Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmelik


Resmî Gazete

Sayı : 28647 17/12/2011
YÖNETMELİK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

YURT İÇİNDE CANLI HAYVAN VE HAYVANSAL ÜRÜNLERİN

NAKİLLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

 

559426_161958827265644_26334785_nMADDE 1 – 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurt İçinde
Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin
beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Ticarete konu olmayan ev ve süs hayvanlarının nakilleri haricinde, iller arasında
yapılacak olan hayvan ve hayvansal ürünlerin sevkleri esnasında veteriner sağlık raporunun
bulundurulması zorunludur.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Sığır cinsi hayvanların il içi nakillerinde hayvan pasaportlarının nakil esnasında
hayvanların beraberinde bulundurulması zorunludur. İller arası sevklerinde, işletmenin bağlı
bulunduğu il/ilçe müdürlüğü tarafından hayvan pasaportları kontrol edilerek veteriner sağlık
raporu düzenlenir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Koyun ve keçi türü hayvanların il içi nakillerinde nakil belgesinin nakil esnasında
hayvanların beraberinde bulundurulması zorunludur. İller arası sevklerinde işletmenin bağlı
bulunduğu il/ilçe müdürlüğü tarafından nakil belgesi kontrol edilerek veteriner sağlık raporu
düzenlenir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kanatlı hayvanların il içi sevkleri nakil beyannamesi ile yapılır.

(2) İller arasında yapılacak olan kanatlı hayvan sevklerinde nakil beyannamesine istinaden
düzenlenen veteriner sağlık raporunun bulundurulması zorunludur.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Denizlerden ve iç sulardan avcılık yoluyla elde edilen balıkçılık ürünlerinin su ürünleri
toptan satış merkezinden veya su ürünleri halinden başka illere nakillerinde birinci fıkrada
belirtilen belgelere istinaden düzenlenen veteriner sağlık raporunun bulundurulması
zorunludur.

(3) Denizlerde ve iç sularda bulunan üretim tesislerinden yetiştiricilik yoluyla elde edilen canlı
balık ve balıkçılık ürünlerinin il içi sevkleri nakil beyannamesi ile yapılır. İller arası sevklerde
nakil beyannamesine istinaden düzenlenen veteriner sağlık raporunun bulundurulması
zorunludur.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Arıların il içi nakillerinde Bakanlık veri tabanından alınmış, işletme tescil belgesinin
bulundurulması zorunludur.

(2) Gezginci arıcılar, her yılın ilk hareketinde arılarını başka illere sevk ederken, işletme
tescil belgesi ile veteriner sağlık raporu düzenlenmesi için il/ilçe müdürlüklerine başvurur.
Aynı yıl içinde, 31 aralık tarihine kadar yapacakları hareketler için, örneği Bakanlıkça
belirlenen vize belgesi ilk hareket sırasında il/ilçe müdürlüğünden alınarak veteriner sağlık
raporuna eklenir. Arıların gittikleri yerdeki il/ilçe müdürlüklerinde resmi veteriner hekim
tarafından gerekli sağlık muayene ve kontrollerin yapılmasından sonra vize belgesi
onaylanarak arılar bir sonraki adı geçen yere sevk edilir. Vize belgesinde adı geçmeyen bir
yere arıların sevk edilmek istenmesi durumunda bir önceki veteriner sağlık raporuna
istinaden yeni bir veteriner sağlık raporu düzenlenir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 13 – (1) İşletmesi Bakanlık veri tabanına kayıtlı, işletme tescil belgesi bulunan
pedigrili/pasaportlu yarış atlarının il içi nakillerinde pedigri/pasaportun bulundurulması
zorunludur. İller arası sevklerinde pedigri/pasaport kontrol edildikten sonra veteriner sağlık
raporu düzenlenir.

(2) Yarış ve atlı spor gibi sportif amaçla yetiştirilen pedigrili/pasaportlu atların dışındaki at,
katır ve eşeklerin il içi nakillerinde tek tırnaklı hayvan kimlik belgesi bulundurulması
zorunludur. İller arası sevklerinde tek tırnaklı hayvan kimlik belgesi kontrol edildikten sonra
veteriner sağlık raporu düzenlenir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Hayvan sahipleri her çeşit damızlık, besi ve çift hayvanları için mera ve kışlaklarına
hareketten önce bulundukları yerdeki il/ilçe müdürlüğüne başvuruda bulunur. Hayvanlarda
salgın ve bulaşıcı hastalık bulunmadığı muayene sonucu anlaşılanlara, bu Yönetmelikte
belirtilen nakil belgeleri ile il içi ve iller arası hareketlerine müsaade edilir. Bulaşıcı ve salgın
hastalık bulunan veya hastalıktan şüphe edilen hayvanların hareketleri hastalığın sönmesine
veya şüphenin giderilmesine kadar geciktirilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“(1) İl içi et nakillerinde, etin elde edildiği hayvanın kesildiği kesimhanenin resmî veteriner
hekimi veya yetkilendirilmiş veteriner hekimi tarafından düzenlenmiş ve örneği Bakanlıkça
belirlenen kesim raporu bulundurulur. Kesimhanelerden başka illere yapılacak et nakillerinde
kesim raporu düzenlenmez, bu sevklerde kesimhanenin resmî veteriner hekimi veya
yetkilendirilmiş veteriner hekimi tarafından düzenlenen veteriner sağlık raporunun
bulundurulması zorunludur.”

