TARIM VE KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TKDK 13. BAŞVURU ÇAĞRI DÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ


Hazırlayan: Ziraat Yüksek Mühendisi Okan AKIN
okanakin19@gmail.com / 0506 567 82 19

Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 16 Ağustos 2023 tarihinde 13.On Üçüncü Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır.

Yapılacak başvurular ve yatırım alanları aşağıda belirtilen illerde olmak zorundadır. 

Yapılacak olan yatırımlar 

101-“Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar” ve 

103- “Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar” 

tedbirlerinden kapsamında olup sadece makine ekipman ve danışmanlık giderlerini  (makine-ekipman, hizmet ve görünürlük) kapsamaktadır. 13. Çağrı döneminde inşaat harcamaları desteklenmeyecektir. 

13. Başvuru Çağrı Döneminde desteklenen alt sektörler ve destek limitleri

BAŞVURU TARİHLERİ: 

101-Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar için,

Başvurular 04.09.2023 – 26.09.2023 tarihi saat 21:00’da kadar yapılabilecektir.  

Başvuruların son teslim tarihi 28.09.2023, saat 18:00’dir. 

103- Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar için,

Başvurular 18.09.2023 – 10.10.2023 tarihi saat 21:00’da kadar yapılabilecektir.  

Başvuruların son teslim tarihi 12.10.2023, saat 18:00’dir

103- TARIM VE BALIKÇILIK ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASI İLE İLGİLİ FİZİKİ VARLIKLARA YÖNELİK YATIRIMLAR TEDBİRİ VE ÖZELLİKLERİ

Bu tedbir kapsamında KOSGEB’e kayıtlı olan küçük ve orta büyüklükteki işletmelere başvurabilecektir.

Küçük işletme: 50 kişiden az yıllık çalışan sayısı ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 100 milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.

Orta büyüklükteki işletme: 250 kişiden az yıllık çalışan sayısı ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 500 milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.

BAŞVURU KOŞULLARI

  • Başvuru sahibinin vergi sistemine kayıtlı olmalıdır. 
  • Başvuru sahiplerinin devlete ödenmemiş vergi ve sosyal güvenlik borçlarının bulunmaması gerekmektedir.
  • Başvuru bulanacak gerçek kişinin veya projeyi temsil edecek kişinin en az 18- en fazla 65 yaşında olması gerekir.
  • Desteklenen yatırım projesinin, destek alımı sonrasında 5 yıl süre ile çalışır vaziyette bulunması ve desteklenen makine ekipmanın 5 yıl süre ile satılmaması gerekir. 
  • Kiralanmış bir mülk üzerinde yapılacak yatırımlarda yatırım yeri en az 7 yıllık süre ile noter sözleşmesi ile kiralanmalıdır. 
  • Yeni işletme kurulması, il genelinde kapasite fazlasının bulunmaması şartıyla, süt ve süt ürünleri, kırmızı et kesimhaneleri, kırmızı et parçalama tesisleri, kanatlı kesimhanesi (yalnızca Kastamonu, Mersin, Çankırı illerinde), kanatlı parçalama tesisleri (yalnızca Kastamonu, Mersin, Çankırı illerinde), meyve ve sebze işleme ve su ürünleri işleme sektörleri için uygundur.
  • Alımı yapılacak makine ekipmanların tedarikçisinin, alımı yapacak firma veya şahıs işletmesi ile doğrudan ortaklık bağı veya akrabalık bağı bulunmaması gerekir. 
DİĞER HABERLER
"Etteki indirim tüketiciye yansıtılmıyor"

ALT SEKTÖRLER DESTEKLENECEK İŞLETME KAPASİTELERİ 

 103-1 Süt ve Süt Ürünleri

• Süt işleyen işletmeler yatırımın sonunda günlük en az 10 ton, kurulu işleme kapasitesine sahip olmalıdır.

• Peynir altı suyu işleyen işletmeler yatırımın sonunda günlük en az 10 ton, kurulu işleme kapasitesine sahip olmalıdır.

103-2-Et ve Et Ürünleri

Kırmızı et kesimhaneleri için:

– Eğer sadece sığır ve manda kesimi gerçekleştiriliyorsa, günde 30-500 baş,

– Eğer sadece koyun ve keçi kesimi gerçekleştiriliyorsa, günde 50-4.000 baş,

– Eğer kesimhanede sığır, manda ve koyun/keçi kesimi gerçekleştiriliyorsa, her bir sığır, manda ve koyun/keçi için belirtilen maksimum ve minimum limitler karşılanmalıdır.

