Veteriner Tıbbi Ürünler İle İlgili Yönetmelikte Değişiklik Taslağı Görüşe Sunuldu


veteriner-hekim-1024x702

 

 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

 

VETERİNER TIBBİ ÜRÜNLER HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI

 

 

MADDE 1 – 24/12/2011 tarihli ve 28152 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (e) bendi ile dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) ve (nn) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (l)  bendi yürürlükten kaldırılmış, fıkraya aşağıdaki (oo) bendi eklenmiştir.

“k) İstenmeyen etki: Bir ürünün, etiket ve prospektüs bilgilerine uygun olarak kullanımı sonucu, hayvanlarda, insanlarda veya çevrede görülen zararlı etkileri veya istenmeyen durumları,”

“nn) Yetkili farmakovijilans hizmet kurumu: Farmakovijilans faaliyetlerine ilişkin hizmet vermek üzere kurulmuş Bakanlıktan izinli kurum/kuruluşu”

“oo) Yetkili farmakovijilans sorumlusu: Farmakovijilans çalışmalarını Bakanlıktan izinli farmakovijilans hizmet kurumu bünyesinde gerçekleştiren personeli, ifade eder.”

 

MADDE 3  Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin beşinci fıkrasının dördüncü cümlesi ile on ikinci ve on beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, altıncı fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve maddeye on altıncı fıkra eklenmiştir.

“Geçici izin verilen bu ürünlerin ticarete konu olmaması zorunludur.”

“(12) Aynı izin sahibine, farklı bir ticari isimle de olsa etkin maddesi ve miktarı ile farmasötik şekli aynı ikinci bir pazarlama izni verilmez.”

“15) Aynı bölgedeki bir çiftlikteki koruma veya tedavi amacıyla kullanılmak üzere ve yine aynı bölgedeki hayvanlardan elde edilen antijenler veya patojenlerden üretilmiş inaktif otovaksinler pazarlama izni kapsamı dışındadır.”

“16) Aynı bölgede hastalık çıkan bir çiftlikte kullanılmak üzere ve yine aynı bölgedeki çiftlik veya kümeslerdeki hayvanlardan elde edilen antijenler veya patojenlerden üretilmiş canlı otovaksinler için pazarlama izni alınıp alınmayacağı hakkındaki karar Genel Müdürlükçe verilir.”

 

MADDE 4 Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Gerçek veya tüzel kişilerin bu Yönetmelik kapsamındaki pazarlama izni ile ilgili konularda faaliyet gösterebilmesi için Bakanlıktan veteriner tıbbi ürün iştigal izin belgesi alması zorunludur.”

 

MADDE 5 Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (k), (l) ve (n) bentleri ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“k) Ürünün üretim yerine ait, Bakanlıkça verilmiş veya Bakanlıkça kabul edilen İyi Üretim Uygulamaları (Good Manufacturing Practice-GMP) belgesi, üretim yeri sorumlularının muvafakatnameleri, fason üretim söz konusu ise imzaya yetkili kişilerce yapılmış fason üretim anlaşması,”

“l) Ürünün yurt dışında izinli olması halinde ürün özellikleri özeti veya prospektüs/etiket örneği, ürüne ait serbest satış sertifikası, ürünün izinli olması ancak pazarda olmaması halinde gerekçesi, daha önce herhangi bir otorite tarafından pazarlama izni başvurusu reddedilmişse kararın detaylı gerekçeleri,”

“n) Ürünün yurt dışında izinli olması halinde ürünün pazarlandığı ülkelerin listesi ve ürünün yurt dışındaki hak sahibi tarafından verilmiş, ürünün Türkiye’ye ithali, pazarlama izni verilmesi ve piyasaya arzı gibi konularda yetkinin başvuranda olduğunu gösterir yetki belgesi.”

“(2) Ürünün yurt dışında izinli olması halinde, birinci fıkranın (ç), (k), (l) ve (m) bentlerinde belirtilen belgeler, ilgili ülkenin, ürünlerin izin ve kontrolünden sorumlu resmi otoritesince onaylanmış, imza ve onayları, apostil belgesi taşıyanlar hariç, Türk Konsolosluğunca doğrulanmış olmalıdır. Bu belgelerin resmi otorite tarafından yetkilendirilmiş başka bir kişi veya kuruluşça onaylanması halinde, onaylayan kişi veya kuruluşun yetkilendirildiğine dair resmi otoritenin yazısı istenir. Bu belgeler yeminli Türkçe tercümesiyle birlikte sunulur.”

 

MADDE  6 Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi ile ikinci ve yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“Ancak Bakanlık tarafından, fiziki olarak her ürünle birlikte bir prospektüsün sunulamayacağı ürünler için bu hüküm uygulanmayabilir. “

“(2) Bakanlığın izni olmadan, onaylı prospektüs ve etiketlerde değişiklik yapılamaz.”

“(7) Bilgiler Türkçe olarak sunulur. Bakanlık talep edilmesi halinde ürünlerin biri Türkçe olmak üzere farklı dillerde hazırlanmış prospektüs veya etiket ile satılmasına izin verebilir. Farklı dillerde hazırlanmış etiketlerdeki bilgiler Türkçe etiket bilgileriyle uyumlu olmak zorundadır. Yurt dışında izinli ve yabancı dilde hazırlanmış etiketlerin üzerine, Türkçe etiketler düşmeyecek şekilde yapıştırılarak ve Türkçe prospektüs hazırlanarak ürünler piyasaya verilebilir.

 

MADDE 7 Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile (ç) fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, fıkraya aşağıdaki (f) bendi eklenmiştir.

