Ziraat Mühendislerinin genel kurulu


TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası‘nın 43. Dönem Olağan Genel Kurulu kapsamında yeni Oda Organları, 11 Mart 2012 Pazar günü gerçekleştirilen seçimle belirlendi. Seçimlere, “Çağdaş Ziraat Mühendisleri Grubu” ve “Çağdaş Ziraat Mühendisleri – Atılım Grubu” olmak üzere iki ayrı liste ve 1 bağımsız aday katıldı.

Seçimleri Çağdaş Ziraat Mühendisleri Grubu kazandı. Seçim sonuçlarına göre yeni yönetim organları şöyle belirlendi:

Yönetim Kurulu Asıl Üyeleri: Turhan TUNCER, Melahat AVCI BİRSİN, Hamdi ARPA, Özden GÜNGÖR, Murat ASLAN, Caner AKSAKAL, Bülent GÜLÇUBUK.

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri: Vuslat ULUSOY, Ali ŞENAY, Mehtap ERCAN BİLGEN, Miktat TARI, Özgür SELVİ, Metay ÖZER, Demet IRMAK.

Denetleme Kurulu Asıl Üyeleri: Jale TAMZOK, Yener ATASEVEN, Ayhan KANGAL.

Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri: Burhan HARMANKAŞI, Erol KARAKURT, Dilek ÖZDEMİR.

Onur Kurulu Asıl Üyeleri: İbrahim GÜR, Murat AKAR, Abdullah MELİK, Okan DEMİR, Mehmet ATEŞ.

Onur Kurulu Yedek Üyeleri: Mehmet TAÇOĞLU, Ahmet Faruk DEMİR, Alptekin KARAGÖZ, Kadriye KALINBACAK, Recai GÜNDÜZ.

Seçimler sonucu, Tevfik KIZGINKAYA, Burhan İLENGİZ ve Doğan YILMAZ TMMOB Yönetim Kurulu adayları olarak belirlendiler. TMMOB Yüksek Onur Kurulu adaylığı için İsmail Naci BİLGİÇ; TMMOB Denetleme Kurulu adaylığı için de Zeki MUTLU seçildi.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

NOT: Seçim sonuçlarına ilişkin kesinleşmemiş tutanaklar, www.zmo.org.tr internet adresine yüklenmiştir. 

TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI  43. DÖNEM OLAĞAN GENEL KURULU  SONUÇ BİLDİRGESİ

Sayın ÇİFTLİK DERGİSİ ,

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası 43. Dönem Olağan Genel Kurulu 10-11 Mart 2012 tarihinde 26 şube ve il temsilciliklerinden 500`e yakın delegenin katılımıyla Ankara`da gerçekleştirilmiştir.

Genel Kurulda aşağıdaki belirtilen temel sonuçların kamuoyu ile paylaşılması gerekli görülmüştür.

1980`li yıllardan bu yana Türkiye`de uygulanan neo-liberal politikaların yanı sıra 2000`li yılların başından beri sürdürülen IMF – Dünya Bankası patentli yapısal uyum programlarının, tarımda yarattığı kaçınılmaz son, bu sektörün tahribi olmuştur. Sektörde büyüme gerilemiş, tarım girdileri bakımından, yabancı sermayeye bağımlılık artmış, sulama yatırımları gerilemiş, ekilen alanlar azalmış, tarımda istihdam düşmüştür. Mısır, çeltik ve ayçiçeği dışında tüm tarla ürünlerinin üretimi gerilemiştir.

DİĞER HABERLER
Türkiye’deki sağlık gönüllüleri tavuk etiyle ilgili iddialara cevap veriyor!

Uygulanan politikalarla özellikle SEK, ET BALIK KURUMU, YEM-SAN gibi tarımsal kitlerin özelleştirilmesi ile son 30 yılda hayvan varlığı 85 milyondan 38 milyona düşmüş, et üretimi azalmıştır. Politikaların yıkıcı etkisi, 2010 yılında hayvancılıkta açık bir şekilde ortaya çıkmıştır. Et fiyatlarındaki artışları ithalatla kontrol etmeye, hayvancılığı ithalatla terbiye etmeye karar veren iktidar, Et ve Balık Kurumu (EBK) tarafından kasaplık canlı sığır ithal edilmesine olanak sağlamıştır. Cumhuriyet tarihi boyunca ilk kez kurbanlık hayvanlar ithal edilmiştir. 2011 yılı sonu itibarıyla bu ürünlere ödenen döviz miktarı, hayvancılığa ayrılan destek miktarını ikiye katlayarak, 2 milyar doları bulmuştur.

Özelleştirilmelerin üretimin düşmesi ve yurtdışına bağımlılığın artması anlamına geldiği görülmeli, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.`nin özelleştirilmesinden vazgeçilmelidir. AB`nin yapısında bizim tarımsal KİT`lerimizin karşılığı sayılabilecek “müdahale kurumları” bulunurken, bizim tarımsal KİT`lerimizin özelleştirilmesi son derece yanlıştır.

Aynı süreçte Türkiye`nin tarım ürünleri dış ticaretinde de büyük değişimler olmuş; tarımda kendine yetebilen Türkiye, bu özelliğini yitirerek, net ithalatçı konumuna gelmiştir. 2011 yılında tarım ürünleri dış ticaretinde ihracat 15 milyar dolara, ithalat 17.3 milyar dolara ulaşmış, 2.3 milyar dolar açık verilmiştir.

