,

d) Bölüm: Belirli bir hastalık açısından belirli bir sağlık statüsüne sahip bir su hayvanı popülasyonunu içinde barındıran ortak bir biyogüvenlik sistemi bünyesindeki bir veya birden çok çiftliği,

e) Coğrafi bilgi sistemi (GIS): Uzaktan algılama ile fiziksel bağlantı kurmadan yeryüzünün ve yer kaynaklarının incelenmesinde kaydetme ve inceleme tekniğini,

f) Çiftlik: İnsan tüketimi amacıyla hasat edilmiş veya yakalanmış yabani su hayvanlarının kesimden önce beslenmeksizin bekletildiği yerler hariç olmak üzere, su hayvanlarının piyasaya sürülmek üzere yetiştirildiği bir su ürünleri yetiştiricilik işletmesine ait her türlü müştemilat, kapalı alan veya tesisi,

g) Dinlendirme: Hastalık yönetimi bağlamında, bir çiftlikten belirli bir hastalığa duyarlı olan veya hastalık etkenini bulaştırabileceği bilinen yetiştiriciliği yapılan su hayvanlarının ve mümkün olduğu durumlarda, taşıyıcı suyun boşaltılması işlemini,

ğ) Duyarlı tür: Doğal vakalar veya doğal yolları taklit eden deneysel enfeksiyon yoluyla bir hastalık etkeninin tespit edildiği türü,

h) Enfeksiyon: Bir konakçının içinde veya üzerinde çoğalan ya da başka şekilde gelişen veya latent bir hastalık etkeninin bulunmasını,

ı) Enfekte bölge veya bölüm: Enfeksiyonun gerçekleştiği bilinen bölge veya bölümü,

i) Epidemiyolojik birim: Belirli bir yerleşimde, hayvanların aynı su ortamını paylaşmalarından veya bir hayvan grubundaki bir hastalık etkeninin diğer hayvanlara kolayca yayılmasını mümkün kılan yönetim uygulamalarından dolayı, bir hastalık etkenine maruz kalma açısından yaklaşık olarak aynı riski taşıyan su hayvanları grubunu,

j) Gözcü su hayvanları: Karantina sırasında yardımcı bir tanı aracı olarak kullanılacak yetiştiriciliği yapılan su hayvanlarını,

k) Hastalık: Su hayvanlarında bir ya da daha fazla etiyolojik etken ile oluşan klinik veya klinik olmayan enfeksiyonu,

l) Hastalıktan ari bölge veya bölüm: 60 ve 61 inci maddelere göre hastalıktan ari olarak ilan edilen bölge veya bölümleri,

m) İleri işleme: Atık ya da yan ürün oluşturan ve hastalıkları yayma riski doğurabilen kanatma, temizleme, iç organlarını çıkarma, baş kesme, dilimleme ve filetolama gibi anatomik bütünlüğü etkileyen her türlü tedbir ve teknik kullanılarak, su hayvanlarının insan tüketiminden önce işlenmesini,

n) İzinli işleme tesisi: 27/12/2011 tarihli ve 28155 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğine uygun olarak gıda üretimi amacıyla su hayvanlarının işlenmesi için onay alan ve bu Yönetmeliğe uygun olarak izin verilen her türlü gıda işletmesini,

o) İzinli işleme tesisi sahibi: Kontrolleri altındaki izinli işleme tesisi içerisinde bu Yönetmeliğin gerekliliklerinin yerine getirilmesini sağlamaktan sorumlu gerçek veya tüzel kişiyi,