“(4) Kesimhanelerden kanatlı hayvan karkasları bütün olarak nakledilir. Bütün olarak
ambalajlanan kanatlı hayvan karkaslarının kesimhanelerden parçalama tesislerine, soğuk
hava deposuna veya işleme tesislerine il içi naklinde kesimhanenin resmî veteriner hekimi
veya yetkilendirilmiş veteriner hekimi tarafından düzenlenmiş ve örneği Bakanlıkça
belirlenen kesim raporu bulundurulur. Kesimhanelerden başka illere yapılacak kanatlı
hayvan karkaslarının naklinde kesim raporu düzenlenmez, bu sevklerde kesimhanenin
resmî veteriner hekimi veya yetkilendirilmiş veteriner hekimi tarafından düzenlenen veteriner
sağlık raporunun bulundurulması zorunludur.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 22 – (1) Deri, bağırsak, sakatat, kan, tırnak ve kemiklerin il içi nakillerinde bu
ürünlerin elde edildiği hayvanın kesildiği kesimhanenin resmî veteriner hekimi veya
yetkilendirilmiş veteriner hekimi tarafından düzenlenmiş ve örneği Bakanlıkça belirlenen
kesim raporu bulundurulur. Kesimhanelerden iller arasında yapılacak deri, bağırsak, sakatat,
kan, tırnak ve kemik nakillerinde kesim raporu düzenlenmez, bu sevklerde kesimhanenin
resmî veteriner hekimi veya yetkilendirilmiş veteriner hekimi tarafından düzenlenen veteriner
sağlık raporunun bulundurulması zorunludur.

(2) Kişisel tüketim amaçlı kesim ve kurban bayramında kesilen hayvanlardan elde edilen
derilerin il içi nakli, nakil beyannamesi ile yapılır. İller arasında yapılacak nakillerde, nakil
beyannamesi veteriner sağlık raporuna çevrilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 23 – (1) Yün, tiftik ve yapağının il içi nakli, nakil beyannamesi ile yapılır. İller
arasında yapılacak sevklerde nakil beyannamesi veteriner sağlık raporuna çevrilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 24 – (1) Damızlık yumurtaların, damızlık kanatlı işletmelerinden kuluçkahanelere
yapılacak olan il içi nakillerinde nakil beyannamesi bulundurulur.

(2) İller arasında damızlık kanatlı işletmelerinden kuluçkahanelere yapılacak olan damızlık
yumurta sevklerinde nakil beyannamesine istinaden düzenlenen veteriner sağlık raporunun
bulundurulması zorunludur.

(3) İnsan tüketimine sunulan yumurtaların kanatlı işletmesinden ambalajlama ve etiketleme
ünitesine il içi nakillerinde nakil beyannamesi bulundurulur. İl dışındaki ambalajlama ve
etiketleme ünitesine yapılacak sevklerde nakil beyannamesine istinaden düzenlenen
veteriner sağlık raporunun bulundurulması zorunludur. İnsan tüketimine sunulan ve
mevzuatına uygun olarak ambalajlanmış ve etiketlenmiş yumurta nakillerinde veteriner
sağlık raporu aranmaz.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 25 – (1) Avlanmış av hayvanlarının il içi nakilleri, 16/6/2005 tarihli ve 25847 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Av ve Yaban Hayvanları ile Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin
Bulundurulması, Üretimi ve Ticareti Hakkında Yönetmelik ile 8/1/2005 tarihli ve 25694 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Yerli ve Yabancı Avcıların Av Turizmi Kapsamında
Avlanmalarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.
Avlanmış av hayvanlarının iller arası sevklerinde veteriner sağlık raporu bulundurulması
zorunludur.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Birincil arı ürünlerinin üretici dışındaki gerçek veya tüzel kişiler tarafından il içi
nakillerinde müstahsil makbuzu, fatura, irsaliye veya irsaliyeli fatura bulundurulması
zorunludur. Bu belgeler iller arası sevklerde veteriner sağlık raporuna çevrilir.

(2) Üreticinin kendine ait olan birincil arı ürünlerinin il içi nakillerinde nakil beyannamesi
bulundurulması zorunludur. Nakil beyannamesi iller arası sevklerde veteriner sağlık
raporuna çevrilir.”

MADDE 16 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 17 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin


Yazan - 15 Mayıs 2013. Kategori KÜMES HAYVANCILIĞI, HAYVANCILIK. Bu yazıya yapılan yorumları takip edebilirsiniz RSS 2.0. Bu yazı yoruma kapalı fakat geri izlemeye açık
0 0 Oylar
Okuyucu puanı
Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
Bütün yorumları gör
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
0
Düşünceleriniz bizim için önemlidir, lütfen yorum bırakınız.x
()
x