 

“b) Hastalık isimleri, etkenleri ve belirtileri ticari isim olamaz.”

“Ancak izni, sahibinin isteğiyle iptal edilenler ve piyasaya verilmemiş ürünler istisnadır.”

“(f) Veteriner biyolojik ürünler için bu maddenin (b) ve (c) bentlerindeki hükümler uygulanmayabilir.”

 

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Satış izin belgesi, farmakovijilans  sorumlusu ve farmakovijilans  hizmet kurumu

MADDE 17 – (1) Pazarlama izni sahipleri, satış izin belgesi alabilmek için, ürünlerle ilgili farmakovijilans çalışmalarını yürütecek görevlendirmeleri yapar.

a)  Bu amaçla pazarlama izni sahipleri bünyesinde tam zamanlı olarak çalışan bir veteriner hekimi farmakovijilans sorumlusu olarak görevlendirir”.

b) Pazarlama izni sahipleri ürünleriyle ilgili farmakovijilans çalışmalarını Bakanlıktan izinli bir farmakovijilans hizmet kurumuna yaptırabilir. Bu durumda da pazarlama izni sahipleri bünyesindeki bir veteriner hekimi farmakovijilans sorumlusu olarak görevlendirir.

c) Farmakovijilans hizmet kurumundan hizmet alınması durumunda, noter onaylı iş sözleşmesi Bakanlığa sunulur.

d) Farmakovijilans hizmet kurumundan hizmet alınması pazarlama izni sahibinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

e) Farmakovijilans hizmet sözleşmesinin sonlandırılması durumunda taraflar 15 gün içerisinde Bakanlığı bildirimde bulunmak zorundadır. Süresi içerisinde bildirimde bulunmayan pazarlama izni sahibinin bu yönetmelik kapsamındaki faaliyetleri askıya alınır. Süresi içerisinde bildirimde bulunmayan farmakovijilans hizmet kurumu birincisinde uyarılır, tekrarı halinde faaliyetleri askıya alınır.

f) Bu kurumlardan hizmet alan pazarlama izni sahipleri 30 gün içerisinde farmakovijilans sorumluları ile ilgili bilgiyi Bakanlığa sunar, aksi halde faaliyetleri askıya alınır.”

(2) Farmakovijilans hizmet kurumları faaliyetlerinde aşağıdaki hususları yerine getirir.

a)Farmakovijilans hizmet kurumları pazarlama izni sahibi adına farmakovijilans çalışmalarını yürütebilmek için bünyesinde tam zamanlı bir veteriner hekimi yetkilendirilmiş farmakovijilans sorumlusu olarak görevlendirir.

b) Farmakovijilans hizmet kurumlarının çalışma usul ve esasları ile denetimlerine ilişkin hususlar Bakanlıkça yayınlanan kılavuza uygun olmak zorundadır.”

c) Faaliyetleri askıya alınan veya iptal edilen farmakovijilans hizmet kurumları Bakanlık tarafından ilan edilir

(3) Pazarlama izni sahipleri ve yetkilendirilmiş farmakovijilans hizmet kurumları bünyelerinde çalışacak farmakovijilans sorumluları ile ilgili olarak aşağıda yer alan bilgi ve belgeler ile Genel Müdürlüğe başvurur;

a)  Farmakovijilans sorumlusu/yetkilendirilmiş farmakovijilans sorumlusunun T.C. kimlik numarası ve ikamet beyanı, işyeri telefon ve belgegeçer numaraları ve e-posta adresinin yer aldığı dilekçe,

b) Başvuru sahibinin tüzel kişi olması halinde, ilgili kişinin farmakovijilans sorumlusu/yetkilendirilmiş farmakovijilans sorumlusu olarak istihdam edildiğini ve ilgili mevzuat kapsamındaki faaliyetlerden sorumlu olduğunu belirtilen noter onaylı iş sözleşmesi,

c) Tüzel kişiliklerde görevli farmakovijilans sorumlusunun /yetkilendirilmiş farmakovijilans sorumlusu, yürürlükteki mevzuata uygun olarak sigortalı olduğunu ve bu tüzel kişilikte çalıştığını gösteren ilgili resmi kurumdan alınan güncel belge,

ç) Farmakovijilans sorumlusu /yetkilendirilmiş farmakovijilans sorumlusunun bağlı olduğu meslek odasından alınmış güncel oda kayıt belgesi, iki adet vesikalık resmi ve imza sirküleri,

(4) Başvuru sahibi tüzel kişiliklerin sahibinin veya ortaklarının birisinin farmakovijilans sorumlusu/yetkilendirilmiş farmakovijilans sorumlusu olarak belirlenmiş olması halinde noter onaylı iş sözleşmesi istenilmez

(5) Farmakovijilans sorumluları, pazarlama izni sorumlusu ile üretim yerlerindeki sorumlu yönetici, üretim, kalite kontrol ve kalite güvence sorumlularından ayrı kişiler olmalıdır. Farmakovijilans hizmet kurumundan hizmet alınması durumunda veya gıda değeri olmayan hayvanlarda kullanılacak ürünlerin, farmakovijilans sorumlusu ve pazarlama izni sorumlusu da aynı kişi olabilir. Bu ürünlerin izin sahibinin aynı zamanda, ürünlerin üretim yerinin de sahibi olması durumunda, üretim yeri ile ilgili sorumlularının da, pazarlama izni sayısı ve satış hacmi dikkate alınarak, aynı kişi olmasına izin verilebilir. Pazarlama izni sahibi, farklı ürünler için farklı sorumlular atayabilir. Bakanlık, satış izni talep edilen izinli ürün sayısına orantılı olarak birden fazla sorumlu atanmasını zorunlu tutabilir.”