103-3- Kanatlı kesimhaneleri için:

– Saatte en az 1.000 tavuk ve en fazla 5.000 tavuk kapasitesi veya

– Saatte en az 100 ve en fazla 1.000 hindi ya da kaz kapasitesi.

– İşletmelerin kapasite artırımı için yapacağı yatırımlar uygun değildir.

– Yeni kanatlı kesimhanelerinin kurulması sadece Kastamonu, Mersin ve Çankırı illerinde desteklenmektedir.

Et işleme ve Parçalama tesisleri için:

– En az 0,5 ton, en fazla 5 tonluk günlük kurulu işleme kapasitesi.

– Kırmızı et ve kanatlı etinin işlenmesi konusunda, işletmelerin kapasite artırımı için yapacakları yatırımlar uygun değildir ve yeni işletmelerin kurulması desteklenmemektedir.

– Yeni kanatlı eti parçalamada tesislerinin kurulması sadece Kastamonu,

Mersin ve Çankırı illerinde desteklenmektedir.

103-4- Su Ürünleri

• İşletme, 100 ton/yıl-2.000 ton/yıl su ürünleri, balık yağı, yumuşakça, çift kabuklu yumuşakça ve kabuklu deniz canlıları üretim kapasitesine sahip olmalıdır.

• Yatırımlar, karada gerçekleştirilen hizmetler olmalıdır.

• İnsan tüketimine yönelik olmayan su ürünleri ve kültür balıkçılığı ürünleri ile ilgili yatırımlar uygun değildir. Fakat su ürünleri ve kültür balıkçılığı ürünlerinin (insan tüketimine yönelik olanlar) atıklarının işleme ve pazarlamaları ile ilgili yatırımlar uygundur.

DİĞER HABERLER
Türkiye'de Kırsal Kalkınma 33: Küçük Aile Çiftçiliği

103-5- Meyve ve Sebze

• Soğuk hava depolarının toplam kapasitesi en fazla 10.000 m3 olmalıdır. Üretici örgütleri ve üretici örgütünün hâkim ortak (ortaklık payının %50’den fazla) olduğu tüzel kişilerin yaptığı başvurular için üst limit şartı aranmayacaktır.

UYGUN HARCAMA TUTARI

Süt (peynir altı suyu dâhil) ve Et sektörleri için 855.00 TL- 85.436.400 TL

Süt toplama merkezleri için 855.000 TL- 28.478.800 TL

Meyve ve sebze sektörü için 855.000 TL – 35.598.500 TL

Su ürünleri sektörü için 855.000 TL- 42.718.200 TL

NOT: Alımı planlanan makine-ekipmanlar için sözleşme aşamasında fiyat artırımı yapılacaktır. Fiyat artırımı başvuru tarihi ile destek kararı tarihi arasında TÜİK tarafından açıklanan Makine-Ekipman Fiyat Endeksinin oranında artırım yapılacaktır.

DESTEK ORANLARI

• Baz kamu katkısı toplam uygun harcama tutarının % 50’sidir.

• Ortaklaşa yatırım yapan üretici örgütleri için kamu katkısı, toplam uygun harcama miktarının %60’ıdır.

• Atık madde depolama ve atık yönetimi içeren yatırımlar için ilave %10 destek sağlanacaktır. Belirtilen bu ilave %10 destek sadece atık depolama ve atık yönetimi amacıyla yapılacak harcama kalemleri için geçerlidir.

NOT: 13. Başvuru çağrısı kapsamında desteklenecek projeler sadece 1 TAKSİT olarak projelendirilmelidir. Ayrıca yatırım sözleşme imzalanması sonrasında azami olarak 7 AY içinde tamamlanmalıdır.  

SIRARALAMA KRİTERLERİ

Tüm başvuru sahipleri aşağıda yer alan kriterlere göre sıralamaya sokulacak ve en yüksek puan alınan başvuru projesinden itibaren destek almaya hak kazanacaktır.

IPARD Programı sıralama kriterleri:

101-TARIMSAL İŞLETMELERİN FİZİKİ VARLIKLARINA YÖNELİK YATIRIMLAR

BAŞVURU KOŞULLARI

-Başvuru sahibinin Ulusal Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)  veya Ulusal Hayvan Kayıt Sistemi (HKS) kayıtlı olmalıdır. 