ö) Karantina: Atık suların uygun şekilde arıtılması dâhil olmak üzere, bir su hayvanları grubunun belirli bir süre boyunca gözetim altında tutulmak ve uygun olduğu durumlarda, test ve tedaviden geçirilmek üzere diğer su hayvanlarıyla doğrudan ya da dolaylı olarak temasta bulunmaksızın izolasyonda tutulmasını,

p) Karantina birimi: Bir karantina tesisinin yalnızca aynı partiye ait ve aynı sağlık statüsüne sahip olan yetiştiriciliği yapılan su hayvanlarını ve uygun olduğu hallerde, gözcü su hayvanlarını içeren işletimsel ve fiziksel açıdan müstakil bir birimini,

r) Karantina tesisi: Yetiştiriciliği yapılan su hayvanlarının karantinada tutulduğu; bir ya da daha fazla karantina biriminden oluşan ve yetkili otorite tarafından bir karantina tesisi olarak yetkilendirilen ve kayıt altına alınan tesisi,

s) Konakçı: Hastalıktan etkilenen hedef türü,

ş) Liste 1 hastalıkları: Ek-2’de yer alan Liste 1’de belirtilen su hayvanları hastalıklarını,

t) Liste 2 hastalıkları: Ek-2’de yer alan Liste 2’de belirtilen su hayvanları hastalıklarını,

u) Muhafaza alanı: Enfekte bir çiftlik veya yumuşakça yetiştirme alanının etrafında bulunan, hastalığın yayılmasını önlemek üzere hastalık kontrol tedbirlerinin uygulandığı alanı,

ü) OIE: Dünya Hayvan Sağlığı Örgütünü,

v) Ortak biyogüvenlik sistemi: Su hayvanı sağlığı gözetimi için, hastalık önleme ve hastalık kontrolü açısından aynı tedbirlerin uygulandığı sistemi,

y) Piyasaya arz: Yetiştiriciliği yapılan su hayvanlarının satışa sunulması, nakliyesi dâhil olmak üzere ücretsiz veya ücret karşılığı satışını ve her türlü hareketini,

z) Resmi kontrol: 5996 sayılı Kanun ile bu Yönetmelik ve yetkili otorite tarafından verilen talimatlar çerçevesinde bu Yönetmeliğin hükümlerinin uygun olarak gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin denetimini,

aa) Resmi gözetim: Bir çiftlik veya bölge üzerinde sağlık kontrollerini yürütmek amacıyla yetkili otorite tarafından yapılan izleme çalışmalarını,

bb) Resmi veteriner hekim: Bakanlık adına görev yapan Bakanlık veteriner hekimini,

cc) Su ürünleri yetiştiricilik işletmesi: Su hayvanlarının yetiştirilmesi, saklanması veya büyütülmesiyle bağlantılı herhangi bir faaliyette bulunan kar amacı güden ya da gütmeyen kamusal veya özel her türlü tesisi,

çç) Su hayvanı: Çenesizler (Agnatha) üst sınıfına, kıkırdaklılar (Chondrichthyes) ve kemikliler (Osteichthyes) sınıflarına ait balıkları, yumuşakçalar (Mollusca) soyuna ait yumuşakçaları ve kabuklular (Crustace) alt soyuna ait kabukluları,

dd) Su ürünleri yetiştiricilik işletmesi sahibi: kontrolü altındaki su hayvanı üretim tesisinde bu Yönetmeliğin gerekliliklerine uygunluğu sağlamaktan sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

ee) Sportif balıkçılık tesisi: Eğlence ve dinlence amaçlı balıkçılık için, yetiştiriciliği yapılan su hayvanları ile balıklandırma yapılarak popülasyonun devam ettirildiği göl veya akarsularda bulunan tesisleri,

ff) Süs amaçlı su hayvanı: Yalnızca süs amacıyla tutulan, yetiştirilen veya piyasaya arz edilen bir su hayvanını,

gg) Ulusal referans laboratuvarı: Su hayvanları hastalıkları ile ilgili olarak fonksiyon ve görevleri 65 inci maddede açıklanan ve Bakanlıkça yetkilendirilen laboratuvarı,

ğğ) Üretim alanı: Yumuşakça yataklarını içeren her türlü tatlı su, deniz, nehir ağzı, karasal veya göl alanını ya da yumuşakça kültürasyonu için kullanılan yumuşakçaların alındığı sahayı,

hh) Vektör: Bir hastalığa duyarlı olmayan ancak bir konakçıdan diğerine patojenleri taşıyarak enfeksiyonu yayabilen türü,