(6) Farmakovijilans sorumlusu/yetkilendirilmiş farmakovijilans sorumlusuna ait bilgi ve belgelerin uygun görülmesi halinde, pazarlama izni sahibi/farmakovijilans hizmet kurumu ve sorumlu adına Genel Müdürlükçe belge düzenlenir. Bu belge, daha sonraki başvurularda, ikinci fıkrada istenilen belgeler yerine kullanılabilir.

DİĞER HABERLER
Tavukta Emperalizmin Ayak Oyunları

(7) Farmakovijilans sorumlusu/yetkilendirilmiş farmakovijilans sorumlusu, görevden ayrılması halinde durumu ayrılış tarihinden itibaren bir ay içerisinde Bakanlığa bildirmek zorundadır. Görevden ayrıldığını süresi içinde bildirmeyen sorumluların, ayrılış tarihinden itibaren iki yıl süreyle veteriner tıbbi ürünler ile ilgili sorumlu olarak görev alması Bakanlıkça kabul edilmez.

(8) Farmakovijilans sorumlusu /yetkilendirilmiş farmakovijilans sorumlusunun görevden ayrılması halinde izin sahipleri bir ay içerisinde Bakanlığa bilgi vermek ve yeni bir sorumlu atamak zorundadır. Aksi halde tüm ürünlere ait satış izin belgeleri askıya alınır, yeni bir sorumlu atanana kadar ürünlerin piyasaya arzına izin verilmez.

(9) Tüzel kişiler, her yıl ocak ayında farmakovijilans sorumlusunun görevine devam ettiğini gösteren güncel Sosyal Güvenlik Kurumu belgesini Genel Müdürlüğe vermek zorundadır. Bu bildirimi yapmayan izin sahipleri uyarılarak bir ay süre tanınır. Bu süre içerisinde de bildirimi yapmayanlara yeni satış izin belgesi düzenlenmez, gerektiğinde satış izni olan ürünlerin piyasaya arzı durdurulur.”

 

MADDE 9 Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“Pazarlama izni sahipleri, ülke içinde üretilen veteriner biyolojik ürünlerin her serisi, yurt dışında üretilen ürünlerin ise her bir ithalatı için, piyasaya arzdan önce satış iznine esas kontrollerde kullanılmak üzere numune alınması talebiyle il müdürlüğüne aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler ile müracaat eder;”

 

MADDE 10 Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkranın sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş, maddeye aşağıdaki altıncı fıkra eklenmiştir.

“(1) Veteriner biyolojik ürünler dışındaki ürünler için, her bir farklı ticari takdim şekline ilk piyasaya arzdan önce verilecek satış izin belgesi Genel Müdürlükçe düzenlenir.”

“Daha önce farklı bir ticari takdim şekli analiz edilmiş ürünler, Bakanlıkça uygun görüldüğü takdirde, yeniden analiz edilmeyebilir.”

“(6) Bakanlık, ilk seriden sonra düzenlenecek satış izinlerinin verilmesi sırasında, iyi üretim uygulamaları sertifikası Bakanlıkça verilmemiş üretim yerlerinde veya karşılıklı tanıma anlaşması bulunmayan ülkelerde üretilen ürünlerin her serisini, ilk seride olduğu gibi, analiz ettirebilir.”

 

MADDE 11 Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

(4) Yurt dışında izinli ürünlerde değişiklik olması halinde değişiklik derhal Bakanlığa bildirilir.

 

MADDE 12 Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş, üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki beşinci, altıncı ve yedinci fıkralar eklenmiştir.

“Ayrıca iyi üretim uygulamaları kılavuzunda belirtilen gerekliliklerin yerine getirilmesi şartıyla, harici ektoparaziter sınıfındaki tıbbi ürünler bitki koruma ürünleri üretimi için izin almış tesislerde üretilebilir.”

“(3) Üretim yeri izni, ilaç etkin maddesi ile bitmiş ürünlerin tüm faaliyetlerini gerçekleştiren üretim yerlerine verilebileceği gibi dökme ürün üretimi, dolum, bölme, ikincil ambalajlama faaliyetleri, kalite kontrol ve seri serbest bırakma gibi üretim süreçlerinden birini veya birkaçını yürüten tesislere de verilebilir.’’

(5) Bir veteriner tıbbi ürün için yürütülen klinik öncesi geliştirme aşamasına kadar yapılacak araştırma ve geliştirme faaliyetleri, bu faaliyetler için özel alanlar oluşturulması halinde üretim yerinde yapılabilir. Bu alanlarda gerçekleştirilen faaliyetler iyi üretim uygulamaları gereklilikleri kapsamı dışındadır. Bir veteriner tıbbi ürünün yaşam döngüsü içerisinde, klinik öncesi geliştirme aşamasını takiben iyi üretim uygulamaları gereklilikleri aranır. Ancak araştırma ve geliştirme aşamasındaki veteriner tıbbi ürünün saha çalışmaları için Bakanlıktan izin alınmalıdır.

(6) Üretim yeri izni kapsamındaki alanlar, veteriner tıbbi ürün üretim faaliyetleri dışında  (örneğin: veteriner ecza deposu ve perakende satış yeri gibi) kullanılamaz.

(7) İhracat amaçlı olanlar dâhil Bakanlıktan, Sağlık Bakanlığından ve yurtdışındaki tesislerde üretilen pazarlama izinli veteriner tıbbi ürünlerin üretimi, veteriner tıbbi ürünler için iyi üretim uygulamaları kılavuzuna uygun olmalıdır.

