Broilerlerde Campylobacter Azalması


DSC_0318

 

BROİLERLERDE CAMPYLOBACTER AZALTILMASI(*)

 

Çeviren

Dr. Kaya DEMİRÖZÜ

Kanatlı Sağ‎ً‎lığı ve Hastalı‎kları‎ Uzman‎ı(Drk.demirozu@yahoo.com.tr)

 

 

Avrupalı bir araştırma konsorsiyumu kesim öncesi broiler piliçlerde Campylobacter yaygınlığını azaltmak amacıyla ticari yem katkı maddeleri ve ürün kombi-nasyonlarını teste tabi tutmuş-lardır(Campybro projesi). Bu projenin misyonu çiftlikte hata varsa kontrol altına alınmasıdır.

Avrupa medyasında broiler etinde Campylobacter ile ilgiliendi-şe verici haberleri bulunması artık şaşırtıcı değildir.Yayınlanan Survey çalışmaları ve spesifikvaka verle-rinde büyük bir varyasyon bulun-makla birlikte, Avrupa pazarı için Campylobacter prevalansı (görülme sık-lığı) genellikle% 70’ten fazla olduğu bildirilmektedir.

Gıda kaynaklı diğerpatojen azaltma stratejileri olduğu gibi,Campy-lobacter kontaminasyonu kontrol etmek için öncelikli  ağırlık noktası işlet-me ve perakende sektörlerinde sanitasyondur.Yetiştirme safhasında te-melde biyogüvenlik önlemlerine yönelik tavsiyesilerdir.Nedeni basit; ka-natlı sektöründe henüz canlı hayvanlarda Campylobacter kontaminasyo-nunu azaltmak için etkili ve yaygın olarakbilinen neyazık kikesin bir çö-züm yoktur.Hatta böyle bir çözüm,farklı ülkelerde ve üretim sistemlerinde başarıyla uygulanması zorluğu hala devam etmektedir.

Uzmanlar kanatlı etide Campylobacter’eçözüm aramaktalar

Bereket, farklı uzmanlardan oluşan geniş birgrup,ilk günden itiba- ren sürülerde bu inatçı patojenle mücadele ederek broiler etinde Campylo-bacter riskini azaltmak içinkapsamlı, etkin bir çözüm aramaktadırlar.Bu konsorsiyum, Campybro Projesi çatısı altında çalışan, dört Avrupa ülke-sinden 10 araştırma kurumu, sektörbirlikleri ve şirketlerin uzmanlarındanoluşmuştur. Bu bağımsız, ortak proje Avrupa Birliği’nin araştırma, teknolo-jik gelişme ve demonstrasyon için sağladığı hibe ile desteklenmektedir.

2015 yılında, Campybro Projesi kapsamında ilk çalışmalarda elde edilen çeşitli sonuçlar Avrupa’nın farklı bilimsel forumlarında (Çek Cumhu-riyeti, İngiltere, İtalya, Fransa,İspanya) ve diğerülkelerde (Yeni Zelanda, Güney Afrika ve Amerika Birleşik Devletleri) sunuldu.Canlı hayvanlarda Campylobacter mücadelesinde mevcut ürünlerin kullanımı ile ilgili ilk iki tam hakemli makale“Avrupathe journal Poultry Science”’da yakın za-manda yayınlanmıştır.

Değişik yem katkılarının testleri

Projenin birinci fazında broiler yemlerinetest içinkatılacak ürünler   (toplam 24 kombinasyon) ticari veya marka isimleri ve jenerik karakteri-zasyonunagörebelirlenmiştir. Kimi henüzgeliştirilme aşamasında olması- na rağmen ürünlerin çoğu, şu anda piyasada bulunmaktadır.Ürünlerde or-ganik asitler, yağ asitleri, monogliseritler, bitki özleri, probiyotikler, esan-siyel yağlar, tatlandrıcı bileşikleri içermektedirler. Araştırmacılarca “prebi-yotik bezeri”olarak karekterize edilen patentli fermantasyon ürünü,tek başına bir katkı olarak test edilmiştir.