ıı) Yabani su hayvanı: Kültür hayvanı olmayan su hayvanlarını,

ii) Yatırma alanı: Sınırları şamandıralar veya diğer sabit araçlarla açıkça işaretlenmiş olan ve yalnızca canlı yumuşakçaların doğal olarak arındırılması için kullanılan her türlü tatlı su, deniz, nehir ağzı veya gölü,

jj) Yeni görülen hastalık: Su hayvanlarında veya su hayvanı ürünlerinde ticaret gibi yollarla, popülasyonlar içinde ve arasında yayılma potansiyeline sahip olan ve sebebi hâlihazırda belirlenmiş veya belirlenmemiş olabilen, yeni tespit edilmiş, Ek-2’de duyarlı tür olarak henüz listelenmemiş yeni bir konakçı türünde tespit edilen listelenmiş ciddi bir hastalığı,

kk) Yetiştirme: Yetiştiriciliği yapılan su hayvanlarının bir çiftlikte veya bir yumuşakça yetiştirme alanında yetiştirilmesini,

ll) Yetiştiriciliği yapılan su hayvanı: Bir çiftliğe veya yumuşakça yetiştirme alanına alınması amaçlanan yabani su hayvanları dâhil olmak üzere bir çiftlikte veya yumuşakça yetiştirme alanında yetiştirilen, yumurta ve sperma/gametler dâhil herhangi bir yaşam evresindeki su hayvanını,

mm) Yetkili otorite: Bakanlık Teşkilatında görev yapan Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu veya bu Yönetmelik çerçevesinde fiziksel kontrolleri ve idari işleri yerine getirmekle yükümlü olan yetkiliyi veya bu yetkilerin devredildiği otoriteyi,

nn) Yumuşakça yetiştirme alanı: Bütün su ürünleri yetiştiricilik işletmelerinin ortak bir biyogüvenlik sistemi altında faaliyet gösterdiği bir üretim alanını veya yatırma alanını,ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Su Ürünleri Yetiştiricilik İşletmesi ve İşleme Tesisleri

Su ürünleri yetiştiricilik işletmesi ve işleme tesislerine izin verilmesi

MADDE 5 – (1) Her su ürünleri yetiştiricilik işletmesine yetkili otorite tarafından 6 ncımaddeye uygun olarak izin verilir. Bir yumuşakça yetiştirme alanlarında, uygun olduğu durumlarda verilecek izin, yumuşakçalara yönelik birden çok su ürünleri üretim firmasını da kapsayabilir. Ancak, bir yumuşakça yetiştirme alanının içerisinde bulunan dağıtım ve arıtma merkezleri ya da benzeri işletmelere, bireysel olarak izin verilir.

(2) Yetkili otorite 45 inci madde çerçevesinde hastalık kontrol amacıyla yetiştiriciliği yapılan su hayvanlarının kesimini gerçekleştiren her işleme tesisine yine 6 ncı maddesine uygun şekilde izin verir.

(3) Yetkili otorite su ürünleri yetiştiriciliği yapan her işletmeye ve izinli her işleme tesisine özel bir kayıt numarası verir.

(4) Birinci fıkrada belirtilen izne istisna olarak yetkili otorite, yalnızca aşağıda belirtilen işletmeler için kayıt şartı arar.

a) Su hayvanlarının piyasaya arz edilme amacı olmaksızın tutulduğu, su ürünü yetiştiricilik işletmeleri haricindeki tesisler,

b) Sportif balıkçılık tesisleri,

c) Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasına göre yalnızca insan tüketimine yönelik olarak yetiştiriciliği yapılan su hayvanlarını piyasaya arz eden su ürünleri yetiştiricilik işletmeleri.

İzin koşulları

MADDE 6 – (1) 5 inci maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen izin, su ürünleri yetiştiriciliği yapan işletme sahibi veya izinli işleme tesisi sahibinin aşağıdaki şartları yerine getirmesi koşuluyla, yetkili otorite tarafından verilir.

a) İşletme ve tesis sahibinin 10, 11 ve 12 nci maddelerdeki ilgili hükümleri yerine getirmesi,

b) İşletme ve tesis sahibinin yetkili otoriteye birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen hükümlerin karşılandığını göstermesini sağlayacak bir sistem oluşturması,

c) Yetkili otoritenin gözetiminde kalması.