 

 

MADDE 13 Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinin beşinci alt bendi ile dördüncü ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“5) Veteriner tıbbi ürün etken maddesi üretim yeri için olumlu Çevresel Etki Değerlendirme Kararı, veteriner biyolojik ürünlerin dışındaki veteriner tıbbi ürün üretim yeri için olumlu Çevresel Etki Değerlendirme Kararı veya çevresel etki değerlendirmesi gerekli değildir kararı,”

“(4) Başvuru belgelerinin dosya halinde Bakanlığa sunulması ardından 90 gün içerisinde değerlendirilerek başvuruda sunulan bilgi ve belgelerin doğruluğu “Dosya İncelemesi” yapılarak incelenir. Eksiklikler tespit edilmesi halinde başvuru sahibine geri bildirim yapılarak bu eksiklikleri gidermesi istenir. Eksiksiz başvurularda Başvuru sahibine GMP sertifikası için başvurusu yapması gerektiği bildirilir. GMP sertifikası almak için yapılacak işlemler Bakanlıkça belirlenir. “Yerinde denetim” şeklinde gerçekleştirilen GMP denetimi ardından sertifika alan üretim yerine aynı zamanda üretim izni belgesi düzenlenir.”

“(6) Veteriner biyolojik ürün üretilen ve kontrol edilen yerlerde, uygulanacak sağlık koruma bandı kullanılacak mikroorganizmalar ve alınan biyogüvenlik tedbirleri göz önüne alınarak uygulanır. Mikroorganizmaların üretimi ve kontrolü ile bu faaliyetler içinkullanılacak deney hayvanlarının tutulduğu alanların taşıması gereken özellikler ve biyogüvenlik gereklilikleri ve sınıfları Bakanlıkça belirlenir.”

 

MADDE 14 Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Sorumlu yönetici, üretim, kalite güvence ve kalite kontrol sorumlusu faaliyet sırasında üretim yerinde bulunmak ve bu Yönetmelikte yer alan sorumluluklarını yerine getirmekle yükümlüdür. Sorumlu yöneticinin, üretim, kalite güvence ve kalite kontrol sorumlusunun görev başında olamayacağı durumlarda üretici, bu kişiler yerine vekâlet edecek aynı özelliklere sahip vekil görevlendirir ve bu durumu belgeler. Bu süre on günü aşacak ise durum Genel Müdürlüğe bildirilir. İki ayı geçecek işten ayrılmalarda Bakanlığın izni ile yeni bir sorumlu atanmalıdır.”

 

MADDE 15 Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin ikinci ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki on üçüncü fıkra eklenmiştir.

“(2) Ruhsatlı süs kuşları, akvaryum ve egzotik süs hayvanları satış yerleri veteriner biyolojik ürünler hariç olmak üzere bu hayvanlara mahsus olan veteriner tıbbî ürünleri satabilir. Ancak bu yerler 35 inci maddede belirtilen şartlara haiz olur. Bu şartları taşımayan yerlerin gerekli şartları sağlayıncaya kadar ürün satışına izin verilmez. Bu yerler kayıtları tutmak ve Bakanlıkça yayınlanan talimat ve kılavuzlara uygun hareket etmek zorundadır.”

“(7) Veteriner biyolojik ürünler dışındaki veteriner tıbbi ürünlerin pazarlama izni sahipleri, ürünlerini sadece veteriner ecza depolarına ve Sağlık Bakanlığından ruhsatlı ecza depolarına dağıtabilir. Pazarlama izni sahipleri, ürünleri sadece üretildiği üretim yerinde veya temsilci veteriner ecza deposunda muhafaza edilebilir.”

“(14) Pazarlama izni sahipleri, veteriner ecza depoları, Sağlık Bakanlığından ruhsatlı ecza depoları, perakende satış izinli yerler ve eczaneler dışındaki yerler ile dernek, birlik, vakıf, kurum ve benzeri kuruluşlar veteriner tıbbi ürün alımı, satımı, depolanması ve dağıtımı yapamazlar.”

 

MADDE 16 Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 36 – (1) Veteriner ecza deposu, faaliyet kapsamını aşağıda yazılı bentlerden en az birisi için belirleyerek, bu hayvanlara yönelik veteriner tıbbi ürünleri en az Bakanlıkça belirlenen miktarlarda bulundurur. Bulundurulması zorunlu ürünler ve miktarları Bakanlıkça duyurulur.

a) Sığır, koyun, keçi ve manda ile at ve diğer tek tırnaklılar

b) Kanatlı

c) Kedi ve köpek ile diğer ev ve süs hayvanları

ç) Balıklar ve diğer su hayvanları

d) Arı ve diğerleri

(2) Veteriner ecza depoları, veteriner tıbbi ürünleri en kısa sürede ve en uygun şartlarda ilgili talep edilen yerlere ulaştırılmak için gerekli önlemleri almak zorundadır.”

 

MADDE 17 Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki (f) bendi eklenmiş, yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye dokuzuncu, onuncu, on birinci ve on ikinci fıkralar eklenmiştir.

“(f) Geri çekme ile ilgili işlemlerin yapılmasını sağlamak.”