2006 yılında çıkarılan Tarım Kanunu`na göre; tarımsal destekleme programları için bütçeden ayrılacak kaynak, gayrisafi millî hasılanın en az yüzde 1‘i kadar olmak zorundadır. Ancak bu kanunun çıkışından sonraki 6 yılda tarımsal destekleme için ayrılan kaynak sürekli olarak belirlenenin yarısı kadar olmuştur. 2012 yılı dahil çiftçinin 28 milyar TL alacağı birikmiştir.

DİĞER HABERLER
Devlet Erkanından Cumhuriyet Bayramı mesajları

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı`nın görevleri arasından kooperatifçiliğin desteklenmesi çıkarılırken, pilot uygulamalarla başlatılacak olan “Hudutsuz Ürün Köy Projesi” ile köylerin bir şirket ya da kooperatif halinde tek bir kurumsal yapıya dönüştürülmek istenmesi kamu yararına değildir. Bunun sonucu, köylerin şirketleşerek çokuluslu şirketlerin egemenliğine girmesi, tarımın kapitalistleşmesi, gıda egemenliğinin ortadan kalkmasıdır.

Son yıllarda enerji üretimi adı altında ülkemizin tüm akarsuları üzerinde HES`ler inşa edilmeye başlanmıştır. Gerçekte suların ticarileştirilmesi anlamına gelen 4628 sayılı Su Kullanım Yasası ile 1500 civarında EPDK`dan lisans almış HES projesi hızla inşa edilmektedir. Para kazanma hırsı ile bir an önce bitirilmeye çalışılan HES`ler doğayı tahrip etmenin yanında Adana Kozan örneğinde olduğu gibi insan hayatına da mal olmaktadır.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri alt komisyonunda görüşülmekte olan 2B Yasa Tasarısı ile sadece 2B arazileri değil, hazineye ait tarım arazilerinin de satışa çıkarılması hedeflenmektedir. Siyasal iktidarın hedefi bu arazileri yerli ve yabancı yatırımcılara satmak, özellikle henüz yapılaşmamış ve tarımsal amaçlarla da kullanılmayan yaklaşık 3 milyon dönüm 2B arazisinde yeni rant alanları yaratmaktır.

2005 yılında 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu‘nun yürürlüğe girmesi olumlu yönde atılmış önemli bir adımdır. Ancak; yasa içeriğindeki yetersizlikler, bu yasanın uygulanmasını sağlayacak ek mevzuatın tam olarak yürürlüğe girmemesi, hepsinden önemlisi bu yasanın uygulanmasını sağlayacak bir uzman kuruluşun oluşturulmaması nedeni ile uygulamada yasa  amacına ulaşamamaktadır. Yasanın 13. maddesinde yer alan, tarım  arazilerinin  amaç dışı  kullanılmasına  olanak  veren   istisnalar, yasanın amacı ile çelişmektedir. Yasanın adı ve amacı; toprağın ve özellikle tarım toprağının korunması olduğu halde, 13. madde ile olası her durumda tarım arazileri amaç dışı  kullanıma  açılmaktadır.

DİĞER HABERLER
Valiler Kararnamesi yayımlandı

Kırsal kesimde sosyal yapı hızla çözülmektedir. Son 10 yılda 2 milyona yakın nüfus tarımı terk etmiş tarımda şirketleşme, sermaye birikimi ve arazi temerküzü ülkemiz tarımsal yapısının en önemli üstünlüğü olan aile işletmeciliğini hızla tasfiye emekte, yoksulluk kırsalda derinleşmekte, tarımda iş gücünün en önemli kaynağı olan kırsal kadın emeği sömürüsü daha da ağırlaşmaktadır. Köyler yaşlı nüfusa terk edilmektedir.

Tarımda desteklerin yetersizliği, mazot gübre gibi temel girdilerdeki ağır vergi yükleri yanında girdi-ürün fiyat paritesindeki ürün fiyatları aleyhine gelişmeler nedeniyle tarım sektöründen tarım dışı sektörlere vahşice kaynak aktarma süreçleri kırsalda gelir yetersizliğine yol açarak çiftçi aileleri için tarımı yapılabilir bir ekonomik faaliyet olmaktan çıkarmaktadır. Sektördeki bu gelişmeler mesleğimizin saygınlığını ve istihdam olanaklarını da olumsuz etkilemektedir.

Laik demokratik cumhuriyetin ve insan haklarına dayalı hukuk devletinin çökertilerek, çağdışı karanlık senaryoların ülkenin yönetimine egemen olmasına yönelik çabalara karşı, Atatürk devrimlerinin ve ilkelerinin korunup savunulması bağlamında hiçbir ödün verilmeden gereken duyarlılık ve sorumluluk gösterilecektir.

Mevcut AKP hükümetinin, toplumun tüm kesimlerinin görüş ve önerilerini almadan her türlü demokratik tutum ve kamusal yarar anlayışından uzak, “yaptım oldu” tutumuyla çıkardığı kanun hükmündeki kararnameler, küresel şirketler ve onların yerli uzantılarının, ülkemizin doğal varlıkları üzerinden yeni rantlar sağlamalarına hizmet edecek niteliktedir.

Kamu yararı ve toplumsal sorumluluğu her zaman ön planda tutan ve bilimin rehberliğini kendisine ilke edinen TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası tüm örgütü ile bugüne kadar izlediği mücadele çizgisini korumak ve sürdürmekte kararlıdır. Bu çerçevede tüm dostları ve paydaşları da odamız yanında mücadeleye çağırmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Genel Kurulu

 


12 Mart 2012. 12:30
0 0 Oylar
Okuyucu puanı
Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
Bütün yorumları gör
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
0
Düşünceleriniz bizim için önemlidir, lütfen yorum bırakınız.x
()
x