(2) Yapılacak faaliyet çiftliklere, yumuşakça yetiştirme alanlarına veya çiftliğin ya da yumuşakça yetiştirme alanının yakınlarında bulunan yabani su hayvanları stoklarına hastalık bulaşması açısından kabul edilemez bir risk doğuracaksa, izin verilmez. Ancak, izin başvurusunun reddine yönelik bir karar vermeden önce, faaliyetin alternatif bir sahaya taşınması olasılığı dâhil olmak üzere risk azaltma tedbirleri göz önünde bulundurulur.

(3) Su ürünleri yetiştiricilik işletmesi veya izinli işleme tesisi sahibi izin koşullarının yerine getirip getirmediğinin değerlendirmesine imkân verecek, asgari olarak 7 nci maddede yer alan bilgileri kapsayacak şekilde bütün gerekli bilgileri yetkili otoriteye sunmakla yükümlüdür.

İzinli su ürünleri yetiştiricilik işletmeleri ile işleme tesislerinin resmi kaydında tutulması gereken bilgiler

MADDE 7 – (1) Her bir su ürünleri yetiştiricilik işletmesi için, aşağıdaki asgari bilgiler 8 inci maddede düzenlendiği şekliyle kayıt altına alınır.

a) Su ürünleri yetiştiricilik işletmesinin adı ve adresleri ile telefon, faks, e-posta içeren irtibat bilgileri,

b) Verilen kayıt numarası ve belirli izin tarihleri, tanımlama kodları veya numaraları, belirlenmiş üretim koşulları veya izin ile ilgili diğer hususları içeren ayrıntılı bilgileri,

c) Çiftliğin, bütün çiftlik alanlarının koordinatlarını içeren uygun bir sistem kullanılarak tespit edilen ve mümkünse, GIS (Coğrafi Bilgi Sistemi) koordinatları ile belirlenen coğrafi konumu,

ç) Amacı, yetiştirme sisteminin tipi veya karatabanlı tesisler, deniz kafesleri, kara havuzları gibi tesisler ve düzenlemeye tabi olduğu yerlerde, azami üretim hacmi,

d) İç su havuzlarındaki çiftlikler, dağıtım merkezleri ve arıtım merkezleri, su kaynakları ve tahliyelerine ilişkin bilgiler,

e) Çiftliğin hastalıktan arî olup olmadığı, hastalıktan arî bir bölge veya bölümde bulunuyorsa, çiftlikte böyle bir sağlık statüsüne ulaşmak üzere bir programın uygulanıp uygulanmadığı veya çiftliğin Ek-2’de belirtilen bir hastalıkla enfekte olduğunun bildirilmesi ve benzeri sağlık statüsüne ilişkin güncel bilgiler,

f) Birden çok türün bulunduğu çiftlikler veya süs balığı çiftlikleri için, asgari olarak türlerden herhangi birinin Ek-2’de listelenen hastalıklara duyarlı veya bu hastalıkların bilinen vektörleri olup olmadığı bilgisi.

(2) Bir yumuşakça yetiştirme alanına, 5 inci maddenin birinci fıkrasına göre izin verildiği durumlarda, yumuşakça yetiştirme alanı içerisinde faaliyet gösteren bütün su ürünleri yetiştiricilik işletmeleri için, birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen bilgiler kaydedilir. Birinci fıkranın (b) ve (e) bentlerinde belirtilen veriler, yumuşakça yetiştirme alanı düzeyinde kayıt altına alınır.