“(7) Sorumlu yöneticinin işten ayrılması halinde, durum depo sahibi ve sorumlu yönetici tarafından 5 iş günü içerisinde bir dilekçe ile İl Müdürlüğüne bildirilmek zorundadır. Depo sahibi, 15 iş günü içerisinde yeni bir sorumlu yönetici bildirmek zorundadır. Bu sürelere uymayan depoların ruhsatları yeni bir sorumlu yönetici belirlenene kadar askıya alınır. Bildirimde bulunmayan sorumlu yönetici ayrılış tarihinden itibaren bir yıl süre ile veteriner tıbbi ürünler ilgili herhangi bir sorumluluk alamaz.’’

DİĞER HABERLER
Şimşek'ten 'kur' açıklaması

“(9) Depo sahibi sorumlu yöneticinin görev ve sorumluklarının yerine getirebilmesi için gerekli altyapıyı sağlamak zorundadır.”

“(10) Veteriner ecza deposunda birbirlerinden ayrılmış halde idari bölüm, ürün kabul, karantina, depo, ürün sevk ve ret bölümleri bulunmak zorundadır.”

“(11) Veteriner ecza deposu, veteriner tıbbi ürünleri etiket ve prospektüsünde belirtilen koşullarda muhafaza eder. ”

“(12) Veteriner ecza deposunun; depo,  karantina ve ret bölümlerinin, sıcaklık ve nem değerleri, validasyon çalışmaları ile belirlenmiş kritik noktalardan, gerçek zamanlı ve kesintisiz olarak ölçülmeli, izlenmeli ve kayıt edilmelidir.”

 

 

MADDE 18 –  Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin üçüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş, dördüncü fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, yedinci fıkranın (a) ve (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, maddeye aşağıdaki sekizinci fıkra eklenmiştir.

“Bu madde kapsamında temin edilen ürünler ticarete konu edilemez.”

“Kamuya ait olanlar da dâhil olmak üzere hayvan sağlığı hizmetlerini, bünyesinde tam zamanlı istihdam ettiği veteriner hekimlerle sağlayan hayvancılık işletmeleri, Bakanlığın izni şartıyla, depolardan ürün temin edebilir.”

“a) Pazarlama izni sahibi ve veteriner ecza deposu, veteriner biyolojik ürünü; veteriner ecza depoları, perakende satış izni bulunan hayvan hastaneleri, veteriner hekim poliklinik ve muayenehaneleri, üçüncü fıkraya göre izin almış kamu kurumları ile dördüncü fıkraya göre izin alan hayvancılık işletmelerine dağıtabilir.”

“ğ) Pazarlama izni sahibi, üretim yeri ve veteriner ecza deposu için muhafaza ve nakil sıcaklığının izlenmesi ve kayıt tutulması sorumluluğu, ürünü diğer veteriner ecza deposuna, perakende satış yerine, üçüncü fıkraya göre izin alan kamu kurumu veya dördüncü fıkraya göre izin alan hayvancılık işletmesine teslim ettiği anda sonlanır. Perakende satış yeri ile ürün temini için izinli kamu kurumu veya hayvancılık işletmesinin sorumluluğu, ürünün teslim anından uygulanmasına kadardır.”

“(8) Araştırma ve geliştirme faaliyetleri için Bakanlığın izniyle veteriner ecza depolarından ürün temin edilebilir.”

 

MADDE 19 Aynı Yönetmeliğin 42 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Tutulacak kayıtlar ve kayıtların tutulması ile ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça yayımlan talimat ile belirlenir. Psikotropik/narkotik ürünler için bu ürünler ile ilgili mevzuat uyarınca kayıt tutulmalıdır.”

“(4) Veteriner ecza deposu yılda en az bir defa iç denetim yapmalıdır. İç denetim, tecrübeli depo çalışanlar tarafından yapılmalı veya iç denetim için dış kaynaklı sözleşme ile hizmet satın alınmalıdır.   Belirlenen uygunsuzluklar, nedenleri ve buna karşı yapılan düzeltici ve önleyici faaliyetler ayrıntılı açıklamaları ile birlikte kayıt edilir. Bu kayıtlar beş yıl süre denetime hazır tutulur.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 43 – (1) Veteriner ecza deposu veya temsilci veteriner ecza depolarının şubeleri ruhsat almak zorundadır.

(2) Temsilci veteriner ecza deposu, veteriner ecza depoları ve Sağlık Bakanlığından ruhsatlı ecza depoları dışındaki yerlere dağıtım yapamaz.

(3) Temsilci veteriner ecza depoları, iyi üretim uygulamaları gerekliliklerini karşılamak şartıyla ve taraflar arasında yapılacak bir sözleşme ile üretim yerleri veya pazarlama izni sahipleri için hammadde, birincil ambalaj, etiket, basılı malzeme, saklama ve referans numuneleri ile ürünlerin muhafazası ve ikincil ambalajlama faaliyetlerini yürütebilir.

(4) Temsilci veteriner ecza depoları; ürün muhafazası ve dağıtımında veteriner ecza deposu gerekliliklerini, diğer faaliyetler açısından iyi üretim uygulamaları gerekliliklerini karşılamak zorundadır.”

 

MADDE 21 Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesi, başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Temsilci Veteriner Ecza Depoları ile Veteriner Ecza Depolarının Unvan ve adres değişikliği ile devirler

MADDE 44(1) Deponun yer değişikliği halinde, sorumlu yönetici bir dilekçe ekinde, aşağıdaki belgeler ile il müdürlüğüne başvurur;

a) Nakil yapılacak yerin onaylı imar planı veya yapı kullanma izin belgesi,

b) Tüzel kişilerde yönetim kurulunun nakil ile ilgili muvafakat belgesi,

c) Yeni adresi gösterir ticaret sicil gazetesi,

ç) Yeni deponun teçhizatını ve bölümlerini gösteren 1/50 ölçekli planı,

d) Deponun tamamının yangın güvenliği açısından uygun olduğuna dair ilgili makamdan alınmış onaylı belge,

e) İlgili ücret ve harçların yatırıldığına dair makbuz,

f) Önceki adres için düzenlenmiş ruhsat ve sorumlu yöneticilik belgesi.