– Başvuru sahibi (gerçek kişi olması durumunda kendisi, tüzel kişiliklerde, tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olan kişi) ziraat, veterinerlik veya ilgili diğer uzmanlık alanındaki diploma sahibi olmalı ya da hayvancılık alanında minimum 3 yıl çalışma deneyimi olmalıdır. 

-Başvuru sahiplerinin devlete ödenmemiş vergi ve sosyal güvenlik borçlarının bulunmaması gerekmektedir.

-Başvuru bulanacak gerçek kişinin veya projeyi temsil edecek kişinin en az 18- en fazla 65 yaşında olması gerekir.

-Desteklenen yatırım projesinin, destek alımı sonrasında 5 yıl süre ile çalışır vaziyette bulunması ve desteklenen makine ekipmanın 5 yıl süre ile satılmaması gerekir. 

DİĞER HABERLER
Tarımda Blockchain Kullanımı Başladı

-Kiralanmış bir mülk üzerinde yapılacak yatırımlarda yatırım yeri en az 7 yıllık süre ile noter sözleşmesi ile kiralanmalıdır.

ALT SEKTÖRLER DESTEKLENECEK İŞLETME KAPASİTELERİ 

Süt Üreten İşletmeler İçin

• 10-120 süt ineği veya,

• 5-50 süt veren manda veya ,

• 50-500 süt veren koyun/keçi

Kırmızı Et Üreten İşletmeler İçin 

• 30-250 sığır veya,

• 10-50 manda veya,

• 100-500 koyun/keçi

Kanatlı Eti Üreten İşletmeler İçin

• 5.000-50.000 broyler veya,

• 1.000-8.000 hindi veya,

•  350-3.000 kaz

Not:  Broyler başvurularında kapasite artırımı içermeyen mevcut işletmeler bütün IPARD uygulama illerinde destek kapsamında iken; yeni işletmeler sadece Erzincan, Sivas ve Elazığ illerinde destek kapsamındadır.

Yumurta Üreten İşletmeler İçin

• 20.000-100.000 yumurta tavuğu,

Yumurta üretiminde sadece mevcut tarımsal işletmeler, kapasitelerini artırmamak şartıyla uygundur. Bu kapsamda; 

-Tesislerinde ve ekipmanlarında yenileme ihtiyacı bulunan veya,

-Tesislerini, yerleşim bölgelerinden uzak bir alana taşıyan,

UYGUN HARCAMA TUTARI

Süt, et ve yumurta sektörleri için 143.000 TL- 14.239.400 TL,

Broyler ve hindi sektörleri için 143.000 TL- 7.119.700 TL,

Kaz sektörü için 143.000 TL-  3.559.850 TL.

NOT: Alımı planlanan makine-ekipmanlar için sözleşme aşamasında fiyat artırımı yapılacaktır. Fiyat artırımı başvuru tarihi ile destek kararı tarihi arasında TÜİK tarafından açıklanan Makine-Ekipman Fiyat Endeksinin oranında artırım yapılacaktır.

DESTEK ORANLARI (%60-%80)

-Şahıs veya şirket başvurularında her bir projenin hibe oranı % 60’dır.

-Üretici örgütleri ve ortaklaşa yapılacak yatırımların hibe oranı %70’dir.

Yukarıda belirtilen destek oranlarına ek olarak;

-Başvurunun sahibinin veya temsil ve ilzama yetkili kişinin 40 yaşın altında olması durumunda destek oranı %5 artacaktır.

-Yatırımın dağlık bir alanda yapılıyor olması durumunda destek oranı %5 artacaktır

NOT: 13. Başvuru çağrısı kapsamında desteklenecek projeler sadece 1 TAKSİT olarak projelendirilmelidir. Ayrıca yatırım sözleşme imzalanması sonrasında azami olarak 7 AY içinde tamamlanmalıdır.  

SIRARALAMA KRİTERLERİ

Tüm başvuru sahipleri aşağıda yer alan kriterlere göre sıralamaya sokulacak ve en yüksek puan alınan başvuru projesinden itibaren destek almaya hak kazanacaktır.

IPARD Programı sıralama kriterleri:

NOT: 101 tedbirinde IPARD sıralama kriterlerinden 30 puanın altında puan alan başvurular uygun kabul edilmeyecektir.


20 Ağustos 2023. 16:49
0 0 Oylar
Okuyucu puanı:
Abone ol
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Bütün yorumları gör
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
0
Düşünceleriniz bizim için önemlidir, lütfen yorum bırakınız.x