(3) Her izinli işleme tesisi için, aşağıdaki asgari bilgiler 8 inci maddede düzenlendiği şekliyle kayıt altına alınır.

a) İzinli işleme tesisinin adı ve adresleri ile telefon, faks, e-posta içeren irtibat bilgileri,

b) Kayıt numarası ve izin tarihleri, tanımlama kodları veya numaraları, belirlenmiş üretim koşulları veya yetki/yetkilerle ilgili diğer hususları içeren ayrıntılı bilgileri,

c) İşleme tesisinin koordinatlarını içeren uygun bir sistem kullanılarak tespit edilen ve mümkünse, GIS (Coğrafi Bilgi Sistemi) koordinatları ile belirlenen coğrafi konumu,

ç) İzinli işleme tesisinin atık su arıtma sistemlerine ilişkin ayrıntılar,

d) İzinli işleme tesisinde işleme tabi tutulan su hayvanı türleri.

(4) Bir çiftlikte yetiştirilen su hayvanlarının türleri de kayıt altına alınır.

Kayıt

MADDE 8 – (1) Yetkili otorite tarafından, su ürünleri yetiştiricilik işletmeleri ve izinli işleme tesisleri için, asgari olarak 7 nci maddede yer alan bilgileri kapsayacak şekilde bir kayıt oluşturulur ve bu kayıt güncel tutularak kamunun erişimine açılır.

Resmi kontroller

MADDE 9 – (1) 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre su ürünleri yetiştiricilik işletmeleri ve izinli işleme tesislerinde yetkili otorite tarafından resmi kontroller gerçekleştirilir.

(2) Birinci fıkrada düzenlenen resmi kontroller, her bir su ürünleri yetiştiricilik işletmesi için asgari olarak düzenli kontrolleri, ziyaretleri, incelemeleri ve uygun olduğu durumlarda, örnekleme çalışmalarını içerir. Bu süreçte su hayvanı ve ürünleri üretim işletmesinin ve izinli işleme tesisinin hastalıklara yakalanma ve hastalık bulaştırma açısından doğurduğu risk göz önünde bulundurularak planlama yapılır. Su ürünleri yetiştiricilik işletmeleri ile izinli işleme tesislerinin bulunduğu bölge veya bölümün sağlık durumuna bağlı olmak üzere, resmi kontroller Ek-1’in (B) bölümünde belirtilen hükümlere göre yapılır.

Kayıt yükümlülükleri ve izlenebilirlik

MADDE 10 – (1) Su ürünleri yetiştiricilik işletmeleri, aşağıda belirtilen unsurların kaydını tutmakla yükümlüdür.

a) Yetiştiriciliği yapılan su hayvanlarının ve ürünlerinin çiftlik veya yumuşakça yetiştirme alanındaki dâhili veya harici bütün hareketlerini,

b) Üretim tipiyle bağlantılı her epidemiyolojik birimdeki ölüm oranlarını,

c) 12 nci maddeye göre hazırlanan risk tabanlı hayvan sağlığı gözetim programının sonuçlarını.

(2) İzinli işleme tesisleri, yetiştiriciliği yapılan su hayvanları ve ürünlerinin bu tesislerde harici ve dâhili bütün hareketlerini kayıt altına almakla yükümlüdür.

(3) Yetiştiriciliği yapılan su hayvanları nakliyatı sırasında, nakliyeciler aşağıda belirtilen unsurların kaydını tutmakla yükümlüdür.

a) Nakliyat tipi ve nakliye edilen türler için uygun olduğu şekilde, nakliyat sırasında ortaya çıkan ölüm oranlarını,

b) Nakliye aracının ziyaret ettiği çiftlikler, yumuşakça yetiştirme alanları ve işleme tesislerini,

c) Nakliyat sırasında ortaya çıkan her türlü su alışverişi, özellikle yeni su kaynakları ve su alma yerini.

(4) İzlenebilirliğe ilişkin özel hükümlere istisna olarak, su ürünleri yetiştiricilik işletmesi sahipleri birinci fıkranın (a) bendi çerçevesinde kaydedilen bütün hayvan hareketlerini, menşe ve varış yerlerinin izlenmesini sağlayacak şekilde kayıt altına almakla yükümlüdür. Bu hareketler ulusal bir kayıt sistemine kaydedilir ve bu bilgiler bilgisayar ortamında tutulur.