(2) Deponun adres bilgilerindeki değişiklik halinde yeni adres ve değişecek ruhsat ve sorumlu yönetici belgesi ile il müdürlüğüne başvurulur.

(3) Depo sahibinin unvanın değişmesi halinde, tüzel kişiler için unvan değişikliği ile ilgili Ticaret Sicil Gazetesi, değişecek ruhsat ve sorumlu yönetici belgesi ile il müdürlüğüne başvurulur.

(4) Deponun devri halinde, devralan kişi bir dilekçe ekinde, devralan ile devreden arasında yapılmış noter onaylı devir sözleşmesi ve devralana dair ilk başvuruda aranan belgeler, değişecek ruhsat ve sorumlu yönetici belgesi ile il müdürlüğüne başvurulur.

(5) İl müdürlüğü, yer değişikliklerinde başvuru belgelerinin uygunluğu halinde ilk ruhsat başvurusunda olduğu gibi yerinde denetim yapar.

(6) Devirlerde,  psikotropik/narkotik ürünlerin devri Bakanlık yetkilileri nezaretinde gerçekleştirilir.

(7) İl müdürlüğü uygun bulduğu başvuruları, başvuru belgelerinin birer sureti ile birlikte yeni ruhsat düzenlenmesi için Genel Müdürlüğe gönderilir.”

 

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin başlığı  “Nakil, devir ve kapatma işlemleri” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş, ayrıca aynı maddeye aşağıdaki üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkralar eklenmiştir.

“Nakil işlemi farklı bir il sınırları içerisine gerçekleştirilecek ise eski perakende satış iznini veren İl Müdürlüğünün devir yazısı ile devir esnasındaki stok ürünlere ilişkin bilgiler başvuru evraklarına eklenir.”

(3) İşyerinin devri veya kapatılması durumunda, perakende satış izni sahibi ya da ölümü halinde yasal varisleri izni veren İl Müdürlüğüne bir dilekçeyle başvurur. İl Müdürlüğü 15 gün içerisinde başvuruya ilişkin yerinde denetim gerçekleştirir. Denetim Defteri, Narkotik Psikotropik Ürünler Stok ve Sarf Defteri ile diğer defterler muhafaza edilmek üzere İl Müdürlüğünce bir tutanak ile teslim alınır,  diğer kayıtlar süresince saklanmak üzere izin sahibine teslim edilir.

(4) Stoktaki ürünler tutanakla tespit edilir ve başka bir perakende satış yerine devredilmek veya satın alındığı yere iade edilmek üzere izin sahibine teslim edilir. İstenilmesi veya raf ömürlerinin dolması halinde ürünler imha edilir. Bu işlemler İl Müdürlüğünün izni ve bilgisi dâhilinde yapılır. Altı ay içerisinde devir veya iade edilmeyen ürünler masrafları sahibine ait olmak üzere imha edilir.

(5) Devir veya iade edilecek ürünlerin muhafaza koşullarına ilişkin kayıtları izin sahibi temin etmek zorundadır.

(6) Devir ve kapatmalarda bu yönetmelikle belirlenen sorumluluğunu yerine getirmeyen perakende satış izni sahibine iki yıl süreyle perakende satış izni düzenlenmez.

 

MADDE 23 Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, maddeye aşağıdaki on birinci fıkra eklenmiştir.

“(9) Ürünlerin etiket veya prospektüslerinde başka ürünlerin veya etkin maddelerin tanıtımı yapılamaz.”

“(11) Veteriner tıbbi ürünlerin tanıtımına ilişkin çalışmalar, bu Yönetmeliğe göre yayınlanan kılavuz hükümleri doğrultusunda yürütülür.”

 

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesine aşağıdaki dördüncü, fıkra eklenmiştir.

 

“(4) Tanıtım temsilcilerinin nitelikleri, çalışma usul ve esasları ile bu konudaki tüm uygulamalar Genel Müdürlükçe yayınlanan talimat ile belirlenir.

 

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesinin başlığı “Farmakovijilans sorumlusu ve farmakovijilans hizmet kurumu” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki (e) bendi eklenmiş, ikinci fıkra aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye üçüncü fıkra eklenmiştir.”

“e) Farmakovijilans hizmeti alınması durumunda yetkili farmakovijilans kurumunun faaliyetlerini izlemek, kontrol etmek ve denetlemek ve uygunsuzlukları Bakanlığa bildirmek.”

“(2) Farmakovijilans sorumlusu ve farmakovijilans hizmet kurumu çalışmalarının tamamını, bu Yönetmeliğe göre yayınlanan kılavuz hükümleri doğrultusunda yürütür.”

“(3) Farmakovijilans hizmet kurumunun sorumlulukları şunlardır.

a) Farmakovijilans hizmeti verebilecek bir sistem kurmak ve işletmek.

b) Farmakovijilans hizmeti verilen ürünlerle ilgili olmak kaydıyla Bakanlıktan, pazarlama izni sahibi veya temsilcilerinden, sağlık mesleği mensupları ya da hayvan sahiplerinden direkt veya dolaylı olarak kendisine ulaşan tüm şüpheli istenmeyen etkilerin izlenmesi ve değerlendirilmesini yapmak.