Avrupa Birliği’ninYem Materyali kataloğunda (Kategori 12.1.5)  yer almakla beraber AB mevzuatına göre “yem katkı maddesi” değildir. 12 ürün ilkin Fransız Gıda Ajansı,Ploufragan Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği (ANSES) tesislerindegünlük 688 Ross PM3 erkek -dişi karışıkbroiler civ-civdedenendi.Her ürün bir kez test edildi ve üç deneme, her zaman pozi-tif kontrole karşı,12 ürünü kapsayacak şekilde yapılmıştır.Fermentasyon ürünü yeme 1,25 kg / t doze eldilmiştir. 40-45 civcivden oluşan grublar rastgele belirlenip bir günlükten itibaren katkılı yem verilmiştir. 11. Günde tüm hayvanlar tek tek Campylobacter jejuni’nin oralsüspansiyon ile 100 μL inoküle edilmiştir. Hayvanların dışkı örneklerinde 2., 5. ve 6. Hafta yani eprivasyondan3, 24 ve 31 gün sonraCampylobacter sayımı yapılmıştır.

Ürün performansı

12 Üründen 10’nuaraştırmaesnasında Campylobacter sayında belirli düzeyde azalma görülmesine rağmen, ürünlerin yarısı sadece 14 gün ka-dar etkilibulunmuştir. Bununla birlikte, 42günlükçalışmanın sonunda (Şekil 1),Campylobacter sayısında ortalama en yüksek azalma fermentas- yon ürününde gözlenmiştir(3 log üzerinde bir düşüş). Keza, 42 günlük 3 araştırmada dafermantasyon ürünüCampylobacter ortalama azalmasın- da kontrol grubuna göreen anlamlı bir farklılık(P < 0.001) yaratmışdır.

Untitled-1 copy

 

Grafik 1. Yeme ilave edilen katkıların 42 günlük-eprivasyondan 31 gün sonra- piliçlerin körbağırsakların-da Campyobacter sayısına(10 CFU / g log) etkisi

 

Campybro Projesi araştırmaları devam etmektedir. Ürünlerin kom-binasyonları,aşılama programları ve beslenme yönetimi gibidiğer stra-tejiler farklı disiplilnerde değerlendirilmektedir.

Araştırma bu bölümününyapılması içinbir dizi zorluklar ve engeller aşılmayadevam edilmektedir.Genellikle kanatlılarda enfeksiyon veya kon-taminasyon olgusundaCampylobacter seviyelerinde büyük farklılıklar bu-lunmaktadır. Üstelik, pek çok olası çözümlerin birlikte test edilmesi bazen çalışmaların gücünüve ticari koşullar altında sonuçların uygulamasınıza-yıflatabilmektedir.

ABD’de Campylobacteraraştırmaları

ABD’de Salmonella, Campylobacter, ve Escherichia coli gibi patojenik bakterilergenellikle hayvansal protein ürünlerinin tüketimi ile ilişkili olup ve sıklıkla gıda kaynaklı hastalıklara neden olan ilk beş patojenler arasında zikredilirler.Gıda kaynaklı patojenleri azaltmada kanatlı endüstrisi önemli gelişmeler kaydetmesine  rağmen, insanlarda hastalık  sorunu yüksek oranda devam etmektedir.Kanatlı hayvan endüsrisi, insanda hastalık riski- ni minimizeetmek için yetiştirme döneminde etkili gıda güvenliği prog-ramları peşindeler.Yetiştirmde döneminde gıda güvenliği araştırması en fazla Salmonella’ya odaklanmaya devam ederken, son çalışmalar dabroi-ler ve hindilerde Campylobacter ile ilgilideyapılmaktadır.

Araştırmacılar (McIntyre ve ark., 2014) fermentasyon ürünü ilaveli yemle beslenen  boilerlerCampylobacter ile eprüve edilmişve katkısızyem verilen kontrol gruplarını horizantal kontamineolmaları sağlanmıştır. Kontrol grubuna kıyasla fermentasyon ürün ilaveli yemle beslenen grubta Campylobacter prevalansı (görülme sıklığı) ve sayısıı daha düşük bulmuş-lardır. Fermentasyon ürün ilaveli yemle beslenen broiler civcivler normal yem verilen kontrolgrubu 14 günlükkenC. coli ile eprüve edilmişlerdir. Eprüve edilmemiş 10 piliç 42 günlükken körbarsak içerik örnekleri analiz edilmiştir.Fermentasyon ürünlü yemle beslenen broilerlerde % 1.3, kon-trol diyeti% 17.5, P = 0.02, beslenen göre anlamlı derecede düşük preva-lans, fermentasyon ürünü alanlarda körbağırsak içerik örneklerindeC. Coli sayısı 1 MPN(EOS)1 / g buna karşı kontrol grubunda 37 MPN / gP = 0.09  daha düşük olarak saptanmıştır.