İyi hijyen uygulamaları

MADDE 11 – (1) Su ürünleri yetiştiricilik işletmeleri ile izinli işleme tesisleri, hastalıkların ortaya çıkmasını ve yayılmasını önlemek için yapılan faaliyetle bağlantılı olarak iyi hijyen uygulamaları kullanmakla yükümlüdür.

Hayvan sağlığı gözetim programı

MADDE 12 – (1) Yetkili otorite bütün çiftlik ve yumuşakça yetiştirme alanlarında üretim türüne uygun olarak bir risk tabanlı hayvan sağlığı gözetim programı uygular.

(2) Birinci fıkrada belirtilen risk tabanlı hayvan sağlığı gözetim programı aşağıda belirtilen kriterleri tespit etmeyi amaçlar:

a) Üretim türüne uygun olarak bütün çiftlik ve yumuşakça yetiştirme alanlarında, ölüm oranında görülen artışları,

b) Ek-2’de listelenen hastalıklara duyarlı türlerin tutulduğu çiftlik ve yumuşakça yetiştirme alanlarında bu hastalıklara ilişkin durumu.

(3) Bu hayvan sağlığı gözetim programlarının uygulanması Ek-1’in (B) bölümünde belirtilen hükümlere göre yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yetiştiriciliği Yapılan Su Hayvanlarının ve Ürünlerinin Piyasaya Arz

Edilmesine İlişkin Hayvan Sağlığı Koşulları

Hastalıkların listelenmesi

MADDE 13 – (1) Liste 1 hastalıkları bu fıkranın (a) bendinde belirtilen kriteri taşıyan hastalıklar ile (b) veya (c) fıkrasında belirtilen kriterleri taşıyan hastalıklardır.

a) Hastalığın ülkenin su hayvanlarında yerleşik olmaması ve eldeki bilgiler dâhilinde, ilgili patojenin ülke sularında bulunmaması,

b) Hastalığın, ülkeye girmesi halinde, üretim kayıpları veya su hayvanlarının ve ürünlerinin ticaretinde potansiyelin kısıtlanması yoluyla, ülkenin su hayvanlarında kayda değer ekonomik etkiler yaratacak olması,

c) Hastalığın, ülkeye girmesi halinde, ülke hukuku veya uluslararası hükümlerle korunmaya değer görülen bir varlık olan yabani su hayvanı popülasyonuna yönelik zararlı çevresel etkiler yaratabilecek olması.

(2) Liste 2 hastalıkları bu fıkranın (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen kriterleri taşıyan ya da (e) ve (f) fıkralarında belirtilen kriterleri taşıyan hastalıklardır.

a) Ülkedeki bölgelerin belirli hastalıktan ari olması,

b) Hastalığın, katı kontrol tedbirleri ve ticaret kısıtlamaları olmaksızın çiftlik ya da yumuşakça yetiştirme alanı düzeyinde kontrol edilmesinin ve durdurulmasının güç olması,

c) Deneyimler ışığında, hastalıktan arî bölge veya bölümlerin oluşturulup korunabileceği ve bu korumanın maliyet etkin olduğu hallerde, hastalığın ülke düzeyinde kontrol altına alınabilmesi,

ç) Su hayvanlarının piyasaya arz edilmesi sırasında, hastalığın daha önce hastalığa yakalanmamış bir alanda ortaya çıkma riskinin bulunması,

d) Enfekte su hayvanları için güvenilir ve basit testlerin erişilebilir olması gerekir,

e) Hastalığın, hastalıktan ari olan bir bölge veya bölüme girmesi halinde, hastalık ve kontrolüyle bağlantılı yıllık maliyetlerin, bölgedeki duyarlı su hayvanı türünün üretim değerinin %5’ini aşması ve üretim kayıpları veya su hayvanları ve ürünlerinin uluslararası ticaretindeki olanakların kısıtlanması yoluyla, ülkenin su hayvanlarında kayda değer ekonomik etkiler yaratacak olması,

f) Hastalığın, hastalıktan ari bir bölge veya bölüme girmesi halinde, ortaya çıktığı yerde ülke hukuku veya uluslararası hükümlerle korunmaya değer görülen yabani su hayvanı popülasyonuna yönelik zararlı çevresel etkiler yarattığının belirlenmiş olması.