DİĞER HABERLER
Örnek Kıdemli Vatandaş Kongresi ve Ödülleri

c) Farmakovijilans çalışmalarını izlediği ürünlerin riskleri ve güvenilirliği ile ilgili bilgileri toplamak, kaydetmek, arşivlemek ve değerlendirmek ve pazarlama izni sahibine sunmak.

ç) Farmakovijilans çalışmalarını izlediği ürünlerin periyodik güvenilirlik güncelleme raporu ve izin verilmesi sonrası güvenilirlik çalışmalarına dair bilgi ve belgeleri Bakanlığa sunmak.

d) Bakanlığa karşı pazarlama izni sahibinin taşımış olduğu yükümlülükleri yerine getirmek.

e) Pazarlama izni sahibinin Bakanlık ile işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.”

 

MADDE 26 –  Aynı Yönetmeliğin 60 ıncı maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.

“(2) Farmakovijilans hizmet kurumu, çalışmalarını yürüttüğü ürün hakkında herhangi bir yoldan kendisine ulaşan bildirimin kaynağı ve içeriğine ilişkin bilgileri, pazarlama izni sahibi ve Bakanlık dışındaki kurum ve kişilere açıklayamaz.”

 

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 65 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarının son cümleleri ile altıncı fıkrasının üçüncü cümlesi sırasıyla aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“Yurt dışında izinli ürünlerin pazarlama izinlerinin yenilenmesi için, 8 inci maddede belirtilen idari belgeler de başvuruya eklenir.”

“Bir ürünün pazarlama izninin süresiz olarak yenilenmesi izin sahibinin sorumluluğunu azaltmaz.

“Ancak Bakanlık, yurt dışında izinli ürünlerde talep edilen belgelerin gecikme süresini değerlendirerek, ek olarak üç ay daha süre verebilir.”

 

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin 66 ncı maddesine aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

“(3) Sorumlusu tespit edilemeyen hatalı ürünler Bakanlık tarafından geri çekilir. Geri çekilen ürünler hakkındaki kararı Bakanlık verir. Tespiti halinde geri çekmeyle ilgili masraflar sorumlusundan tahsil edilir.”

 

MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin 67 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (f) bendi eklenmiştir.

“(f) Pazarlama izni sahibinin geri çekme ile ilgili sorumluluğunu yerine getirmemesi halinde geri çekme işlemi Bakanlıkça yerine getirilir. Bu işlemden kaynaklanan tüm masraflar pazarlama izni sahibinden alınır.”

 

MADDE 30 – Aynı yönetmeliğin 68 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin sonuna “ile etkisizlik ve etki düşmeleri” ifadesi eklenmiştir.

 

MADDE 31 – Aynı yönetmeliğin 72 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bir geri çekme kararı alındığında, pazarlama izni sahibi Bakanlıkça bildirilen süre içerisinde ürünün üretimini durdurur. Yurt dışında üretilen ürünlerin ithalatı süre tanınmaksızın durdurulur. Hatanın nedeni, tekrarlanmaması için alınan tedbirler ile ilgili bilgilerin Bakanlığa verilmesinden sonra, Bakanlık üretimi açma konusunda kararını firmaya bildirir.”

 

MADDE 32 Aynı Yönetmeliğin 77 nci maddesinin başlığı “Ürünlerin pazarlama izinlerinin, Farmakovijilans hizmet kurumu faaliyetlerinin askıya alınması” olarak değiştirilmiş,  ikinci fıkrasının (c) ve (i) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, fıkraya (j) bendi eklenmiş, maddenin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki altıncı madde eklenmiştir.

“c) Ürünün izne esas üretim metodu, farmasötik şekil, prospektüs, etiket, ticari takdim şekli ile üretilmemesi veya bu şekilde piyasaya verilmesi,”

“i) Yurt dışında izinli ürünlerle ilgili her türlü gelişmeler hakkında ürünün izin sahibi tarafından Bakanlığa bilgi verilmediğinin tespit edilmesi.”

“(j) Talep edilen bilgi veya belgelerin süresi içinde Bakanlığa gönderilmemesi.”

“(3) İzni askıya alınan bir ürünün üretimi veya ithalatı durdurulur. Piyasaya arz edilmemiş, dağıtımda ve satışta olan ürünler hakkındaki karar, askıya alınma gerekçesi dikkate alınarak Bakanlıkça verilir.”

“(6) Farmakovijilans hizmet kurumunun faaliyetleri aşağıdaki durumlarda askıya alınır;

a) İştigal izin belgesinin askıya alınması

b) Farmakovijilans hizmet kurumunun posta adresinin tespit edilememesi,

c) İştigal izin belgesi düzenlenmesine esas bilgi ve belgelerde yanlışlık, tahrifat veya sahtecilik olduğunun tespit edilmesi.

ç) Farmakovijilans hizmet sözleşmesinin sonlandırılmasının Bakanlığa bildirilmemesinin tekrarı halinde.

d) Yetkilendirilmiş farmakovijilans sorumlusu personelin görevden ayrılması ve yeni bir sorumlunun atanmadığının tespit edilmesi halinde.

e) Denetimlerinde sorumlulukların yerine getirilmediğinin tespiti halinde”

 

 

MADDE  33 Aynı Yönetmeliğin 78 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentleri ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Bu Yönetmeliğin 65 inci maddesinin altıncı fıkrası hükümleri hariç olmak üzere, izni askıya alınmış ürünler ile ilgili olarak izin sahibinin, askıya alınma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde askıya alınma sebeplerine ilişkin bilgi ve belgeleri Bakanlığa sunmaması, askıya alma sebebine ilişkin gerekli önlemleri almaması ya da işlemleri yerine getirmemesi veya bu bilgi, belge, önlem ve işlemlerin Bakanlıkça uygun görülmemesi halinde,

“ç) Yurt dışında izinli ürünlerin izinli olduğu ülkede izninin iptal edilmesi veya başka bir ülkede izin almış olması halinde bu ülkenin Bakanlıkça uygun görülmemesi durumunda”

“(2) İzni iptal edilen bir ürünün üretimi veya ithalatı durdurulur. Dağıtımda ve satışta olan ürünler hakkındaki karar, iznin iptal gerekçesi dikkate alınarak, Bakanlıkça verilir.”