 1. Smith ve al., 2014, patentli fermantasyon ürünü katkılı yemle beslenenhindi deneme grubu Campylobacter coli ile eprüve edilmiş pre-valansı (p <0.05)ve 84günlükkenkörbağırsak içeriğinde bakteri saysıkontrol grubuna göreönemli ölçüde daha düşük bulmuşlardır.70 günlük-ken, her sürüden beş hindi C.coli ile eprüve edilmiş ve 84. gün hem ep-rüve edilenlerin hem de kontrol grubunkörbarğırsak içeriklerinde C. coli  açısından değerlendirilmiştir.Patojen prevelansı (p <0.05) eprüve edilme-miş ancakhorizantal kontamine olankontrol grubuna kıyasla % 93 ten% 75’eanlamlı olarak düşükve genel olarak kontrol hindi grubu ile karşılaştırıldığında fermentasyon ürün katlı yem  yiyen hindilerde  C. coli bir log(sırayla 4.5 log10, 3.5og10)  azaldığı belirlenmiştir.

(*):Francisco Ysunza and Lionel Le Ven, World Poultry-  Reducing Campylobacter in broilersApr 4, 2016www.worldpoultry.net/…/Reducing-Campylobacter-in-broil...

(1):MNP. Most probable number(EOS: En Olası Sayı)

 

Çevirenin Önerdiği Kaynaklar

 1. Demirözü, K.(1987): Kuluçkahane Hijyeni ve Kuluçka Tekniği. Çiftlik Dergisi,44:59- 60.
 2. Demirözü, K. (1988): Tavukçunun El Kitabı, Kartal Kimya Yayını, 133 Sayfa, İstanbul
 3. Demirözü, K.(1989): Tavukçulukta Temizlik ve Dezenfeksiyon. Tavukçunun Sesi, 7:26-27. Çiftlik Dergisi, 1990,75:30-35.
 4. Demirözü, K.(1995): Tavukçulukta Temizlik ve Dezenfeksiyon. VI. Hayvancılık ve Beslenme Sempozyumu’95, Tavuk Yetirticiliği ve Hastalıkları Kitabı 325-333, Konya.
 5. Demirözü, K. (2004) : Probiyotikler ve Yeni Bir Konsept. Topkim Teknik Bülten, THS.04.07/08KD, İstanbul.
 6. Demirözü, K. (2004) : Probiyotikler ve Yeni Bir Konsept. Topkim Teknik Bülten, THS.04.07/08KD, İstanbul.
 7. Demirözü, K.(2005): Çağdaş Hayvan Üretiminde Bilinçli Beslenmede Doğal Alternatifler. Çiftlik Dergisi (Röpotaj.
 8. Demirözü K. (2006): Sınır Tanımayan Hastalık: Avian Influenza(Kuş Gribi), ISBN 975-00566-1-2, (Bakınız ) Kanatlılarda Biyogüvenlik Kriterleri, Temizlik ve Dezenfeksiyon., İstanbul,34-54.
 9. Demirözü, K.(2010):Probiyotikler ve Yeni Konseptler. Çiftlik Dergisi; Şubat-2010,312(38-40)
 10. Demirözü, K.(2010): Hindi Yetiştiricilinde Biyogüvenlik Kriterleri. Çiftlik Dergisi, Temmuz 2010, 317 (36-38)
 11. Bilinçli Beslenmede Doğal Destek Ürünler. Çiftlik Dergisi 311,58-63
 12. Demirözü, K. (2010) :Kanatlılarda Temizlik ve Dezenfeksiyon Kriterleri. Çiftlik Dergisi, 319,38-42
 13. Demirözü, K.(2016): Avrupa’da Campylobacter İle Mücadele(Çeviri) http://www.ciftlikdergisi.com.tr/?p=93783, 13.06.2016 tarihinde yayınlandı.


Yazan - 14 Temmuz 2016. Kategori MANŞET, Dr. Kaya DEMİRÖZÜ, HAYVANCILIK, SAĞLIK, BİLİM. Bu yazıya yapılan yorumları takip edebilirsiniz RSS 2.0. Bu yazı yoruma kapalı fakat geri izlemeye açık
0 0 Oy
Okuyucu puanı
Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
Bütün yorumları gör
0
Düşünceleriniz bizim için önemlidir, lütfen yorum bırakınız.x
()
x