Yetiştiriciliği yapılan su hayvanlarının piyasaya arz edilmesine ilişkin genel koşullar

MADDE 14 – (1) Yetkili otorite, su hayvanları ve ürünlerinin piyasaya sürülmesinde, varış ya da geçiş yerlerinde Ek-2’de listelenen hastalıklara ilişkin sağlık durumlarının tehlikeye düşmemesini sağlar.

(2) Ek-2’de listelenmemiş hastalıklar için yetiştiriciliği yapılan su hayvanları yetkili otoritenin sıkı gözetimi altında sadece bilimsel amaçlarla piyasaya arz edilir. Yetkili otorite, bu piyasaya arz sırasında, varış yerinde ya da geçiş yerlerinde bulunan su hayvanlarının Ek–2’de listelenen hastalıklara ilişkin sağlık durumlarını tehlikeye düşürmemesi gerekir.

Nakliyata ilişkin hastalık önleme gereklilikleri

MADDE 15 – (1) Yetkili otorite aşağıdaki hususların yerine getirilmesini sağlar:

a) Nakliye edilen hayvanların sağlık durumunun değişmemesini sağlamak ve hastalıkların yayılması riskini azaltmak üzere, yetiştiriciliği yapılan su hayvanlarının nakliyatı sırasında gerekli hastalık önleme tedbirlerinin uygulanması,

b) Yetiştiriciliği yapılan su hayvanlarının, sağlık durumlarının değişmesini ve varış yerinin ve uygun olduğu durumlarda, geçiş yerlerinde sağlık durumunun tehlikeye düşmesini engelleyecek koşullar altında nakil edilmesi.

(2) Nakliyat süresince her türlü su değişimleri, nakledilen yetiştiriciliği yapılan su hayvanlarının, su değişim yerindeki ve varış yerindeki su hayvanlarının sağlık durumunu tehlikeye düşürmeyecek yerlerde ve koşullarda gerçekleştirilir.

(3) Bu madde hükümleri Ek–2’de listelenmemiş hastalıklar ve bu hastalıklara duyarlı türler için de geçerlidir.

Hayvan sağlığının sertifikalanması

MADDE 16 – (1) Yetiştiriciliği yapılan su hayvanlarının piyasaya arz edilme işleminin, hayvanların, 60 ıncı madde çerçevesinde hastalıktan arî olduğu ilan edilen bir bölge veya bölüme alınması sırasında hayvan sağlığının sertifikalanması gerekir. Yetiştirme ve stok destekleme veya insan tüketiminden önce ileri işleme amacıyla piyasaya arz edilen su hayvanlarının da, 54 üncü maddenin birinci ve ikinci fıkralarına göre bir gözetim ya da eradikasyon programına tabi olması gerekir.

(2) Ancak, balık için, hayvanların dağıtımdan önce kesilmesi ve iç organlarından temizlenmesi, yumuşakçalar ve kabuklular için, hayvanların işlenmemiş veya işlenmiş ürün olarak dağıtılması amacıyla piyasaya arz edilen yetiştiriciliği yapılan su hayvanları için hayvan sağlığının sertifikalanması gerekmez.

(3) Hayvanların 7 ve 8 inci bölümlerde belirtilen hastalık kontrol tedbirlerine tabi olan bir alandan dışarıya çıkmasının gerektiği durumlarda, su hayvanlarının piyasaya arz edilmesi işlemi, hayvan sağlık sertifikasyonunu gerektirir.

(4) Bu madde hükümleri Ek-2’de listelenmemiş hastalıklar ve bu hastalıklara duyarlı türler için de geçerlidir.

Su hayvanlarının yetiştirme ve stok desteği amacıyla piyasaya arz edilmesine ilişkin genel gereklilikler

MADDE 17 – (1) Yetiştirme amacıyla piyasaya ar


31 Ocak 2012. 11:41
0 0 Oylar
Okuyucu puanı
Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
Bütün yorumları gör
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
0
Düşünceleriniz bizim için önemlidir, lütfen yorum bırakınız.x
()
x