 

MADDE 34 – Aynı Yönetmeliğin 82 nci maddesinin sonuna aşağıdaki altıncı fıkra eklenmiştir.

“(6) Bakanlık talimat ve kılavuzuna aykırı tanıtım yapılamaz. Bu şekilde yapılan tanıtımlar uygunsuz tanıtım olarak kabul edilir ve Kanunun 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi ile ilgili hüküm uygulanır.”

 

MADDE 35 – Aynı Yönetmeliğin 83 üncü maddesi sonuna aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.

“(2) Bakanlıkça yetkilendirilmiş farmakovijilans hizmet kurumunda yapılan denetimde pazarlama izni sahibi adına üstlenilen farmakovijilans çalışmaların yerine getirilmediği veya Yönetmelik hükümlerine uyumsuzluğun veya aykırılığın tespit edilmesi durumunda da ruhsat/izin sahibinden üç ay içerisinde tespit edilen eksikliğin, uyumsuzluğun veya aykırılığın tamamlanması istenir. Bu süre sonunda eksikliğin, uyumsuzluğun veya aykırılığın giderilmesi durumunda gidermeyenlerin satış izin belgeleri askıya alınır.”

 

MADDE 36 Aynı Yönetmeliğin 87 nci maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.

“(2) Bakanlıkça yayımlanan kılavuzlarda ürünlerin geliştirilmesi, ürünlere izin verilmesi ve üretilmesi gibi konularda hüküm bulunmaması halinde sırasıyla Avrupa Birliği , Dünya Sağlık Örgütü, Uluslararası Farmasötik Denetim Sözleşmesi (PIC), Veteriner Tıbbi Ürünler İçin Teknik Gerekliliklerin Uluslararası Uyumlaştırma Konferansı (VICH)  ve Uluslararası Uyumlaştırma Konferansı (ICH) gibi kurum ve kuruluşların kılavuzları dikkate alınır.”

 

MADDE 37 Aynı Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesinin yedinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki on dördüncü, on beşinci ve on altıncı fıkralar eklenmiştir.

“(7) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden önce Bakanlıktan ruhsatlı, üretim veya ön ithal izinli ürünlerle işlemleri devam eden ürünlerin sahipleri, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç beş yıl içerisinde, üretim yerinin bu maddenin dördüncü fıkrasına uygun olması kaydıyla, dosyalarını bu Yönetmelik hükümlerine uyumlu hale getirmek ve Bakanlığa sunmak zorundadır. Bu süre, bu maddenin sekizinci fıkrasında belirtilen üretim yerlerinde üretilen ürünler için dokuz yıldır. Bu süreler içinde dosyası Bakanlığa sunulmayan ürünlerin ruhsat, üretim veya ithal ön izinleri iptal edilir. Süresinde başvuran ancak başvurusu yetersiz bulunan ürünlere ait dosyalarla ilgili olarak sahiplerine bilgi verilir ve Bakanlıkça en fazla bir yıllık ek süre tanınır. Bir yıllık süre içerisinde bu ürünler üretilemez veya ithal edilemez. Bu süre içinde de dosyası bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilmeyen ürünlerin ruhsat veya izinleri iptal edilir. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren beş yıl içinde yapılacak pazarlama izni başvuruları için de bu fıkra hükümleri uygulanır.”

“(8) Bakanlıktan izinli üretim yerleri, bu Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren üç yıl içerisinde, üretim yerleri ile ilgili hükümleri yerine getirmek zorundadır. Ancak Şap, Brusella, Koyun ve Keçi Vebası, Koyun ve Keçi Çiçek ve Mavidil aşılarının üretildiği üretim yerleri için bu süre yedi yıldır. Bu süre sonunda başvurmayanların üretim veya işletme izni belgeleri iptal edilmiş sayılır. Bakanlık, bu süre içinde üretim yeri ile ilgili bazı hususların yerine getirilmesini zorunlu tutabilir, bu amaçla üreticilere yeterli zaman tanıyabilir.”

“(14) Ruhsatlı veteriner ecza depoları, bu Yönetmeliğin 36 ıncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen faaliyet kapsamı belirleme şartını 01.01.2016 tarihine kadar yerine getirir. Aksi halde ruhsatı askıya alınır.”

“(15)(1) Daha önce Bakanlıktan ithal ön izinli veya üretim izinli veteriner biyolojik ürünlere Bakanlıkça yeni bir pazarlama izni düzenlenir. Bu ürünler, yeni bir pazarlama izni düzenlenene kadar bu Yönetmeliğin 65 inci maddesi ikinci fıkrasında belirtilen yenileme işlemlerinden muaftır.”

 

 


20 Temmuz 2014. 19:06
0 0 Oylar
Okuyucu puanı:
Abone ol
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Bütün yorumları gör
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
0
Düşünceleriniz bizim için önemlidir, lütfen yorum bırakınız.x